Høring: Kommuneplantillæg nr. 40 og Forslag om ophævelse af lokalplan 100-8

Forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag om ophævelse af lokalplan 100-8 'Fakse Øst' er nu i 8 ugers offentlig høring.

På mødet den. 12. maj 2020 godkendte Faxe Byråd forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og forslag om at ophæve lokalplan 100-8 'Fakse Øst'. Begge planforslag offentliggøres onsdag den 27. maj og er nu i otte ugers offentlig høring frem til den 22. juli 2020. Planforslagene kan ses på Faxe Kommunes hjemmeside og her på siden under punktet "læs også".

Dine mulighedder
Bemærkninger og indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 22. juli 2020. Du Kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål, kan du kontakte planafdelingen på tlf. 5620 3019.

Midlertidige retsvirkninger
I perioden fra forslaget om ophævelsen af lokaplan 100-8 er offentliggjort og indtil byrådet har vedtaget ophævelsen endeligt må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige planlægning.
Der gælder i henhold til planlovens § 17, stk. 1 et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af arealanvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag om ophævelse af lokalplan 100-8, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag om ophævelse af lokalplan 100-8 til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet.

Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og forslag om at ophæve lokalplan nr. 100-8, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, dom træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 27.05.2020 - 12:44

Høring

Start tidspunkt: 27.05.2020 - 09:00
Høringsfrist: 22.07.2020 - 23:45

Kontaktinformation