Ældrerådet - 11-11-2019

Referat
Udvalg:
Dato:
Mandag, 11 november, 2019 - 13:00
Hent som fil:
84. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt. 


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.

85. Meddelelser ved formand og næstformand

Sagsfremstilling

Meddelelser ved formand og næstformand.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Erik Nielsen orienterede om regionens ældreråd og om møde i Trafiksikkerhedsrådet.

Kaj Christensen orienterede om hjemmebesøgsmødet.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


86. Drøftelse af afholdelse af fremtidige møder

Sagsfremstilling

Efter drøftelse med udvalgsformænd og direktør, lægges der op til en drøftelse i Ældrerådet om tidsterminer for afholdelse af fremtidige møder, for at sikre bredden i udvalgets arbejde og forhåndskendskabet til de sager der behandles.

Dette for at kunne udfylde Ældrerådets rolle som det rådgivende råd.

Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Der afholdes fremadrettet Ældrerådsmøder på torsdage umiddelbart efter dagsordenerne er udsendt på onsdage.

Ældrerådet giver tilbagemeldingerne til fagudvalgene.

Møderne afholdes på denne måde i en forsøgsperiode på et halvt år.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.

87. Temadrøftelse om fordeling af akutindlæggelser på regionens sygehuse

Sagsfremstilling

Denne sag er på som temadrøftelse på foranledning af Senior & Sundhedsudvalget, der har ønsket, at drøfte hvilke sygehuse Faxe Kommunes borgere køres til, når de indlægges akut. Baggrunden er, at en del af Faxe Kommunes borgere tilsyneladende køres til Slagelse sygehus og ikke til Køge sygehus, som er det nærmeste sygehus, når de indlægges akut. Spørgsmålet er af regional karakter, da kørselsopgaven ligger i Region Sjælland. Det er derfor regionen, der har viden og ekspertise til at belyse området fagligt. Derfor anbefaler administrationen, at der på baggrund af udvalgets temadrøftelse, kan arrangeres en ny temadrøftelse, hvor en repræsentant fra regionen inviteres til at komme med inputs og besvare spørgsmål.


Fordeling af akutte borgere

Efter henvendelse til Region Sjælland kan administrationen dog informere om, at fordelingen af akutte borgere som udgangspunkt sker ud fra vedlagte Kørselsvejledning D4. Kørselsvejledningen fungerer angiveligt via en app, der fortæller ambulanceførerne, hvilket sygehus de skal køre til. App’ens fordeling af borgerne mellem sygehusene, sker ud fra de enkelte sygehuses kapacitet, som vil sige antal sengepladser og specialer på det enkelte sygehus. Fordelingen sker for eksempel for at undgå overbelægning, ligesom borgerens diagnose vil være bestemmende for, at der køres til det sygehus, der har ekspertisen til at varetage behandling og pleje af den pågældende sygdom.


Ambulanceførerne indtaster oplysninger om borgeren og app’en giver besked om, hvilket sygehus, de skal køre til. Som område er Faxe Kommune kategoriseret som et område, hvor der både kan køres til Slagelse og Køge sygehuse. Kørselsvejledningen gælder alle 112 kørsler.


Supersygehus i Region Sjælland og sengepladser

Som en del af den nuværende fordeling af akutte borgere, skal det tilføjes, at Køge sygehus endnu ikke er færdigt som supersygehus. Køge sygehus er på nuværende tidspunkt og i de kommende år under ombygning, hvilket betyder, at det fremadrettet udvides med både specialer og antal sengepladser. Byggeriet forventes færdigt i 2025. I forbindelse med færdiggørelsen, vil der formentlig ske en større omorganisering af både kapacitet og specialer på alle regionens sygehuse.


Oversigt over antal udskrivelser

Administrationen har ikke mulighed for at trække data på regionens ambulancekørsler, men har foretaget et træk af data, der viser antal udskrivelser i 2018 fra medicinske afdelinger fordelt på sygehusene i regionen på ældre

+ 65 år fra Faxe Kommune. Datatrækket fremgår af vedlagte bilag. De fleste af Faxe Kommunes medicinske borgere udskrives fra Slagelse og Roskilde sygehuse. Men disse sygehuse har umiddelbart også større medicinsk kapacitet og specialafdelinger end Køge.


Tallene skal tages med forbehold og siger ikke nødvendigvis noget om, hvilke sygehuse ambulancerne kører til, når borgerne indlægges akut. Der kan ske overflytninger mellem sygehusene, når den endelige diagnose er stillet, efter at borgeren er ankommet til et sygehus. Lige såvel rummer udskrivelsestallene også alle de borgere, der ikke er ankommet til sygehuset med ambulance, men fx er kørt selv. Hvis vi skal have de konkrete tal på, hvilke sygehuse ambulancerne kører til med de akutte borgere, skal regionen anmodes om dem, da det kun er dem, der kan trække disse tal. Administrationen har spurgt regionen efter tal, men det er en ressourcekrævende proces og regionen har bedt os om at vende tilbage, såfremt tallene ønskes.Senior & Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 87:

Drøftet, Region Sjælland inviteres til et kommende udvalgsmøde.


Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at sagen drøftes.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.

88. Høring om forslag til placering af legestueaktiviteter på Dalby Ældrecenter

Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget har på udvalgsmødet den 28. august 2019 besluttet at sende forslag om placering af legestueaktiviteter på Dalby Ældrecenter i høring.

Senior & Sundhedsudvalget er høringsberettiget part, hvorfor sagen forelægges.


Nedenstående er sagsfremstillingen, Børn & Læringsudvalget drøftede og godkendte på udvalgsmødet den 28. august 2019.


