Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 04-12-2023

Referat
Dato:
Mandag, 4 december, 2023 - 19:00
Hent som fil:
94. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.

95. Orientering om status for forforløb på Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om status på etablering af forforløb på FGU (Forberedende Grunduddannelse) for unge mellem 15 og 25 år.

Leder af UngeVejen Lene Dahl, deltager som gæst på mødet, og vil orientere om tankerne bag forforløbet, samarbejdet med FGU Faxe og give et indblik i de unges narrativer og deres fortællinger om eget liv.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2023-2026 blev det besluttet, at etablere forforløb på FGU (Forberedende Grunduddannelse), hvor unge kan blive klar til at påbegynde og gennemføre FGU.


Forslaget blev behandlet på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde den 9.05.22 (pkt. 54). Baggrunden for forslaget, som er et investeringsforslag, er en forventning om, at ved at investere i et forforløb til FGU vil flere af de unge, der ellers vil skulle have et STU-forløb (særligt tilrettelagt ungdomsuddanelse), kunne opnå en kompetenceudvikling, som medfører, at de kan gennemføre en FGU og derved komme nærmere arbejdsmarkedet.


STU er en ungdomsuddannelse rettet mod unge udviklingshæmmede og unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, uanset om der ydes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. På en STU vil fokus, for den del af målgruppen der har potentiale for at indgå på arbejdsmarkedet på særlige eller ordinære vilkår, eller i videre uddannelse, være at understøtte denne udvikling af de unges faglige kompetencer.

STU har til formål at give de unge personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.


FGU er en ungdomsuddannelse rettet mod unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. FGU er samtidige for unge, som har behov for en særlig forberedende indsats, for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse eller komme i beskæftigelse. Målgruppen for FGU er unge der vurderes at kunne opnå en personlig, social og/eller faglig progression på FGU.


Som det fremgår af ovenstående vil nogle unge være i målgruppe for både STU og FGU. Det er disse unge et forforløb på FGU er til gavn for, da en del af disse unge, gennem et afklarende forforløb på FGU, forventes at kunne opnå kompetencer , som gør dem i stand til at gennem en FGU og efterfølgende komme i job eller uddannelse. Hvorvidt en ung tilbydes en STU, et forforløb til FGU eller en FGU er baseret på en individuel vurdering af den enkelte unges kompetemcer. Den kommunale udgift til et STU forløb er større end til et FGU beløb.


Om forforløb til FGU

Forforløbet på FGU Faxe er for unge mellem 15-25 år, hvor formålet er at afklare om den unge kan tilegne sig de nødvendige kompetencer til at kunne gennemføre en FGU, dette fagligt, personligt og socialt, eller om perspektivet i stedet er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU).

Forløbet er for unge, som vurderes, med lidt ekstra hjælp, at kunne blive i stand til at gennemføre en FGU, og som på nuværende tidspunkt har udfordringer i en grad, der hindrer dem i at påbegynde uddannelsen.


De første unge blev optaget på forforløbet på FGU i slutningen af januar 2023.

Målsætningen for forforløbet er, at ca. 10 unge årligt gennemfører et forforløb på FGU. Gennemsnitsvarigheden på et forforløb til FGU forventes at være på 36 uger, og efter endt forforløb forventes det 5 elever kan gennemføre en FGU i stedet for en STU.


Status på forforløb til FGU

Der har frem til medio november 2023 været i alt 16 unge indskrevet, hvoraf de 10 fortsat er i gang.

Status på de 6 unge som har afsluttet forforløb på FGU, er:

 • 2 unge er visiteret til STU
 • 1 ung er indstillet til fleksjob
 • 1 ung er optaget på ordinær uddannelse
 • 1 ung er målgruppevurderet til FGU
 • 1 ung er i forløb via UngeVejen


UngeVejen og FGU Faxes vurdering af de unge der pt. er tilknyttet forforløbet er, at der er 1 ung som forventes at skulle indstilles til STU.

