Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 05-12-2022

Referat
Dato:
Mandag, 5 december, 2022 - 19:00
Hent som fil:
111. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

112. Orientering om status på sygedagpengeområdet 2022

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om den aktuelle status på sygedagpengeområdet. Denne status tager udgangspunkt i anbefalingerne fra BDO's praksisanalyse på sygedagpengeområdet og den tilhørende handleplan, som blev behandlet af udvalget i april 2021. Teamleder for sygedagpengeområdet Britt Røpke deltager under punktet.


Sagsfremstilling

BDO gennemførte i primo 2021 en praksisanalyse af sygedagpengeområdet i Faxe Kommune, med fokus på hvilke styringsknapper kommunen har på området i forhold til at nedbringe antallet af sygemeldte fremadrettet. Praksisanalysen og administrationens handleplan er vedhæftet sagen som bilag.


Administrationen har siden arbejdet målrettet på at udvikle sygedagpengeområdet jf. BDO´s anbefalinger. Der er i indeværende år arbejdet med:

 • Tidlig og kontinuerlig opfølgning til alle sygedagpengemodtagere
 • Tæt og tidligt samarbejde mellem den sygemeldte, arbejdsgiver og sagsbehandler
 • Snitfladeaftale mellem a-dagpenge og sygedagpenge
 • Juridisk gennemgang af relevant lovgivning, herunder rammer for sagsdrøftelse
 • Øget borgerinddragelse ved afgørelser, der er til ugunst for den sygemeldte
 • Medarbejderdrevet kvalitetstilsyn og udarbejdelse af relevante arbejdsgangsbeskrivelser
 • Samarbejde med HR vedr. nedbringelse af sygefraværet blandt kommunens ansatte


Som det kan ses i sag nr. 115 om udvalgte nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er der pr. september 2022 3,1 pct. af arbejdsstyrken, der modtager sygedagpenge i Faxe Kommune. Faxe Kommune ligger derfor fortsat over landsgennemsnittet på 2,5 pct. og RAR Sjælland 3 pct.


Ser man på udviklingen siden juli 2022 er der en tendens til, at Faxe Kommune nærmer sig RAR Sjællands niveau, hvilket er målet for sygedagpengeområdet i Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023. Administrationen gør her opmærksom på, at der er usikkerhed ved de seneste måneds tal på sygedagpengeområdet, på grund af mulige efterreguleringer.


Økonomi på sygedagpengeområdet


Det fremgår af ovenstående tabel, at Faxe Kommune har udbetalt ca. 97,4 mio. kr. i sygedagpengerefusion i 2022 (til og med 31.10). Ud af dette beløb er ca. 8,0 mio. kr. (svarende til 8,2 pct.) udbetalt til Faxe Kommune selv. Altså refusion, der er udbetalt til forskellige afdelinger i kommunen, som følge af sygemeldte medarbejdere, der både bor og arbejder i Faxe Kommune.


I 2021 udbetalte Faxe Kommune ca. 115,5 millioner kr. i sygedagpengerefusion. Ud af dette beløb var ca. 9,1 mio. kr. udbetalt til Faxe Kommune, svarende til 7,9 pct.


Administrationen gør opmærksom på, at der som følge af COVID-19 var forskellige regler for, hvornår virksomheder kunne modtage refusion for løn til sygemeldte borgere i 2021 og 2022, hvilket påvirker Faxe Kommunes udbetalinger. Derudover er der i ovenstående ikke taget højde for den refusion, som Faxe Kommune modtager af staten.


Fremadrettet arbejde på sygedagpengeområdet

Med fokus på arbejdsmarkedets behov for at fastholde medarbejdere, vil der i 2023 fortsat være et stort fokus på tæt og tidligt samarbejde mellem den sygemeldte, arbejdsgiver og sagsbehandler. Sagsbehandlerne vil tidligt i sygedagpengeforløbet inddrage arbejdsgivere og supplere de lovpligtige opfølgningssamtaler med rundbordssamtaler på arbejdspladserne.


Det er administrationens erfaring, at jobcenterets synlighed på arbejdspladserne er medvirkende til at skabe en oplevelse af afbureaukratisering hos arbejdsgiver og den sygemeldte. Dertil kommer, at et nært samarbejde forventeligt har positiv indflydelse på varigheden af sygeperioden.


