Ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet

Der er truffet beslutning om en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune. Beslutningen blev truffet af Børn & Læringsudvalget d. 18.08.21. 


Den nye ledelsesstruktur har til formål at give bedre mulighed for nærværende, faglig ledelse i hvert enkelt dagtilbud samt styrke det enkelte dagtilbuds råderum. 
Baggrunden, overvejelser og processen forud for beslutningen kan der læses mere om nederst på siden.

Hvad indebærer den nye ledelsesstruktur?

 

Ny ledelsesstruktur

Aktuelt og frem mod opstart af ny ledelsesstruktur

 

Pr. 01.12.21

En overordnet leder af dagtilbudsområdet (dagtilbudschef)

 

2 områdeledere med ansvar for de tre dagtilbudsområder Område Øst, Område Midt og Område Vest

 

Pr. 01.12.21

Alle ledere af dagtilbud får titel af ”dagtilbudsleder” og får ansvar for personale, pædagogik og økonomi i det enkelte dagtilbud

 

Alle ledere opnormeres i ledelsestid, således at alle har fuld ledelsestid

 

Alle ledere af dagtilbud har titel af ”daglig pædagogisk leder” og har ansvar for personale og pædagogik

Pr. 01.01.22

Oprettelse af lokale forældrebestyrelser i de enkelte dagtilbud (herunder 1 for dagplejen, Terslev Børnehus hører fortsat under Vestskolen)

 

4 forældrebestyrelser for henholdsvis Område Øst, Område Midt, Område Vest og Dagplejen

Pr. 01.01.22

Oprettelse af lokale MED-udvalg i de enkelte dagtilbud (herunder 1 for dagplejen, Terslev Børnehus hører fortsat under Vestskolen)

 

3 MED-udvalg for henholdsvis Område Øst, Område Midt og Område Vest (dagplejen del af Område Vest)

 

Alle forældre har fået information om ændringerne via AULA.

 

Hvorfor ny ledelsesstruktur?

Børn & Læringsudvalget har i foråret 2021 ønsket at fremrykke drøftelsen af den fremtidige ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet, således den ikke som oprindeligt aftalt først skulle finde sted på bagkanten af skolestrukturdrøftelserne. Center for Børn & Undervisning har på den baggrund analyseret ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Analysen omfatter en bred inddragelse, der både har haft til formål at bidrage til en kvalificeret evaluering samt en afdækning af ønsker til fremtidig ledelsesstruktur.  Samtidigt inddrager analysen også evidensbaserede perspektiver i forhold til faglig kvalitet,  ledelse og ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet.

Igennem de seneste år er der sket stor udvikling i den måde, hvorpå vi forstår dagtilbudsområdet i Danmark. Det gælder både hvordan vi forstår hvad der er god pædagogisk kvalitet og hvordan denne bedst understøttes ledelsesmæssigt. Men også hvordan vi som kommunale dagtilbud og dagpleje skal og kan samarbejde med forældre om det, som det hele drejer sig om: børnenes udvikling, trivsel og læring.

De er evidens for, at god ledelse er en af de afgørende faktorer for at sikre kvalitet på dagtilbudsområdet. Vi har derfor evalueret ledelsesstrukturen fordi faglig og nærværende ledelse er essentiel for den pædagogiske kvalitet. Ledelsesstrukturen har en afgørende betydning for vores pædagogiske medarbejdere og ledere, når det handler om at lykkes med kerneopgaven. Det har den hver dag, når de går på arbejde for at skabe den bedst mulige pædagogiske praksis og hverdag for børnene.

Med andre ord, så fortjener både børn, forældre, pædagogiske medarbejdere og ledere den ledelsesstruktur, der bedst muligt understøtter hverdagen.

Onsdag d. 9. juni 2021 blev Børn & Læringsudvalget præsenteret for evalueringen af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet. Her besluttede udvalget at sende to modeller til høring. Efter høringsperioden traf Børn & Læringsudvalget på udvalgsmødet den 18. august 2021 beslutning om en ny ledelsesstruktur, model 2. Denne gælder med virkning fra 1. januar 2022.

