Tilskud til voksenundervisning

Her kan du læse om reglerne for tilskud til de forskellige aftenskoler i Faxe Kommune

Hvad ydes der tilskud til - og hvordan beregnes tilskuddet ?

Der ydes tilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer folkeoplysende voksenundervisning i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 4.

Grundtilskuddet beregnes som udgangspunkt i forhold til aftenskolernes udgifter til lærerløn og lederhonorar i det senest kendte regnskabsår sat i forhold til kommunens tilskudsbrøker for henholdsvis almindelig undervisning og handicapundervisning, jf. nedenfor. Folkeoplysningsudvalget kan i særlige tilfælde forhøje eller nedsætte en aftenskoles tilskud for det kommende år efter en konkret, saglig vurdering. For nye aftenskoler, der ikke hidtil har modtaget tilskud, tildeler Folkeoplysningsudvalgt skønsmæssigt et tilskud fra august eller januar, svarende til den førstkommende sæsonstart undervisningen påbegyndes.

Aftenskolerne indsender ansøgningen til folkeoplysningsudvalget senest den 1. november.

Tilskudstilsagn meddeles aftenskolerne senest den 20. december. Tilskuddet udbetales i 2 rater i henholdsvis januar og august.

Aftenskolerne disponerer over kommunens tilskud inden for bestemmelserne i folkeoplysningsloven, folkeoplysningsbekendtgørelsen og Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse.

Kommunens tilskud skal fremgå af foreningens regnskab, som skal indsendes til Faxe Kommune, Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice senest den 1. april.

Tilskuddet til undervisning, studiekredse og foredrag kan højst udgøre 1/3 af aftenskolens udgifter til lønudgifterne. Et foredrag tæller maksimalt som 6 løntimer.

Tilskuddet til handicapundervisning kan højst udgøre 8/9 af aftenskolens udgifter til lønudgifterne. Der kan på et hold i handicapundervisning højst deltage 7 personer. Aftenskolerne indhenter hos deltagerne en erklæring om, at vedkommende er handicappet i forhold til undervisningen på det konkrete hold.

10 % -pulje til debatskabende aktiviteter

Der henvises til lovgivningens regler herom, idet der ikke fastsættes nærmere lokale regler.

Aftenskoleundervisning skal som udgangspunkt foregå inden for Faxe Kommunes grænser. I særlige tilfælde kan aftenskolerne søge Folkeoplysningsudvalget om tilladelse til, at dele af undervisningen kan foregå uden for kommunen.

Lokaletilskud

Aftenskoleundervisning foregår som udgangspunkt i kommunale lokaler eller andre lokaler, som folkeoplysningsudvalget anviser i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 6.

Hvis folkeoplysningsudvalget ikke kan anvise egnede lokaler til undervisningen, ydes der lokaletilskud med 75 % af driftsudgifterne, dog max. det af Undervisningsministeriets fastsatte maksimum for driftsudgifterne.

Selvbetjening

 

 

Du skal logge dig ind på Foreningsportalen og søge via den.

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, så er du meget velkommen til at kontakte Betina Holmelund - behh@faxekommune.dk

Kontaktinformation

Kultur og Fritid

Jernbanegade 62, med indgang fra Rådhusstien
(Haslev Biblioteks kælderetage)
4690  Haslev

Du kan ringe til Kultur og Fritid på vores fælles nummer:

56 20 37 40

Eller du kan sende en mail til Kultur og Fritids afdelings-postkasse på:

kulturogfritid@faxekommune.dk

 

Opdateringsdato: 29.01.2021 - 13:46