Idéfase - nyt boligområde ved Skovholmslund i den vestlige del af Haslev - HØRINGEN ER AFSLUTTET

Indkaldelse af idéer og forslag forud for planlægningen for et nyt boligområde ved Skovholmslund i den vestlige del af Haslev. Idéfasen løber i perioden fra den 15. april til den 13. maj 2020.

Baggrund

Faxe Kommune igangsætter nu kommuneplanlægning og lokalplanlægning for et nyt boligområde i den vestlige del af Haslev. Igangsættelsen sker på baggrund af en konkret ansøgning om byudvikling på området. Byrådet ønsker at understøtte udviklingen af bosætningsmuligheder i Haslev.

Idéfasen er første fase i en lang række aktiviteter frem mod at et plangrundlag kan realiseres. I denne fase har alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag, jf. Planlovens § 23c.

Med denne idéfase indkalder Faxe Kommune idéer og forslag til den videre planlægning for området.

 

Eksisterende planlægning

Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til fremtidig byvækst. Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer for lokalplanlægning og der er ikke en gældende lokalplan.

 

Behov for byudvikling

Lokalplanområde 500-75 og 500-82 er ved at være færdigudbyggede, og der er behov for at igangsætte planlægning for ny byudvikling, hvis man fortsat gerne vil sikre byvækst i området omkring Skovholmslund. Det er Byrådets vision, at Faxe Kommune skal tiltrække tilflyttere og at kommunens indbyggerantal skal vokse fra de nuværende ca. 36.000 indbyggere til 40.000 i den kommende årrække. Hvis den vision skal opfyldes, skal der være tilstrækkelige arealer til byvækst til rådighed i Haslev.

 

Området

Det samlede areal, som er udlagt til byvækst i Kommuneplan 2013, er ca. 40 ha og omfatter matriklerne 9a, 9e og 9bv samt vejmatrikel for Skovholmslundvej, samt to boliger på matriklerne 9bu og 9d, alle matrikler Troelstrup By, Haslev. De to boliger i området vil ved lokalplanlægning af deres areal på sigt blive overført fra landzone til byzone.

Arealet anvendes i dag primært til landbrug. Der ligger 4 mergelgrave i området og Troelstrup Bæk løber igennem arealet og har karakter af en gravet kanal med stejle sider. Troelstrup Bæk tænkes omlagt med et slynget forløb og vil sammen med mergelgravene indgå som et aktiv i de rekreative arealer i boligområdet. Området afgrænses af fredede jord- og stendiger.

Den sydvestlige del af området indeholder i dag et regnvandsbassin, som aftager overfladevand fra lokalplanområde 500-82. Regnvandsbassinet vil med byudvikling af dette område, blive udvidet til også at kunne aftage overfladevand fra det nye lokalplanområde. Skovholmslundvej er i dette område kun en smal vej, og en byudvikling i området vil kræve, at vejen udvides svarende den nordlige del af Skovholmslundvej.

 

Proces for planlægningen

Området er ikke omfattet af kommuneplanens rammer. For at byudvikle dette områder, kræver det derfor, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger rammer for området og en lokalplan der fastsætter bestemmelser for hvordan der må bygges. I første omgang vil hele det samlede område blive rammefastlagt til boligformål, og kun den nordlige del af området vil blive lokalplanlagt og overført til byzone.

 

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet nu sættes i gang, vil Faxe Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den forestående planlægning. Du kan for eksempel komme med idéer og forslag til:

• Hvad den forestående planlægning skal tage højde for indenfor lokalplanområdet, som fx bebyggelsens højde og visuelle fremtoning.

• Hvad den forestående planlægning skal tage højde for i bydelen generelt. Det kan fx være i forhold til stisystemer og infrastruktur, hvor det er vigtigt, at der er en god sammenhæng til omkringliggende bydele.

• Andet du finder relevant.

 

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 13. maj 2020.

 

Send gerne en e-mail til plan2@faxekommune.dk

Du kan også sende et brev til: Faxe Kommune, Center for Plan og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

 

Når forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. Under den offentlige høring vil der også blive inviteret til et offentligt borgermøde om planernes indhold og det vil igen være muligt at komme med bemærkninger til planlægningen inden Byrådets endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan kan lokalplanens muligheder realiseres.

 

 

 

 

 

 

Opdateringsdato: 27.05.2020 - 11:19

Høring

Start tidspunkt: 15.04.2020 - 08:30
Høringsfrist:

Kontaktinformation