Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud/SFO og skole

Samarbejdet mellem dagtilbud, fritidstilbud/SFO og skole

Der er udarbejdet et årshjul for overgangsarbejdet. Af årshjulet fremgår hvilke møder og aktiviteter, der er planlagt henover året, og hvem der har ansvaret for indkaldelse til møderne.
Årshjulet indeholder:

 

Faste brobygningsmøder

Ledelse og fagpersonale i dagtilbud, SFO og skole deltager i disse møder. Til møderne evalueres sidste års overgang med henblik på at bruge erfaringerne til planlægning af den næste overgang. Her fastsættes datoer for forældremøder, besøg og andre arrangementer på tværs af dagtilbud og SFO/skole henover året. Personalet drøfter, hvordan der skabes kontinuitet i rutiner og arbejdsredskaber i dagtilbud og SFO/skole, som er med til at skabe en god overgang for børnene.

Overlevering

Der er en fast procedure for overleveringen af viden om børnene i maj måned fra dagtilbud til SFO/skole.
Der er almindelige og udvidede overleveringer.

De udvidede overleveringer afholdes, hvis det vurderes, at der er behov for at øvrige fagprofessionelle deltager samt behov for mere tid til at videregive relevant viden til SFO/skole. Dagtilbuddet udfylder i samarbejde med forældrene et overleveringsskema, som sendes til skolen før overleveringen.

 

Netværksmøde for Zippys Venner repræsentanter

Førskolepædagoger i dagtilbud, SFO pædagoger og børnehaveklasseledere udveksler erfaringer med undervisningsmaterialet Zippys Venner. Zippys Venner er for de 5-7 årige, og der arbejdes med seks temaer fx følelser og kommunikation. Børnene opmuntres til selv at løse og håndtere de udfordringer, som de møder i fællesskab med andre børn. Zippys Venner er dermed et fælles redskab på tværs af dagtilbud og SFO/skole, som skaber en sammenhæng for børnene og et fælles udgangspunkt for personalet.

Netværk for tidlig Literacy

Netværk for tidlig literacy er et netværk for førskolepædagoger i dagtilbud og børnehaveklasseledere. Formålet med netværket er, at styrke og understøtte literacy arbejdet (sprogarbejdet) på tværs af dagtilbud og skole. Det pædagogiske personale får gennem netværket faglige inputs til arbejdet med Faxe Kommunes literacy strategi og udveksler erfaringer fra det daglige pædagogiske arbejde.

Forældremøde

Der afholdes et forældremøde i dagtilbud for forældre, der har børn der starter i førskolegruppen (sidste år i børnehaven). Repræsentanter fra SFO/skole deltager i forældremødet og fortæller om SFO’en/skolen, samt hvad der forventes af forældre/børn ved skolestart. Dagtilbuddet fortæller om, hvordan der støttes op om dette i det sidste år i børnehaven.

Inspirationsfolder

Der er udarbejdet en inspirationsfolder, som indeholder gode erfaringer fra dagtilbud, SFO og skole samt inspiration fra forskning om hvilke aktiviteter der bidrager til at styrke overgangen mellem dagtilbud, SFO og skole. Folderen er tiltænkt det pædagogiske personale i dagtilbud og SFO/skole, der arbejder med børn før, efter og under overgangen fra dagtilbud til SFO/skole. Der er bl.a. inspiration til redskaber, der skaber kontinuitet i arbejdet samt hvordan forældre kan inddrages.

BilagStørrelse
PDF ikon Inspirationsfolder3.51 MB

Drejebog

Vedhæftet er Drejebog for arbejdet om fælles om en god skolestart. Drejebogen er politisk vedtaget den 23. januar 2019.