Foruden ovenstående, ses der behov for en gennemgang af sager med længere varighed. Det er administrationens umiddelbare vurdering og forventning, at der ved en ledelsesunderstøttet gennemgang af sager med længere varighed, vil kunne skabes yderligere progression og afklaring i den sygemeldtes forløb. Denne gennemgang forventes gennemført i 1. kvartal 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

113. Godkendelse af opfølgning på indsatser i Sundhedspolitik 2021-2025

Resume

I november 2021 godkendte Byrådet Faxe Kommunes Sundhedspolitik, Jf. Byråd 25.11.2021, pkt. 203. Der er efterfølgende udarbejdet en status og opfølgning for alle fagudvalgsområdernes indsatser, som fagudvalgene skal godkende. Opfølgning skal sikre, at Sundhedspolitikken indtænkes på alle områder og bredt understøtter sundheden i Faxe Kommune.

Med denne sag skal fagudvalgene godkende de seperate opfølgninger for indsatser i Sundhedspolitikken på deres områder. De respektive udvalg skal forholde sig til et fagudvalgsspecifikt bilag vedlagt denne sag.  

Sagsfremstilling

I perioden 5.-8. december skal fagudvalgene drøfte status på udfoldelsen af Sundhedspolitikken på deres områder og behandle mulige justeringer af politikkens indsatser for hver deres områder.

Denne sag ligger identisk på fagudvalgenes dagsordener fra den 5.-8. december. Der er vedhæftet bilag for hvert fagudvalg, som de skal behandle.

Bilagene indeholder både en status og opfølgning på indsatserne og eventuelle justeringer af politikken for fagudvalgenes områder. Desuden er Sundhedspolitikken 2021-2025 og den tværgående opfølgning og status vedlagt som bilag.


Sundhedspolitikken 2021-2025
Sundhedspolitikken indeholder seks overordnede mål for en bedre sundhed i Faxe Kommune. Fagudvalgene har ikke nødvendigvis indsatser inden for alle temaer.

De overordnede mål i Sundhedspolitikken er som følger:

 1. Færre rygere og brugere af tyggetobak og snus
 2. Fysisk aktivitet, fællesskab og velvære
 3. Mindre alkohol og nul stoffer
 4. Styrket mental sundhed
 5. Mad og gode måltider
 6. Sammenhæng i det nære sundhedsvæsen og den sundhedsfaglige indsats


Status på centrenes indsatser i 2022
Byrådets vision er at styrke borgernes rammer for et godt og sundt liv og samtidig forebygge med tidlig indsats. Sundhedspolitikken indeholder mål for borgernes sundhed, som skal være med til at gøre de sunde valg nemmere i dagligdagen og igennem hele livet. For eksempel ved at skabe sunde rammer i nærmiljøet ved anlæggelse af cykelstier, legepladser, indførelse af røgfri udearealer, adgang til sund mad og meget mere. Med dette udgangspunkt fremhæves følgende succeser og udfordringer i indsatserne i 2022:


Eksempler på succeser

 • Øget brug af naturen til mere bevægelse, foreningsaktiviteter mv. Fra august 2022 er der i større grad blevet adgang til Haslev Orned/Nordskoven. I alt ca. 170 hektar skov er nu yderligere til rådighed, hvilket kan blive til stor glæde og gavn for mange flere borgere, foreningsfolk mv. end dem der allerede bruger skoven/naturen.
 • Børne- og ungeområdet har et gennemgående fokus på bevægelsesglæde og sociale fællesskaber i både dagtilbud og skoleregi. Der er flere institutioner, som er DGI-certificerede, og der er flere steder etableret nye udendørs aktivitetsredskaber.
 • Udsatte borgeres mentale sundhed styrkes ved bl.a. tiltag for fastholdelse af borgerne på arbejdsmarkedet og nedbringelse af sygefravær for borgerne. Det understøtter trivselsfremmende miljøer med fokus på jobgenerhvervelse og social færdighedstræning i fællesskaber.
 • Lige adgang til sundhedstilbud for alle understøttes ved bl.a. én indgang til Sundhed og Forebyggelses tilbud. Det giver flere henvendelser fra både borgere og internt i organisationen. Der opleves herved bl.a. en større faglighed i visitationsprocessen.
 • Røgfri arbejdstid er fuldt implementeret.
 • Alkohol- og Rusmiddelpolitikken er udarbejdet og forventes godkendt i Byrådet den 31. januar 2023.


Eksempler på udfordringer

 • Sundhedsprofilen 2021 viser, at særligt borgernes mentale sundhed er udfordret på flere parametre. Det aktualiserer behovet for arbejdet med indsatserne i Sundhedspolitikken.
 • Visse målsætninger er ikke fuldt opfyldt af flere årsager, bl.a. grundet igangværende processer og manglende kompetencer, f.eks. i forhold til fuld udnyttelse af naturen som sundhedsfremmende element.
 • Det seneste skovareal i Haslev Orned/Nordskoven, som borgere og foreningsliv nu har fået brugsret over, er endnu ikke etableret fuldt ud, så det fulde potentiale for brug af skoven er opnået. Processen er påbegyndt i efteråret 2022 og fortsætter fremadrettet.


