Ældrerådet - 09-09-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 9 september, 2019 - 13:00
Hent som fil:
62. Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 63:


Godkendt med den bemærkning, at punkt 70 behandles før punkt 67.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.


Beslutning

Ønsker nyt punkt på dagsordenen:

Høringssvar til legestueaktiviteter på Dalby Ældrecenter.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


63. Orientering ved formand og næstformand

Sagsfremstilling

Orientering fra formand og næstformand.

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning


Orientering om deltagelse i temamøde om det nære sundhedsvæsen og samkørsel til 18. september 2019.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


64. Drøftelse af Ældrerådets fremtidige aktiviteter

Sagsfremstilling

På Ældrerådets foranledning drøftes fremtidige aktiviteter for at promovere Ældrerådet fremadrettet.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Referat fra seneste møde afholdt i aktivitetsudvalget. Alle kontakter er orienteret om, at Ældrekonferencen aflyses. Foreningerne orienteres om aflysningen på mail.

Lokalpolitikernes deltagelse ved fremtidige Ældrerådsmøder.

Uddele Ældrerådets folder på plejecentrene i Faxe Kommune.

Ældrerådet ønsker deltagelse ved det fælles "hjemmebesøgsmøde".

Borgermøder (2 steder) til efteråret 2020 med foredrag mv.

Ældrerådet skal deltage ved store arrangementer i Faxe Kommune og være synlige.

Der udarbejdes et årshjul for Ældrerådets aktiviteter.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


65. Forslag til mødeplan for 2020

Sagsfremstilling

Da Senior & Sundhedsudvalget har besluttet mødeplanen for deres politiske møder for 2020 forelægges der nu forslag til mødeplan for Ældrerådet for 2020.


Der foreslås at der afholdes Ældrerådsmøder efter følgende plan:


Mandag den 17. februar 2020 kl. 13.00 - 15.00

Mandag den 20. april 2020 kl. 13.00 - 15.00

Mandag den 15. juni 2020 kl. 13.00 - 15.00

Tirsdag den 23. juni 2020 dialogmøde med Senior & Sundhedsudvalget forud for budgetforhandlinger for 2021

Mandag den 17. august 2020 kl. 13.00 - 15.00

Mandag den 19. oktober 2020 kl. 13.00 - 15.00

Torsdag den 10. december 2020 kl. 12.00 - 15.00 (inkl. julefrokost)


Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller at mødeplanen for 2020 godkendes.

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.

66. Dialogmøde med CenterMED, Ældreråd og Bruger & Pårørenderåd om Budget 2020 - 2023

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget holder dialogmøde vedrørende Budget 2020 - 2023 med CenterMED fra Center for Sundhed og Pleje, Ældrerådet samt Bruger & Pårørenderådet, efter følgende tidsplan.  


Kl. 16.00 - 16.30 CenterMED

Kl. 16.30 - 16.45 Ældrerådet

Kl. 16.45 - 17.15 Ældrerådet sammen med Bruger & Pårørenderådet.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 64:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2020.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at dialogmødet tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


67. Temadrøftelse: Fysisk aktivitet

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på udvalgsmødet 26. marts 2019 at gennemføre en række temadrøftelser, der skal give input til vedtagelsen af Faxe Kommunes nye sundhedspolitiske strategi. Denne temadrøftelse er den anden i rækken af fire og omhandler kommunens indsatser i forhold til temaet fysisk aktivitet.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare en time og vil blive indledt af to korte oplæg om kommunale indsatser i forhold til fysisk aktivitet. Først et oplæg om Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers (DGI) certificering af kommunens dagtilbud ved områdelederne af dagtilbud øst og vest, hhv. Maiken Toftholm og Laila Gunthel. Dernæst et oplæg om Ungdomsskolens "Kom i gang - Kom i Form" ved ungdomsskoleleder Tim Skeel Zwisler.


Vedlagt sagen er desuden en skriftlig redegørelse for de fysiske aktiviteter, der tilbydes af, eller understøttes fra Center for Sundhed og Pleje, samt kommunens træningstilbud til borgere med demens. Her vil leder af Faxe Sundhedscenter og Sundhedsfremme, Birgitte Espenhein Bang, være til stede for at svare på eventuelle spørgsmål.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 65:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet  i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


68. Temadrøftelse om rekrutteringsudfordringer på elevområdet

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget vedtog på udvalgsmødet 26. marts 2019 at tage en temadrøftelse om rekrutteringsudfordringerne på SOSU området.


Kommunerne ser ind i omfattende rekrutteringsudfordringer på området, da befolkningsfremskrivningen peger på flere plejekrævende ældre samtidig med, at en stor del af personalegruppen er på vej på pension. For at imødegå udfordringen har arbejdsmarkedets parter indgået en ambitiøs praktikpladsaftale der skal sikre, at der bliver uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.


Temadrøftelsen er rammesat til at vare 30 minutter og indledes med et kort oplæg ved uddannelseskonsulent Åse Birgitte Høybye og udviklingskonsulent Rasmus Bertelsen, der opridser praktikpladsaftalens vigtigste elementer og går i dybden med, hvordan vi forsøger at håndtere rekrutteringsudfordringerne i Faxe Kommune.