Tidsplan for arbejdet

 • Modellerne blev fremlagt på mødet i Børn og Læringsudvalget den 9. juni. Her traf udvalget beslutning om at sende modellerne i høring.
 • Høringsperioden strakte sig fra mandag d. 14. juni 2021 til søndag d. 4. juli 2021.
 • Fristen for høringssvar var den 4. juli 2021
 • Den endelige beslutning blev truffet af Børn og Læringsudvalget på mødet d. 18. august 2021
 • Ændringerne er gældende fra d. 1. januar 2022

Modeller

Modeller for ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune:

Nedenfor præsenterer vi de to modeller for ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser.

Den ene model er overensstemmende med nuværende ledelsesstruktur og organisering af forældrebestyrelser på området. Den model kalder vi: ”Nuværende model for ledelsesstruktur.”

Den anden model præsenterer en omorganisering mellem det overordnede ledelsesniveau og andelen af daglig pædagogisk ledelse i det enkelte dagtilbud. Som en del af denne model præsenteres også en ændring i organiseringen af forældrebestyrelser. Her får det enkelte dagtilbud sin egen lokale forældrebestyrelse. Denne model kalder vi ”Alternativ model for ledelsesstruktur.” Denne model sigter samtidigt mod administrationens ambition om at sætte et særligt fokus på faglig ledelse, idet vi ved, at netop dette ledelsesniveau er essentielt i forhold til kvalitet i kerneopgaven.

Høring

Børn & Læringsudvalget har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til dagtilbudledelsesstruktur i Faxe Kommune i høring.

Hvornår? Høringsprocessen løb fra den 14. juni – 4. juli 2021.

Hvem blev inviteret til at give høringssvar?

 • Områdebestyrelser (forældrebestyrelser) på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune
 • Relevante faglige organisationer (BUPL og FOA)
 • MED-udvalg i de tre dagtilbudsområder: Vest, Midt og Øst
 • MED-udvalg ved Vestskolen
 • Centerudvalget i Center for Børn & Undervisning

Hvordan blev høringsprocessen afviklet?

Alle de inviterede kunne afgive deres høringssvar ved at sende en digtial kopi til Center for Børn & Undervisning på e-mail adressen: tingvej@faxekommune.dk 

Nederst på denne side, kan du læse:

 • Høringsbrev om dagtilbudledelsesstruktur
 • Hvidbog med referater og opsamling på høringsprocessen

 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Ofte stillede spørgsmål (FAQ ) til høring om ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune

Hvem har besluttet at igangsætte arbejdet med en evaluering af ledelsesstrukturen?

Børn & Læringsudvalget har ønsket at evaluere ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Hvad var formålet med evalueringen?

Formålet var at undersøge forskellige interessentgruppers oplevelser af de rammer og vilkår den nuværende ledelsesstruktur skaber for pædagogisk ledelse og kvalitet. Hovedformålet er at skabe endnu mere kvalitet i dagtilbud.

Hvem traf den endelige beslutning?

Børn & Læringsudvalget traf den endelige beslutning på udvalgsmædet den 18. august 2021.

Hvilke modeller for skolestruktur sendes i høring?

Der sendes to modeller i høring:

 • Model 1: Nuværende struktur
 • Model 2: Alternativ model for ledelsesstruktur

Du kan læse mere om modellerne på siden under afsnittet "modeller".

Vil den nye model for ledelsesstruktur have betydning for normeringen i mit dagtilbud?

Faxe Kommune udregner normeringen for dagtilbud ud fra de gældende regler og metoder, som Danmarks Statistik bruger. Det er samme opgørelsesmetode, som anvendes i regeringsaftalen vedrørende minimumsnormering. Der er ikke forskel på normeringen for dagtilbud for de to modeller.

 

Model 1: Nuværende model

Model 2: Alternativ model

Normering, vuggestue

2,9

2,9

Normering, børnehave

5,8

5,8

Hvem har været inddraget i arbejdet?

Gennem evalueringen er der afholdt fokusgruppeinterview med:

 • Områdeledere
 • Daglige pædagogiske ledere
 • Leder af dagplejen
 • Leder af specialpædagogisk team
 • Pædagogiske medarbejderrepræsentanter fra alle dagtilbud
 • Repræsentanter fra de faglige organisationer BUPL og FOA
 • Formænd eller suppleanter fra de fire områdebestyrelser på dagtilbudsområdet.

Du kan læse mere om inddragelsen i den hvidbog, som er en del af høringsmateriet. Du finder også hvidbogen under afsnittet "Hørring".

Opdateringsdato: 03.09.2021 - 09:38