Skolestruktur

Information om arbejdet med skolestruktur

Politikernes arbejde med en fremtidig skolestruktur er stadig undervejs og har som formål, at vores børn og unge får en skolegang, hvor de har de bedst mulige betingelser for at trives og udvikle sig.

Børn og Læringsudvalget har tidligere drøftet tre forskellige modeller for skolestruktur, men har ønsket at drøfte to mere. De sidste to modelforslag er nu udarbejdet, og alle fem modeller skal behandles på udvalgsmødet i juni.

Læs mere om arbejdet og modellerne herunder.

Tidsplan for arbejdet

 • Modellerne fremlægges på næstkommende møde i Børn og Læringsudvalget den 9. juni. Her træffer udvalget beslutning om at sende modellerne i høring
 • Høringsperioden strækker sig fra uge 24-31
 • Frist for høringssvar er den 16. august 2021 kl. 9.00
 • Den endelige beslutning træffes af byrådet i september 2021 efter indstilling fra Børn og Læringsudvalget
 • Eventuelle ændringer i skolestruktur vil gælde fra skoleåret 2022/23

Modeller og tilvalgsmoduler

De vigtigste pointer i de fem modeller er: Model 1-4 handler kun om ledelsesmæssige/administrative ændringer, hvor børnene fortsætter på de skoler, de går på nu, mens model 5 indebærer, at udskolingen samles på tre skoler.

Model 1:

 • Nuværende struktur fortsætter med skoledistrikterne Midt, Vest og Øst
 • Ledelseskapaciteten opnormeres

Model 2:

 • Skolerne omkring Haslev (Nordskov, Vibeeng, Sofiendal og Terslev) bliver til et distrikt
 • De øvrige skoler (Møllevang, Bavne, Hylleholt, Rollo og Karise) selvstændiggøres
 • Ledelseskapaciteten opnormeres

Model 3:

 • Skolerne i distrikt Øst (Hylleholt, Rollo og Karise) bliver selvstændiggjorte. Distrikt Midt og Vest fortsætter uændret
 • Ledelseskapaciteten opnormeres

Model 4:

 • Distrikt Vest fortsætter uændret. Skolerne i distrikt Øst (Hylleholt, Rollo og Karise) og Midt (Bavne, Sofiendal og Møllevang) bliver selvstændiggjorte
 • Ledelseskapaciteten opnormeres

Model 5:

 • Distrikt Midt, Vest og Øst fortsætter uændrede
 • Udskoling (7., 8., og 9. klasse) samles i hvert distrikt på en af distriktets skoler
 • Ledelseskapaciteten opnormeres

Da den sidste model er en såkaldt ”udskolingsmodel” – altså en skolestruktur, hvor udskolingselever samles på færre skoler end nu – har vi prioriteret at inddrage udskolingseleverne mere direkte, så deres holdninger og perspektiver også bliver hørt i arbejdet. Derfor er eleverne i udskolingen blevet inviteret til at besvare et spørgeskema og deltage i en skriveøvelse, som handler om den fremtidige skolestruktur. Elevernes besvarelse vil blive fremlagt for Børn & Læringsudvalget på udvalgsmødet i juni.

Der er desuden udarbejdet 3 tilvalgsmoduler, som byrådet kan beslutte uafhængig af hinanden, og uafhængig af, hvilken model for skolestruktur, der besluttes.

Tilvalg A:

 • Specialskolerne Øen, Skolen ved Skoven og Centerklassen selvstændiggøres med ledelsesreference direkte til centerchefen

Tilvalg B:

 • Der sættes en ny fælles politisk retning for styrkelsen af ungemiljøerne på skolerne

Tilvalg C:

 • Skolen ved Skoven og Øen samles fysisk på Sofiendalskolen

Høring

Børn & Læringsudvalget har den 9. juni 2021 besluttet at sende forslag til skolestruktur i Faxe Kommune i høring.

Hvornår? Høringsprocessen løber fra den 14. juni - 16. august 2021.

Hvem er høringsberettigede? Skolebestyrelser, Fælleselevrådet, faglige organisationer, handicaprådet, relevante MED-udvalg på skoleområder og borgere i kommunen.

Hvordan afvikles høringsprocessen? Dialogmøde med de tre skolebestyrelser den 15. juni 2021, tre høringsmøder i august 2021 Midtskolen: Banveskolen den 10. august fra 19-21, Østskolen: Rolloskolen den 11. august fra 19-21, Vestskolen: Nordskovskolen den 12. august fra 19-21. 

Nederst på denne side, kan du læse: 

 • Høringsbrev om skolestruktur
 • Program for høringsmøder
 • Referat af Børn & Læringsudvalgets behandling af sagen 9. juni 2021
 • Analyserappport med uddybende beskrivelser af modeller og kosekvensberegninger
 • Hvidbog med referater og opsamling på høringsprocessen

 

Byrådet træffer beslutning i sagen efter indstilling fra Børn & Læringsudvalget. Dette forventes at ske d. 23. september 2021. Hvis beslutningen betyder ændringer i skolestrukturen, vil disse gælde fra skoleåret 2022/23.

Hvis I har spørgsmål til processen, er I meget velkomne til at kontakte Simon Bjerrum sbjer@faxekommune.dk eller 21260468.

 

 

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvem har besluttet at igangsætte arbejdet med en analyse af skolestruktur?
Børn og Læringsudvalget besluttede på ekstraordinært møde den 13. maj 2020 at igangsætte en drøftelse af skolestrukturen i Faxe Kommune.