Oplægget er vedhæftet som bilag til sagen sammen med praktikpladsaftalen, KL's notat om praktikpladsaftalen og de nye dimensioneringstal.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 66:

Udvalget ønsker at sende den del af sagen, der handler om de økonomiske forudsætninger for om kommende elevoptag er realistiske, videre til Økonomiudvalget, idet kommunen selv skal afholde udgiften forbundet med den øgede dimensionering.

Udvalget ønsker en halvårlig opfølgning på frafald af SSA- og SSH-elever samt fastholdelse i varigt job efter uddannelse.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


 


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


69. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni 2019.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.
Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 67:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Lov om kommuners styrelse.

Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.


Økonomi

 Fremgår af de enkelte forslag.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

1) at de udarbejdede budgetforslag drøftes,

2) at de udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og

3) at sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


70. Godkendelse af ændring af kvalitetsstandard - Forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling


Folketinget har vedtaget en lovændring indenfor de forebyggende hjemmebesøg, der træder i kraft den 1. juli 2019.


Kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg fremlægges derfor til godkendelse i udvalget.


Lovændringen indebærer en ny bestemmelse vedrørende enlige 70-årige.

Som noget nyt skal alle borgere, der bor alene, og som er fyldt 70 år, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg. Formålet er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed, eksempelvis som følge af overgang fra arbejdsliv til pension. Derudover skal besøget styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne og som ikke har en nærtstående i hverdagen, der kan bistå dem.


Der er stadig pligt til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle 75-årige og 80-årige, mens aldersgrænsen for tilbud om årlige besøg flyttes fra 80 år til det fyldte 82. år.


Kommunens forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysik funktionsevne, udvides samtidig til også at omfatte de 81-årige.

Målgrupperne for forebyggende hjemmebesøg vil efter lovændringen være følgende:

 • Borgere i alderen 65 år - 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne og som bor i kommunen.
 • Borgere i kommunen, der bor alene og som er fyldt 70 år.
 • Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år og som bor i kommunen.
 • Alle borgere på 82 år og derover, som bor i kommunen.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en del af den ydelse, borgeren allerede modtager.

 
Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 68:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Økonomi

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at ændring af kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg godkendes.


 

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


71. Orientering om omstrukturering af det udekørende rehabiliteringsteam

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet 30. april 2019 bedt om en redegørelse for omstruktureringen af det udekørende rehabiliterende team.


Baggrund

På Grøndalscenteret har man valgt at omstrukturere det udekørende rehabiliterende team, så den rehabiliterende indsats i eget hjem fremadrettet kun udføres i dagtimerne mellem kl. 7.00 -15.00 mandag til fredag. Det betyder, at teamet ikke kører i aftenvagt pr 1. maj 2019 og ikke i weekendvagt per 1. juli 2019.  


Få rehabiliterende indsatser i aftentimerne 

Omstruktureringen gennemføres fordi man har erfaret, at det var meget få borgere, hvor der var et rehabiliterende potentiale i aftenbesøgene, idet borgerne i de rehabiliterende forløb ikke har overskud til at være fuldt deltagende i deres rehabiliterende indsatser i aftentimerne. De opgaver det udekørende rehabiliterende team løste i aftentimerne havde derfor reelt mere karakter af kompenserende hjælp, det vil sige, en hjælp hvor borgerne ikke selv er aktivt deltagende.


Det vurderes derfor, at denne opgaveløsning er mere rigtigt placeret i aftenvagten hos den ordinære hjemmepleje. Det har til sammenligning også været uforholdsmæssigt dyrt at have en aftenvagt i det udekørende rehabiliterende team, når det alligevel ikke er specialiserede ydelser der leveres. I hjemmeplejen kan opgaveløsningen lettere passes ind i deres overordnede vagtplan.


Hele plejen arbejder rehabiliterende

Det er en del af kerneopgaven for hjemmeplejen i Faxe Kommune at arbejde rehabiliterende. Da der altid vil være en konkret plan for borgere i rehabiliteringsforløb, er hjemmeplejen derfor også godt rustet til at understøtte rehabiliterende indsatser i aften- og weekendbesøg i den udstrækning borgerne kan deltage. Tiden hertil vil naturligvis være ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov.


Afstemning af serviceniveau 

Borgere med en genoptræningsplan fra sygehuset tilbydes også kun genoptræning i dagtimerne fra mandag til fredag. Omstruktureringen af det udekørende rehabiliteringsteam ligger sig dermed op af det serviceniveau som kommunen tilbyder borgere, der udskrives med en genoptræningsplan.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 69:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Serviceloven § 83 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning. 


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


72. Orientering om BDO-Rapport "Servicetjek og effektiviseringspotentialer i Center for Sundhed & Pleje"

Sagsfremstilling

I budgetforliget for budget 2019-2022 blev der indgået aftale om at sætte fokus på en række konkrete områder frem mod budget 2020-2023. Af forliget fremgår det, at der frem mod budget 2020 skal arbejdes med en styrkelse af økonomien, heriblandt udførelse af en drifts- og indholdsanalyse på ældreområdet. Arbejdet skal give afsæt for konkrete politiske prioriteringer til budgetarbejdet for 2020 på flere velfærdsområder.


BDO har i foråret 2019 udarbejdet rapporten "Servicetjek og effektiviseringspotentialer" i Center for Sundhed og pleje. Rapporten er forelagt Byrådet på et temamøde, den 23. maj 2019.