Der har i 2019 været behov for, at stille et større antal vuggestuepladser til rådighed i Dalby Børnehus og anvende dagplejens legestuelokale i Dalby Børnehus jf. Børn & Læringsudvalget den 27. februar 2019. Der er i forlængelse her af behov for, at finde en ny løsning for placering fra dagplejens legestueaktiviteter i Dalby. Der er fire dagplejere i Dalby.

Forslag til placering af halv og/ eller heldagslegestue.

Der fremsættes to forslag til fremtidig placering af legestueaktiviteter. For uddybning af forslagene se bilag 1. 


Forslag

Mulighed

Estimeret beløb

Forslag 1

Kirsebærhuset

Minimums istandsættelse af Kirsebærhuset


Heldagslegestue

Anlægs- og etableringsudgifter i alt 30.700 kr. ekskl. moms.

Herudover kommer årlige driftsudgifter som er anslået til 67.600 kr. Beløbet skal fordeles blandt brugerne af huset.  

Forslag 2

Ældrecenteret i Dalby - en prøveperiode

Udendørs faciliteter til børnene med mulighed for, at dagplejen og ældrecentret kan få glæde af hinanden. På de fleste ældrecentre i Faxe Kommune er der i dag ordninger, hvor dagplejen kommer på besøg


Halvdagslegestue

Anlægsudgift i alt kr. 135.000


Anbefalinger fra Center for Børn & Undervisning vedrørende placering af legestueaktiviteter i Dalby

Center for Børn & Undervisning anbefaler forslag 1, ud fra et økonomisk perspektiv og under forudsætning af, at der bliver flere brugere af Kirsebærhuset til at dele de årlige driftsudgifter.  

Herudover anbefaler Center for Børn & Undervisning, at forslag til placering af legestueaktiviteter sendes i høring blandt involverede interessenter herunder dagplejens forældrebestyrelse, dagplejens MED-udvalg, Senior & Sundhedsudvalget, Dalby Ældrecenter samt Ældrerådet. Høringsperioden fra den 30. august til den 30. september 2019. 


De økonomiske konsekvenser fremgår af beskrivelserne i forslagene. Udgifterne til placering af legestueaktiviteter vil blive finansieret fra "Udvidelsesmuligheder og kvalitetsforbedring af eksisterende bygninger/ institutioner" under Center for Ejendomme som er afsat til dagtilbudsområdet - 1 mio. årligt.

Driftsudgiften, som fremadrettet er Center for Ejendommes, er ikke indeholdt i nuværende budget. 


Senior & Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 88:

Administrationen udarbejder et udkast til høringssvar, ud fra de faldne kommentarer. Udkastet sendes rundt til udvalget til endelig godkendelse.


Lovgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at forslag om placering af legestueaktiviteter for dagplejen på Dalby Ældrecenter, drøftes med henblik på at afgive høringssvar.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


89. Godkendelse af det nye ensomhedstema i værdighedspolitik

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 26. marts 2019 godkendte Senior & Sundhedsudvalget procesplanen for arbejdet med det nye tema "bekæmpelse af ensomhed" i værdighedspolitikken, der kom som følge af en ny bekendtgørelse. Der har efterfølgende været afholdt temadrøftelse om det nye tema med Senior & Sundhedsudvalget og Socialudvalget i maj 2019. Ligeledes har der i juni været afholdt et dialogmøde for råd og nævn og et dialogmøde for borgere og foreninger.


Administrationen har efterfølgende indarbejdet inputs og kommentarer fra disse møder i et høringsudkast.

Høringsudkastet har været i høring fra den 1. juli til den 18. september og kommer nu til godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget med efterfølgende godkendelse i Byrådet den 10. oktober.


Dialogmøder

Administrationen gør opmærksom på, at ministeriets overskrift på det nye tema "Bekæmpelse af ensomhed" til "Ensomhed" er ændret i høringsudkastet på baggrund af et forslag fra dialogmøderne, da flere pegede på, at ordet "bekæmpelse af", kan give negative associationer.


Høringssvar

Der er modtaget seks høringssvar, som er samlet i en oversigt og vedlagt som bilag sammen med høringsmaterialet. Høringssvarerne er alle positive overfor, at ensomhed bliver et nyt tema i værdighedspolitikken. Fire høringssvar er kritiske overfor, at størstedelen af de samlede midler foreslås anvendt til en ny stilling som fællesskabssambassadør. Se bilag "Høringssvar-oversigt". Udgifterne til en fællesskabsambassadør er dog et skønnet beløb, som kan justeres nedad, alt efter hvilken lønramme, uddannelsesbaggrund og timeantal, det besluttes, at der skal søges via et stillingsopslag. Et høringssvar foreslår, at ensomhedstemaet flyttes ind som tema nr. 6 foran temaet "En værdig død" som sættes ind som nr. 7. Dette er imødekommet.  


Indsatsforslagene i høringsudkastet er fremkommet i forsøg på at imødekomme forslagene fra dialogmøderne om, at de indsatser der skal igangsættes imod ensomhed skal gennemføres ude i de mange små land- og byområder for at imødekomme geografiske og transportudfordringer for målgruppen. Det drejer sig om flere forskellige forslag, såsom etablering af fællesspisning, samtale-caféer, gratis udflugter, etablering af petanquebaner, generationsmøder (ældre møder børnehaver/dagplejebørn), enkeballer, etablering af netværk med foreningsambassadører, udvikle seniorklubber med mere. Indsatserne skal rettes både mod ældre på plejecentre, bo- og dagtilbud samt hjemmeboende ældre - både de, der er tilknyttet kommunale tilbud, og de der ikke er.


