Billede af et bål

Afbrænding af haveaffald

Forbrændingsegnet affald må kun afbrændes på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg.

I landzonen er det tilladt at afbrænde haveaffald i mindre mængder i perioden 1. december til 1. marts. Ved afbrænding af haveaffald, skal afstandskravene i kommunens regulativ for afbrænding af haveaffald overholdes.

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald i byzone eller sommerhusområder. Du kan i stedet afleveres haveaffaldet på AffaldPlus's genbrugs- og haveaffaldspladser.

Kommunen har besluttet, at det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturpleje aktiviteter at afbrænde haveaffald og haveaffaldslignende affald at afbrænde på stedet affaldet er frembragt. Træstød og hugstaffald må afbrændes i forbindelse med skovbrug i træbevoksninger af mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.

Hvad er reglerne for Sankt Hans bål?

Det er tilladt at afbrænde Sankt Hans bål Sankt Hans aften.

Etablering af Sankt Hans bål må tidligst påbegyndes den 1. juni. I kommunens regulativ for afbrænding af haveaffald, kan du finde oplysninger om afstandskrav ved afbrænding af Sankt Hans bål, samt oplysninger om, hvad der må afbrændes på bålet.

Hvis du ønsker at afbrænde Sankt Hans bål en anden dag end Sankt Hans aften, skal du søge dispensation til dette hos Faxe Kommune, Natur & Miljø.

Må jeg godt lave et hyggebål i byzone?

I byzone og sommerhusområder, må du gerne lave et "hyggebål". Det vil sige et lille bål, der udelukkende er beregnet til madlavning og hygge.

Bålet skal etableres på et dertil indrettet bålsted.

Afbrændingsforbud

For at forebygge brand i perioder med tørke, eller såfremt et områdes beskaffenhed på anden vis udgør en øget brandrisiko, kan kommunen (normalt brandvæsenet) indføre afbrændingsforbud m.v.

På hjemmeside brandfare.dk kan du se hvilke kommuner, der har et aktuelt afbrændingsforbud, samt se brandfareindekset.

Må jeg afbrænde halm?

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Der er dog følgende undtagelser:

  1. Flammebehandling af ukrudt.
  2. Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  3. Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  4. Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  5. Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunen.

 

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 06.07.2020 - 10:16