Rapporten omfatter en analyse af plejecentre, hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet. Serviceniveauet på plejeboliger, indgår ligeledes i analysen


Formålet med denne sag er således, at orientere Senior- og Sundhedsudvalget om resultaterne i den endelige rapport.

 

Rapporten har til formål at:

 • Afdække og analysere hvorvidt, der inden for det vedtagne serviceniveau, er muligheder for at optimere driften på områderne.
 • Anvise konkrete handlemuligheder og nye veje, for at imødekomme et stigende udgiftspres, herunder om det er muligt, at effektivisere arbejdsgange i driften, at prioritere anderledes inden for

   det vedtagne serviceniveau. Alle dele med henblik på at sikre, at de tildelte midler anvendes mest effektivt.

 • At sikre, at Faxe Kommune fremadrettet vil være rustet til at imødekomme det stigende udgiftspres og dermed opnå et fremtidssikret fundament, for et veldrevet sundheds- og ældreområde.

BDO's generelle opfattelse jfr. rapporten er, at Center for Sundhed og Pleje er drevet med et godt blik for nationale udviklingstendenser, og at kommunen allerede har iværksat tiltag for at opnå et økonomisk effektivt og veldrevet ældre- og sundhedsområde. På trods af det viser rapporten, at der fortsat kan indfries en række økonomiske potentialer til at imødegå forventninger til et udgiftspres i fremtiden.


Til dette angives der i rapporten, 3 estimater på forskellige potentialer, et konservativt, et realistisk og et ambitiøst estimat. Potentialer og estimater fremgår at nedenstående tabel, og er hentet i rapporten.


Potentiale

Konservativt

estimat,

mio kr.

Realistisk

estimat, mio.kr

Ambitiøst

estimat, mio.kr.

Øget brugertidsprocent gennem justering af bemanding og effektvisering af opgaveafvikling, indirekte og øvrige


3,2


6,4


9,6

Øget brugertidsprocent gennem optimering af arbejdstilrettelæggelse


0,6


1,3


1,9

Øget brugertidsprocent gennem fokus på planlægning og arbejdstilrettelæggelse


0,1


0,3


0,4

Reduktion i udmåling af sygeplejeydelser og/eller hurtigere afslutning


0,2


0,4


0,6

Erstatte individuelle træninger med sam- og holdtræning


0


0,2


0,5

I alt estimerede potentialer ved driftsoptimering


4,1


8,6


13,0

Reduktion i antal plejecenterpladser (ekskl. Kapitalomkostninger, gældsafvikling af bunden tomgangspleje)


3,3


6,6


13,1


Beløbene i "realistisk estimat" indgår i budgetsparekataloget for 2020, som er sendt i høring frem til den 1. august 2019.


Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 70:

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser, men indgår med potentialer i budgetprocessen 2020-2023.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning. 


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


73. Indhentning af merforbrug fra 2018

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 23. maj 2019 sagen om overførsler fra 2018 til 2019.

Dette har medført, at Center for Sundhed og Pleje skal hente besparelser i budgettet for 2019 som følge af et overført merforbrug i 2018


Som konsekvens af overførselssagen skal der udarbejdes en handleplan med forslag til besparelser i 2019.


På baggrund af overførselssagens behandling i maj, er der relativt få måneder, at kunne indhente en reduktion af den størrelse på. Administrationen foreslår at merforbruget udmøntes på følgende områder:


Handleplan


 1. Tilbagehold med brug af vikardækning og vedligehold af inventar på køkkenområdet på plejecentrene. Køkkenområdets budget reduceres med 0,3 mio. kr. Konsekvensen forventes at blive større belastning i køkkener samt for plejepersonalet, idet de i højere grad skal være selvafløsende.
 2. En vakant sygeplejestilling i sygeplejeenheden genbesættes ikke i 2019. Sygeplejeenhedens budget reduceres med 0,25 mio.kr. BDO, vurderer i sin rapport, at denne besparelse kan være realistisk.
 3. Nedlægge de 2 musikterapeutstillinger, det vurderes, at der kan udmøntes en reduktion i 2019 på 0,2 mio.kr.. Såfremt musikterapeutstillingerne nedlægges kan potentialet videreføres i budget 2020. Musikterapeutstillingerne indgår ikke i budgetprocessen til 2020. Budget til musikterapeuter udgør årligt 770.000 kr. 2019-tal. Konsekvensen vurderes at blive en ringere kvalitet i indholdet af tilbud på plejecentrene, samt at forringe trivslen for urolige borgere, som ellers har værdifuld gavn af tilbuddet.
 4. Reduktion i budget til kørsel til akutpladser. Besparelseseffekt i 2019, 0,15 mio. kr. Denne budgetreduktion er også indarbejdet i budgetprocessen 2020, med samme størrelse. Reduktionen vurderes ikke at have nogen konsekvens.
 5. Reduktion i budget til kørsel til læge og speciallæge, under andre sundhedsudgifter, 0,1 mio.kr. (på baggrund af tidligere års mindre forbrug). Der vurderes ikke at blive nogen konsekvens.
 6. Fremrykke Budget 2020-forslag om at fjerne støvsugning som en del af rengøringspakkerne, og erstatte manuel støvsugning med robotstøvsugere, der anskaffes af borgeren. Besparelseseffekt i 2020, 0,2 mio. kr. Denne budgetreduktion er også indarbejdet i budgetprocessen til budget 2020 med en års effekt på 0,8 mio. kr. ved fuld implementering. Konsekvensen urderes at blive større frihed for borgerne, men for nogen kan dette også opleves som en serviceforringelse, samt en forringelse af den sociale kontakt med plejen.