Administrationens kommentar til høringssvar

Det er administrationens vurdering, at en håndholdt og organiseret indsats er nødvendig, hvis initiativerne skal igangsættes, drives og udvikles. Erfaringen er, at det kræver medarbejderressourcer at føre nye tiltag fra idé og ud i livet samt at få dem til at virke i praksis. Det er blandt andet en kendt udfordring, at det kræver et stort og langstrakt fodarbejde, hvis det skal lykkes at opspore og inddrage målgruppen, som kan være en udfordring at nå. Det kræver blandt andet aktivering og involvering af mange aktører, herunder frivillige og medarbejdere på tværs af de kommunale centre for, at tiltagene kommer så mange borgere til gavn som muligt.


Det primære er ikke, at bruge mange penge på selve aktiviteterne, men at få etableret fællesskaber for borgerne, som kan leve videre den dag midlerne ikke længere er til rådighed. Administrationen lægger derfor op til ansættelse af en medarbejder, der kan forestå dette arbejde og har kompetencer indenfor blandt andet organisering, samskabelse, projektledelse, igangsættelse og formidling.


Konklusion

På baggrund af de indkomne høringssvar har administrationen ikke tilføjet ændringer i det endelige forslag til det nye ensomhedstema, der er vedlagt som bilag. Derfor er det enslydende med det vedlagte høringsudkast.

Ministeriets overskrift "Bekæmpelse af ensomhed" er, på baggrund af forslag fra dialogmøderne, ændret til "Ensomhed".


Finansiering

Med finansloven for 2019 er der afsat 100 mio. kr. årligt til at styrke kommunernes indsatser til bekæmpelse af ensomhed m.v. blandt ældre. De nye midler udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. For Faxe Kommune vil det svare til et beløb på omtrent 700.000 kr. årligt. Det præcise beløb en endnu ikke kendt.  


Senior & Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 89:


Godkendt med den bemærkning, at den nye stilling skal have en bredt faciliterende funktion.


Lovgrundlag

Serviceloven § 81a, stk. 2 og bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2018.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at forslaget til det nye temaområde om ensomhed i værdighedspolitikken godkendes. 


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


90. Beslutning om fortsættelse af faste læger på plejecentrene

Sagsfremstilling

I forbindelse med Finansloven 2016, afsatte satspuljepartierne 100 mio. kr. i tilskud til kommuner, der ønskede at etablere en ordning med fast tilknyttede læger på plejecentrene. Formålet var at reducere antallet af indlæggelser fra plejecentrene og at løfte kvaliteten af den sygeplejefaglige indsats. Ordningen er en KAN opgave, som på baggrund af en politisk beslutning i juni 2016, blev etableret på plejecentrene i Faxe Kommune i foråret 2017. Da tilskuddet udløber pr. 31. december 2019, fremlægges sagen med henblik på, at der træffes beslutning om ordningen, skal videreføres i Faxe Kommune.

Evaluering af ordningen

Ordningen har fungeret i 2 1/2 år, hvor det første år var indfasningsperiode med opstart af læger og samarbejde med centrene. Ved indflytning på plejecenteret er lægeskift til plejecenterlægen valgfrit. Beboeren kan til hver en tid fortsætte med at være tilknyttet den praktiserende læge, som beboeren havde i forvejen. Nu, hvor ordningen er i fuld drift, vælger de fleste beboere dog at skifte læge til plejecenterlægen. På nuværende tidspunkt er mellem 80 og 90 % af plejecentrenes beboere, tilknyttet plejecenterlægerne.


Plejecenterlægerne har to hovedopgaver. Den ene opgave er, at varetage almindelige lægekonsultationer i forhold til beboernes helbred. Alle beboere  gennemgås nu systematisk  med årskontroller for deres  kroniske lidelser i samarbejde mellem læge og personale. Den anden opgave er en konsulentfunktion i forhold til medarbejderne, som handler om at øge personalets kompetencer gennem undervisning, vejledning og rådgivning i forhold til læge- og sygeplejefaglige emner.


Lægerne har etableret blodprøvetagning på centrene ved deres egne laboranter, så beboerne ikke længere skal transporteres til Sundhedscenteret eller lægen for at få taget blodprøver. Det skaber ro for beboerne og sparer tid for personalet, ligesom lægerne kan samle hurtigere og bedre op på fx medicinudredning. Der er også etableret samarbejde omkring dyrkning af uriner ved mistanke om blærebetændelse.

Center for Sundhed og Pleje har indkøbt varmeskabe til dyrkninger til alle centre, og lægerne leverer dyrkningspladerne. På den måde kan urindyrkninger foretages direkte på centrene, og personalet skal ikke transportere urinprøver ud til lægerne. Den tættere kontakt med lægerne og undervisning af personalet, har mindsket mængden af korrespondancer mellem lægerne og personalet, idet det meste afklares ved lægernes besøg på centrene, som typisk er hver anden uge. Samarbejdet medfører også, at der opstår færre uforudsete hændelser, personalet er mere trygge og kan bedre håndtere de opståede situationer.


Opfølgningsmøder
Der afholdes halvårlige evalueringsmøder mellem de faste plejecenterlæger og ledelsen i Center for Sundhed og Pleje, ligesom plejecenterlederne løbende giver tilbagemelding på ordningen. Indtil nu har der været stor tilfredshed hos både læger, centerledere og personale. Parterne oplever, at ordningen i høj grad har løftet kvaliteten på plejecentrene og at både beboere, pårørende og personale er glade for at have lægen tættere på. Derfor anbefaler administrationen, at ordningen fortsættes.


Finansiering af ordningen

Plejecenterlægeordningen har været finansieret fra egen budgetramme med 267.000 kr. årligt, suppleret med et årligt tilskud på 127.000 kr. via lov og cirkulære. Såfremt det besluttes at videreføre ordningen efter tilskuddets ophør, vil det medføre en samlet årlig udgift på 394.000 kr. (2019 tal), der skal findes indenfor ældreområdets budgetramme. Afregningsgrundlaget med lægernes timetal fremgår af vedlagte bilag.