Videre politisk proces
Som koordinationsudvalg har Senior og Sundhedsudvalget det politiske ansvar for den tværgående udmøntning af Sundhedspolitikken. Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til Sundhedspolitikken samt eventuelle revideringer af deres indsatser, samles disse til en tværgående handleplan. Den tværgående handleplan præsenteres for Senior og Sundhedsudvalget den 16. januar forud for Byrådets endelige godkendelse den 31. januar.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

 • Socialudvalget den 5. december
 • Beskæftigelses- & Integrationsudvalget den 5. december
 • Plan & Kulturudvalget den 6. december
 • Teknik & Miljøudvalget den 6. december
 • Senior & Sundhedsudvalget den 7. december
 • Børn & Læringsudvalget den 8. december

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkender opfølgningerne på indsatserne på udvalgets område.
 2. Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkender forslag til justeringer i indsatser og mål på deres områder.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget udtrykker tilfredshed med, at Jobcentret italesætter evt. sundhedsproblemer over for borgere og virksomheder med tilknytning til Jobcentret, med henblik på vejledning om forebyggende indsatser i samarbejde med Sundhedsfremme.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

114. Beslutning om fremtidig opfølgning på situationen med fordrevne ukrainere

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune. Derudover skal udvalget beslutte, om de fremadrettet vil have månedlig eller halvårlig opfølgning på indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Der har i Danmark været 35.268 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse via særloven. Der er samlet givet 30.807 opholdstilladelser efter særloven pr. 13.11.22. Ved samlet 40.000 opholdstilladelser vil 276 fordrevne ukrainere blive boligplaceret i Faxe Kommune.


Status på opholdstilladelser til Faxe Kommune
Jf. integrationsbarometer.dk har 180 ukrainere pr. 26.09.22 fået midlertidig opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen og er boligvisiteret til Faxe Kommune. 40 ukrainere er enten hjemrejst eller udrejst af Danmark, ønsker ikke at komme til Faxe Kommune eller er overtaget af andre kommuner.


Jf. jobindsats.dk er der pr 13.11.22 139 ukrainere med opholdstilladelse i Faxe Kommune. Af de 139 er 42 børn under 16 år, 92 er voksne ml. 16-66 år og 4 er over 67 år. En er ikke aldersregistreret.


Tal fra jobindsats.dk og integrationsbarometer.dk efterreguleres og dette sker på forskellige datoer, hvorfor der er uoverensstemmelse mellem antallet af visiterede og hjem-/udrejste ukrainere og antallet af ukrainere med ophold i kommunen.


Boligindkvartering for ukrainere med opholdstilladelse

 • 96 ukrainere bor i kommunens midlertidige boliger på Søndergade 14 i Haslev.
 • 43 ukrainere bor hos private værter


Der er fortsat kapacitet til modtagelse af ukrainere i de midlertidige boliger. Hvis de ukrainere, der på nuværende tidspunkt er bosat hos private vælger at flytte i de midlertidige boliger, eller at der kommer en øget tilstrømning af fordrevne ukrainere vil der være behov for yderligere boliger.


Beskæftigelsesindsatsen
Faxe Kommune ligger resultatmæssigt godt i forhold til andelen af de fordrevne ukrainere i beskæftigelse. Udviklingen over antallet af personer med ophold efter særloven, der er i beskæftigelse er stigende (fra 16 personer i juni til 28 personer i oktober). Faxe Kommune har pr. 20.11.22 46 pct. af de jobparate ukrainere i beskæftigelse. Gennemsnittet for RAR Sjælland er også på 46 pct. Landsgennemsnittet er 54 pct. Se bilag "Diagrammer over beskæftigelsen for personer med ophold efter særloven".


Faxe Kommunen har dog set et fald i andelen af beskæftigede jobparate ukrainere, der har ophold efter særloven fra juni til oktober 2022. Faxe Kommune lykkede med at få flere ukrainere med ophold efter særloven i job, men vi modtager løbende flere ukrainere end vi får et job, hvilket påvirker beskæftigelsesandelen.


Derudover viser jobindsats.dk, at Faxe Kommune visiterer en større andel ukrainere med ophold efter særloven som jobparate end RAR Sjælland (85 pct. i Faxe Kommune sammenlignet med 80 pct. i RAR Sjælland). Ved at visitere borgere jobparate, har Faxe Kommune mulighed for at have jobfokus fra start af beskæftigelsesindsatsen, naturligvis med udgangspunkt i borgernes situation.


