Høring - Lokalplan 1100-54 for hotel ved Dalby

Forslag til lokalplan 1100-54 for hotel ved Dalby er nu i 4 ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 1100-54 den 21. januar 2020. Planforslaget offentliggøres onsdag den 29. januar 2020 og er i høring frem til onsdag den 26. februar 2020. Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside

Forslag til lokalplan 1100-54 finder ud under "Læs også".

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslaget onsdag den 19. februar 2020 kl. 18:30 – 20:00 på Dalby Hotel, Vordingborgvej 425, 4690 Haslev. På mødet vil du høre mere om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslaget.

 

Dine muligheder

Spørgsmål til lokalplanforslaget kan rettes til Sandra Nørfort, Center for Plan og Miljø på tlf.: 56 20 37 53 eller pr. mail til plan2@faxekommune.dk.

Dine bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 26. februar 2020. Send en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev att.: Sandra Nørfort.

 

Baggrund og indhold

Forslag til lokalplan nr. 1100-54 for hotel ved Dalby er udarbejdet på baggrund af et ønske om at udvide overnatningskapaciteten på det eksisterende hotel. Ejendommen ligger i dag i landzone i udkanten af Dalby by og benyttes allerede til hotel- og restaurationsvirksomhed. Lokalplanen overfører dele af ejendommen til byzone og sætter rammerne for en fremtidig udvidelse af hotellet.

Hotellet har løbende udviklet sig på ejendommen siden 1959 og har i dag en kapacitet på 28 værelser, samt restaurant og lokaler til konferencer og fest. Konkret har ejer et ønske om at udvide med fire mindre hyttebygninger med hver fem hotelværelser på arealet bag det eksisterende hotel.

Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til hotel, restaurant, konferencelokaler, festlokaler og overnatning, hvilket er en fortsættelse af ejendommens nuværende brug. Lokalplanen udlægger et større byggefelt, der giver mulighed for, at hytterne kan placeres på forskellige måder bag ved de eksisterende bygninger, og væk fra Vordingborgvej. I lokalplanen fastsættes ligeledes, hvor meget parkering der skal etableres til hotellet, og at det eksisterende beplantningsbælte mod det åbne land skal bevares, for at bevare afgrænsningen mellem byen og det åbne land.

 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 29. januar 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

 

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanforslag nr.1100-54, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplanforslag nr. 1100-54, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 14:43

Høring

Start tidspunkt: 29.01.2020 - 12:30
Høringsfrist: 26.02.2020 - 23:45