Paragraf 18 puljen til støtte for generelt frivilligt socialt arbejde (målgruppe: alle)

Ansøgning indsendes 1 gang årligt med ansøgningsfrist d. 1. december. I særlige tilfælde kan en ansøgning behandles uafhængigt af ansøgningsfristen.

Puljens formål

Puljen støtter det generelle frivillige sociale arbejde for borgere i Faxe Kommune. Målet er at udvikle og fastholde aktiviteter, der har et socialt sigte, dvs. aktiviteter, der omfatter de grupperinger, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Puljen fremmer samarbejdet med og giver støtte til lokale frivillige sociale foreninger, lokale afdelinger af landsorganisationer, samt andre frivillige og mindre formaliserede initiativer. Derudover kan organisationer, der er i opstartsfasen, eller landsforeningers aktiviteter, som er særligt målrettet Faxe Kommunes borgere, søge om § 18 midler.

Der kan ydes tilskud til

- Aktiviteter, der understøtter formålet og som udføres af frivillige

- Aktiviteter, der har fokus på rekruttering, opkvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige

- Mindre driftsudgifter (især til enkeltstående eller nye projekter), herunder kontorartikler, telefon mm.

- Materialer, men kun i det omfang, det er nødvendigt for gennemførelsen af de ansøgte hovedaktiviteter eller hvis det kan komme flere foreninger til gode.

- Særlige tilfælde til honorarer

Der kan normalt ikke gives tilskud til

- Forplejning, udflugter, husleje samt lønmidler

- Landsforeningers generelle udgifter

- Lovbestemte råd, nævn f.eks. Ældrerådet og Handicaprådet

- Bestyrelsesarbejde

- Julehjælp og gaver til enkeltpersoner

Regnskab for tilskud

Foreninger og grupper, der har modtaget tilskud, aflægger et regnskab for brug af midlerne senest 15. marts året efter tilskuddet er givet.

Regnskabet kan enten være

1) Et særskilt aktivitetsregnskab, der er underskrevet af formand og kasserer, eller

2) Foreningens sædvanlige årsregnskab, hvori § 18 tilskud er medtaget.

Tilskud, som ikke er anvendt til formålet/de ansøgte aktiviteter, skal betales tilbage til kommunen, med mindre andet er aftalt med kommunen.

Materiel indkøbt for § 18 midler skal overdrages kommunen, hvis foreningen/ aktiviteten ophører.

Brugerinvolvering og indflydelse

Brugerne har selv indflydelse på og ansvar for udformningen og driften af tilbuddene og de beslutninger, der træffes. Det er et krav, at de foreninger, grupper eller klubber, der søger om § 18 midler, er brugerstyrede.

Praktiske oplysninger

Ansøgning skal foretages på det skema, som findes på Faxe Kommunes hjemmeside. Bemærk at der i ansøgningsskemaet bedes om korte beskrivelser samt budget for aktiviteterne, der søges midler til. Ansøgning indsendes 1 gang årligt med ansøgningsfrist d. 1. december. I særlige tilfælde kan en ansøgning behandles uafhængigt af ansøgningsfristen.

Bevilling/afslag sendes til ansøger senest 2 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Bevilling udbetales umiddelbart efter, hvorefter det kan anvendes.

Vejledning til tildeling af § 18 midler i Faxe Kommune

Ved tildeling af støtte, vil de enkelte ansøgninger blive behandlet og vurderet i henhold til nedenstående.

Den enkelte forening eller gruppe har ikke krav på at få kommunal støtte. Faxe Kommune opfordrer til at foreninger også søger andre finansieringskilder.

Forudsætninger for at søge

Aktiviteter skal hovedsageligt være baseret på frivilligt arbejde og den økonomiske støtte, der søges om, skal fremme eller understøtte den frivillige indsats.

Foreningen, gruppen eller aktiviteten skal være lokalt forankret i Faxe Kommune og/eller aktiviteten skal være til gavn for et betydeligt antal borgere i Faxe Kommune. Dette anses for opfyldt, hvis mindst ét af nedenstående kriterier er opfyldt:

- Foreningen har hjemme i Faxe Kommune

- Aktiviteten fysisk foregår i Faxe Kommune

- Aktiviteten på anden måde kommer Faxe Kommunes borgere direkte til gode.

