Høring - Tillæg nr. 1 til lokalplan for et Boligområde ved Teestrup Bygade

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan for et boligområde ved Teestrup Bygade er nu i 2 ugers offentlig høring.

Plan & Kulturudvalget i Faxe Kommune har vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 den 21. januar 2020. Planforslaget offentliggøres onsdag den 29. januar og er i høring frem til onsdag den 12. februar 2020. Planforslaget kan i hele perioden ses på bibliotekerne, i borgerservicecentre og på Faxe Kommunes hjemmeside

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 700-74 finder du under "Læs også".

Dine muligheder
Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 12. februar 2020. Du kan sende en e-mail til plan2@faxekommune.dk eller et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Har du spørgsmål til planlægningen, kan du kontakte planafdelingen på 5620 3019.

Baggrund og indhold
Området er omfattet af lokalplan 700-74 (bilag 1), der udlægger området til boligformål, der kan opføres 12 helårsboliger i området. Der er på nuværende tidspunkt opført 8 helårsboliger. Hele området er beliggende i landzone og 8 af de i alt 12 boliger har en stor grund der varierer i størrelse fra ca. 2.400 m² til ca. 4.100 m². Havearealet til de store grunde er udlagt som delområde II i lokalplan 700-74 og der er bestemmelser om, at der ikke må opføres bebyggelse i delområde II.

Ved revision af Planloven i 2017 blev der åbent mulighed for, at der kan udarbejdes "Lokalplaner af mindre betydning" det vil sige mindre lokalplaner der kun omhandler få emner og med et begrænset krav til redegørelsen. En sådan lokalplan kan fx. udarbejdes som et tillæg til en eksisterende lokalplan, hvor i der ændres få bestemmelser.

Tillægget omfatter samme areal som lokalplan 700-74, hvilket vil sige boligområdet på Elmevænget i Teestrup. Området har et samlet areal på ca. 2,8 ha. Området er udlagt til boligformål med bestemmelser for boligernes størrelse og placering.

Tillægget giver mulighed for at der i delområde II kan opføres mindre, sekundære bygninger i form af drivhuse, redskabsskure, legehuse, brændeskure, havepavillon og hønsehuse. Der må på den enkelte grund maksimalt opføres 50 m² i alt indenfor delområde II og de sekundære bygninger må opføres med en maksimal højde på 3 meter. Tillægget giver desuden bonusvirkning til at opføre garager, udhuse og lignende i delområde I samt mindre, sekundære bygninger jf. ovenstående i delområde II. 

Retsvirkninger
I lokalplanområdet gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra den 29. januar 2020, og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag tillæg nr. 1 til lokal nr. 700-74, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslaget.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag tillæg nr. 1 til lokal nr. 700-74, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Den nærmere begrundelse fremgår af planforslaget.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf.  lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 10. maj 2017) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

 

 

 

 

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 14:45

Høring

Start tidspunkt: 29.01.2020 - 14:00
Høringsfrist: 12.02.2020 - 23:45