Tilladelser til grødeskæringsprojekt i Suså

Faxe Kommune giver hermed tilladelse til et grødeskæringsprojekt med selektiv fjernelse af stive vandløbsplanter i den genslyngede del af Suså v. Hovmosen i perioden 2022-2024

Projektets indhold:
Faxe Kommune vil gerne u. juni. dføre et grødeskæringsprojekt ved selektiv fjernelse af stivstænglede vandløbsplanter i Suså. 

Den pågældende vandløbsstrækning vokser kraftigt til i grøde gennem forår og sommeren heriblandt stivstænglet vegetation som tagrør og grenet pindsvineknop. Dette medfører, at de omkringliggende enge oversvømmes hyppigere og i højere grad end det, som lodsejer blev udstillet i projektforslaget. Ligeledes udgør de en monokultur i vandløbet, som mindsker pladsen til andre vandløbsplanter. Faxe Kommune vil derfor gennemgå vandløbstrækningen hvert år i juni måned for at vurdere behovet for grødeskæring og iværksætte den nødvendige pleje. Projektet vil foregå i 2022, 2023 og 2024. Såfremt der skal iværksættes en grødeskæring, vil denne være målrettet stivstænglet vegetationen, som har stor betydning for vandløbets vandføringsevne. Mere ’blød’ vegetation som fx vandstjerne, sideskærm osv., så der fortsat er områder med grøde, der fungerer som levesteder og skjul for mange vandløbsinsekter og fisk.

Vandløbsplejen skal udføres maskinelt af en maskine med bredde dæk eller larvefødder, som har monteret en pincet eller mejekurv. Metoden vil afhænge af om planterne i vandløbet er egnet til pincet optræk. Særligt grenet pindsvineknop er oftest egnet til dette, men typisk senere i sæsonen, når plantens stængel er blevet holdbar nok, til ikke at knække ved et evt. opstræk. Metoden vil derfor bero på en konkret vurdering hvert år fra vandløbsmyndigheden og naturmedarbejdere i kommunen. Såfremt grøden skal skæres i de kommende projektår, vil dette også ske ved en strømrendeskæring. På strækningen hvor bundbredden er beskrevet som værende 1 meter (de første ca. 950 meter) foreslår vi en strømrendeskæring på 50-60 cm. Bundbredden stiger til 3 meter kort før Vester Egedeløbets udløb og fortsætter i den bredde på resten af den genslyngede strækning. Her kan der blive tale om en strømrendeskæring på op til 1,3 meter.

Klagemulighed:
Afgørelsen om ikke VVM-pligt er meddelt i henhold til miljøvurderingslovens § 21, og kan påklages frem til d. 23. juni 2023. Tilladelsen til grødeskæringen kan påklages frem til d. 29. juni. Du kan se mere i vedlagte afgørelser om klageberettigede og om hvordan man klager.