Faxe Kommune kan støtte aktiviteter, der går på tværs af kommuner. Hovedparten af målgruppen bør være Faxe Kommunes borgere, men tilskud kan også gives forholdsmæssigt i forhold til en andel af Faxe Kommunes borgere.

Målgrupper for aktiviteter

Målgruppen for aktiviteterne er socialt udsatte eller socialt truede grupper og overordnet set:

- Kronisk syge

- Sindslidende

- Fysisk og psykisk handicappede

- Udsatte voksne herunder b.la. misbrugere, voldsramte og hjemløse

- Udsatte børn og unge

- Familier og ældre med personlige eller sociale problemer – herunder også etnisk kulturelt betingede problemstillinger

- Pårørende til de fem første kategorier

Vurdering af aktiviteterne

Aktiviteter skal opfylde et, men gerne flere af nedenstående kriterier:

- have et socialt- eller sundhedsfremmende sigte

- være nytænkende. Ikke-afprøvede ideer/ nye aktiviteter vil alt andet lige blive prioriteret, hvis de i øvrigt opfylder retningslinjerne.

- være åben og komme et betydeligt antal borgere til gode eller opfylde et behov for en mindre gruppe borgere, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud

- være netværksskabende

- at aktiviteten inddrager borgeren direkte

Herudover vil der ved tildelingen af støtte blive lagt vægt på, at de støttede aktiviteter favner en rimelig bredde af aktiviteter og/eller målgrupper.

Angående regnskab

- Hvis der er tale om en gruppe, der ikke er organiseret som en forening, kan aktivitetsregnskabet underskrives af gruppens kontaktperson og anden person, der indgår i gruppen.

- Det er normalt et krav, at man afleverer et regnskab for tidligere tildelte tilskud, inden man søger § 18 midler igen.

- Der opfordres til at indsende en kort beskrivelse/evaluering af aktiviteterne sammen med regnskabet.

Angående brugerstyring

Forening eller gruppe ? I Faxe Kommune kan man være frivillig på forskellige måder og stadig være berettiget til at søge tilskud i de forskellige puljer, der er til rådighed. Man kan søge om tilskud som en forening, gruppe, sammenslutning eller projekt. Det afgørende er, at brugerstyringen er sikret og foregår demokratisk og med aftalte retningslinjer. Som forening er det vedtægterne, der beskriver retningslinjerne. Som gruppe mv. er det vigtigt at få nedfældet de aftalte retningslinjer, sådan at brugerstyringen beskrives og dokumenteres.

Brugerstyringen kan dokumenteres ved minimum en beskrivelse af følgende:

- Hvordan sikres det at beslutninger tages i fællesskab ? Hvad gør I ?

- Hvor ofte mødes I ?

- Hvilke regler har I for at træffe en beslutning ? (Hvordan opnås enighed om en beslutning ?)

- Hvad gør I, når der opstår uenighed ?

- Hvordan kommunikerer I til medlemmerne ?

Dokumentation/beskrivelse af brugerstyringen sendes pr. mail til nibay@faxekommune.dk

Sådan søger du

Ansøgningsformularen til §18 midler kan findes på Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

For at komme ind til ansøgningsskemaet, skal du anvende det login og det kodeord som jeres forening meget gerne allerede skulle have fået tilsendt.

Hvis du har problemer med login, kodeord eller spørgsmål iøvrigt, så er du meget velkommen til at kontakte Ninna Buechek på nibay@faxekommune.dk - 56 20 37 31

Hvad angår rent tekniske problemer med login/kodeord kan du dog også kontakte Camilla Augustinus på caros@faxekommune.dk - 56 20 37 34

Yderligere oplysninger

Spørgsmål til ansøgningen, proceduren samt vurderinger af ansøgninger bedes stilet til Ninna Buechek enten via mail på nibay@faxekommune.dk eller ved at ringe på 56 20 37 31