Hos de resterende unge ses der fortsat en positiv udvikling, og en god progression, hvilket har betydning for at opnå succes, både på forforløb og videre på FGU eller ordinær uddannelse.


De unge der er, eller har været, tilmeldt til forforløbet på FGU er karakteriseret ved alle, at have haft en skolegang, i grundskolen, med skolevægring, social angst og familiemæssige udfordringer. Flere af de unge har, eller har haft socialkognitive udfordringer, stress og depression.


Økonomisk effekt af investeringen

Investeringsforslaget er baseret på en besparelse på udgifterne til STU-forløb og en øget udgift til FGU-forløb. Prisforskellen for de to forløb udgør i 2022 priser ca. 129.000 kr. pr. elev pr. år., hvilket svarer til en samlet besparelse på ca. 1.900.000 kr. fra 2025 og frem, hvor 15 unge forventes at gå FGU vejen, og ordningen er fuldt indfaset.


I 2023 er der i investeringsforslaget et forventet merforbrug på ca. 583.000 kr. Der forventes et samlet merforbrug på 1.303.000 kr. i 2023 hvoraf de 720.000 kan henføres til manglende målopfyldelse.


Faktisk 2023

Investeringsforslag 2023

Investeringsforslag

2024 pr. år

Investeringsforslag 2025-2026 pr. år

Økonomisk potentiale (kr.) (fortegn: -)

-540.000

-1.260.000

-2.520.000

-3.780.000

Driftsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)

1.843.000

1.843.000

1.843.000

1.843.000

Anlægsinvesteringer (kr.) (fortegn: +)

0

0

0

0

Resultat (kr.)

1.303.000

583.000

-677.000

-1.937.000


Det økonomiske potentiale for 2023 forventes ikke fuldt indfriet jf. ovenstående.

Det er dog administrationens forventning, at potentialet indfries fuldt i 2024 og de følgende år, og der, fra 2025 og frem, opnås en årlig besparelse på 1.937.000 kr., når investeringen er modregnet.


Den videre proces

Der vil sidst i 1. kvartal 2024 blive fremlagt en samlet sag med alle investeringsforslag, hvor udvalget gives en status på disse, med henblik på beslutning om i hvilket omfang indsatserne skal fortsætte eller stoppe.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.96. Orientering om indspil til KKR om den fremtidige beskæftigelsesindsats

Resume

Jobcentercheferne i de sjællandske kommuner (K17), har på anmodning fra formandskabet i KKR (Kommune Kontakt Råd)
udarbejdet et indspil til fremtidens beskæftigelsesindsats. Indspillet bygger videre på reformkommissionens arbejde og de indspil, der er kommet fra de større kommuner, som et perspektiv fra de mindre og mellemstore kommuner på Sjælland.

Med denne sag orienteres udvalget om indspillet til fremtidens beskæftigelsesindsats fra de kommunale jobcenterchefer i K17.


I KKR Sjælland mødes borgmestrene og flere kommunalbestyrelsesmedlemmer fra de 17 kommuner i Region Sjælland for at drøfte, fastsætte fælles linjer og koordinere kommunernes regionalpolitiske indsats.

Sagsfremstilling

I denne sag fremstilles indspillet til fremtidens beskæftigelsesindsats fra K17s jobcenterchefer. Arbejdet er født af en bestilling fra KKRs formandskab om, at cheferne med baggrund i viden og erfaringer giver deres bud på, hvorledes beskæftigelsesindsatsen kan nytænkes og reformeres med henblik på regeringsgrundlagets betydelige økonomiske reduktionskrav, herunder overvejelser og forslag til:

Udbygning af tværkommunalt samarbejde og samdrift i fremtidens beskæftigelsesindsats

 • Indretning af fremtidens beskæftigelsesindsats med fokus på gode effekter og at optimere indsatsen for borgere og virksomheder
 • Forenklinger af nuværende regler, proceskrav og administrative procedurer
   

Det har været ambitionen at levere et indspil til den offentlige debat, der er både visionært, nytænkende og konkret. Det står selvfølgelig på skuldrene af det gode, jobcentrene gør allerede. Indspillet skal derfor læses med de øjne, at der er meget, jobcentrene lykkes med og som er vigtigt at holde fast i. Der er naturligvis muligheder for at styrke indsatsen og gøre den mere effektiv, hvis indsatsen tænkes anderledes.

