Efter stormfloden

Hvad sker der som opfølgning på stormfloden den 20. og 21. oktober 2023?

Stormfloden medførte store skader på ejendomme i Faxe Ladeplads og på Feddet. 

Her på siden vil vi forsøge løbende at informere om, hvad private grundejere og kommunen påtænker at gøre som opfølgning på stormfloden.

Kaj Ørums Vej

Ejerne af Kaj Ørums Vej 1, 3, 7, 9, 11 og 13 har ansøgt kommunen om tilladelse til kystbeskyttelse. Projektet omfatter blandt andet etablering af skråningsbeskyttelse i form af stenkastning.

Projektet var i høring til den 1. februar 2024. I høringsperioden indkom der 7 høringssvar, som ansøger har kommenteret. Ansøgers kommentarer er sendt til Kystdirektoratet, og grundejere som har afgivet høringssvar, som har mulighed for at komme med eventuelle supplerende bemærkninger.

Landvindingslaget Orup Bæk

Landvindingslaget har besluttet, at for nuværende repareres diget ikke, da mulighederne for et lavbundsprojekt undersøges.

På en ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2024 var der flertal for, at landvindingslaget kan ophæves, såfremt lavbundsprojektet gennemføres med følgende præmis: Samtlige ejendomme sikres afvanding fra bebyggelse og dyrkningsjorder ved vandstande, som falder indenfor normalen.

Faxe Kommune

Teknik & Miljøudvalget har den 11. december 2023 besluttet, at der skal foretages en nærmere vurdering af blandt andet følgende muligheder:

  • Reparation af kampestensmur langs Strandvejen
  • Udskiftning af eksisterende mur med ny mur
  • Etablering af permanent sluse og pumpeløsning ved Faxe Å
  • Forbedring af sluse og pumpeløsning ved Kruse Bæk
  • Retablering af sandfodring 

Udvalget vil den 5. marts 2024 få en foreløbig vurdering af nogle ideskitser til tekniske løsninger og forslag til det videre forløb.

Borgermøde 13. december 2023

Opdateringsdato: 16.02.2024 - 10:44