For at øge beskæftigelsesgraden på sigt arbejdes der målrettet for at formidle alle ukrainere i beskæftigelse og tilbyde virksomhedsrettet forløb. Endvidere motiverer vi ukrainerne til opstart på IGU forløb. Der er allerede iværksat et IGU forløb i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservices område og 2 IGU forløb i Center for Ejendommes område. Mandag den 5. december 2022 starter 3 Ukrainere i IGU forløb i ældreplejen.


Fremadrettede opfølgning på indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune

Administrationen oplever, at beskæftigelsesindsatsen overfor fordrevne ukrainere er fast forankret i den daglige drift. Der er udarbejdet arbejdsgange for modtagelsen af fordrevne ukrainere, herunder oprettelse er bankkonto og nem-id, samt for den efterfølgende beskæftigelsesindsats. Dette betyder, at der på nuværende tidspunkt ikke er store ændringer og udviklinger at berette om ved hvert udvalgsmøde.


Som resultat heraf anbefaler administrationen, at udvalget fremadrettet orienteres om status for indsatsen halvårligt i stedet for ved hvert møde.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at

 1. orienteringen tages til efterretning.
 2. der fremadrettet gives halvårlig status på indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune til udvalget.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning:


Udvalget ønsker, at den løbende opfølgning på beskæftigelsessituationen med fordrevne ukrainere indarbejdes i de udvalgte nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område hvert kvartal. Derudover ønsker udvalget at blive orienteret ved væsentlige ændringer i indsatsen.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

115. Orientering om udvalgte nøgletal på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område

Resume

Med denne sag giver administrationen en status på de nøgletal, som udvalget har valgt at følge løbende.

Sagsfremstilling

Udvalget har valgt at følge en række nøgletal løbende. Disse nøgletal er vedlagt sagen som bilag. Administrationen vil særligt nævne følgende nøgletal:


Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,3 pct. i oktober 2022. Faxe Kommune ligger således under landsgennemsnittet på 2,4 pct. og på niveau med Region Sjælland på 2,3 pct.


Ledighedsprocenten er fortsat historisk lav, hvilket påvirker virksomhedernes rekrutteringsmuligheder.


Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en langtidsledighedsprocent på 16,8 pct. i september 2022. Faxe Kommune ligger således under landsgennemsnittet på 16,9 pct. og RAR Sjælland på 18 pct.


Den positive udvikling i andelen af langtidsledige kan ses som et resultat af den generelle lave ledighed.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, der modtager sygedagpenge.

Nøgletallet viser, at 3,1 pct. af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i september 2022. Faxe Kommune ligger derfor fortsat over landsgennemsnittet på 2,5 pct. og RAR Sjælland 3 pct.


Ser man på udviklingen siden juli 2022 er der en tendens til, at Faxe Kommune nærmer sig RAR Sjællands niveau, hvilket er målet for sygedagpengeområdet i Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023. Administrationen gør her opmærksom på, at der er usikkerhed ved de seneste måneds tal på sygedagpengeområdet, på grund af mulige efterreguleringer.


Benchmark

Administrationen har denne gang tilføjet nøgletal fra Beskæftigelsesministeriets benchmarking, der sætter fokus på kommunernes resultater på beskæftigelsesområdet. Samlet set kommer Faxe Kommune ud som nr. 65 ud af landets 98 kommuner.


Ved sidste benchmark var der i perioden 1. kvt. 2021-4. kvt. 2021 0,17 pct. flere forsørgede end rammevilkårende i Faxe Kommune, svarende til 40 borgere. Den nye benchmarking viser, at Faxe Kommune i perioden 2. halvår 2021 – 1. halvår 2022 har performet bedre, og nu kun har 0,1 pct. flere forsørgede end forventet på baggrund af rammevilkårene, svarende til 10 borgere.


Benchmarkingen indeholder derudover lister over, hvilke kommuner, der har forbedret sig mest det seneste år. Faxe Kommune ligger nr. 26 ud af 98 kommuner på højdespringerlisten over alle ydelser, særligt grundet forbedringer på sygedagpenge- og kontanthjælpsområdet.


Benchmarking for alle ydelser, dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet er vedlagt sagen som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

116. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser.
 • Rapporter fra Erhvervshus Sjælland
 • Orientering fra De Økonomiske Råd til arbejdsmarkedscheferne på møde med AMK Øst d. 24.11.2022

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Intet hertil.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).

117. (Lukket)
118. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 5. december 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat fra d. 5. december 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Intet hertil.


Fraværende:

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Pia Backquist (D).