Jobcenterchefernes ambition om at være konkrete kommer af en efterspørgsel fra beskæftigelsesministeren i forbindelse med 6-byernes (København, Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers) lancering af deres udspil. Det er tilstræbt at være konkrete på, hvad chefernes visioner betyder i indsatsen for forskellige målgrupper, herunder også for virksomhederne og så er der et skarpt fokus på at udfolde forenklings- og samdriftsforslag.

Visionen står på seks ben, der handler om at løse virksomhedernes arbejdskraftsudfordring, fuld udbygget digital service, målrettet service med større valgfrihed og tilgængelighed, samt at lykkes gennem samarbejde, samdrift, tillid og gode relationer, så der skabes plads til alle i arbejdsfællesskabet. Visionen følges op med konkrete forslag. Der ses muligheder for en beskæftigelsesindsats, der fortsat bygger på ret og pligt, men med en mere balanceret tilgang til ”pligt-delen”, der går hånd i hånd med en reel digitalisering af indsatsen. En digitalisering, der kræver nytænkning, frisættelse og strategisk samdrift, hvis det nuværende spor skal brydes, hvor digitaliseringen indføres løbende i den enkelte kommune uden reel strategisk retning på tværs af landets kommuner.
 

Den videre proces
Jobcenterchefernes indspil har været drøftet på K17 møde den 3. november 2023. KKR har valgt ikke at tage punktet til politisk behandling, men i stedet fremsende indspillet direkte til KL (Kommunernes Landsforening).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Pkt. 96 Seniorrådet håber, at beskæftigelsesindsatsen i endnu højere grad end i dag, bygger på fleksible muligheder på arbejdsmarkedet, især for +60 borgere.


Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.


97. Orientering om forventet regnskab 2023 (FR3) for udvalget

Resume

I denne sag orienteres udvalget om, hvordan årets økonomi forventes at se ud.

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes regnskabet for 2023 at vise et underskud på ca. 28 mio. kr. Ved midtvejsreguleringen modtog kommunen ca. 22 mio. kr. for som er målrettet udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det efterlader Beskæftigelses & Integrationsudvalget med et ufinansieret merforbrug på ca. 6 mio. kr. Merforbruget vedrører særligt pensioner.


Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver et pejlemærke for hvor kommunens samlede regnskab forventes at lande ved årets afslutning. Dette er årets tredje og sidste forventede regnskab (FR3) for 2023.


FR3 viser et forventet merforbrug på driften i omegnen af 39 mio. kr., hvilket i store træk modsvarer størrelsen på midtvejsreguleringen i indeværende år, som ikke er udmøntet i budgetterne.

FR3 viser således en generel og markant forbedring af forventet regnskab 2023 i forhold til forventningen ved FR2.


I årets tidligere sager om forventet regnskab har det stået klart at kommunen er under et betydende og fortsat økonomisk pres. I løbet af 2023 er der derfor foretaget nødvendige tiltag for at bremse op, herunder det skærpede ansættelsesstop samt opbremsning og udskydelse af projekter. Og det ses tydeligt i FR3, at organisationen har formået at vende udviklingen. Situationen er fortsat alvorlig, men organisationen har ageret ansvarligt.


Siden FR2 er det lykkedes at reducere forventningen til årets regnskabsresultat med mere end 30 mio. kr. på driften, dette til trods for at det specialiserede voksenområde stadig ser et stigende aktivitetspres.