 Ovenstående 6 forslag kan beregnes til ialt 1,20 mio.kr.


Den resterende reduktion på 5,26 mio.kr. foreslås overordnet set udmøntet inden for centerets samlede ramme på områder, hvor der ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2019 skønnes et mindre forbrug i 2019.

Det foreslås derfor at udmønte:

 • 4,05 mio.kr. på plejecentrene, svarende til 450.000 kr. på hver af de 9 plejecentre. På flere af plejecentrene er der i øjeblikket mange ledige boliger og der kan derfor reduceres i bemandingen ved tilbagehold på genbesættelse af vakante stillinger og tilbagehold med brug af vikarer. Alle nye ansættelser, resten af 2019, skal godkendes af centerchefen, efter dialog med den enkelte leder, således at serviceniveauet stadig sikres.
 • 0,50 mio.kr. på andre sundhedsudgifter - på hospice og betaling for ventedage på sygehuset, hvor der er forventning om et mindre forbrug i 2019
 • 0,710 mio.kr. på SOSU-elevområdet, hvor der er en forventning om et mindre forbrug i 2019.

 
Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 71:

Udvalget godkendte forslag 1, 4 og 5 samt 0,5 mio.kr, på andre sundhedsudgifter og 0,710 mio.kr. på SOSU-elevområdet .

Dertil reduceres med én medarbejder på alle ni plejecentre i 2019 og der reduceres svarende til tomgangsboliger på de plejecentre, der har ledige boliger i 2019.

Udvalget ønsker status på handleplanen på udvalgets augustmøde.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Lov om kommunens styrelse.

Faxe Kommunens principper for økonomistyring.

Økonomi

Der reduceres med 6,4 mio. kr. i Center for Sundhed og Plejes driftsbudget i 2019.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at handleplan for indhentning af merforbrug på 6,46 mio.kr. i 2018 godkendes.


 

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


74. Orientering om brandforebyggelse i Hjemmeplejen

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget ønskede på udvalgsmødet den 25. juni 2019, at der på det kommende møde, skulle fremlægges en sag om forebyggelse af brand på plejecentrene.

Brandsikkerhed på plejecentrene

På baggrund af en undersøgelse foretaget af NIRAS konsulenterne på vegne af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen om brandsikkerhed i såvel kommunale som private boliger, hvortil der visiteres ældre eller plejekrævende borgere, har Center for Ejendomme bidraget med en undersøgelse af boligerne i kommunen.

Undersøgelsen viser, at kommunen har nogle bygninger, der er blandt de institutioner, der ikke har sprinkleranlæg og , hvor der er soverumsafsnit på tilsammen over 1000m2 og / eller er indrettet i bygninger i mere end én etage.

Forholdet gør sig gældende i tre bygninger :

 •   Kildebo
 •   Lindevejscentret
 •   Hylleholtcentret

I notat fra Center for Ejendomme anbefales det, at der udskiftes nogle døre på de tre lokationer til døre, der har den rigtige brandmodstandsevne. Undersøgelsen giver ikke anledning til at etablere automatiske sprinkleranlæg i bygningerne, da det vurderes, at det ikke vil skærpe sikkerheden væsentligt.  Dog skal bygningsmyndigheden, meddele dispensation fra bestemmelserne om sprinkling.

Efter kommunens gennemgang af bygningerne er der i brev d. 27. juni 2019 til Faxe Ældreboligselskab gjort opmærksom på, at kravet om et antal døre mellem brandsektioner ikke helt efterlever sektionskravet og at dette snarest skal rettes.

Det vurderes at medarbejderne i dagligdagen følger de arbejdsgange og instrukser, der er gældende. Den seneste brændhændelse viste, at de pågældende medarbejdere havde styr på deres rolle og kendte til de arbejdsgange, der skulle iværksættes.

Læring af hændelsen

Læring af hændelsen har givet anledning til at lavpraktiske arbejdsmetoder afprøves. Blandt andet brug af vandslange til dagligdags gøremål, sådan at det ikke virker ”farligt” at bruge den ved brandhændelser. Metoden er anbefalet af Brand og Redning.  Se bilag for øvrige tiltag.

Af andre forebyggende indsatser, der involverer medarbejderne er rådgivning af borgere i forhold til rygestop. I den forbindelse undervises medarbejderne af en sundhedsfremmekonsulent i ”Very Brief advice” (VBA),

Formålet med en VBA-samtale er

 •   at møde borgeren positivt og anerkendende
 •  at skabe kendskab til rygestoptilbuddene og deres gode effekt
 •  at henvise borgeren til konkrete rygestoptilbud, hvis borgeren ønsker det.

Som noget nyt arbejdes der på, at alle medarbejderne 1 x årligt skal tage e-learningkurset on line, ”Brandparat” som Beredskabsstyrelsen står for.

Kurset består af 15 spørgsmål og varer ca. 40 min.


Læring tilvejebringes også igennem  brandøvelser, som gennemføres efter gældende regler og forskrifter.


Forebyggende hjælpemidler

Der findes i dag en lang række hjælpemidler, der kan have en forebyggende effekt ved brand og for at undgå brand.