Der foreligger skriftlige samarbejdsaftaler med de af kommunens praktiserende læger, som indgår i ordningen. Samarbejdsaftalerne kan opsiges med tre måneders varsel.


Senior & Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 90:

Godkendt.


Lovgrundlag

Intet lovgrundlag.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at fortsættelse af ordningen med faste læger på plejecentrene godkendes.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


91. Godkendelse af takster og brugerbetaling på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2020

Sagsfremstilling

I forbindelse med godkendelsen af budgettet for 2020-2023 skal der fremlægges takster og brugerbetaling for de områder, hvor takstfinansiering er en del af budgettet.


Taksterne er fastsat ud fra lovgivningen eller med afsæt i det vedtagne budget. Taksterne skal godkendes inden 1. december 2019 for at have virkning fra 1. januar 2020.


Taksterne fremlægges til behandling i fagudvalgene/Økonomiudvalget/Byrådet, og indgår i det samlede takstblad for 2020.


Takstbladet er udarbejdet med udgangspunkt i budgettet, der er sendt til 2. behandling og dermed budgetforliget.


Indtægter fra taksterne er indregnet i budget 2020-2023.


Ændringerne i taksterne fra 2019 til 2020 er anført med rødt i takstbladet.


Senior & Sundhedsudvalget, 21. oktober 2019, pkt. 94:

Anbefalet.


Fraværende: Henrik Sørbye Friis (SF) og Marianne Ørgaard (I) deltog ikke i mødet.


Lovgrundlag

Kommunestyrelsesloven § 41a.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at taksterne på Senior & Sundhedsudvalgets område for 2020 godkendes.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


92. Beslutning om studietur til seniorboliger

Sagsfremstilling

På Senior & Sundhedsudvalgets foranledning har administrationen udarbejdet tre forslag til en studietur, som har til formål at give udvalget et indblik i alternative boformer. Senior & Sundhedsudvalget kan vælge ét af de tre forslag. Studieturen afholdes 25. februar 2020 eller 24. marts 2020 i tidsrummet fra kl. 08.00 - 16.00, og i forlængelse heraf afholdes udvalgsmødet eventuelt på besøgsstedet.


Studieturene er generelt planlagt således, at der er geografisk nærhed mellem bofællesskaberne, således at udvalget kan se flest mulige bofællesskaber på én dag. Samtidig har administrationen forsøgt at få størst mulig variation ind i forslagene, således at bofællesskaberne har forskellige ejerformer, værdigrundlag, etableringsdatoer mm. Nogle er mere veletablerede, mens andre er relativt nystartede.


Forslagene kan læses i det vedlagte bilag, men kan opsummeres som følger:


Forslag nr. 1: Studietur til Roskilde Kommune, der rummer mange forskellige bofællesskaber. Kommunen har 4 bofællesskaber, der spænder vidt i forhold til ejerform. Nogle er private ejerboliger, mens andre enten er almene lejeboliger eller har blandet ejerform. 2 bofællesskaber er specifikt målrettet seniorer, mens 2 er aldersblandede bofællesskaber. Undervejs vil der være frokost på et lokalt spisested.


Forslag nr. 2: Studietur til Holbæk Kommune og Odsherred Kommune. Ejerformerne i bofællesskaberne i disse kommuner varierer også. Dog er der ingen almene lejeboliger, men til gengæld seniorvenlige lejeboliger udbudt af non-profit organisationen OK-fonden. 3 bofællesskaber er målrettet seniorer, mens et enkelt er aldersblandet. Undervejs vil der være frokost på et lokalt spisested.


Forslag nr. 3: Studietur til Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. Bofællesskaberne i det tredje forslag varierer også i ejerform og spænder over almene lejeboliger til lejeboliger ejet af pensionskasser, en forening eller en privat organisation. Der er ligeledes variation i, om de er målrettet seniorer eller aldersblandet. Såfremt det ønskes, kan et eller to udflugtsmål i denne studietur erstattes af et besøg hos Københavns Kommune, der er i proces med at bygge et nyt plejecenter (Sølund), hvori der også forventes at være en række seniorboliger. Byggeriet kan bedst kaldes en by-i-byen. Undervejs vil der være frokost på et lokalt spisested.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 100:

Forslag 2 den 24. marts 2020 blev godkendt. 


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget godkender ét af de tre forslag til studietur.


Beslutning

Der var forslag om, at enkelte af Ældrerådets medlemmer inviteres med på turen. Herefter taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


93. Orientering om administrativ budgetopfølgning pr. 31. august 2019 på Senior & Sundhedsudvalgets område

Sagsfremstilling

Den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2019, udviser for Center for Sundhed og Pleje under Senior & Sundhedsudvalget, et samlet forventet mindreforbrug på 4,67 mio.kr. Det samlede mindreforbrug kan specificeres på tre forskellige områder:

 • Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, et skønnet mindreforbrug på 9,93 mio.kr.
 • Puljer med ekstern finansiering. Der er usikkerhed omkring hvorvidt puljen til transport af demente, samt puljen til styrket frit valg inden for rehabilitering kommer igang, og om hele puljen kan nå at blive anvendt i 2019.
 • Den ordinære drift, et skønnet merforbrug på 5,26 mio.kr.

Budget til klippekortordningen på plejecentrene har ikke været indarbejdet i budgettet for 2019. Budgettet udgør ca. 2,4 mio.kr. Såfremt klippekortordningen havde været indarbejdet, ville resultatet af den ordinære drift, udvise et merforbrug på 2,86 mio.kr.

Som følge af et merforbrug i 2018, er der reduceret i Center for Sundhed og Plejes budget 2019, med 6,4 mio.kr. På baggrund af en udarbejdet handleplan, er der arbejdet intensivt på at indhente merforbruget, som for nuværende er effektueret.

