Høring: Planer for boliger ved Drosselvej i Karise

Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan 200-26 for et boligområde nord for Drosselvej i Karise er nu i 8. ugers høring.

Faxe Byråd har den 13. december 2018 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan nr. 200-26. Planforslagene er nu i 8. ugers offentlig høring fra den 18. december 2018 til den 12. februar 2019 og kan i hele perioden ses i borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på Faxe Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan2@faxekommune.dk eller med post til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, og skal være os i hænde senest tirsdag den 12. februar 2019. Efter høringsperioden vil byrådet tage endelig stilling til planforslagene. Du finder planforslagene under "Læs også".

Borgermøde på Kulturhuset Leopold i Karise
Tirsdag den 15. januar 2019 indbyder Faxe Kommune til offentligt møde om planerne. Mødet holdes kl. 19:00 til 21:00 på Kulturhuset Leopold, Bredgade 22 i Karise.

Forslag til lokalplan 200-26
Formålet med lokalplan 200-26 er, at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af dobbelthuse med tilhørende veje, regnvandsbassin og fælles friarealer. Lokalplanen åbner mulighed for at området kan bebygges med 11 dobbelthuse, dvs. i alt 22 nye boliger. Lokalplanen stiller krav om, at ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med en hældning på minimum 25° og at tage skal beklædes med matte røde, brune eller gule tegl eller matsorte tagsten. Facader skal fremstå i tegl, puds eller filsede. Planen stiller krav om at bebyggelsen inden for planområdet skal fremstå som en arkitektonisk helhed og skal udføres med samme tagform samt tag- og facadematerialer.

Kommuneplantillæg nr. 22
Planområdet er ikke udlagt til byudvikling i Kommuneplan 2013. Med tillæg nr. 22 udvides kommuneplanens rammeområde K-B1 således, at rammeområdet fremover omfatter det nye boligområde nord for Drosselvej. Bestemmelserne for rammeområde K-B1 fastholdes uændret. I kommuneplantillæg nr. 22 er der redegjort for behovet for, at udlægge nye arealer til boligformål i Karise.

Midlertidige retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra en 18. december 2018, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan nr. 200-26, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan nr. 200-26, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 15. oktober 2018) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videre sendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/...

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Opdateringsdato: 18.12.2018 - 14:06

Høring

Start tidspunkt: 18.12.2018 - 14:30
Høringsfrist: 12.02.2018 - 00:00

Kontaktinformation