Høring - Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplan 1000-57 for Rønnede Kro er nu i 4 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til lokalplan 1000-57 den 29. oktober 2019. Planforslagene offentliggøres tirsdag den 12. november 2019 og nu er i høring frem til tirsdag den 10. december 2019. Planforslagene kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 29 og forslag til lokalplan 1000-57 finder du under "Læs også".

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 10. december 2019. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte planafdelingen på 5620 3019.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 3. december 2019 kl. 18.30 på Rønnede Kro, Vordingborgvej 520 i Rønnede. På mødet kan du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Planforslagenes indhold
I Kommuneplan 2013 for Faxe kommune er lokalplanområdet beliggende indenfor rammeområde R-B1 og R-C1 som er udlagt til henholdsvis boligområde og centerområde. Med kommuneplantillæg nr. 29 udvides centerområdet (R-C1) så det omfatter alle matrikler som tilhører Rønnede Kro. De arealer der udlagt til boligformål reduceres tilsvarende.

Lokalplan 1000-57 omfatter hele kroens område, der har et samlet areal på 22.576 m². Området udlægges til centerformål, herunder hotel og restaurationsformål med tilhørende parkering, friarealer mv. Lokalplanen fastlægger at ny bebyggelse skal opføres indenfor det i planen udlagte byggefelt. Udenfor byggefeltet må der alene opføres sekundære bygninger som overdækkede terrasser, pergolaer, orangerier, drivhuse, udhuse, miljøstationer, teknikbygninger o.lign.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at ny bebyggelse skal opføres under respekt for kulturmiljøet og den oprindelige byggestil i området. Bevaringsværdige bygninger er udpeget i en registrant fra efteråret 2019 og fremgår af lokalplanens kortbilag. Disse må ikke nedrives eller ændres i det ydre uden kommunens tilladelse.Der etableres vejadgang til planområdet fra henholdsvis Vordingborgvej og Gl. Næstvedvej. Endelig fastsætter lokalplanen et minimum for antallet af p-pladser.

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 12. november 2019, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag nr. 1000-57, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 29 og lokalplanforslag nr. 1000-57, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 22.04.2020 - 13:22

Høring

Start tidspunkt: 12.11.2019 - 14:00
Høringsfrist: 10.12.2019 - 23:45