Den ordinære drift

På den ordinære drift skønnes et forventet merforbrug på 5,26 mio.kr. Merforbruget kan primært henføres til følgende områder:

 1. Hjemmeplejen og de private leverandører af hjemmepleje, blandt andet på grund af et øget antal visiterede timer, uhensigtsmæssig planlægning af øvrig tid, ferieafholdelse og højt sygefravær, med deraf øget forbrug af vikarer.
 2. Hjælpemidler, udfordringer med udbud og generelt øgede udgifter særligt til boligindretning, proteser, og øgede udgifter som følge af den teknologiske udvikling. Området er ikke indarbejdet i demografimodellen og justeres dermed ikke i takt med flere og ældre borgere. Der arbejdes på, at området demografireguleres fra budget 2021.
 3. Ordninger jfr. servicelovens §95 (pasning af nærtstående) der er flere og dyrere borgere end budgetteret.
 4. Tomgangsleje på ældre- og plejeboliger, de tomme boliger afleder øgede udgifter til tomgangsleje.

Center for Sundhed og Pleje arbejder intensivt på, at indhente det skønnede merforbrug på 2,86 mio.kr., som udgør merforbruget efter bevilling til klippekortordningen. For indhentelse af det skønnede merforbrug, arbejder centeret med tiltag inden for områderne under punkt 1.

Kommunal medfinansiering af Sundhedsvæsenet.

På den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, på Senior & Sundhedsudvalgets ramme, skønnes for 2019 et forbrug på 132,9 mio. kr., mod et budget på 142,8 mio.kr.

På baggrund af stor usikkerhed om udgiftsniveauet i kommunerne, har Sundheds- og Ældreministeriet i bekendtgørelse nr. 259 af 20.3.2019 fastsat, at kommunernes betaling for kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet i 2019, ikke kan overstige den enkelte kommunes vedtagne budget. Det forventes, at en efterregulering for 2018, kan afregnes i løbet af 2019, efterreguleringen beløber sig til ca. 10 mio. kr.

Ifølge konteringsvejledningen skal udgiften til efterregulering henføres til hovedkonto 7 - finansiering, på Økonomiudvalgets ramme. Da udgiften ikke skal konteres under Senior & Sundhedsudvalget, vil det udløse et mindreforbrug på udvalgets ramme. Den samlede udgift og efterregulering, forventes at blive, hvad der svarer til Faxe Kommunes budget i 2019.

 Puljer med ekstern finansiering

I 2019 har Center for Sundhed og Pleje 5 puljer med ekstern finansiering. Ved udgangen af 2019 afsluttes to puljer. Der en usikkerhed omkring, hvorvidt de to puljer der er givet bevilling til i 2019, Puljen til transport af demente og puljen til styrket frivtvalg af rehabilitering, kan nå at blive anvendt fuldt ud.

 
Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 101:

Godkendt, idet udvalget anbefaler at Økonomiudvalget vurderer demografiregulering på hjælpemiddelområdet.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller at, orienteringen om den administrative budgetopfølgning pr. 31. august 2019 tages til efterretning.


 

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


94. Orientering om fritvalgspriser for 2019

Sagsfremstilling

Borgere der visiteres til personlig hjælp eller praktisk bistand i eget hjem, efter serviceloven § 83, har krav på at kunne vælge mellem flere leverandører til at levere den visiterede ydelse.

Udover den kommunale leverandør, er der i Faxe Kommune godkendt 1 leverandør af personlig pleje og praktisk bistand samt 2 leverandører, der alene er godkendt til at levere praktisk bistand. Herudover kan borgerne vælge mellem 2 leverandører til hjælp til varebestiling- og udbringning.

I henhold til lov om social service, skal timeprisen til afregning af de private leverandører fastsættes på baggrund af kommunens direkte og indirekte langsigtede omkostninger ved levering af en tilsvarende ydelse. Taksten skal genberegnes årligt, og hvis den faktiske timepris er højere end den afregnede timepris, skal leverandørerne efterreguleres differencen. Er taksten beregnet for høj, skal leverandørerne ikke tilbagebetale prisforskellen, i dette tilfælde omhandler det praktisk hjælp og personlig pleje.

Administrationen har på baggrund af regnskabsresultatet for 2018 beregnet timeprisen for praktisk bistand, personlig pleje dag og personlig pleje øvrig tid. Reguleringen af timeprisen og den økonomiske konsekvens fremgår af nedenstående tabel.

Den samlede efterbetaling til de private leverandører, udgør 394.277,85 kr. Udgiften afholdes inden for Center for Sundhed & Plejes ramme til §83, private leverandører af hjemmepleje. Efterbetalingen er indregnet i budgetopfølgningen pr. 31. august 2019.

Tabel 1:


Faktisk timepris 2018

Afregnet timepris

Efterregulering

Antal vis. Timer 2018

Regulering til privat leverandør kr.

Praktisk hjælp

299,08 kr.

332,27 kr.

0,00

7.790,85

0,00

Personlig pleje, dag

332,94 kr.

349,98 kr.

0,00

7.969,47

0,00

Personlig pleje, øvrig tid

438,66 kr.

409,38 kr.

29,28 kr.

13.466,90

394.277,85 kr.


Timeprisen for 2019:

Timepriserne for 2019 dannes på baggrund af den faktiske timeprisberegning for 2018, prisfremskrevet med 1,85 % til 2019. Fremskrivningen sker i henhold til KL’s pris og lønskøn.


Ydelse 

Pris i 2019 kr.

Praktisk bistand

304,62

Personlig pleje, dag

339,10

Personlig pleje, øvrig tid

446,78


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 102:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Lov om social service § 174. Lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 722 af 2. juni 2014. Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter servicelovens § 174.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at fritvalgspriser for 2018, og de nye priser for 2019 tages til efterretning. 

