Center for Ejendomme har inddelt græsplejen i følgende definitioner baseret på plejeniveauet og/eller brugen af arealet:

  • Parkpræg: Klipning af plæner hver ca. 14. dag.
  • Rabat/Oversigtsarealer ved veje og rabatkanter hvor høj vækst ellers ville genere færdslen: Klippes efter behov, 2 - 5 gange årligt.
  • Naturpræg: Klipning 0 - 3 gange i sæsonen. Fx græsarealer, der kan opfylde de rekreative behov, selvom græsset er højt - eventuelt med klippede stier/spor.

Plejeniveauet "naturpræg" kan rumme forskellige indsatser; det begrundet i at visse arealer i 2020 viste sig at være næringsrige og fugtige nok til at gro meget højt græs meget hurtigt. Dér indføjer man en ekstra slåning (et høslæt), inden græsset modnes. Dette gøres for at mindske mængden af græspollen og efterfølgende selvsåning af mere græs. Ud fra et biodiversitetshensyn er det ønskeligt at give mere plads til de mindre urter, der er levesteder til forskellige sommerfugle og insekter. Andre arealer viste sig i 2020 som mere næringsfattige og tørre og med en meget større artsrigdom. Disse arealer klippes 0 - 1 gang om året.


  Se også: Kort over pleje af grønne arealer 2021