Kort over planområdet

Idéfase - Nyt boligområde i den østlige del af Dalby

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for et nyt boligområde nord for Karise vej i den østlige del af Dalby. Idéfasen løber i perioden d. 15. april til d. 13. maj 2020.

Baggrund
Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et nyt boligområde i den østlige del af Dalby. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret ansøgning om byudvikling på området. Byrådet ønsker at understøtte udviklingen af bosætningsmulighederne i Dalby.

Idéfasen er første fase i en lang række aktiviteter frem mod et plangrundlag der kan realiseres. I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med forslag og idéer. Med dette debatoplæg indkalder Faxe Kommune idéer og forslag til den videre planlægning.

Eksisterende planlægning
Området er udlagt til fremtidig byvækst i kommuneplan 2013 for Faxe Kommune. Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og der er ikke en gældende lokalplan.

Behov for byudvikling
Det er byrådets vision, at Faxe Kommune skal tiltrække tilflyttere og at kommunens indbyggertal skal vokse fra de nuværende ca. 36.000 indbyggere til 40.000 indbyggere i den kommende årrække. Hvis den vision skal opfyldes, skal der være tilstrækkelige arealer til byvækst til rådighed forskellige steder i kommunen. Der vil således være behov for at få udlagt nye arealer til byudvikling i Dalby.

Området
Arealet omfatter i alt ca. 4,5 ha og er beliggende i den østlige del af Dalby nord for Karisevej (se kort på side 3 ). Planområdet omfatter en del af matr. nr. 2b Jenstrup By, Sdr. Dalby. Området er beliggende i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone.

Indholdet i den nye planlægning
Formålet med planlægningen er at udlægge arealet til boligområde. Der gives mulighed for opførelse af tæt-lav og etageboliger i form af rækkehuse og etageboliger i 2 etager.

Et andet formål er at fastlægge et princip for områdets grønne arealer, vejudlæg og Planlægningen omfatter kommuneplantillæg og lokalplan.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående planlægning. Du kan for eksempel komme med idéer og forslag til:

Hvad den forestående planlægning skal tage højde for

  • Placering af boliger og udearealer
  • Veje, sti og parkering
  • Byggeriets udseende
  • osv.

Det videre forløb
Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 13. maj 2020.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk.

Du kan også sende et brev til: Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil der blive inviteret til et offentligt borgermøde om planernes indhold og det vil igen være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan kan lokalplanens muligheder realiseres.

Spørgsmål kan rettes til planafdelingen i Faxe Kommune på tlf.: 5620 3019.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:03

Høring

Start tidspunkt: 15.04.2020 - 08:30
Høringsfrist: 13.05.2020 - 23:30

Kontaktinformation