Skilte langs vejen

Kommerciel vejvisning

Attraktioner, seværdigheder, serviceanlæg, overnatningsmål og offentlige og private virksomheder har mulighed for at få opsat et kommercielt vejvisningsskilt til sin virksomhed.
Det kommercielle vejvisningsskilt er et blåt/hvidt skilt og på skiltet kan der stå virksomhedens navn, men logo må ikke anvendes.


Omkostninger til opsætningen af skiltet skal bekostes af virksomhedsejeren. Omkostningerne dækker indkøb, opsætning og fremtidig nedtagning.
I tilfælde af at skiltet beskadiges eller er nedslidt, vil kommunen tage kontakt til virksomheden inden nyt skilt opsættes. Ved eventuel genopsætning af skilt, vil omkostningen ligeledes skulle afholdes af virksomhedsejeren.

Ansøgning
Ansøgning om opsætning af kommerciel servicevejvisning sendes til trafikteamet. Skemaet til ansøgningen ligger som PDF fil her på siden. Når Faxe Kommune har modtaget din ansøgning, vil du få en kvitteringsskrivelse og sagen vil herefter blive behandlet.

Regler for skiltning

Læs mere om reglerne for skiltning i vejledningen her på siden

 

Opsætning af midlertidige skilte, plakater og bannere

Der er mulighed for at opsætte plakater til forskellige arrangementer i Faxe Kommune. Der er udarbejdet et regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere på vejareal i forbindelse med arrangementer, cirkusforestillinger mv.

Regulativ for opsætning af skilte, plakater og bannere i Faxe Kommune finder du her på siden.
Regulativet skal først og fremmest sikre, at plakater ikke sidder til fare eller ulempe for færdslen. Dernæst skal det sikre, at opsætning af plakater ikke får et omfang så det skæmmer bybilledet eller det åbne land.

Inden plakater opsættes skal der søges om tilladelse til opsætningen. Ansøgning skal sendes digitalt ved hjælp af vores løsning på virk.dk. For ansøgning om opsætning af skilte, plakater og bannere, skal du under sagstype vælge 'Råden over vejareal for arrangement'.

Du skal bruge dit NemID for at søge om lån af veje og pladser, så hav gerne det klar når du går igang

Valgplakater
Regulativet og krav til ansøgning, gælder ikke for opsætning af plakater i forbindelse med valg.

Valgplakater må ophænges i perioden fra den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget.

Vi har udarbejdet en vejledning for hvordan man sikrer, at valgplakater ikke opsættes uhensigtsmæssigt og senere skal bedes nedtaget igen. Vejledning og bilag finder du her på siden.

 

Skilte til nabohjælp

På mindre boligveje kan Faxe Kommune tillade, at der opsættes nabohjælpskilte, hvis alle beboerne er enige.

Nabohjælpskilt på privat areal
Opsætning af nabohjælpskilte på privat areal, kræver som udgangspunkt ikke tilladelse. Skiltet må dog ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Herudover skal du være opmærksom på, at der kan være en lokalplan for området, hvori der kan været stillet krav til opsætning af skilte mv.
Ved opsætning på privat areal skal det til enhver tid sikres at skiltet ikke forringer oversigtsforholdene for trafikanterne.

Nabohjælpskilt på vejareal
Kørebanen, cykelsti, fortov og rabat hører til vejarealet.
Hvis nabohjælpskilte ønskes opsat på vejarealet, skal kommunen godkende placeringen. Det gælder både for veje og stier, som er offentlige samt private fællesveje og private fællesstier i by og bymæssige områder.

Nabohjælpskiltet skal opsættes på en særskilt stander
Nabohjælpskilte er ikke færdselsafmærkning. Ifølge færdselsloven må skilte der ikke er færdselsafmærkning ikke placeres på eller i forbindelse med færdselstavler, afmærkning på kørebanen, signalanlæg eller anden afmærkning og indretning på eller ved ved til regulering af eller til vejledning for færdslen. Læs mere i færdselsloven under "Læs også".
Ved opsætning af nabohjælpskilt skal minimumskravene til sikkerhedsafstand både i højden og i forhold til kørebane og cykelsti/fortov overholdes.

