Landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landskaber

Formålet med denne landskabsanalyse er at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land.

Formålet med denne landskabsanalyse er, at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land. Landskabsanalysens overblik og samlede, ensartede grundlag, kan bruges i udarbejdelsen af temaer og planer der berører landskabet og det åbne land.

Du kan finde hele indledningen som PDF-fil her på siden.

Karakterområde 1 - Teestrup issølandskab med morenebakker

Nøglekarakter: Issølandskab med et jævnt stigende og faldende terræn, øst-vestgående morænebakker, adskillige åer samt intensivt landbrug og flere landsbyer.

Beliggenhed og afgrænsning
Området udgør den nordvestlige del af Faxe Kommune. Mod nord og vest afgrænses området af kommunegrænserne til Ringsted og Næstved, mens landskabets karakteristika fortsætter på den anden side af kommunegrænsen.

Den sydlige grænse følger Hesede Skov og Susåen. Karakterområdet er mod øst afgrænset af en ændring i terrænet, idet terrænet i de tilstødende områder er mere kuperet.

Læs mere om karakterområde 1 i PDF-filen

Karakterområde 2 - Terslev landbrugslandskab med randmoræne

Nøglekarakter: Morænelandskab med gennemgående randmoræne, jævnt til bakket terræn og intensivt landbrug med spredte gårde og husmandssteder.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 2Området ligger i den nordlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af kommunegrænserne mod Ringsted og Køge. Mod øst følger grænsen Grevindeskov, der samtidig udgør den østlige afgrænsning af en randmoræne, der strækker
sig fra Ulstrup i nord til Dalby i syd inden for karakterområdet. Den sydlige grænse er sammenfaldende med Haslevs bygrænse samt ved det kuperede dødis- og morænelandskab med talrige større søer omkring herregårdene Bregentved og Gisselfeld. Den vestlige grænse ses ved skiftet til det jævne eller let bølgede issølandskab.

Læs mere om karakterområde 2 i PDF-filen på siden

Karakterområde 3 - Turebyholm herregårdslandskab

Nøglekarakter: Bundmoræne- og herregårdslandskab med let bølget terræn og store skovpartier, landbrug, tværgående infrastruktur samt sparsom bebyggelse.

Beliggenhed og afgrænsning

Området ligger i den nordlige del af Faxe Kommune. I nord afgrænses området af kommunegrænsen mod Køge og Stevns, mens den vestlige grænse følger Grevindeskov og den karakteristiske randmoræne i det tilstødende karakterområde 2. Modsydøst er området afgrænset ved overgangen til et landskab med mindre jordlodder og husmandssteder langs vejene.

Læs mere om karakterområde 3 i PDF-filen på siden.

Karakterområde 4 - Gisselfeld-Bregentved dødis- og herregårdslandskab

Nøglekarakter: Storbakket skovklædt landskab med herregårdspræg og koncentration af talrige søer samt park- og landbrugsområder.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 4Området ligger syd og sydøst for Haslev i den vestlige del af Faxe Kommune. Mod nord er området afgrænset af randmorænen og det fladere landbrugslandskab i karakterområde 2. Den østlige grænse følger Sydmotorvejen, der udgør en barriere i landskabet og desuden afgrænser området med udtalt herregårdslandskab. Ved skovområdet Denderup Vænge i syd følger grænsen Brødebæk, der ud over at være en naturlig grænse i terrænet, også markerer sognegrænsen.
Mod syd fortsætter det kuperede landskab, men Næstveds kommunegrænse udgør grænsen for det undersøgte landskab.

Læs mere om karakterområde 4 i PDF-filen på siden

 

Karakterområde 5 - Lystrup moræne- og herregårdslandskab

Nøglekarakter: Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg og intensivt dyrkede marker, enkelte landsbyer samt større infrastruktur med omkringliggende bebyggelse.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 5Området ligger i den midterste del af Faxe Kommune og grænser op til fem andre karakterområder samt tre af kommunens større byer, Faxe, Rønnede-Kongsted og Dalby. Den vestlige grænse følger Sydmotorvejen langs det kuperede dødislandskab i karakterområde 4, mens grænsen mod øst er aftegnet langs Hundemose Skov, der markerer overgangen til et tættere bebygget landbrugslandskab.
Mod syd er grænsen draget ved ændringer i terrænet til det stærkt kuperede dødislandskab og det lavereliggende kystlandskab i henholdsvis område 10 og 9.

Læs mere om karakterområde 5 i PDF-filen på siden.