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


95. Orientering om uanmeldt tilsyn på Hylleholtcentret

Sagsfremstilling

Uanmeldt tilsyn

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmepleje og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. I det følgende redegøres der for tilsynet, gennemført den 22. maj 2019 på Hylleholtcenteret.


Tilsynets fund

Tilsynet konkluderer, at Hylleholtcenteret på særdeles tilfredsstillende vis lever op til lovgivningen, Faxe Kommunes Værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, så hjælpen passer ind i borgerens øvrige hverdagsliv. Selvbestemmelse og værdighed blev understøttet af tone, adfærd og kultur på Hylleholtcenteret. Borgerne gav udtryk for, at den daglige hjælp, de får fra personalet, tager udgangspunkt i, hvad der er deres ønsker og behov, og at de bliver inddraget i, hvordan hjælpen skal foregå.


Tilsynet fandt ved en stikprøve enkelte mangler i beskrivelse af besøgsplanerne:

 • I én journal var der ikke beskrivelser af forflytninger ved en borger, der ikke havde stand- eller ståfunktion.
 • I én journal manglede der en beskrivelse af, hvornår toiletbesøg var indlagt i besøgsplanen.

Tilsynets anbefalinger

 • At besøgsplanerne for den enkelte beboer konsekvent er udførligt beskrevet.

 

Bemærkninger til tilsyn

Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbefalinger udbedt sig en handleplan fra Hylleholtcentret. Ledelsen på Hylleholtcenteret har herefter udarbejdet en handleplan, som imødekommer tilsynets anbefalinger.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 103:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


96. Orientering om uanmeldt tilsyn på Dalby Ældrecenter

Sagsfremstilling

Uanmeldt tilsyn

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmepleje og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. I det følgende redegøres der for tilsyn af 30. april 2019 på Dalby Ældrecenter.


Tilsynets fund

Tilsynet konkluderer, at Dalby Ældrecenter på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivningen, Faxe Kommunes Værdighedspolitik og de kommunale kvalitetsstandarder. Ved observation af plejepersonalets samvær og omtale af beboerne fremgik det, at selvbestemmelse og værdighed blev understøttet af tone, adfærd og kultur i ældrecentret. Beboerne gav udtryk for, at den daglige hjælp, de får fra personalet, tager udgangspunkt i, hvad der er deres ønsker og behov, og at de bliver inddraget i, hvordan hjælpen skal foregå.


Tilsynet fandt på baggrund af fire stikprøver enkelte mangler i forhold til dokumentationen:

 • I fire stikprøver manglede der en beskrivelse af beboernes vaner og ønsker i relation til de indsatser, de modtager.
 • I fire stikprøver manglede der en beskrivelse af besøgsplanerne, som er handlingsanvisende for personale og vikarer i forhold til servicelovsindsatserne.
 • I to ud af fire stikprøver kunne tilsynet ikke finde klippekortet i beboernes bolig. Én beboer vidste ikke, hvad klippekortsordningen var for noget.

Lederen oplyste, at arbejdet med at beskrive besøgsplaner var næste fokusområde for personalet og skulle opstarte indenfor to uger.


Tilsynets anbefalinger

 • At der er beskrivelser af borgernes vaner og ønsker ved planlægningen af indsatserne i relation til borgernes funktionsevnetilstande.
 • At der udarbejdes besøgsplaner - som det er planlagt.
 • At der sikres overblik og fokus på systematisk registrering af ydelser leveret ved Klippekortet.

Bemærkninger til tilsyn

Der er fortsat udfordringer med omsorgssystemet (CURA). Nogle ting har ikke kunnet dokumenteres som tidligere, og enkelte arbejdsgange mangler at blive endeligt afklaret - blandt andet i forhold til centrenes samarbejde med visitationen. Dette er fortsat et fokuspunkt.


Ledelsen på Dalby Ældrecenter oplyser, at der udføres klippekortsaktiviteter hos alle de beboere, der ønsker det, og er derfor ikke enige i tilsynets fund. De bruger ikke ordet 'klippekort', da det ikke giver mening for beboerne, og det er ikke altid, at klippekortene kan ligge i beboernes bolig (fx hos borgere med en demenssygdom). Efterfølgende er det aftalt med Powercare, at de er mere grundige (og fx inddrager personalet), når de undersøger brugen af klippekort. Ledelsen på Dalby Ældrecenter følger op på, at klippekortsskemaet forefindes i alle boliger, hvor det er muligt.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 104:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


97. Orientering om uanmeldt tilsyn på Lindevejscentret

Sagsfremstilling

Uanmeldt tilsyn

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmepleje og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. I det følgende redegøres der for tilsynet af 8. august 2019 på Lindevejscentret.


Tilsynets fund

Tilsynet konkuderer, at Lindevejscentret på meget tilfredsstillende vis lever op til lovgivningen og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er fokus på at tilbyde hjælpen fleksibelt, så hjælpen passer ind i beboernes øvrige hverdagsliv. Beboerne oplever at blive mødt med respekt og selvbestemmelse, indflydelse og medinddragelse i eget liv. Plejeenheden arbejder systematisk med opsporing af, og opfølgning på, ændringer i beboernes fysiske og psykiske funktionsevne og helbredstilstand. Klippekortsordningen er tilrettelagt, således at beboerne og det ansvarlige personale for ordningen, har et overblik over planlagte og anvendte klip.


Tilsynets anbefalinger

 • Tilsynet anbefaler, at plejecentret fortsætter en tæt dialog med de pårørende, dels i forhold til nogle plejefaglige indsatser og dels i forhold til beboerens mulighed for social kontakt under måltidet.

Bemærkninger til tilsyn

Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbaflinger udbedt sig en handleplan fra Lindevejscentret. Lindevejscentret har herefter redegjort for, hvordan de fremadrettet sikrer fokus på godt samarbejde og tæt dialog med de pårørende.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 105:

Godkendt. 


