Offentlig høring efter Vandløbsloven. Etablering af minivådområde ved Atterup

Høring af etablering af minivådområde øst for Atterup på matrikel nr. 1a Hejede Gde,. Ø. Egede.

Faxe Kommune, Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 1a Hejede Gde. Ø. Egede, beliggende på ejendommen Atterupvej 23, 4640 Faxe

Ejer ønsker at anlægge et minivådområde på sin ejendom, som skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 0,37 ha og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Drænvandet tilføres minivådområdet ved gravidition. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet frit ud over en iltningstrappe og tilbage til drænet, som har udløb i Vivede Mølleå og siden Østersøen.
Kort over den ønskede placering, fremgår af vedhæftede ansøgningsmateriale.

Faxe Kommune vurderer, at der kan meddeles tilladelse til projektet, og det sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser.
Der vil også blive givet landzonetilladelse til projektet.

Hørringssvar skal være skriftlige og sendes til Center for Plan og Miljø att. Natur og miljø senest 6. august 2020.
Se kontaktinformationer til afdelingen i højre side.