Som orienteret om i de månedlige nøgletalssager, er likviditeten fortsat under pres, dog ses det at 3-måneders likviditeten begynder at stige i takt med at indtægter for midtvejsreguleringen udbetales til kommunen og opbremsningstiltagene får effekt.


Var midtvejsreguleringen udmøntet til fulde – altså de resterende ca. 38 mio. kr., så ville FR3 og budget omtrent være i balance. På servicerammen forventes en minimal overskridelse på 2 mio. kr.


Nedenfor gennemgås forventningen til udvalgets eget område. Mens der i den samlede FR3-sag, som behandles af økonomiudvalget den 12. december og i Byrådet den 18. december, gennemgås de mere overordnede temaer i det forventede regnskabsresultat.


Økonomi på Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Herunder ses udvalgets budget og skøn for 2023. Af tabellen ses det, at der skønnes et samlet underskud på ca. 28 mio. kr.


Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.


Forventet regnskab (FR3) viser et forventet forbrug på 622 mio. kr., hvilket er ca. 28 mio. kr. mere end budgetteret. Ved seneste FR (FR2) var forventningen et merforbrug på ca. 632 mio. kr., hvilket betyder en forbedring på 10 mio. kr.


De 10 mio. kr. skal ses i sammenhæng med særligt pensionsområdet hvor aktiviteten fortsat stiger. Dertil er der under 'øvrige' områder en forventning til et lavere udgiftsniveau, her ligger blandt andet FGU, UU og boligstøtte.


Ved vurderingen af FR3 bruges, i lighed med tidligere, Økonomisk Redegørelse samt Center for Beskæftigelses egne forventninger som grundlag. Økonomisk Redegørelse er Finansmiministeriets forventning til landets økonomi for året. Dette på baggrund af konjunkturer, demografisk udvikling, verdensøkonomi m.v.


Til sagen er der vedhæftet et notat som giver en status på ydelserne samt beskæftigelsesordninger.

Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2023

BIU-CFB-R02 - Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur:

Strategi for begrænset anvendelse af vejledningstilbud er indført, med et særligt fokus på effekt. En væsentlig andel af afklaring via virksomhedsrettede forløb er hjemtaget, og der er afholdt miniudbud med opnåelse af en væsentlig prisreduktion for anvendelse af private leverandører. Miniudbud blev afholdt for 3 områder: Funktionsbeskrivelse i hjemmet (ADL), virksomhedsrettede udviklingsforløb med afklaring af erhvervsevne samt udlægning af anden aktør for fleksjobberettigede borgere.
Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries fuldt ud.


BIU-CFB-R03 - Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet:
Det er lykkedes at ansætte en medarbejder til den tværfaglige visitation, men da ansættelsen først er sket pr. august 2023, nås den fulde besparelse ikke i indeværende år.
Administrationen forventer at investeringsforslaget vil kunne indhentes i overslagsårene.


BIU-CFB-R04 - Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge:
Kompetenceudviklingen af medarbejderne er igangsat og uddannelsesforløb er afholdt. Processen for det styrkede samarbejde med praktiserende læger og udarbejdelse af tydelige og nye arbejdsgange er udarbejdet.
Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries fuldt ud.


BIU-CFB-R05 - Oprettelse særlig indsats på fleksjobområdet med fokus på arbejdsfastholdelse:
Den særlige indsats blev igangsat primo 2023, men begrundet i ansættelsesstop mm. Forventes det fulde potentiale ikke indfriet i 2023.
Administrationen forventer at investeringsforslaget vil kunne indfries i overslagsårene.


BIU-CFB-R06 -Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeteamet for nedbringelse af internt sygefravær:

Der er igangsat samarbejde med HR og Center for Social, Sundhed og Pleje. Jobcenteret deltager i styregruppemøder i Center for Social, Sundhed og Pleje med fokus på understøttelse af nedbringelse af sygefraværet i centeret.

