Ansøg om nedsivningsanlæg

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse, hvis du vil etablere et nedsivningsanlæg til spildevand på din ejendom

Nedsivningsanlægget skal etableres af en autoriseret kloakmester, som også kan hjælpe med at udfylde ansøgningsmaterialet til Faxe Kommune. Du finder ansøgningsskemaet som PDF nederst på siden

For at Faxe Kommune kan behandle din ansøgning, skal du sammen med det udfyldte ansøgningsskema indsende:

 1. Situationsplan for det ansøgte projekt. Kortet skal vise det ansøgte spildevandsanlægs placering i forhold til bygninger, skel og vandboringer samt nærliggende vandløb, søer, kyster, grøfter og drænledninger.
 2. Resultat af grundvandspejling, der angiver afstand til højeste grundvandsstand fra nedsivningsdelen
 3. Dokumentation for at jorden er nedsivningsegnet.
 4. CE-mærkning og ydeevnedeklaration for bundfældningstanken.

Digital ansøgning:

Det er også muligt at indsende ansøgningen digitalt med NemID eller digital signatur - klik her.

Hvis du ansøger digitalt, skal du have følgende oplysninger parat:

 • Udformning af nedsivningsanlæg - dimensionering mv.
 • Afstand til højeste grundvandsstand bestemt ved pejling
 • Benyttelse af anlægget - type spildevand og antal PE
 • Jordbundsforhold
 • Afstandsforhold, jf. spildevandsbekendtgørelsen

Du skal vedlægge følgende bilag, når du ansøger om etablering af nedsivningsanlæg:

 1. Kloakplan, der viser afløbssystemet (inkl. koter) på ejendommen
 2. Målfast oversigtsplan, der viser nøjagtig placering og udformning af anlægget. Det skal også fremgå, hvordan regnvand afledes
 3. Tegning, der viser udformningen og dimensioner af anlægget samt materialevalg
 4. Jordprøveanalyser/sigteanalyser eller prøve af tilkørt sand
 5. Hvis der forekommer andet spildevand end husspildevand ( f.eks. mælkerumsvand, klorholdigt vand fra svimmingpool, boblebad og lignende) fra ejendommen, medsendes beskrivelse af, hvordan dette håndteres
 6. Hvis nedsivningsanlægget ikke placeres på egen grund, skal der medsendes accept fra grundejer.
 7. Fuldmagt fra grundejer hvis en autoriseret kloakmester indsender ansøgningen.

Her kan du finde Faxe Kommunes mål for sagsbehandlingstiden af ansøgninger om tilladelse til nedsivningsanlæg.

Når nedsivningsanlægget er etableret, skal du eller din kloakmester fremsende en færdigmelding inkl. en målfast situationsplan over ejendommen med angivelse af de nye spildevandsforhold (placering og udformning af nedsivningsanlægget).

Færdigmeldingen skal underskrives af den autoriserede kloakmester. Her finder du et skema til færdigmelding af kloakarbejde.

Du kan læse mere om nedsivningsanlæg her.

Derudover kan du finde yderligere informationer i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/1999 om ”Nedsivningsanlæg op til 30 PE” - her kan du hente vejledningen.

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 13:25