Høring - Kommuneplantillæg for Haslev Folkeskov

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 for Haslev Folkeskov er nu i 4. ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget har vedtaget forslag til kommuneplantillæg nr. 32 den 21. januar 2020. Planforslagene offentliggøres onsdag den 29. januar og nu er i høring frem til onsdag den 26. februar 2020. Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 32 finder du under "Læs også".

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 26. februar 2020. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte planafdelingen på 5620 3019.

Borgermøde
Da planteplanen for skoven stort set ligger fast har Plan & Kulturudvalget besluttet at der ikke afholdes borgermøde om planen. Faxe Kommune vil i stede afholde en planteevent, med deltagelse af byens borgere, når de første træer sættes i jorden. Ligeledes har kommunen planer om, at afholde en eller flere skovvandringer hvor kommunen vil fortælle om idéerne bag skoven og skovens udformning de første år.

Baggrund og indhold
Som led i den landsdækkende indsamling ”Danmark Planter Træer” har Faxe Kommune i efteråret 2019 søgt, og fået tilsagn om, tilskud til rejsningen af en skov på kommunens arealer nord og vest for tidligere Lysholm Skole. Kommunens deltagelse og proces for anvendelsen af de tildelte midler er godkendt på Byrådets møder henholdsvis den 6. marts 2019 og den 27. november 2019.

Projektområdet omfatter matriklerne 8ah Troelstrup By Haslev, samt del af 8f Lysholm By, Haslev. Området har et samlet areal på knap 5,1 ha. Arealerne støder op til den tidligere Lysholm Skole og udnyttes i dag til jordbrugsformål. Det ventes at skoven plantes i foråret 2020.

Den nordligste del af det omhandlende areal er i Kommuneplan 2013 udlagt til rekreative formål (H-R3), mens den sydligste del er udlagt til blandet bolig og erhverv (H-BE1). For at sikre det rette plangrundlag, inden sagsbehandlingen og plantning af skoven, er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 32, der udlægger hele arealet til rekreative formål og fremtidig landzone. 

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 32, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 32, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om at klagen er sendt videre.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning ti Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 29.01.2020 - 10:30
Høringsfrist: 26.02.2020 - 23:45