Finansiering

Som grundejer skal man selv stå for finansieringen af sin renseløsning. Det betyder, at hvis man ikke har pengene i forvejen, så må man ud på det private lånemarked og skaffe finansieringen.

Der findes dog forskellige ordninger, som nogle borgere vil kunne gøre brug af i forbindelse med finansieringen af deres renseløsning. Disse ordninger er kort beskrevet i afsnittene nedenfor.

 

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag (servicefradrag)

Når man skal forbedre spildevandsrensningen på sin ejendom vil det i mange tilfælde være muligt, at gøre brug af ordningen om håndværkerfradrag. Dette skyldes, at kloakarbejde er et klimasikrings tiltag. Man kan således få et fradrag på op til 6000 kr. pr. person for arbejdslønnen til håndværkerne, i forbindelse med installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn f.eks.:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning og etablering af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Du kan læse mere om håndværkerfradragsordningen på skats hjemmeside.

Afdragsordning

Den 5. februar 2015 trådte bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i kraft.

Bekendtgørelsen indebærer, at du som grundejer kan søge om forlænget påbudsfrist og afdragsordning, hvis den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. Det vil fremgå af brev med varsel om påbud, om den spildevandsrensning din ejendom skal gennemgå hører ind under afdragsordningen.

Du finder relevant information og ansøgningskema her.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 18.10.2018 - 15:46