Annoncering for nedsættelse af vandråd i vandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet og vandoplandet 2.6 Østersøen.

Annoncering for nedsættelse af vandråd i vandoplandet 2.5 Smålandsfarvandet og vandoplandet 2.6 Østersøen.

Vandopland 2.5 Smålandsfarvandet består af kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Slagelse, Kalundborg, Sorø, Ringsted, Holbæk og Faxe. Næstved Kommune har påtaget sig sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet 2019-2020.

Vandopland 2.6 Østersøen består af kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Vordingborgborg Kommune har påtaget sig sekretariatsfunktionen for vandrådsarbejdet 2019-2020.

Efter bekendtgørelsen om vandråd mv., skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er;

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

 

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, og efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 22. november 2019, at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Foreningen/organisationen kan ligeledes indstille medlem og suppleant til vandråddet. Der skal indsendes navn og kontaktoplysninger på personerne, senest 22. november 2019 til sekretariatskommunerne.

Herefter vil den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser indenfor hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet.

Anmodning om oprettelse og indstilling af medlemmer til vandråd i 2.5 Smålandsfarvandet kan ske til vandloeb@naestved.dk.

Anmodning om oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer til vandråd 2.6 Østersøen kan ske til vandloeb@vordingborg.dk.

 

Opdateringsdato: 03.06.2020 - 13:58