Da borgerne ikke har et retskrav på at få dette bevilget, har Visitation Pleje ingen rolle i forbindelse med tildeling af forebyggende hjælpemidler.


Al rådgivning af borgerne sker derfor i inde- og udekørende grupper i hjemmeplejen.

De forebyggende tiltag kan, efter den rette vejledning, foretages og indkøbes af borgeren selv.

Forebyggende hjælpemidler kan f.eks. være

 • rygeforklæde og rygetæppe
 • brandhæmmende gulvbelægning
 • røgalarm med blink eller vibrator, serieforbundne røgalarmer, røgalarm med alarmoverførsel
 • mobile sprinkleranlæg / slukningsanlæg
 • mindre brandslukkere
 • brandhæmmende imprægneringsmaterialer
 • brandhæmmende sengetøj

Deltagelse i ekstern kampagne

TrygFonden gennemfører forskellige kampagner, som har til formål at sikre borgere mod brand. Faxe Kommune har tidligere deltaget i TrygFondens kampagne ”Red Farmor”.


Baggrunden for kampagnen er, at de ældre er blandt dem, der har færrest røgalarmer i deres hjem, men de er også den gruppe, der er mest udsat for at omkomme ved brand. Samtidig opfordres danskerne til at give ældre familiemedlemmer en røgalarm og sætte den op for dem.

Kommunen stillede medarbejderressourcer til rådighed for opsætning af røgalarmer hos sårbare ældre.


Beredskabsstyrelsen kører sammen med Kommunernes Landsforening  tiltaget "Brandsikker bolig" , hvor deltagelse overvejes (se bilag)


Statistik

Beredskabsstyrelsen overvåger løbende antallet af dødsbrande og omkomne ved brand.

Statistikken for de seneste 10 år (2008-2017) viser, at der i gennemsnit er omkommet 70 personer ved 68 dødsbrande pr. år i hele landet.

I samme periode har der i kommunen været gennemsnitlig én dødsbrand årligt. Tallet dækker alle aldersgrupper og dermed også almindelige private familieboliger.Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 75:

Udvalget ønsker, at de påbudte udskiftninger af døre på plejecentrene er gennemført, og en tilbagemelding til udvalget på dette.

Der skal forelægges et forslag om yderligere forebyggende tiltag til et kommende udvalgsmøde.

Udvalget ønsker, at der gøres brug af "Brandsikker Bolig".


Godkendt med ovenstående tilføjelser.


Lovgrundlag

Beredskabsloven, samt bekendgørelse om brandtilsyn nr. 1000 af 29/06 2016.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Plejer indstiller, at sagen tages til efterretning


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


75. Beslutning om kontraktforlængelse med Lysholm Ridecenter

Sagsfremstilling

Kontrakten mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter, om levering af ridefysioterapeutisk træning, udløber den 31. december 2019. Sagen fremlægges idet Senior & Sundhedsudvalget skal tage stilling til, om samarbejdet med Lysholm Ridecenter skal fortsætte.


Baggrund 

Tilbage i 2013 opsagde en ridefysioterapeut med ydernummer sit samarbejde med Lysholm Ridecenter hvilket gjorde, at der ikke længere kunne leveres vederlagsfri ridefysioterapi i kommunen. Det daværende Social- & Sundhedsudvalg besluttede at indgå et samarbejde med Lysholm Ridecenter, der ansatte en ridefysioterapeut, så der fortsat kunne udbydes vederlagsfri ridefysioterapi inden for kommunegrænsen. Den vederlagsfri ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter leveres på samme vilkår som de regionale tilbud.


Fordele og ulempler ved samarbejdet

Regionen godkendte i efteråret 2018 en ansøgning fra en ridefysioterapeut med ydernummer, der vil flytte sin praksis til Karise. Hvis samarbejdet med Lysholm Ridecenter bibeholdes vil borgerne kunne tilbydes ridefysioterapi i både den østlige og vestlige del af kommunen. Forkortet transporttid vil dermed gøre ridefysioterapi let tilgængeligt i Faxe Kommune.


Hvis samarbejdet ikke forlænges vil borgerne i Faxe Kommune være henvist til at benytte regionens tilbud uden for kommunen indtil ridecenteret i Karise åbner.


Det nye ridecenter forventes tidligst at kunne tages i brug i april 2020. Oprindeligt blev det stillet i udsigt, at ridecenteret ville åbne i sommeren 2019, men tidspunktet er siden blevet udskudt, og administrationen vurderer, at der fortsat er usikkerhed om, hvornår ridecenteret åbner.


Da det eksisterende tilbud om ridefysioterapi er kommunalt aftalt, er det kommunen, der er ansvarlig for at sikre, at ridefysioterapeuten lever op til de krav, der er fastsat i overenskomsten. Kommunen har årligt ført tilsyn med, Lysholm Ridecenter, hvilket har været administrativt krævende.


Faxe Kommune er den eneste kommune i Region Sjælland, der har indgået en sådan aftale med et ridecenter, og der er derfor ikke en veletableret praksis på området, vi kan læne os op ad.