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


 

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


98. Orientering om uanmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter

Sagsfremstilling

Uanmeldt tilsyn

Hvert år foretages der uanmeldt tilsyn på de kommunale plejecentre, leverandører af hjemmepleje og ridefysioterapi. De uanmeldte tilsyn gennemføres ved en ekstern virksomhed, PowerCare. I det følgende redegøres der for tilsynet af 6. august 2019 på Kongsted Ældrecenter.


Tilsynets fund

Tilsynet konkluderer, at Kongsted Ældrecenter på særdeles tilfredsstillende vis lever top til lovgivningen og de kommunale kvalitetsstandarder. Der er konstant fokus på den demensfaglige udvikling i personalegruppen. Der arbejdes målrettet med relationer som fundament for alle indsatser. Hjælpen tilbydes flere gange dagligt, så beboerne har mulighed for at sige ja tak når de er klar. Der er indgående kendskab til beboernes vaner og værdier i personalegruppen. De pårørende fortæller, at de er meget trygge ved Kongsted Ældrecenter. I alle målepunkter, undtagen to vedrørende dokumentation, lever Kongsted Ældrecenter op til lovgivningen og de kommunale kvalitetsstandarder: 


 • Opdateret livshistorie er ikke beskrevet ved nogle af de gennemgåede journaler. Men personalet redegør grundigt for den enkelte beboers livshistorie, og det fremgår tydeligt, at personalet anvender beboernes livshistorier i deres arbejde.
 • Der manglede dokumentation af ernæringsscreening.

Tilsynets anbefalinger


 • Den store viden om den enkelt beboers livshistorie bør dokumenteres med henblik på vidensdeling.  
 • Beboernes ernæringsscreening bør dokumenteres. Kongsted Ældrecenter har oplevet udfordringer omkring dette i Cura, og en vejledning bør implementeres.  

Bemærkninger til tilsyn

Centerchefen har på baggrund af tilsynets anbaflinger udbedt sig en handleplan fra Kongsted Ældrecenter, og siden tilsynet er beboernes livshistorier blevet dokumenteret og vejledningen er blevet implementeret.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 106:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Servicelovens § 83, 83a, 86 og 151.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


99. Orientering om brandforebyggende tiltag

Sagsfremstilling

På Senior & Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2019 blev det besluttet, at der er på et kommende møde skulle fremlægges en opfølgning på forebyggelse af brand i hjemmeplejen og på plejecentrene.

På baggrund af beslutningen om, at Center for Sundhed og Pleje skal deltage i "Brandsikker Bolig" er der igangsat et forberedende arbejde sammen med Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Brandsikker Bolig er et gratis brandforebyggende tiltag, der tilbydes alle landets kommuner, og tager sit afsæt i det kommunale brandvæsen, der fungerer som tovholder for den lokale implementering af "Brandsikker Bolig". Grundlæggende for "Brandsikker Bolig" er det brandforebyggende hjemmebesøg.

I samarbejdet med Midt- og Sydsjælland Brand og Redning og TrygFonden uddannes personalet i anvendelsen af brandskemaet og i at genkende faresignaler i borgernes hjem.

Det går ud på, at hjemmeplejen ved hjælp af et brandskema udpeger borgere med størst risiko for at blive ramt af en brand i eget hjem. Skemaet afleveres til brandvæsenet, der sammen med hjemmeplejen besøger de sårbare borgere, som har behov for hjælp til at brandsikre hjemmet.

Et brandforebyggende hjemmebesøg er et frivilligt tilbud til visiterede borgerne. Alle visiterede borgere, uanset om de er udpeget af hjemmeplejen eller selv har henvendt sig til myndighederne, skal således give tilladelse til, at besøget kan blive gennemført.

Midler til at understøtte indkøb af forebyggende hjælpemidler

For at understøtte lokale tiltag foreslås det, at der til brandhæmmende foranstaltninger afsættes 10.000 kr. til hvert plejecenter og til Faxe Øst og Vest 20.000 kr. pr. område om året. Disse midler, som er en del af centerets egen budgetramme, skal kunne anvendes til indkøb af mindre hjælpemidler, som medarbejdere kan foreslå borgerne at anvende, når der opleves situationer i hjemmet som udgør en risiko.

 Forebyggende hjælpemidler kan fx være:

· rygeforklæde og rygetæppe

· røgalarm

· mindre brandslukkere

· brandhæmmende imprægneringsmaterialer

· brandhæmmende sengetøj

Opfølgning på påbud

Med hensyn til de to påbud fra Beredskabet til Faxe Ældreboligselskab i forhold til Lindevejscentret og Hylleholtcentret, er det meddelt fra Byggesagsafdelingen, at der er modtaget tilbagemelding om, at kravene i påbuddet er gennemført på Lindevejscentret, men ikke på Hylleholtcentret. Det er indskærpet over for boligselskabet, at påbuddet snarest opfyldes. Byggesagsafdelingen forventer, at det sker i løbet af oktober måned.

Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 107:

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Lovgrundlag

Beredskabsloven, samt bekendgørelse om brandtilsyn nr. 1000 af 29/06 2016.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Indstilling

Center for Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning
 


Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


100. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om udvalgets besøg i alternative boformer.

Administrationen undersøger i øjeblikket udvalget af alternative boformer, der kan være interessante for Senior & Sundhedsudvalget at besøge. Udvalget af alternative boformer spænder bredt, og administrationen arbejder hen imod at kunne forelægge et programudkast, der retter sig mod udfordringerne indenfor ældreområdet og samtidig er varieret. Der vedlægges ikke et bilag, da program og beskrivelse forventes forelagt på næste udvalgsmøde.