 

Karakterområde 6 - Karise moræne- og landbrugslandskab

Nøglekarakter: Fladt til svagt bølget morænelandskab med mange landsbyer, skovpartier, overdrevsbebyggelse og husmandssteder.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 6Området ligger i den østlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod nord af kommunegrænsen til Stevns Kommune, der følger Tryggevælde Å. Landskabskarakteren fortsætter på den anden side af Tryggevælde Å og ind i Stevns Kommune.
Karakterområdet er mod øst afgrænset ved en ændring i terræn, idet terrænet herfra skråner ned mod ådalen og engarealerne omkring Stevns Å og karakterområde 7.
Mod vest og syd afgrænses området hovedsagligt af overgange til mere herregårdsprægede landskaber med større marker og mindre intens bebyggelse.

Læs mere om karakterområde 6 i PDF-filen på siden.

 

Karakterområde 7 - Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

Nøglekarakter: Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige landsbyer og kyststrækning.

Beliggenhed og afgrænsning
Området ligger i den østlige del af Faxe Kommune og grænsen mod øst og nord følger kommunegrænsen til Stevns Kommune. Ådalens modsatte bred og åens videre forløb fortsætter ind i Stevns Kommune, ligesom landbrugslandskabet omkring Store og Lille Torøje fortsætter øst for kommunegrænsen.
I syd er området afgrænset af kysten mod Faxe Bugt, mens den sydvestlige grænse følger herregårdslandskabet omkring Vemmetofte Kloster i karakterområde 8. Resten af den vestlige grænse er trukket langs Alslevvej forbi Tågerup, hvor landskabet fremstår tættere bebygget og terrænet skifter fra skrånende mod ådalen til mere jævnt eller svagt bakket.

Læs mere om karakterområde 7 i PDF-filen på siden.

Karakterområde 8 - Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst


Nøglekarakter: Bølget herregårdslandskab med store skovpartier, alléer og vidtstrakte, bygningsløse marker og skovklædt kyst.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 8Området ligger i den sydøstlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod syd af kystlinjen mod Faxe Bugt.
Mod øst er området afgrænset ved overgangen til landbrugslandskabet omkring Stevns Å, mens det mod vest afgrænses ved udkanten af de store skove, Vesterskov og Strandskov. Skovområderne udgør samtidig grænsen
for det historiske herregårdslandskab.

Læs mere om karakterområde i PDF-filen på siden.

Karakterområde 9 - Faxe kyst- og morænelandskab

Nøglekarakter: Bølget til svagt bakket morænelandskab med landbrug, spredte skovområder, Faxe Kalkbrud og Faxe ådal.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 9Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydøst af Faxe Ladeplads og den varierede kystlinje med klinten ved Troldhøje og sommerhusområde ved Strandlodshuse.
Den østlige grænse adskiller karakterområdet fra det tæt bebyggede landbrugslandskab med mange husmandssteder i karakterområde 6 og følger sydpå udkanten af Vesterskov og Strandskov.
Mod syd er området afgrænset ved det marine forland nord for Feddet.
Den vestlige grænse er sat henholdsvis ved overgangen til det stærkt kuperede dødislandskab og overgangen til herregårdslandskabet vest for Faxe i område 10 og 5.

Læs mere om karakterområde 9 i PDF-filen på siden.

Karakterområde 10 - Kobanke bakkeparti og skovklædte landbrugslandskab

Nøglekarakter: Stærkt kuperet og skovklædt landskab med en del spredt bebyggelse, store veje og landbrugsarealer med vandhuller og vandfyldte lavninger.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 10Området ligger i den sydlige del af Faxe Kommune og afgrænses mod sydvest af kommunegrænsen til Næstved Kommune, mens landskabets karakteristika fortsætter på den anden side af kommunegrænsen. Derudover grænser området op til fire andre karakterområder og byområdet Rønnede-Kongsted.
Mod nord går grænsen ved skiftet i terrænform, hvor landskabet bliver mere jævnt.
Mod øst følger grænsen det lavereliggende kystnære landskab. Grænsedragningen følger i al væsentlighed terrænets konturer, men er sat, hvor veje eller andre skel gør det muligt at erkende grænserne i landskabet.

Læs mere om karakterområde 10 i PDF-filen på siden.

Karakterområde 11 - Feddet og bagland

Nøglekarakter: Fladt, kystnært landskab med skrånende bagland, skovområder, strandeng, inddæmmet område, hede og landbrugsområder. Der er begrænset bebyggelse i form af gårde, landejendomme, sommerhuse og to campingpladser.

Beliggenhed og afgrænsning
Karakterområde 11Området ligger i den sydøstligste del af Faxe Kommune. Karakterområdet udgøres af en landtange, der mod øst, vest og syd afgrænses af hav- og fjordområder.
Østkysten vender mod Faxe Bugt, mens syd og vestkysten af karakterområdet afgrænses af Præstø Fjord.
Mod nord afgrænses området af et stigende terræn, der er særligt markant ved det kuperede bakkedrag i vest.

Læs mere om karakterområde 11 i PDF-filen på siden.