Planer for en solcellepark ved Jomfruens Egede HØRINGSPERIODE FORLÆNGET TIL DEN 8. JUNI 2020

Faxe Byråd har den 6. februar 2020 godkendt planforslag for en solcellepark ved Jomfruens Egede.

På grund af COVID-19, har Plan & Kulturudvalget besluttet at forlænge høringperioden frem til den 8. juni 2020. 

Faxe Byråd har den 6. februar 2020 godkendt forslag til lokalplan 1200-40 for en solcellepark ved Jomfruens Egede med tilhørende kommuneplantillæg nr. 27 og miljøvurdering.

På grund af COVID-19 planforslagene i forlænget offentlig høring fra den 17. februar 2020 til den 8. juni 2020 og kan i hele perioden ses på Faxe Kommunes hjemmeside.

Bemærkninger og indsigelser skal sendes til plan2@faxekommune.dk eller med post til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, og skal være os i hænde senest mandag den 8. juni 2020. Efter offentlighedsfasen vil byrådet tage endelig stilling til planforslagene og miljøvurderingen.

Borgermøde Bavneskolen i Dalby - AFLYSES PÅ GRUND AF CORONA-SITUATIONEN
Onsdag den 18. marts 2020 indbyder Faxe Kommune til offentligt møde om planerne. Mødet holdes kl 18.30 til 20.00 på Bavneskolen i Aulaen, på Bavnestræde 36 4690 Haslev. 

Forslag til lokalplan nr. 1200-40
Lokalplanforslaget er udarbejdet efter ønske fra Lystrup og Jomfruens Egede Godser, som ønsker at etablere en solcellepark på godsernes marker ved Jomfruens Egede. Planområdet er på ca. 183 ha og ligger mellem Atterup og Frenderup midt i kommunen.

Du kan finde forslag til lokalplanen på plandata.dk.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 27
Lokalplanområdet er beliggende i landzone, men er ikke omfattet af nogen kommuneplanramme og således alene udlagt til åbent land.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet et kommunetillæg nr. 27. Tillægget justerer udpegningen af kirkeomgivelsen omkring Øster Egede Kirke, således at den nordlige del af udpegningen udgår. Endvidere udlægges der to nye rammeområder Å-T19 og Å-T20 der må anvendes til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg med tilhørende faciliteter.

Du kan finde forslag til kommuneplantillægget på plandata.dk.

Miljørapport
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, da det ikke på forhånd kunne udelukkes, om planernes realisering kunne betyde en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indholdet i miljøvurderingen er fastlagt på baggrund af en såkaldt afgrænsningsrapport, hvor der ses på planernes miljømæssige konsekvenser i bred forstand. De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

De emner der sættes fokus på i miljøvurderingen er:

Påvirkning af landskabet

 • Landskabet, herunder det bevaringsværdige landskab
 • Kulturmiljøet, herunder kirkeomgivelserne
 • Rekreative forhold
 • Visuel påvirkning
 • Visualiseringer
 • Samlet vurdering af de landskabelige forhold
 • Påvirkning af naboer

Afstand til naboer og visuelle forhold

 • Støj
 • Refleksioner
 • Samlet vurdering af naboforhold

Påvirkning af miljøet i øvrigt

 • Luftforurening og klima
 • Ressourcer og affald
 • Overfladevand
 • Grundvand
 • Samlet vurdering af øvrige miljømæssige forhold

Du kan læse udkast til miljørapport her.


Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Der kan ikke klages over miljøvurderingen, mens planforslagene er i offentlig høring. Først ved den endelige vedtagelse af planerne kan miljøvurderingen påklages til Planklagenævnet.

Midlertidige retsvirkninger
Ejendomme indenfor lokalplanens område, må ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der foregriber indholdet i lokalplanen. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Denne foreløbige retsvirkning gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog højest ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget.