Eleverne er hjemsendt frem til 7. februar 2021

Restriktionerne er forlænget til den 7. februar 2021, og dermed er eleverne sendt hjem, hvor de modtager online undervisning.

SFO tilbud - NØDPASNING

SFO tilbud

Disse tilbud er også lukket i perioden, men holder dog åbent for nødpasning for elever på 0.-4. årgang, hvis forældre af jobmæssige årsager har behov for et tilbud om nødpasning. SFO tilbuddene har åbent om morgenen jf. normal plan, lukker kl. 08.00 for derefter at åbne igen kl. 13.00, når undervisningen afsluttes. Tilbuddene lukker herefter på dagen jf. normal lukketid.
Kontakt skolen hvis der opstår behov for nødpasning.

Undervisning 0. - 9. årgang

 

Center for Børn & Undervisning

Mandag er opstartsdag med det formål at give skolens personale mulighed for at planlægge og koordinere de to ugers fjernundervisning. Desuden skal opstartsdagen anvendes til, at elever kan møde frem og få udleveret deres Chromebook. Det er nødvendigt, eftersom de mindste elever i de fleste tilfælde har deres Chromebook opbevaret på skolen. Den enkelte skole orienterer nærmere om de konkrete planer herfor.

Nødpasning af elever på 0.-4. årgang vil også være en mulighed på opstartsdagen. Den enkelte skole orienterer senest den 3.1. kl. 15 om de nærmere planer for opstartsdagen og de følgende undervisningsdage.

For perioden fra den 5.1. til den 17.1. er det besluttet, at skoledagene for alle elever starter kl. 08.00 og slutter kl. 13.00. Skoledagen vil bestå af en kombination af virtuel undervisning, selvarbejde og pauser. Det er aftalt, at alle dage starter med en fælles virtuel start og slutter af med en fælles virtuel opsamling enten klassevis eller gruppevis. Det sker mhp. at skabe mest mulig struktur i elevernes skoledag, og er en af de gode erfaringer, vi har med fra forårets lange nedlukning.
Alle forældre kan holde sig orienteret via AULA.

 

Specialskoler, Heltidsundervisning samt undervisning af sårbare børn og unge

Alle specialskoler og Heltidsundervisningen holder fortsat åbent.

Eleverne i disse tilbud møder fysisk ind til normal skoledag mandag den 4. januar, og er således ikke omfattet af nedlukningen. Skolelederen har derudover mulighed for at træffe beslutning om, at elever, som af skolen vurderes at være "særligt sårbare", skal møde fysisk ind til undervisningen. Dette sker ud fra et hensyn til den enkelte elev og efter forudgående dialog med elevens forældre.

Ungdomsskolen, herunder 10. klasse, heltidsundervisningen, klubberne og fritidsundervisning.

Holder lukket for alle aktiviteter i perioden. Undtaget er elever i heltidsundervisningen, som skal møde fysisk ind jf. "normal" skema. Elever i 10. klasserne må ikke møde ind og skal i stedet modtage fjernundervisning hver dag i tidsrummet fra kl. 9-14.

 

Generelt

Alle lokaler der bruges til idræts- og svømmeundervisning lukkes fra og med den 7. december 2020 - 0.-4. årgang vil i disse lektioner få anden undervisning.

Alle møder mellem dagtilbud og forældre samt skole og forældre gennemføres virtuelt.
Dagtilbud og skole tager initiativ til at omlægge evt. allerede planlagte møder.

Tandplejen

Det vil kun være muligt at gennemføre kritiske behandlinger fra og med den 9. december 2020.

På nuværende tidspunkt kendes ikke de detaljerede retningslinjer. Når disse er kendt, lægger vi dem her på hjemmesiden.

Sundhedspleje

Der vil kun blive gennemført kritiske besøg i hjem og på skoler fra sundhedsplejen fra og med den 9. december 2020. Der tilbydes fortsat telefonisk rådgivning samt virtuelle møder.

Opsøgende arbejde for de unge

Vores disponible klubmedarbejdere indgår i et tæt samarbejde med SSP (skole, socialområde og politi) med henblik på at lave opsøgende og oplysningsorienteret indsatser i forhold til unge.

Elevergrupper der ikke er omfattet af nedlukningen

En række elevgrupper er ikke omfattet af lukningen. Det vedrører elever i specialskolerne og i heltidsundervisningen i Ungdomsskolen, da disse følger normalt skoleskema. Derudover har følgende elevgrupper mulighed for nødpasning og undervisning ved fysisk fremmøde:

  • rlig sårbare elever, som skolelederen vurderer, vil profitere bedst af et fysisk fremmøde i skolen
  • Børn indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og enten ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra. Det gælder fx, hvor forældrene skal møde på arbejde, enten fordi de varetager kritiske funktioner eller er ansat på en arbejdsplads, der ikke har hjemsendt medarbejderne, eller fordi de arbejder hjemmefra, fx med undervisning, digital produktion eller administration (Børne- og Undervisningsministeriets definition). Sådanne undtagelser forventes aftalt med skolens ledelse, således skolen har mulighed for at planlægge herefter. Skolen vil orientere nærmere om, hvordan dette koordineres.

Hvordan foregår undervisningen frem til den 7. februar 2021 ?

Eleverne modtager hjemmeundervisning frem til 7. februar 
Planen for skolestart 4. januar og fra 18. januar er vedhæftet her.

Kommunikation og kontakt

Center for Børn & Undervisning vil løbende opdatere hjemmesiden med relevante informationer. Vi opfordrer dig til jævnligt at holde øje med hjemmesiden.

Du får vigtige orienteringer fra dagtilbud og skoler og kan kommunikere med disse via Forældreintra og/eller AULA. Det vil også være dit barns dagtilbud og/eller skoler, som bedst vil kunne svare på konkrete spørgsmål i forhold til ”fjernundervisning” eller undervisningssituationen på skolen.

Du kan finde alle relevante kontaktoplysninger på Faxe Kommunes hjemmeside eller lige her

 

Opdateringsdato: 14.01.2021 - 12:22