Sprog, læsning og skrivning

Sprog, læsning og skrivning

Projekt Læseglæde & Læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller

Et fælleskommunalt projekt, der hviler på et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek, sundhedspleje og dagtilbud med brobygning til skolen. Snitfladen for samarbejdet har som omdrejningspunkt ønsket om at styrke læseglæden og læselysten – og at inddrage forældre som betydningsfulde rollemodeller for deres børns sprog- og læseudvikling. Der kan læses mere om projektet på bibliotekets og kommunens hjemmeside: https://www.faxebibliotek.dk/section/boern-og-unge/bogguider

 

Sprognetværk 0-6 år

I Faxe Kommune har vi tre områdevise tværfaglige netværk. Hvert netværk udgøres af sprogansvarlige pædagoger fra områdets dagtilbud, en sundhedsplejerske, en tale- hørekonsulent, en børnebibliotekar og kommunens sprog- og læsekonsulent. Netværket mødes 3 gange årligt og har som formål at understøtte et fælles og systematisk arbejde med tidlig literacy. Sparring og videndeling er et centralt element i netværket, som samlet set understøtter den røde tråd i arbejdet med tidlig literacy.

 

Rambøll Sprog, Hjernen og hjertet

For at understøtte den sproglige overgang fra dagtilbud til skole overgår kommunen fra 2018 til sprogvurderingsredskabet fra Rambøll Sprog. Den data der generes, anvendes i et formativt og tværfagligt perspektiv til gavn for barnets trivsel og læring, og indgår således både i et lineært perspektiv og i det daglige arbejde, hvor tværgående overgange dominerer. Se kommunens procedure for håndtering af sprogvurderinger for nærmere information.

Opdateringsdato: 25.10.2018 - 13:59