Planer en solcellepark nord for Karise i høring

Faxe Byråd har den 12.september 2019 godkendt planforslag for en solcellepark på Tryggevælde Mark nord for Karise. Planerne er nu i 8. ugers offentlig høring frem til den 19. november 2019.

Faxe Byråd har den 12. september 2019 godkendt forslag til lokalplan 400-27 for en Solcellepark på Tryggevælde Mark med tilhørende kommuneplantillæg nr. 23 og Miljøvurdering.

Planforslagene er nu i 8. ugers offentlig høring fra den 24. september til den 19. november 2019 og kan i hele perioden ses i borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på Faxe Kommunes hjemmeside. Bemærkninger og indsigelser skal sendes til f_plan@faxekommune.dk eller med post til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, og skal være os i hænde senest tirsdag den 19. november 2019. Efter offentlighedsfasen vil byrådet tage endelig stilling til planforslagene og miljøvurderingen.

Borgermøde på Kulturhuset Leopold i Karise
Mandag den 21. oktober 2019 indbyder Faxe Kommune til offentligt møde om planerne. Mødet holdes kl. 18:30 til 20:00 på Kulturhuset Leopold, Bredgade 22 i Karise.

Forslag til lokalplan nr. 400-27
Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra Holmegaard, Juellinge og Tryggevælde Godser som ønsker at etablere en solcellepark på godsets mark – Tryggevælde Mark. Planområdet er på ca. 74 ha og ligger i den nordøstlige del af Faxe Kommune, mellem Karise og Hårlev, og tæt på grænsen til Stevns Kommune.. Arealet ligger i dag i landzone og er ikke omfattet af gældende planlægning.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 23
Lokalplanområdet er beliggende i landzone. En mindre del af området er omfattet af rammeområde Å-T5 Vindmøller Store Linde, som udlægger arealet til teknisk anlæg i form af vindmøller. Den resterende del af planområdet er ikke omfattet af kommuneplanrammer, men er alene udlagt til åbent land.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 23. der dels justerer bestemmelserne for rammeområde Å-T5, så der gives mulighed for at etablere solcelleanlæg med tilhørende faciliteter i området. Dels udlægges et nyt rammeområde Å-T18 der ligeledes må anvendes til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter.

Miljøvurdering
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

  • Planernes påvirkning af den landskabelige værdi, herunder den visuelle påvirkning af nærmiljøet samt påvirkningen over større afstande.
  • Støj fra transformatorer og invertere.
  • Overfladebehandling af solcellepaneler – påvirkning af grundvand.
  • Planernes påvirkning af bilag IV-arter, der kan forekomme i området.
  • Reduktion af luftforurenende stoffer og drivhusgasser.
  • Reduktion af pesticider, nitrat og fosfor til overfladevand og grundvand.

Hovedkonklusionen i miljøvurderingen er, at en realisering af planerne overordnet set ikke vil give miljøproblemer.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Der kan ikke klages over miljøvurderingen, mens planforslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme indenfor lokalplanens område, må ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der foregriber indholdet i lokalplanen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Denne foreløbige retsvirkning gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højest ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 15:00

Høring

Start tidspunkt: 24.09.2019 - 11:00
Høringsfrist: 24.09.2019 - 11:15