Botilbud mv. - besøgsregler

Besøgsregler pr. 27. maj 2020

På myndighedernes samlede corona-hjemmeside (www.politi.dk/corona), kan man læse følgende: "Partierne er enige om, at retningslinjerne for besøgs- og aktivitetsrestriktioner på fx plejehjem, hospice, psykiatri, bosteder, beskyttet beskæftigelse, kriminalforsorgens institutioner mv. afvikles eller tilrettes, i det omfang det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det aftales nærmere i relevante sektorpartnerskaber på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne." 

I Faxe Kommune betyder det, at det er op til lederen på det enkelte tilbud, hvordan besøg kan gennemføres "sundhedsmæssigt forsvarligt". Vil du på besøg, er det derfor en god ide at kontakte stedet først. 

Steder omfattet i Faxe Kommune - besøgsregler pr. 27. maj 2020:

  • Recovery-skolen P 86, Præstøvej 86, 4640 Faxe. Her har vi indtil videre fastholdt besøgsforbuddet, idet alle kursister har mulighed for selv at besøge deres venner og familie. 
  • Kildebo, Center for Neurorehabilitering, Præstøvej 86, 4640 Faxe. Kursister kan få op til to besøg om ugen af højst to personer ad gangen og af en varighed på 30 minutter. Besøgene aftales forud med personalet. Besøgene foregår udendørs.
  • T-Huset, Frederiksgade 8, 4690 Haslev. Beboerne kan modtage besøg udendørs, for eksempel på deres egen terrasse.

Regler for adresserne:

  • Tycho Brahes vej 4 - 6, 4690 Haslev
  • Rådhusvej 67, 4640 Faxe
  • Rådhusvej 61 - 65, 4640 Faxe
  • Hertelsvej 18 - 60, 4640 Faxe
  • Faxe-Kollegiet, 4640 Faxe

Hvem må komme på besøg? Borgeren kan maksimalt modtage besøg af to forskellige personer. Disse to personer, kan ikke i perioden ændres til andre personer. Hvem de to gennemgående personer er, aftales med ledelsen på stedet.

Hvor længe må besøget vare? Besøget må højst vare en time.

Hvor kan besøget finde sted? Besøg foregår på udearealerne. Har man egen terrasse, må besøgene foregå der. Har man ikke det, kan besøg afvikles på de opstillede borde og bænke på matriklen.

Hvor tit kan man få besøg? Man kan modtage besøg en gang ugentligt, med mindre særlige omstændigheder foreligger – disse skal i så fald aftales med ledelsen på stedet. 

Besøg i borgerens lejlighed. Behov for, at besøge borgeren i dennes lejlighed, skal på forhånd vurderes og godkendes af ledelsen. Kriterierne i bekendtgørelse for besøgsforbud vil blive lagt til grund for vurderingen. 

Generelt:
Alle vejledninger fra sundhedsmyndigheder skal overholdes, med skærpet fokus på håndvask og afspritning.

Ovenstående er vejledende regler, og vi opfordrer pårørende, der gerne vil på besøg, til at tage kontakt med personalet de pågældende botilbud for at blive vejledt konkret.

Undtagelser i kritiske situationer

Besøgsforbuddet omfatter, jf. bekendtgørelsens § 5, ikke besøg i kritiske situationer.

Ved kritiske definitioner forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år.

Vi gør opmærksom på, at der kan være truffet afgørelse om begrænsninger i samvær og kontakt efter § 71 i lov om social service, eller om at samværet midlertidigt udøves på anden måde, for eksempel ved elektronisk kommunikation eller suspenderes, jf. § 6 i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020. Disse afgørelser står stadig ved magt.

Ved kritiske situationer forstås også forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i disse situationer foreligger en kritisk situation træffes af tilbuddets ledelse på baggrund af deres kendskab til beboeren og dennes forhold til forældre og nære pårørende.

Sundhedsfaglig og socialfaglig vejledning

Hvis tilbuddet i forbindelse med gennemførelse af besøg i kritiske situationer eller i øvrigt har behov for sundhedsfaglig vejledning kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes på tlf. 70 20 02 66 (alle hverdage 9-22).

Hvis tilbuddet i forbindelse med gennemførelse af besøg i kritiske situationer eller i øvrigt har behov for socialfaglig vejledning kan Socialstyrelsen/VISO kontaktes på tlf. 72 42 40 00 (alle hverdage: kl. 9-18; 9.-13. april: kl. 10-13).

 

Opdateringsdato: 26.05.2020 - 14:16