Offentlig høring efter Vandløbsloven. Etablering af minivådområde ved Hyllede

Høring vedrørende etablering af minivådområde syd for Hyllede på matrikel nr. 6q Hyllede By, Kongsted.

Faxe Kommune, Teknik og Mijø har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af minivådområde på matr. nr. 6q Hyllede By, Kongsted, tilhørende ejendommen Skovholmvej 10, 4733 Tappernøje.

Ejer ønsker at anlægge et minivådområde, der skal medvirke til at nedbringe næringsstofudledningen fra markernes drænvand til vandmiljøet. Minivådområdet bliver 1,14 ha og består af dybe og lave bassiner, som drænvandet løber igennem. Drænvandet tilføres minivådområdet ved gravidition. Efter drænvandets passage gennem minivådområdet ledes vandet frit ud over en iltningstrappe og tilbage til drænet, der  har udløb til Orup Bæk og siden Præstø Fjord.
Kort over den ønskede placering, fremgår af vedhæftede ansøgningsmateriale.

Faxe Kommune vurdere, at der sandsynligvis kan meddelse tilladelse til projektet, og det sendes derfor i fire ugers offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser.
Der skal også gives landzonetilladelse til projektet.

Hørringssvar skal være skriftlige og sendes til Center for Plan og Mijø, Natur og Miljø senest 6. august 2020

Se kontaktinformationer til afdelingen i højre side.