Der er igangsat styrket samarbejde med praktiserende læger.

Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries i overslagsårene, hvilket svarer til det vedtagne budgetforslag.


TVÆR-CFB-R01 - Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre en FGU:

Målsætning: 10 unge i gråzonen til STU forsøges med ekstra støtte, i stedet at gennemføre en FGU- uddannelse og hermed opnå større mulighed for at blive selvforsørgende.
Investereringsforslaget er i samarbejde med Socialudvalget.
Tilbuddet er etableret på FGU-skolen i Faxe:
Der har frem til d.d. været i alt 16 unge indskrevet i forsøget, hvoraf 10 unge fortsat er i gang på FGU-skolen.
Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries fuldt ud i 2024.


Provenu fra opnormering i kontrolgruppen:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice/Kontrolgruppen oplyser, at der forventes en højere effekt* for 2023, for så vidt udviklingen resten af året forløber på samme måde som årets første måneder.
* Effekten opgøres jf. standard for kontrolarbejdet, dels i form af kontant tilbagebetaling, dels i sparede ydelser for en 12 måneders periode. Sidste del har i praksis vist sig at være den største del.

Dog oplyses det ligeledes, at det først er lykkedes at få besat den opnormerede stilling med tiltrædelse pr. 1. juni 2023, hvilket har medvirket, at den ekstra forebyggende indsats endnu ikke er igangsat.
Der er særlig opmærksomhed på, at den høje inflation bevirker at borgerne har færre midler til rådighed, hvorfor det forventes at kommunens opkrævning ikke kan inddrive al gæld hos borgerne og en væsentlig del må afskrives som tab.

På baggrund af ovenstående vurderer administrationen ikke at den fulde besparelse kan opnås i indeværende år.

(Samlet forventer kontrolgruppen dog fortsat, at investeringsforslaget fra deres side kan indfries i forhold til at få standset udbetaling af uberettigede ydelser).


Overførsler til 2024

Det meste af Beskæftigelses & Integrationsudvalget ligger uden for kommunens serviceramme, og dermed uden overførselsmulighed. Skønnet på de af udgifterne som ligger indenfor servicerammen vurderes at balancere i forhold til budgettet, og der forventes dermed ingen overførsel til 2024.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

ad. 1. Taget til efterretning.

ad. 2 Godkendt.

Udvalget ser positivt på den indsats der ligger bag forbedringen på FR3.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.


98. Orientering om årlig opfølgning på integrationspolitikkens handleplaner

Resume

På fagudvalgsmøderne i november 2023 modtog alle fagudvalg en orientering om status på handleplanen til Faxe Kommunes Integrationspolitik på deres respektive ansvarsområde. Med denne sag orienteres udvalget om opfølgning på Faxe Kommunes samlede handleplaner.

Sagsfremstilling

Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Der redegøres for status i det følgende.

Pejlemærke: Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Der er oprettet en fælles koordinationsgruppe med fokus på at udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene. Der er afholdt tre møder i år og planlagt et fjerde ultimo 2023. Koordinationsgruppen har haft fokus på at sætte rammen og definere beslutningskompetencen i gruppen, med henblik på at sikre et stærkt grundlag for det videre samarbejde på tværs af fagcentrene. Gruppen fungerer efter hensigten som et informationsforum, hvor eksempelvis informationer om relevante tilbud for målgruppen udveksles.
 • Muligheden for at samle relevant information for flygtning og fordrevne på en fælles platform, som er nem at tilgå, er blevet drøftet løbende i koordinationsgruppen. Gruppen arbejder videre med temaet i 2024.