 

Hvad er formålet med analysen?
Formålet er at undersøge, hvordan der med skolestrukturen som afsæt skabes størst mulig trivsel og læring for kommunens skolepligtige børn. Derfor har arbejdet også et kvalitetsfokus, som er samlet i nedenstående spørgeramme:

Hvordan skaber vi et løft af folkeskolen i Faxe Kommune, hvor der sker:

 • en positiv udvikling i skolens resultater og en øget andel af elever i almendelen,
 • en øget tilgang til uddannelse efter folkeskolen,
 • en styrkelse af arbejdsmiljøet og ledelsesvilkår for de ansatte

- og hvor folkeskolen bliver det naturlige førstevalg for kommunens borgere?

 

Hvem træffer den endelige beslutning?
Byrådet træffer den endelige beslutning. Det forventes at ske på møde den 23. september 2021.

 

Hvilke modeller for skolestruktur sendes i høring?
Der sendes fem modeller i høring:

 • Model 1: Nuværende struktur
 • Model 2: Et Haslev-distrikt, og selvstændiggørelse af Bavne, Møllevang, Karise, Rollo og Hylleholt
 • Model 3: Vest- og Midtskolen bevares. Østskolens afdelinger selvstændiggøres.
 • Model 4: Vestskolen bevares. Midt- og Østskolens afdelinger selvstændiggøres.
 • Model 5: Nuværende struktur med en samlet udskoling for 7., 8., og 9. klasse i hvert distrikt.

Du kan læse mere om de fem modeller her på siden.

 

Hvad er tilvalgsmoduler, og hvilke kan vælges?
Til de fem modeller for skolestruktur hører tre tilvalgsmoduler. Det drejer sig om moduler, som kan vælges uafhængigt af hinanden. De tre tilvalgsmoduler omhandler:

 • Tilvalgsmodul A: Selvstændiggørelse af specialskolerne, Ø’en, Skolen ved Skoven og Centerklassen.
 • Tilvalgsmodul B: Styrkelse af ungemiljøer. Der er alene tale om en pædagogisk og faglig toning af udskolingerne.
 • Tilvalgsmodul C: Samling af specialskoleafdelingen Skolen ved Skoven på Sofiendalskolen.

 

Hvem har været inddraget i arbejdet?
I tiden fra oktober til november 2020 foregik en omfattende inddragelsesproces af interessenter fra og omkring folkeskolen. Det drejer sig bl.a. om lærere, pædagoger og ledere fra vores folkeskoler og fra ungdomsskolen, repræsentanter fra faglige organisationer som fx BUPL, FOA, DLF og HK, skolebestyrelser, Fælleselevrådet, samarbejdspartnere og understøttende enheder som fx PPR, ledere fra dagtilbudsområdet og repræsentanter fra erhverv og ungdomsuddannelser. I alt er 94 personer inviteret til inddragelse. Hertil kommer borgerinformation og -inddragelse, som blev imødekommet gennem video-information og mulighed for at sende en mail til kommunen.  Du kan læse mere om inddragelsen i den hvidbog, som er en del af høringsmateriet. Du finder også hvidbogen her på siden.

 

Er de unge inddraget?
Som et led i arbejdet med modellen om samlede udskolinger er andre unge end den mindre gruppe af unge, som sidder i Fælleselevrådet, inddraget. Det er sket for at sikre afdækning af flere nuanceringer, hvis sådanne måtte forekomme. Den yderligere elevinddragelse er sket gennem en spørgeskemaundersøgelse og en essay-øvelse. Sidstnævnte omhandlede de unges tanker og drømme om udskolingsmiljøer, hvilket gav god mulighed for at koble en spændende demokratisk proces sammen med elevernes fag og læreprocesser.

 

Hvor sendes forslag til skolestruktur i høring?
Materialet sendes i høring i skolebestyrelserne, Fælleselevrådet, faglige organisationer, handicaprådet og relevante MED-udvalg på skoleområdet. Høringsperioden strækker sig fra den 14. juni 2021 til den 16. august 2021.

 

Hvordan undersøtter Faxe Kommune muligheden for at give høringssvar?
Den 15. juni afholdes et dialogmøde med de tre skolebestyrelser, hvor høringsmaterialet og høringsprossen præsenteres og drøftes. Desuden afholder Faxe Kommune 3 høringsmøder i august.
Det sker på følgende steder og tidspunkter: 

 • Midtskolen: Bavneskolen tirsdag den 10. august kl. 19-21
 • Østskolen: Rolloskolen onsdag den 11. august kl. 19-21
 • Vestskolen: Nordskovskolen torsdag den 12. august kl. 19-21

 

Hvornår kan der ske ændringer fra?
Hvis ny skolestruktur besluttes, vil implementeringen igangsættes i skoleåret 2021/22 og være gældende fra skoleåret 2022/23.

 

Hvad skyldes den store udgift til etablering af udskoling på Bavneskolen?
Den store udgift skyldes oplysninger fra Center for Ejendomme om, at lokalerne ikke kan bruges pga. Bygningsreglementets § 231. Gulvet i klasselokaler må ifølge denne bestemmelse nemlig ikke ligge under terræn, så hvis kælderlokalerne skal bruges, skal der graves ud i terrænet udenfor. Udgiften hertil er af Center for Ejendomme skønnet til omkring 10-11 mio. kr.

 

Hvor kan du få mere information om høringsmaterialet?
Det kan du ved at læse materialet, som er lagt ud her på siden. Har du spørgsmål til indholdet har du desuden mulighed for at kontakte Simon Bjerrum sbjer@faxekommune.dk eller 21-260468.

Opdateringsdato: 17.06.2021 - 11:54