Ældrerådet - 16-01-2020

Referat
Udvalg:
Dato:
Torsdag, 16 januar, 2020 - 12:30
Hent som fil:
1. Godkendelse af dagsordenen

Økonomi


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

2. Meddelelser ved formand og næstformand

Sagsfremstilling

Der gives en orientering om relevante emner fra formand og næstformand.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ældrerådet er indbudt til dialogmødet "fælles om forebyggelse", medlemmerne kan frit vælge om de vil deltage.

Temadag for Danske Ældreråd afholdes i Køge 26. februar 2020.

Kultur- og fritidspolitikken er sendt i høring drøftes på februarmødet. 

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

3. Gennemgang af dagsordenen fra Plan og Kulturudvalget

Sagsfremstilling

 Gennemgang af den Plan og Kulturudvalgets dagsorden.


Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

4. Gennemgang af dagsordenen fra Socialudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af Socialudvalgets dagsorden. 


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Taget til efterretning. 

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

5. Gennemgang af dagsordenen fra Teknik og Miljøudvalget

Sagsfremstilling

Gennemgang af Teknik og Miljøudvalgets dagsorden.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning


Taget til efterretning.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

6. Gennemgang af dagsordenen fra Senior & Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

 Gennemgang af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Punkt 4 om Projekt Frirum taget til efterretning og sagen følges.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

7. Ældrerådets repræsentant i § 17 stk. 4 udvalget om klagebehandling i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Ældrerådet er blevet kontaktet og spurgt om, hvem Ældrerådet vil udpege til at deltage i det nye §17 stk. 4 udvalg der omhandler behandling af klager.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ældrerådet vil være repræsenteret ved formanden Kaj Christensen.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

8. Beslutning om deltagelse i Senior & Sundhedsudvalgets studietur

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget har planlagt en studietur den 24. marts 2020 for besigtigelse af alternative boformer for ældre.

Udvalget har besluttet, at invitere Ældrerådet til at deltage på turen, for Ældrerådets egen regning. Det er således op til Ældrerådet, hvordan de vil lade sig repræsentere på studieturen.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Inge Dam Nielsen, Bente Knudsen, Fritz Christensen og Merete Toylsbjerg deltager i turen. 

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

9. Ældrerådets deltagelse ved fællesmøde om forebyggende hjemmebesøg

Sagsfremstilling

Ældrerådet er indbudt til mødet om forebyggende hjemmebesøg den 29. januar kl. 13.00 - 15.30 i Æblehaven.

Ældrerådet skal drøfte, hvem der repræsenterer Ældrerådet ved dette møde.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingenbudgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Kurt Sangild og Kaj Christensen deltager.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

10. Drøftelse af idéer til frivilligt arbejde og civil inddragelse

Sagsfremstilling

På baggrund af frivilligkoordinator Sara Sejdner Engbæks dialog med Ældrerådet den 19. december 2019, blev det foreslået, at de idéer og forslag Ældrerådet måtte have til det fremtidige arbejde på området kan drøftes på et kommende møde.

Derfor lægges denne sag på dagsordenen med henblik på en drøftelse. 


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Der var følgende idéer:

Frivillige der bistår til lægebesøg.

Cykelpiloter.

Etablering af støttegruppe for hjemmeboende.

Gåture, vigtigt at starte samme sted hver gang.

Kaffeklubber.

Samarbejde mellem kommunes plejepersonale og lokale støttegrupper.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

11. Ældrerådets årsberetning for 2019

Sagsfremstilling

Ældrerådet skal i første kvartal udarbejde årsberetning om Ældrerådets virke i 2019 jfr. Ældrerådets vedtægter §3 stk. 7.

Årsberetningen forelægges Senior & Sundhedsudvalget hvorefter den offentliggøres.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Der udarbejdes en beretning, der kommer til godkendelse for Ældrerådet på martsmødet.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen

12. Meddelelser

Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Adgang til First Agenda anvendes ikke af Kaj Christensen og Jens Jacobsen, Direktionssekretariatet orienteres om dette.

Mødetidspunktet for fremtidige Ældrerådsmøder rykkes til mødestart til kl. 13.00.

Fraværende: Erik Nielsen, Jens Jacobsen