Pejlemærke: Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • Der arbejdes med styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre har forpligtet sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur. For at understøtte dette arbejde har koordinationsgruppen fokus på styrkelse af danskkundskaber. I den forbindelse har gruppen udarbejdet anbefalinger til brug af tolke, og borgernes muligheder for at styrke deres sprogkompetencer. Anbefalingerne skal blandt andet bidrage til at sikre balancen mellem, at der anvendes tolk, når det vurderes nødvendigt, og at der, på tværs af fagcentre, er fokus på, i videst mulige omfang, at kommunikere på dansk med borgerne. Anbefalingerne udsendes ultimo 2023 til relevante medarbejdere og samarbejdspartnere.


Ud over de tværgående indsatser for ovenstående to pejlemærker, arbejdes der også med de seks pejlemærker i Integrationspolitikken i de enkelte centre. Eksempler fra fagcentrenes handleplaner er:

Pejlemærke: Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har sammen med DGI igangsat et brobygningsprojekt, for at få ukrainske børn og unge ind i foreningslivet. 28 børn har ønsket et brobygningsforløb. 22 børn er startet til fritidsaktivitet via brobyggerindsatsen (der er 55 børn og unge under 18 år i Faxe Kommune). De mest søgte idrætsgrene er karate, basketball og trampolin. Alle 22 har modtaget støtte til betaling af kontingent, og to har desuden modtaget yderligere støtte fra Lions Club, da kontingentet var højere end tilskudsgrænsen for "Pulje til støtte af børn og unges kultur- og fritidsaktiviteter".


Pejlemærke: Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende

Center for Social Sundhed og Pleje og Center for Beskæftigelse samarbejder med VUC og ZBC om forløbene på "På vej til SOSU", hvor målgruppen kan afprøve kræfter med SOSU-faget. Der er optag på forløbet to gange om året og forløbet indeholder bl.a. 4 ugers praktik på Kommunens plejehjem. Erfaringen er, at en del af deltagerne på dette forløb tilgår grundforløb 2 mod Social og Sundhedshjælper- og Social og Sundhedsassistent Uddannelsen.


Pejlemærke: Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker

Center for Børn, Unge og Familier samarbejder med uddannelsesvejledningen (UU) om at udnytte muligheden for praktikpladser og fritidsjob.


Pejlemærke: Vi vil vejlede om repatriering

Center for Beskæftigelse afholder et årligt informationsmøde om mulighederne for repatriering for borgere. Dette afholdes i år ultimo november 2023.


Ovenstående er blot eksempler på indsatser, som fagudvalgene har godkendt inden for deres ansvarsområder. Øvrige indsatser fremgår af statusbeskrivelserne og handleplaner for fagudvalgene, som er vedlagt som bilag.


Der vil være opfølgning på handleplanerne en gang årligt i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.99. Godkendelse af årlig opfølgning på Sundhedspolitikken 2021-2025

Resume

Sundhedspolitikken 2021-2025 blev godkendt af Byrådet den i 2021, jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. I den forbindelse blev det besluttet, at der skal udarbejdes en årlig opfølgning til fagudvalg og Byråd. Denne sag er opfølgningen for 2023. Fagudvalgene skal forholde sig til deres områdes specifikke bilag vedlagt denne sag.

Sagsfremstilling

I perioden den 4. -11. december 2023 skal fagudvalgene behandle opfølgningen på Sundhedspolitikken på deres områder. Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener i december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg. Beskæftigelses- & Integrationsudvalget skal forholde sig til bilag 8.


Sundhedspolitikken 2021-2025

Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og gennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og forskellige indsatser til at løfte den mentale sundhed.
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.


De overordnede mål i Sundhedspolitikken er:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2023

Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2023:


Eksempler på succeser

 • Jobcenter Faxe har som led i et STAR-projekt (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) samarbejde med HR omkring fastholdelse af Faxe Kommunes medarbejdere, samt nedbringelse af det interne sygefravær.
 • Sundhed & Forebyggelses tilbud ”Motion i fællesskab” fusionerede med den lokale gymnastikforening i Karise
 • Demensenhedens træningsterapeuter samarbejdede med Sundhedsstyrelsen om Træningsguide For Mennesker Med Demens og er med i flere træningsvideoer
 • Øget samarbejde mellem foreningskonsulenten i Kultur og Fritid og en sundhedskonsulent fra Sundhed & Forebyggelse om et årligt fælles kursus i foreningsregi om alkohol og rusmidler mv.
 • Fra 1. januar 2024 kan botilbuddene under Socialpædagogisk Center Øst og Vest tilbyde deres borgere en læge, som er fast tilknyttet det enkelte botilbud tilsvarende ordningen på kommunens plejehjem. Det vil i høj grad styrke den sundhedsfaglige indsats på botilbuddene og øge patientsikkerheden.
 • Sundhedsplejens tilbud til førskolebørn med overvægt er implementeret.
 • Alle kommunale plejehjem har opnået det Økologiske Spisemærke af bronze.


Eksempler på udfordringer

 • Flere multisyge borgere, som er udfordret psykisk, socialt og økonomisk, og som er sværere at fastholde i et forløb.
 • Børn og unges mentale sundhed er fortsat stærkt udfordret.
 • Andelen af borgere med overvægt er fortsat en af de højeste i regionen.


Videre politisk proces

Som koordinationsudvalg har Senior & Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående opfølgning på Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har behandlet opfølgningen på områdernes indsatser, samles disse til en tværgående opfølgning. Den tværgående opfølgning præsenteres for Senior & Sundhedsudvalget den 17. januar 2024 forud for Byrådets endelige behandling den 31. januar 2024.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses- & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at opfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.


100. Drøftelse af høringsudkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik

Resume

I forlængelse af den politiske beslutning om at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik skal Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- & Integrationsudvalget, Plan & Kulturudvalget samt Børn & Læringsudvalget drøfte høringsudkastet på deres møder i december med henblik på at give input til politikken. Politikken sætter fokus på fire temaer, der skal bidrage til, at pårørende oplever sig som vigtige samarbejdspartnere, der bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.

Sagsfremstilling

Socialudvalget (SOU), Senior & Sundhedsudvalget (SSU), Beskæftigelses- & integrationsudvalget (BIU), Plan & Kulturudvalget (PKU) samt Børn & Læringsudvalget (BLU) besluttede på møder i marts 2023 at igangsætte arbejdet med at udarbejde en pårørendepolitik. Politikformuleringen er forankret i Socialudvalget, der i september 2023 vedtog at sende udkast til pårørendepolitik i høring. Høringsperioden løber fra oktober til december. Da målgruppen for politikken går på tværs af flere fagudvalg skal SSU, BIU, PKU og BLU drøfte høringsudkastet med henblik på at give input til politikken. Udkast til pårørendepolitikken er vedlagt som bilag.


Pårørendepolitikken skal være et værdifuldt fundament for det gode samarbejde mellem borgere, pårørende og personale og skal medvirke til, at

 • styrke netværket hos borgeren,
 • erfaringer, viden og ressourcer inddrages,
 • pårørende bliver mødt der, hvor de er,
 • skabe respekt og forståelse for hinandens roller,
 • støtte pårørende.


Politikken er blevet til med bidrag fra repæsentanter for pårørende fra dagtilbud, specialskole, Jobcenterets borgerpanel, Veterancenteret, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, Frivilligrådet samt Faxe Kommunes pårørendevejleder.


Ikke to pårørende er ens, og det er deres behov heller ikke. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens definition af pårørende definerer politikken pårørende som værende både partnere, børn eller anden nær familie, men også naboer, venner eller andet netværk kan regnes som pårørende. Det afgørende er, hvem borgeren opfatter og udpeger som sine pårørende. Pårørende kan desuden defineres som de mennesker, hvis liv bliver påvirket af, at de hjælper og støtter en nærtstående.


Visionen er, at pårørende oplever, at de er en vigtig samarbejdspartner til at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Samtidig skal pårørende opleve, at de bliver mødt i den livssituation, de befinder sig i.