Forbrug af ridefysioterapi i Faxe Kommune

Forbruget af ridefysioterapi i Faxe Kommune har været faldende de seneste år. Kommunen er uden indflydelse på omfanget af vederlagsfri ridefysioterapi, da det ene og alene er de praktiserende læger, der kan visitere til tilbuddet.Antal borgere fra Faxe Kommune der modtager ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter hver måned (gennemsnit)

2015

25,6

2016

25,6

2017

21,8

2018

21,2

2019 (den 1. januar - 31. marts)

20,7


Konklusion

På baggrund af ovenstående konkluderes at:

 • Serviceniveauet vil blive forringet ind til det nye ridecenter åbnes, hvis aftalen med Lysholm ridecenter ophører.
 • Behovet for ridefysioterapi har været faldende.
 • Det kommunale tilbud har medført flere administrative opgaver.

Administrationen anbefaler, at kontrakten med Lysholm Ridecenter forlænges i to år. Dermed vil borgerne ikke opleve et fald i serviceniveau. Efter denne periode kan det så vurderes, om der fortsat er behov for to tilbud om ridefysioterapi inden for kommunegrænsen.


Bilag

Kontrakten med Lysholm Ridecenter er vedlagt som bilag. Kontrakten udløb første gang i oktober 2018, men er siden blevet forlænget på uændrede vilkår.


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 78:

Godkendt.


Lovgrundlag

Sundhedsloven §140.

Bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at kontrakten med Lysholm Ridecenter forlænges med to år frem til den 31. december 2021.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


76. Handleplan til indhentning af merforbrug overført fra 2018

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har på udvalgsmødet den 25. juni 2019 godkendt forslag til en handleplan for, hvordan det overførte merforbrug fra 2018 til 2019 på 6,4 mio. kr. kan indhentes i 2019. Ligesom udvalget besluttede at få en status på handleplanen.

Udvalget får derfor forelagt denne status på handleplanen til behandling.


Område

Beløb i 2019

Forventede konsekvenser

Besluttet

Tilbagehold med brug af vikarer og vedligehold på inventar på køkkenområdet på plejecentrene.

0,3 mio.kr.

Større belastning i køkkenerne samt for plejepersonalet, idet de i højere grad skal være selvafløsende.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i budget til kørsel til akutpladser.

0,15 mio.kr.

Ingen.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i budget til kørsel til læge og speciallæge (under ”andre sundhedsudgifter”)

0,1 mio.kr.

På baggrund af tidligere års mindreforbrug forventes ingen konsekvenser.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

”Andre sundhedsudgifter” – på hospice og betaling for ventedage på sygehuset

0,5 mio.kr.

Ingen, idet der er en forventning om mindreforbrug på området.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

SOSU-elevområdet

0,710 mio.kr.

Ingen, idet der er en forventning om mindreforbrug på området.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Der reduceres med en fuldtidsmedarbejder resten af 2019 på de 9 plejecentre.

1,5 mio.kr.

Der må prioriteres mindre brug af "øvrig tid". Øvrig tid defineres som tid der bruges til f.eks. faglig opkvalificering, kvalitetssikring, triacieringsmøder, rengøring af hjælpemidler mv. Altså tid der bruges vedr. borgerne men ikke med borgerne.

Plejecentrene har fortsat mulighed for, at trække på "Puljen til en bedre bemanding."


Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Reduktion i plejecentrenes budgetter svarende til de enkelte centres andel af tomme boliger i 2019

(Hvis et center f.eks. har 20% af de samlede tomme boliger, vil budgettet på det pågældende center blive reduceret med 20% af de 3,1 mio.kr.)

3,1 mio.kr.

Ingen umiddelbare konsekvenser, da tomme boliger medfører tilsvarende mindre personalebehov. Det skal bemærkes at der er tale om et øjebliksbillede og gennemsnitsberegning for 12 tomme boliger.

Senior & Sundhedsudvalget

den 25. juni 2019.

Ialt

6,4 mio.kr
 
Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 79:

Godkendt.


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Faxe Kommunes principper for økonomistyring.

Økonomi

Handleplanen medfører en reduktion på 6,4 mio.kr. for Center for Sundhed og Plejes driftsbudget for 2019.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at handleplanen til indhentning af merforbrug i 2018, godkendes.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


77. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidlerne vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt en budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negativ efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var

opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 80:

Anbefales.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,
 3. At Senior & Sundhedsudvalget frigiver låst demografi for 2019

Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


78. Status på friinstitutionsforsøg

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 24. april 2018, at Center for Sundhed og Pleje skulle søge om deltagelse i friinstitutionsforsøget under Sundheds- og Ældreministeriet. Aarhus og Faxe kommuner deltager i forsøget på ældreområdet med to plejecentre hver. Denne sag fremlægges, idet Senior & Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 30. april 2019, at der skulle fremlægges en status for friinstitutionsforsøgets forløb indtil nu.

 

Friinstitutionsforsøgene er en del af sammenhængsreformen og har overordnet nedenstående formål:


 • Afbureaukratisering, regelforenkling og sammenhæng.
 • Opnå ny viden og praktiske erfaringer, baseret på den kommunale virkelighed.
 • Skal bane vejen for kvalitetsudvikling, effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring.
 • Erfaringerne skal danne baggrund på eventuel udbredelse til alle landets kommuner.
 • Samskabelse mellem ledelse og medarbejdere - de gode idéer ligger i medarbejdernes praktiske hverdag.

