Idéer ønskes før planlægning af solcelleparker ved Rønnede og Tokkerup

Faxe Kommune ønsker ideer og forslag inden planlægning for to solcelleparker henholdsvis nord for Rønnede og syd for Tokkerup.

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for to solcelleparker henholdsvis nord for Rønnede og syd for Tokkerup.

Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret henvendelse fra Better Energy og ejeren af arealerne.

Projektet forudsætter, at der udarbejdes to tillæg til kommuneplanen og to lokalplaner.

På mødet den 26. maj 2020 godkendte Plan- og Kulturudvalget at planarbejdet for de to solcelleparker kan igangsættes. Du kan læse referatet fra udvalgsmødet her (punkt 72).

https://www.faxekommune.dk/dagsorden/plan-kulturudvalget-26-05-2020

De to projektområder ligger som nævnt nord for Rønnede (44 ha) og syd for Tokkerup (28 ha).

Projektet omhandler således opstilling af solcellepaneler på stativer på et ialt 68 ha stort markareaL Solcellepanelerne bliver maksimalt 2.5 meter høje.

De to forslag til kommuneplantillæg vil udlægge områderne til teknisk anlæg, herunder solenergianlæg.

Lokalplanforslagene vil fastsætte krav til områdernes indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af solcelleparken, transformatorstation samt vejadgang og afskærmende beplantningsbælter.

Ideer og forslag
l forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Du kan blandt andet indsende idéer og forslag til områdernes afgrænsning, anlæggenes udformning, beplantning mv.

Det videre forløb
ldéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 12. august 2020. Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige behandling af planerne. Først efter Byrådets endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan solcelleparkerne etableres.

Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Mikael Saugstrup Nielsen på tlf.nr.: 5620 3751 eller e-mail plan2@faxekommune.dk

Opdateringsdato: 01.07.2020 - 12:52

Høring

Start tidspunkt: 01.07.2020 - 12:30
Høringsfrist: 12.08.2020 - 12:30