For at indfri visionen sætter politikken fokus på fire temaer:

 • De pårørende er vigtige.
 • Samarbejde og dialog.
 • Anerkendelse og støtte.
 • Når børn og unge er pårørende.


De fire temaer skal omsættes til virkelighed gennem handlinger og konkrete aktiviteter for og med pårørende.


Udkast til pårørendepolitik har været i høring i Senior-, Handicap-, Udsatte- og Frivilligrådet, beboerpårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, bestyrelser på dagtilbudsområdet, Specialskolen, borgerpaneler i henholdsvis Hjemmeplejen og Jobcentret, samt deltagerne i dialogmødet: pårørenderepræsentanter fra dagtilbud, Specialskole, Veterancenteret og Faxe Kommunes pårørendevejleder. Derudover har høringsmaterialet været tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside frem til den 20. november 2023.


Høringssvar er ikke indarbejdet i det udkast til pårørendepolitik, der nu sendes i politisk høring.


Processen fremadrettet

Socialudvalget behandler i januar 2024 det endelige udkast til politik med indarbejdede kommentarer fra høringen, hvorefter Byrådet, på deres møde i januar 2024, godkender Faxe Kommunes pårørendepolitik.


Når politikken er godkendt, skal de enkelte fagudvalg omsætte politikkens mål til handlinger inden for eget område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udkast til Faxe Kommunes pårørendepolitik drøftes med henblik på at give input til politikken.


Beslutning

Udkast drøftet. Udvalget har pt. ikke input til politikken.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.


101. Orientering om udvalgte nøgletal

Resume

Med denne sag giver Center for Beskæftigelse en status på de nøgletal, som udvalget har valgt at følge løbende.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,3 % i september 2023. Faxe Kommune ligger således på niveau med Region Sjælland på 2,3 % og under landsgennemsnittet på 2,7%. Ledighedsprocenten er fortsat lav, og en del under niveauet fra før Corona, men en smule over niveauet i de første måneder af 2023.


Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at 11 % af de fleksjobvisiterede borgere modtager ledighedsydelse i Faxe Kommune i oktober 2023, hvilket er en stigning på ca. 0,2 % fra september tallet. Faxe Kommune har fortsat færre ledige fleksjobberettigede borgere end både landsgennemsnittet på 13 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 13 %. Landsgennemsnittet og RAR tallet er faldet med henholdsvis 0,3 % og 0,1 % fra september til okober.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at 3,1 % af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i september 2023. Faxe Kommune ligger dermed 0,1 % over RAR Sjælland på 3,0% , og 0,5 % over landsgennemsnittet på 2,6 %. Nøgletallet for både Faxe Kommune, RAR Sjælland og hele landet er på niveau med de foregående måneder i 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.102. (Lukket)
103. Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Orientering om erhvervsprisuddeling.

2. Ny organisering i Center for Beskæftigelse, fra 1. januar 2024. Gennemgang af organisationsplan samt orientering om besparelse på 4 årsværk vedr. tidlig pension samt udmøntning af den administrative budgetbesparelse på 3 årsværk og yderlige besparelse på 1 årsværk ved sammenlægning af stabe (Center for Beskæftigelse og Center for Social, Sundhed og Pleje).

3. Frivilligt besøg på VUC Storstrøm, "På vej til SOSU", samt FGU-skolen, Faxe by. Mulighed for besøg i uge 2 2024, torsdag den 11. januar 2024 i dagtimerne.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekevenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at meddelelser tage til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Ad. 1. - Udvalget foreslår, at der ved udpegning af virksomheder for 2024 gøres en ekstra indsats for at få flere forslag fra borgere og virksomheder.

Ad. 3. Udvalget ønsker, at udskyde besøget til næste hold "På vej til SOSU".


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.104. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat

Resume

Under punktet godkendes referat af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde d. 4. december 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalgt.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson (LØSGÆNGER) deltog ikke i mødet.