Meddelelser om godt nyt fra projekt Frirum

 • Vi opnår gode resultater i ’Projekt Frirum’.
 • Projekt Frirum er et satspuljeprojekt, der løber året ud, og hvor pårørende til demente borgere kan få aflastning i eget hjem.
 • Rambøll er ved at evaluere hele satspuljen, og de pårørende fra Faxe Kommune er dem, der scorer højst i forhold til hvor meningsfuldt projektet er, og hvor aflastede de føler sig.
 • Derfor har Rambøll udvalgt Faxe Kommune til et case studie, så vores erfaringer kan deles med andre kommuner.  
 • Vi er selv i fuld gang med en evaluering af projektet.
 • Senior & Sundhedsudvalget orienteres om evalueringen inden for de kommende måneder.  

Meddelelse om Styrelsen for patientsikkerhed fastholder deres påbud til Lev Vel

 • Styrelsen for patientsikkerhed har været på reaktivt tilsyn hos Lev Vel, og fastholder det påbud de gav i foråret.
 • Administrationen har været i tæt kontakt med Lev Vel, som forsikrer, at de har arbejdet intensivt med problemområderne og, at alt nu er bragt i orden.
 • Styrelse aflægger nyt tilsyn i efteråret.
 • Senior & Sundhedsudvalget får en redegørelse for tilsynet på mødet i oktober.

 
Senior & Sundhedsudvalget, 24. september 2019, pkt. 91:

Udvalget drøftede Ældrerådets spørgsmål ved Byrådets spørgetid, og det tages op efterfølgende.


Økonomi

 Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


101. Meddelelser

Sagsfremstilling

Meddelelse om Lev Vel


Meddelelse om tilbud under træningspakker for demente

Tilbud om træningspakker for hjemmeboende demente blev etableret i Faxe Kommune 2018 under værdighedsmidlerne med ansættelse af to fysioterapeuter. Træningspakkerne er udformet på baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen idet undersøgelser viser, at fysisk træning kan udsætte udviklingen af sygdommen og øge livskvaliteten for borgere med demens. De to medarbejdere har udviklet og etableret en række forskellige træningstilbud, der er målrettet forskellige grader og kognitive (mentale) udfordringer ved demenssygdommene. Tilbuddene er vedlagt som bilag.


Meddelelse om anmodning om opgørelse af egenbetaling for kommunale akutpladser - bagudrettet kompensation

Alle kommuner, har den 6. september 2019 modtaget skrivelse fra Sundheds- og Ældreministeriet, hvori der anmodes om opgørelser over egenbetaling for kommunale akutpladser – med henblik på en bagudrettet kompensation.

Der refereres til Bekendtgørelse nr. 165 af 26. februar 2019, som præciserer at en kommunal akutplads er en del af hjemmesygeplejen, som alene har hjemmel i Sundhedsloven. Kost, linned, tøjvask mv. indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje, givet ved en kommunal akutfunktion.

På baggrund af forhandlinger om økonomisk kompensation til kommunerne er der indgået aftale mellem KL og Sundheds- og Ældreministeriet omkring den bagudrettede kompensation. Der er fastlagt en proces i to trin som kommunerne skal følge, dette fremgår af vedlagte bilag.

Det kan kort konkluderes, at Sundheds- og Ældreministeriet på baggrund af kommunernes oplysninger om opkrævede egenbetalinger, vil refundere udgiften vedr. tilbagebetaling til borgere, der er opkrævet for kost, linned, tøjvask mv i forbindelse med opholdet på de kommunale akutpladser.

Processen forventes helt afsluttet ultimo april 2020. Foreløbige opgørelser viser, at Faxe Kommune skal tilbagebetale til 35 forskellige borgere, med i alt 345 dage, svarende til ca. 45.000 kr.  


Meddelelse om KL's Sundheds- og Ældreudvalgs besøg i Faxe Kommune den 14. november 2019

KL's Sundheds- og Ældreudvalg besøger Faxe Kommune, på Sundhedscenteret i Faxe den 14. november 2019.

Der afholdes møde med Senior & Sundhedsudvalget fra kl. 14.00 - 16.00 og med regionens politikere fra kl. 16.00 - 18.00.


Meddelelse om ansøgning af puljer

Det drejer sig om tre puljer, der er ansøgt den 24. og 25. oktober 2019:

 • Pulje 1: Deltagelse i læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde. Puljen er ansøgt til plejecentrene og handler om læringsforløb på 3-6 måneder om værdig ældrepleje. Puljen har fokus på forandringsledelse og målgruppen er områdeledere, ledere og teamledere. Fokus lægges på samarbejdet med pårørende, da et velfungerende samarbejde er et vigtigt element i beboernes livskvalitet.
 • Pulje 2: Deltagelse i praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdighedsrejsehold. Puljen er ansøgt til plejecentrene og handler, i tråd med pulje 1, om et praksisnært læringsforløb om værdig ældrepleje, men her på medarbejderniveau med henblik på at understøtte undervisningen fra pulje 1.
 • Pulje 3: Tilpasning af indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd. Puljen er søgt til plejecentrene med henblik på at følge op med blandt andet kompetenceudvikling indenfor sanseintegration og stimuli, som kan understøtte og forankre arbejdet med centrenes snoezelrum, sansehaver, musikterapeuter osv.

Meddelelse om afholdelse af udvalgets julefrokost.


Senior & Sundhedsudvalget, 29. oktober 2019, pkt. 108:

På grund af deltagelse i KL's sundhedskonference den 21. januar 2020 udskydes udvalgets mødestart til 18.00.

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.


Økonomi

 Sagen afgøres af

Ældrerådet. 

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.


102. Meddelelser

Økonomi

 Sagen afgøres af

Ældrerådet.


Beslutning


Taget til efterretning.

Udvalget afholder julefrokost den 19. december 2019 kl. 12.00.

Fraværende: Bente Knudsen deltog ikke i mødet.