Ældrerådet - 28-01-2022

Referat
Udvalg:
Dato:
Fredag, 28 januar, 2022 - 10:30
Hent som fil:
12. Godkendelse af dagsordenen

Resume

Ældrerådet skal godkende dagsordenen.


Sagsfremstilling

Ældrerådet skal godkende dagsordenen. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Anders Guldhammer

13. Meddelelser fra formand og næstformand

Resume

Meddelelser ved formand og næstformand.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Erik Nielsen orienterede fra det første møde i Regionens Ældreråd.

Kontingentet forbliver uændret på1.000 kr. om året.

Flemming Taimer (Vordingborg) blev genvalgt som formand.
Birgit Stage (Ringsted) blev valgt som ny næstformand. Marie Jørgensen (Roskilde) blev valgt kasserer. Merete Seiding (Odsherred) blev valgt som sekretær.

Næste møde er 3. juni 2022.

Der afholdes temadag den 16. marts og igen den 12. september.


Gitte Blume orienterede om:

Ændrede restriktioner på plejecentrene i forhold til Covid-19.

De seks nye medlemmer er tilmeldt introduktionsdag.

Konference om blandt andet demens.


Fraværende: Anders Guldhammer


14. Godkendelse af navneændring til Seniorrådet

Resume

Der er indkommet forslag om at ændre navnet "Ældreråd" til "Seniorråd" og Ældrerådet skal beslutte sig for navnet.


Sagsfremstilling

Der er indkommet forslag om at ændre navnet "Ældreråd" til "Seniorråd" og Ældrerådet skal beslutte sig for om de vil ændre navnet, og i givet fald hvad det nye navn skal være.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Gitte Blume, Merete Toylsbjerg, Susanne Holm, Leif Børgesen og Marianne Jørgensen stemte for.

Kaj Christensen og Erik Nielsen stemte imod.

Indstillingen sendes videre til Byrådets endelige behandling.


Fraværende: Anders Guldhammer


15. Drøftelse af forslag til ny præsentationspjece

Resume

Ældrerådet skal drøfte udformingen på en præsentationsplece af det ny Ædlreråd for 2022 - 2025.


Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske fra Ældrerådet, skal der ske en drøftelse af udformningen af en ny præsentationspjece for Ældrerådet 2022 - 2025.

Der vedlægges et udkast, udarbejdet af formanden.


Økonomi

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Forsiden ændres så Faxe Kommune kommer nederst på forsiden, kommunekortet suppleres med fotos af seniorer.

Det tilføjes i teksten af rådet er uafhængigt af interesseorganisationer.

Tilføjelse til besøg og synlighed, at det udvides til flere arrangementer.

Ordet "forvaltning" ændres til "administration".


Fraværende: Anders Guldhammer


16. Drøftelse af Ældrerådets årshjul for 2022

Resume

Ældrerådet skal drøfte årshjulet for 2022.


Sagsfremstilling

Ældrerådet har på deres sidste møde den 7. januar 2022 bedt om et forslag til årshjul for det kommende år.

Administrationen har udarbejdet nedenstående forslag til Ældrerådets drøftelse.


28. januar 2022 ordinært møde

4. marts 2022 ordinært møde

1. april 2022 orientering om genoptræningsområdet ved leder Helle Skovgaard

6. maj 2022 orientering om hjemmeplejen og sygeplejeenhedens områder ved leder Ulla Johansen

3. juni 2022 ordinært møde

12. august 2022 ordinært møde

23. september 2022 orientering om sundhedsberedskabsplanen ved konsulent Lissie L Andréa

4. november 2022 ordinært møde

2. december 2022 ordinært møde


Hertil kommer dialogmøde med Senior & Sundhedsudvalget i forbindelse med budgetforhandlingerne.


Forslag til besøgrunde på plejecentrene.


Forårsmånederne 2022 fordelt på to besøgsdage:


Frederiksgadecentret

Tycho Brahes Vej


Grøndalshusene

Grøndalscentret


Efterårsmånederne 2022 fordelt på to besøgsdage:


Dalby Ældrecenter

Solhavecentret


Lindevejscentret

Søndervang

Hylleholtcentret


Ældrerådet kan drøfte hvilke dage/datoer de finder bedst for besøgene, hvorefter administrationen kontakter enheder for konkrete aftaler.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Uge 20 kan besøg arrangeres mandag eller tirsdag

Uge 21 kan besøg arrangeres tirsdag eller onsdag


Uge 37 kan besøg arrangeres mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag

Uge 39 kan besøg arrangeres mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag


Der arbejdes videre med planlægning af et arrangement i forbindelse med den internationale ældredag den 1. oktober 2022.


Fraværende: Anders Guldhammer


17. Drøftelse af Socialudvalgets dagsorden

Resume

Ældrerådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Ældrerådet skal drøfte Socialudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.


Fraværende: Anders Guldhammer


18. Drøftelse af Teknik & Miljøudvalgets dagsorden

Resume

Ældrerådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden.Sagsfremstilling

Ældrerådet skal drøfte Teknik & Miljøudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.


Fraværende: Anders Guldhammer19. Drøftelse af Plan & Kulturudvalgets dagsorden

Resume

Ældrerådet skal drøfte af Plan & Kulturudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Ældrerådet skal drøfte Plan & Kulturudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Ingen bemærkninger.


Fraværende: Anders Guldhammer


20. Drøftelse af Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden

Resume

Ældrerådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden.


Sagsfremstilling

Ældrerådet skal drøfte Senior & Sundhedsudvalgets dagsorden med henblik på kommentering overfor udvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Pkt. 14 - Ældrerådet finder det meget glædeligt, at dette projekt er igangsat, navnligt i forhold til muligheden for uddannelse og kompetenceudvikling.

Pkt. 18 - Ældrerådet finder rapporten overordnet tilfredsstillende, men der er centre, hvor der ikke er arbejdet videre med de tre fokusområder, medicinhåndtering, Cura og livshistorier. Ældrerådet tilslutter sig tilsynets fokusområder og ser frem til at der sker en implementering via teams og uddannelse.

Pkt. 19 - Ældrerådet tilslutter sig administrationens forslag om det ekstra fokuspunkt om livshistorier.

Pkt. 20 - Ældrerådet finder tilsynet tilfredsstillende og at samarbejdet fortsætter.Fraværende: Anders Guldhammer


21. Meddelelser

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Ældrerådet.

Beslutning

Gitte Blume tager kontakt til Teknik & MIljøudvalgets formand vedrørende Faksevej og Dyssevej i Rønnede.

Susanne Holm orienterede om borgerforslag om kursus i faldteknik for seniorer sendes til administrationen.

Susanne Holm foreslog etablering af borgerserviceafdelinger eller en udekørende enhed i oplandet.

Underskriftsbladet erstattes af et punkt på dagordenden hvor referatet godkendes.


Fraværende: Anders Guldhammer