Som friinstitution får institutionerne i en periode på tre år mulighed for at afprøve styring via resultatmål som alternativ til andre eksisterende styringsformer. Hensigten er, at resultatmålene og opfølgningen på disse i forsøgsperioden kan erstatte dele af den eksisterende statslige og kommunale regulering, således at institutionerne fx oplever mindre uhensigtsmæssig dokumentation, færre proceskrav og større frihed.


Opgaven til hver kommune er at arbejde med:

 • Eventuelle statslige regler, som institutionerne kan fritages fra.
 • Kommunal regulering og lokale krav, som institutionerne kan fritages fra.
 • Data, som skal indsamles i forsøgsperioden.
 • Resultatmål for opgaveløsningen.

Erfaringer Faxe Kommune

I oktober 2018 deltog Center for Sundhed og Pleje i et opstartsmøde med ministerier og konsulentfirmaet Vive. Opgaven var, at kommunerne hver i sær skulle finde regelsæt og/eller lovgivning, der kunne søges fritagelse fra med henblik på at afprøve om en alternativ styreform, i form af resultatmål, kunne forenkle dokumentation og bureaukrati i hverdagens praksis. Det vil sige, at en fritagelse af et regelsæt eller lovgivning skulle erstattes af resultatmål på det givne område, og at en fritagelse ikke måtte stille den enkelte borger ringere.


Hvem deltager i forsøget? 

Kongsted og Dalby ældrecentre er udtaget til at deltage i forsøget, og de to plejecenterledere samt en konsulent er tovholdere på forsøget. Siden november 2018 har projektteamet arbejdet på at finde lovgivning og/eller regelsæt, som det ville give mening at søge fritagelse fra, uden at det stiller den enkelte borger ringere.


Hvilke områder har været berørt? 

Projektteamet har været igennem flere områder som fx regler og dokumentation i forhold til utilsigtede hændelser (UTH), hvor der er et meget omfattende registreringsarbejde i forbindelse med hver enkelt UTH. Dette faldt væk igen, da det efter ministeriets gennemgang af oplægget fra Faxe Kommune, blev klart, at der fra central side er et mere forenklet skema under udarbejdelse.


Derefter blev der arbejdet med lovgivning og regelsæt omkring ernærings- og faldscreeninger. Denne blev der ligeledes afstået fra, idet det gennem arbejdet med området, blev klart, at der var flere fordele ved screeningsmetoderne end ulemper ved at administrere dem, som ville være vanskeligt at gøre lige så godt ved andre metoder.


Hvordan er processen? 

Processen har indtil nu været langvarig og ressourcekrævende, da lovgivning og regelsæt på de områder, der identificeres som relevante for forsøget, skal kortlægges og defineres i Center for Sundhed og Pleje med beskrivelse af det pågældende område samt forslag til andre og mere simple måder at udføre opgaven på. Beskrivelsen skal derefter indsendes til ministeriet til behandling og videre undersøgelse, hvilket der er behandlingstid på. Derefter sender ministeriet svar tilbage, ofte med uddybende spørgsmål.


Hvilke resultater har der været? 

Det er indtil nu ikke lykkedes, hverken Faxe Kommune eller Aarhus Kommune at finde lovgivninger eller regelsæt på statsligt niveau, som det vil give mening, eller er muligt, at søge fritagelse fra. Der arbejdes lige nu på området for personligt samtykke, der i mange tilfælde i dag indhentes og dokumenteres for hver gang. Det vil være en forenkling, hvis det er muligt, at borgeren kan nøjes med at samtykke én gang for alle på udvalgte områder med fornyelse af samtykkeerklæringen hvert eller hvert andet år. Fritagelse på dette område ser ind til videre ud til kun at involvere lokale og ikke statslige regler.


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 81:

Godkendt, punktet videresendes til Økonomiudvalget, som godkendte ansøgningen på sit møde den 2. maj 2018.


Lovgrundlag

Sammenhængsreformen.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


79. Orientering om hvordan borgere tilbydes forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget ønskede på udvalgsmødet 25. juni 2019, at få en orientering om, hvordan borgerne i kommunen tilbydes forebyggende hjemmebesøg.


Hvem får tilbuddet

Som det er fastsat i serviceloven og i kommunens kvalitetsstandarder, tilbydes der forebyggende hjemmebesøg til fire målgrupper:

 1. Borgere i alderen 65 - 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.
 2. Borgere, der bor alene og som er fyldt 70 år.
 3. Alle borgere i deres fyldte 75. år og 80. år.
 4. Alle borgere på 82 år og derover.

Borgere, der modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter Lov om social service § 83 undtages fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg, da den forebyggende indsats er en del af den ydelse, borgeren allerede modtager.


Lovgivningen giver mulighed for at tilbuddet om det forebyggende hjemmebesøg kan foregå som en individuel samtale i eget hjem eller som et kollektivt arrangement. Begge dele er en valgfri mulighed for borgeren.


Hvordan gives tilbuddet

 • Den del af målgruppen, der får tilbuddet i det år de fylder 75 år, modtager et brev med en invitation til et informationsmøde. Informationsmøderne afholdes 3-4 gange årligt. I brevet står også, at de er velkomne til i stedet at kontakte forebyggelseskonsulenterne og aftale et individuelt hjemmebesøg.
 • Resten af målgrupperne (dvs. dem i gruppe 1,2 og 4 samt dem i målgruppe 3 der bliver 80 år) modtager et personligt brev med en dato og et tidspunkt for et hjemmebesøg, som de kan aflyse såfremt de ikke vil have et besøg.

