Dagtilbudsledelsesstruktur

Information om arbejdet med ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet

Onsdag den 9. juni 2021 blev Børn & Læringsudvalget præsenteret for evalueringen af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Her besluttede udvalget at sende to modeller til høring. Når høringsperioden er slut bliver alle høringssvar samlet og præsenteret for Børn & Læringsudvalget onsdag den 18. august 2021. På det møde forventer udvalget at træffe deres beslutning om ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet med virkning senest fra den 1. januar 2022.

Nedenfor kan du læse mere om arbejdet med ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet 

Indledning

Børn & Læringsudvalget har i foråret 2021 ønsket at fremrykke drøftelsen af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, således den ikke som oprindeligt aftalt først skulle finde sted på bagkanten af skolestrukturdrøftelserne. Center for Børn & Undervisning har på den baggrund analyseret ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Analysen omfatter en bred inddragelse, der både har haft til formål at bidrage til en kvalificeret evaluering samt en afdækning af ønsker til fremtidig ledelsesstruktur.  Samtidigt inddrager analysen også evidensbaserede perspektiver i forhold til faglig kvalitet,  ledelse og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Igennem de seneste år er der sket stor udvikling i den måde, hvorpå vi forstår dagtilbudsområdet i Danmark. Det gælder både hvordan vi forstår hvad der er god pædagogisk kvalitet og hvordan denne bedst understøttes ledelsesmæssigt. Men også hvordan vi som kommunale dagtilbud og dagpleje skal og kan samarbejde med forældre om det, som det hele drejer sig om: børnenes udvikling, trivsel og læring.

De er evidens for, at god ledelse er en af de afgørende faktorer for at sikre kvalitet på dagtilbudsområdet. Vi har derfor evalueret ledelsesstrukturen fordi faglig og nærværende ledelse er essentiel for den pædagogiske kvalitet. Ledelsesstrukturen har en afgørende betydning for vores pædagogiske medarbejdere og ledere, når det handler om at lykkes med kerneopgaven. Det har den hver dag, når de går på arbejde for at skabe den bedst mulige pædagogiske praksis og hverdag for børnene.

Med andre ord, så fortjener både børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere den ledelsesstruktur, der bedst muligt understøtter hverdagen.

Onsdag d. 9. juni 2021 blev Børn & Læringsudvalget præsenteret for evalueringen af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Her besluttede udvalget at sende to modeller til høring. Når høringsperioden er slut bliver alle høringssvar samlet og præsenteret for Børn & Læringsudvalget onsdag d. 18. august 2021. På det møde forventer udvalget at træffe deres beslutning om ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet med virkning fra 1. januar 2022.

God læselyst og god arbejdslyst med høringsvaret. Vi ser frem til at modtage jeres høringssvar.

Tidsplan for arbejdet

 • Modellerne blev fremlagt på mødet i Børn og Læringsudvalget den 9. juni. Her traf udvalget beslutning om at sende modellerne i høring.
 • Høringsperioden strækker sig fra mandag d. 14. juni 2021 til søndag d. 4. juli 2021.
 • Frist for høringssvar er den 4. juli 2021
 • Den endelige beslutning træffes af Børn og Læringsudvalget på mødet d. 18. august 2021
 • Eventuelle ændringer i dagtilbudsledelsesstrukturen vil senest være gældende fra d. 1. januar 2022

Modeller

Modeller for ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune:

Nedenfor præsenterer vi de to modeller for ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser.

Den ene model er overensstemmende med nuværende ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser på området. Den model kalder vi: ”Nuværende model for ledelsesstruktur.”

Den anden model præsenterer en omorganisering mellem det overordnede ledelsesniveau og andelen af daglig pædagogisk ledelse i det enkelte dagtilbud. Som en del af denne model præsenteres også en ændring i organiseringen af forældrebestyrelser. Her får det enkelte dagtilbud sin egen lokale forældrebestyrelse. Denne model kalder vi ”Alternativ model for ledelsesstruktur.” Denne model sigter samtidigt mod administrationens ambition om at sætte et særligt fokus på faglig ledelse, idet vi ved, at netop dette ledelsesniveau er essentielt i forhold til kvalitet i kerneopgaven.

Høring

Børn & Læringsudvalget har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til dagtilbudledelsesstruktur i Faxe Kommune i høring.

Hvornår? Høringsprocessen løber fra den 14. juni – 4. juli 2021.

Hvem inviteres til at give høringssvar?

 • Områdebestyrelser (forældrebestyrelser) på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune
 • Relevante faglige organisationer (BUPL og FOA)
 • MED-udvalg i de tre dagtilbudsområder: Vest, Midt og Øst
 • MED-udvalg ved Vestskolen
 • Centerudvalget i Center for Børn & Undervisning

Hvordan afvikles høringsprocessen?

Alle de inviterede kan afgive deres høringssvar ved at sende en digtial kopi til Center for Børn & Undervisning på e-mail adressen: tingvej@faxekommune.dk 

Emnet i e-mailen skal være: Høringssvar dagtilbudsledelsesstruktur

Nederst på denne side, kan du læse:

 • Høringsbrev om dagtilbudledelsesstruktur
 • Hvidbog med referater og opsamling på høringsprocessen

Børn & Læringsudvalget træffer beslutning i sagen. Dette forventes at ske d. 18. august 2021. Hvis beslutningen betyder ændringer i skolestrukturen, vil disse senest træde i kraft pr. 1. januar 2022.

Hvis I har spørgsmål til processen, er I meget velkomne til at kontakte Johan Kulas Gad jogad@faxekommune.dk eller 61504099.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ ) til høring om dagtilbudledelsesstruktur i Faxe Kommune

Hvem har besluttet at igangsætte arbejdet med en evaluering af ledelsesstrukturen?

Børn & Læringsudvalget har ønsket at evaluere dagtilbudslederstrukturen, og udvalget har ønsket at behandle evalueringen på et møde den 9. juni 2021, hvorefter høringsmaterialet skal sendes i høring.

Hvad er formålet med evalueringen?

Formålet er at undersøge forskellige interessentgruppers oplevelser af de rammer og vilkår den nuværende ledelsesstruktur skaber for pædagogisk ledelse og kvalitet. Hovedformålet er at skabe endnu mere kvalitet i dagtilbud.

Hvem træffer den endelige beslutning?

Børn & Læringsudvalget træffer den endelige beslutning. Det forventes at ske på møde den 18. august 2021.

Hvilke modeller for skolestruktur sendes i høring?

Der sendes to modeller i høring:

 • Model 1: Nuværende struktur
 • Model 2: Alternativ model for ledelsesstruktur

Du kan læse mere om modellerne på siden under afsnittet "modeller".

Vil den alternative model for ledelsesstruktur have betydning for normeringen i mit dagtilbud?

Faxe Kommune udregner normeringen for dagtilbud ud fra de gældende regler og metoder, som Danmarks Statistik bruger. Det er samme opgørelsesmetode, som anvendes i regeringsaftalen vedrørende minimumsnormering. Der er ikke forskel på normeringen for dagtilbud for de to modeller.

 

Model 1: Nuværende model

Model 2: Alternativ model

Normering, vuggestue

2,9

2,9

Normering, børnehave

5,8

5,8

Hvem har været inddraget i arbejdet?

Gennem evalueringen er der afholdt fokusgruppeinterview med:

 • Områdeledere
 • Daglige pædagogiske ledere
 • Leder af dagplejen
 • Leder af specialpædagogisk team
 • Pædagogiske medarbejderrepræsentanter fra alle dagtilbud
 • Repræsentanter fra de faglige organisationer BUPL og FOA
 • Formænd eller suppleanter fra de fire områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Du kan læse mere om inddragelsen i den hvidbog, som er en del af høringsmateriet. Du finder også hvidbogen under afsnittet "Hørring".

Hvornår forventes evt. nu dagtilbudslederstruktur at blive implementeret?

Hvis en ny ledelsesstruktur besluttes, forventes den at være implementeret senest med udgangen af 2021.

Hvor sendes forslag til ledelsesstrukturen i høring?

Der er ikke lovkrav om en høringsperiode i forbindelse med eventuelle ændringer i ledelsesstrukturen, men for at skabe det bedste beslutningsgrundlag, gennemføres en høringsproces for:

 • Faglige organisationer
 • Områdebestyrelser
 • Dagplejens forældrebestyrelse
 • Relevante MED-udvalg, herunder Centerudvalget i Center for Børn & Undervisning og MED-udvalget på Vestskolen.

Høringsperioden løber fra mandag d. 14. juni 2021 til og med søndag d. 4. juli 2021.

Hvor kan du få mere information om høringsmaterialet?

Det kan du ved at læse materialet, som er lagt ud her på siden. Har du spørgsmål til indholdet har du desuden mulighed for at kontakte stabsleder i Center for Børn & Undervisning Johan kulas Gad på tlf. 61504099

Opdateringsdato: 14.06.2021 - 12:40