Idéfase - Nyt boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for et nyt boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev.

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et nyt boligområde på Grøndalsgrunden i Haslev. Igangsættelsen sker på baggrund af byrådets ønske om at omdanne området til boligområde og grønt område.

Området er i dag udlagt til offentlige formål i kommuneplan og gældende byplanvedtægt. Området har tidligere huset Grøndalsskolen, hvis bygninger blev revet ned i 2015. Omdannelse af området til boligformål forudsætter, at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Indholdet i den nye planlægning
Planområdet omfatter et areal på ca. 2,27 ha og er beliggende på hjørnet af Grøndalsvej og Bregentvedvej i Haslev, matr. nr. 21d, Haslev By, Haslev.

Forslag til kommuneplantillæg kommer til at udlægge området til boligformål med mulighed for tæt-lav bebyggelse og etageboliger.

Lokalplanforslaget kommer til at udlægge areal til boliger, parkering, veje, grønne områder og stiforbindelser gennem området. Der har i foråret 2019 været gennemført et parallelopdrag, hvor to arkitekttegnestuer har givet deres bud på en helhedsplan for, hvordan området kan omdannes til boliger. Udarbejdelse af lokalplanforslag vil tage udgangspunkt i den ene af disse helhedsplaner.

Idéer og forslag
I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående planlægning. Du kan for eksempel komme med idéer og forslag til bebyggelsens højde og placering, områdets indretning, vejadgang, stiforbindelser og parkering.

Det videre forløb
Mandag den 6. maj kl. 19.00-21.00 afholdes der borgermøde og workshop om den helhedsplan, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af lokalplanforslag. Her kan du høre mere om vinderforslaget og du kan komme med idéer og forslag til områdets anvendelse og indretning.

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest mandag den 27. maj 2019.

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk. Du kan også sende et brev til Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:00

Høring

Start tidspunkt: 02.05.2019 - 15:00
Høringsfrist: 27.05.2019 - 00:00

Kontaktinformation

Kontakt planteamet

Du kan sende en e-mail til os her:

plan2@faxekommune.dk

Du kan ringe til planteamet på:

5620 3019