Faxe Kommune opsætter skiltet
Du må ikke selv sætte nabohjælpskilt op på vejarealet.
Opsætning af skiltet skal af sikkerhedsmæssige hensyn, og for at undgå skader på forsyningsledninger mv., udføres af Faxe Kommunes Park- og Vejafdeling.

Generelt om tilladelsen
Som ansøger påtager du dig det fulde ansvar for nabohjælpskiltet.
Da et nabohjælpskilt ikke er et færdselskilt, har kommunen ingen forpligtelse til at sætte disse skilte op på vejarealet. Ansøger skal derfor afholde alle udgifter.
Såfremt der efterfølgende sker skade på nabohjælpskiltet, er udgiften til reparation/udskiftning mv. Faxe Kommune udvedkommende. Hvis der ikke bestilles nyt skilt og herefter opsætning af Faxe Kommune, nedtages skiltestanderen.

Ansøger betaler
Selve nabohjælpskiltet skal du selv købe gennem Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside. Linket finder du under "Læs også" 
Faxe Kommune indkøber skiltestanderen og opsætter det hele samlet. Udgifterne hertil afholdes af ansøger.
Prisen for en skiltestander er ca. 900kr excl. moms (pris i 2016)

Ansøgning
Skriv en kort ansøgning og oplys om hvorvidt alle vejens beboere er enige.
Til ansøgningen skal vi bruge et oversigtskort hvorpå det er udpeget hvor skiltet ønskes placeret.
Ansøgningen sendes på email til trafikteamet.

Du kan læse mere om nabohjælp på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside, som du kan finde et link til under "Læs også"

 

Legende børn-skilt

I mange boligområder ønsker beboerne at få opsat skiltet med legende børn op - f.eks. pigen med den røde ballon.

Skiltet er uatoriseret færdselsafmærkning og må ikke sættes op ved offentlig vej. Skiltet kan give en falsk tryghed, da skiltet ikke har en restriktion i forhold til trafikanternes adfærd, hverken i forhold til hastighed eller om at udvise særlig agtpågivenhed.

På private fællesveje og private fællesstier i byer og bymæssige områder, kan kommunen på en række betingelser give tilladelse til at skiltet med legende børn kan sættes op.
Betingelserne er dog, at vejen er indrettet til opholds- og legeområde.

Opholds- og legeområde
Opholds- og legeområder er defineret ved deres indretning, hvor vejen typisk ikke er adskilt fra fortovet, ligesom der heller ikke må parkeres langs vejen. Hvis vejen er indrettet som opholds- og legeområde er skiltet "opholds- og legeområde (E51)" opsat. Dette kan så indenfor området suppleres med legende børn skiltet.

Ansøger betaler
Det er gratis at ansøge om opsætning af legende børn-skiltet, men de ændringer der skal ske på vejarealet, samt opsætning af tilhørende skilte og legende børn-skiltet betales af ansøger.
Opsætning af skilt skal af sikkerhedsmæssige hensyn og for at undgå skader på forsyningsledninger mv. udføres af Faxe Kommunes Park & Vejafdeling.

Ansøgning
Skriv en kort ansøgning og begrund hvorfor I ønsker opsat legende børn-skilt. Oplys også:

  • oplysninger om hvorvidt vejen på nuværende tidspunkt er indrettet til opholds- og legeområde
  • hvilke grundejere der står bag ansøgningen
  • hvilke grundejere, der har besluttet ønsket om legende børn-skilt og hvordan beslutningen er taget

På det grundlag afgør vi, om det er nødvendigt med en yderligere høring.

Vedlæg kortbilag for ønsket om placering af legende børn-skiltet.

Skal der ske ændringer af vejens indretning, kræver det en særskilt behandling af sagen. I kan læse mere om dette under private fællesveje.

Ansøgningen sendes til trafikteamet.

Kontaktinformation

Kontakt til Trafikteamet

Du kan skrive til os på trafik@faxekommune.dk

Du kan også ringe til os på 5620 3040

Sagsbehandlingstider                                         Vi har en sagsbehandlingstid på op til 3 uger. I perioder af året, kan der forekomme længere sagsbehandlingstider.

Opdateringsdato: 02.02.2021 - 10:04