Tidligere modtog gruppen af de 75-årige et opfølgende brev, hvis de ikke deltog i det kollektive arrangement hvori der stod, at de var velkomne til at tage kontakt til forebyggelseskonsulenterne, hvis de ønskede et hjemmebesøg. Fra og med sommeren 2019 modtager de kun det første brev, hvor tilbuddet om hjemmebesøg er flettet ind i brevet jf. ovenfor.


På grund af skift i omsorgssystemet er der ikke helt nye tal, men på baggrund af tal fra 2018 og 2019 fremgår det, at det er sjældent (under 5 %) forebyggelseskonsulenterne går forgæves, når de møder op til hjemmebesøg på de tidspunkter, der er fastsat i de udsendte breve.


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 82:

Godkendt.


Lovgrundlag

Servicelovens § 79 a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


80. Drøftelse af behov for og omfang af kvalitetsstandarder fremadrettet

Sagsfremstilling

Baggrund

Økonomiudvalget har i løbet af foråret 2019 arbejdet med en fælles tilgang og håndtering af kommunens arbejde med kvalitetsstandarder og det generelle politiske arbejde med serviceniveauer. Det er meget vanskeligt at få sat alle udvalg og opgaver ind i en fælles ramme. På den baggrund har økonomiudvalget besluttet at sende opgaven videre til de enkelte fagudvalg, som opfordres til at tage en konkret drøftelse om behov for og omfang af kvalitetsstandarder og servicedeklarationer for de opgaver udvalget løser.


Nuværende praksis på området

I følge serviceloven skal kvalitetstandarderne på plejeområdet forelægges det politiske niveau en gang årligt til godkendelse. Senior & Sundhedsudvalget besluttede i 2018, at dette gøres i starten af året. 


Indholdet i kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i servicelovens bestemmelser, samt det politisk godkendte serviceniveau. De indeholder en generel serviceinformation til borgerne om den hjælp, de kan forvente indenfor nedenstående områder, såfremt de visiteres hertil.


Som udgangspunkt bliver kataloget med kvalitetstandarderne fremlagt en gang årligt, dog således, at hvis der f.eks. foretages lovændringer, der påvirker serviceniveauet i løbet af året, vil ændringer blive forelagt det politiske niveau til godkendelse.


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 83:

Godkendt, idet kvalitetsstandarderne tilrettes og fremlægges i forlængelse af den årlige budgetvedtagelse og før det nye budgetårs start.


Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83 a og 86.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget drøfter behov for og omfang af kvalitetsstandarder for de opgaver udvalget løser.


Beslutning

Taget til efterretning.


Jens Jacobsen deltog ikke under behandlingen af punktet.


81. Høring om legestueaktivitet på Dalby Ældrecenter

Sagsfremstilling

Høring om legestueaktivitet på Dalby Ældrecenter.

Økonomi

 Inge budgetmæssieg konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Kaj Christensen kontakter centerchef Rikke Westergaard for at afdække tvivlsspørgsmål i sagen.

82. Meddelelser

Sagsfremstilling

Orientering om invitation til implementering af samlerapportering af utilsigtede hændelser.


Orientering vedrørende opdeling af det fælleskommunale projekt Østsjællands Demensrådgivnings- og Aktivitetscenter (ØDA).  


Orientering til kommunerne om kommunal praktik for ambulancebehandlerelever.


Orientering om status på uvisiteret brug af aftenåbning i demensdagcenteret.


Orientering om invitation til KL's Ældrekonference den 17. september 2019.


Orientering om hvordan Faxe kommune håndterer HPV-vaccine.Senior & Sundhedsudvalget, 25. juni 2019, pkt. 72:

Meddelelsespunktet om HPV vaccine tages op som sag på augustmøde.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke i mødet.

Henrik Rützou Aakast (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning.

83. Meddelelser

Sagsfremstilling


Meddelelse om ændring i planen for udarbejdelse af den nye sundhedspolitiske strategi. Tidsplanen for udvikling af den Sundhedspolitiske Strategi er blevet rykket med en måned. Det betyder, at der ikke er nogen temadrøftelse på SSU’s august-møde og, at den forventede endelige godkendelse af strategien også er rykket en måned. Planen blev rykket for at imødekomme udvalgets ønske om et bedre samlet overblik over Faxe Kommunes indsatser på områderne inden for de enkelte temaer.

Det var ikke muligt at nå dette med den oprindelige tidsplan på grund af sommerferien.


Meddelelse om topmøde om det nære sundhedsvæsen den 24. september 2019, hvilket er samme dag som udvalgsmødet.


Senior & Sundhedsudvalget, 20. august 2019, pkt. 84:

Udvalgsmødet den 24. september 2019 rykkes til mødestart kl. 19.00 - 21.00 og afholdes i udvalgsmødelokale 2 i Søndergade 12 i Haslev.

Der er spisning fra kl. 18.30.


Tidsplanen for den sundhedspolitiske strategi udskydes dermed med en måned.


Temadrøftelse om akut indlæggelser på Regionens sygehuse, hvor der ikke indlægges på nærmeste sygehus.


Udvalget  vil gerne have besøg af KL's Sundheds- og ældreudvalg, som den 29. marts 2019 har henvendt sig til kommunerne om besøg.


Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet. 

Beslutning

Taget til efterretning.