Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 06-06-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 6 juni, 2023 - 17:30
Hent som fil:
47. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt


Fraværende:


Randi O. Johansson (C) deltog ikke i mødet.

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandling af punktet.

48. Dialogmøde med CenterMED i Center for Beskæftigelse

Resume

Udvalget holder dialogmøde med CenterMED i Center for Beskæftigelse vedrørende Budget 2024-2027.

Sagsfremstilling

Formålet med dialogmøderne er at give politisk indblik i de faglige udfordringer, bekymringer og muligheder medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen. Samtidig får de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer politikere, direktionen og chefforum oplever, hvis der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden. Budgetforslagene på udvalgets område er vedhæftet sagen.  

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at udvalget afholder dialogmøde med CenterMED i Center for Beskæftigelse.  

Beslutning

Godkendt. Beskæftigelses & Integrationsudvalget udtrykte stor tilfredshed med en god og åben dialog med CenterMed, og med det ansvar CenterMed påtager sig, samt med den indsats medarbejderne i Center for Beskæftigelse yder i det daglige.


Fraværende:

Randi O. Johansson (C) deltog ikke mødet.

Nellie Bradsted (V) deltog ikke i behandling af punktet.49. Orientering om Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om den Forberedende Grunduddanelse(FGU), og gives en status på elevtal og økonomi for Faxe Kommunes brug af FGU-skolerne. Direktør for FGU Faxe, Jesper Madsen, deltager i punktet og giver en orientering om FGU Faxe.

Sagsfremstilling

Den forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU henvender sig til unge under 25 år, som endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager. Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses den unges behov og interesser.


Uddannelsen består af et introducerende basisforløb og tre uddannelsesspor:

 • almen grunduddannelse - agu
 • produktionsgrunduddannelse - pgu
 • erhvervsgrunduddannelse – egu


På de tre uddannelsesspor er der optagelse to gange om året, mens der er løbende optag på basisforløbet. Både på basisforløbet og uddannelsessporene kan den unge modtage undervisning på forskellige niveauer, og kan begynde og afslutte på det niveau, der passer den enkelte unge bedst.

Der er ikke et formelt krav, om gennemførselstid på FGU, udgangspunktet er dog at den unge ikke kan gå på FGU i mere end to år.

For unge der er tvivl om FGU er relevant for dem, kan et afsøgningsforløb, være en mulighed, et afsøgningsforløb varer op til 2 uger. På afsøgningsforløbet kan den unge "snuse" til de forskellige fagområder og få vurderet sine kompetencer (fx tidligere skolegang, arbejde og kurser).


Status på elevtal i 2022 og 2023

I 2022 har 152 unge været indskrevet på en FGU-institution. I 2023 har der frem til 15. maj 2023 været indskrevet 111 unge på FGU, heraf er 86 fortsat indskrevet den 15. maj 2023. Af disse 86 elever går 55 på FGU Midt- og Østsjælland i Faxe. Udviklingen i antal FGU-elever fra Faxe Kommune, har i perioden 2020-2023 været:


År

2020

2021

2022

2023 (pr. 15.5.23)

Antal elever

187

162

152

111


Antallet af FGU-elever er dalende på landsplan, hvilket også gør sig gældende i Faxe Kommune. Dette skyldes bl.a. at en større andel unge starter direkte i ungdomdsuddannelser.

Uddybende aktivitetstal for 2023 er vedhæftet sagen som bilag.

Status på økonomi

Kommunerne skal bidrage til statsfinansieringen af FGU gennem to bidrag; kommunalt bidrag til drift og en skoleydelse pr. årselev til elever, der har bopæl i kommunen. De kommunale bidragssatser er fastsat til:

Kommunalt bidrag pr. årselev

2021

2022

2023

Bidrag til drift

71.000

72.000

75.640

Bidrag til skoleydelse

33.320

33.0040

33.650

I alt pr. årselev

104.320

105.740

109.290


Aktiviteten for FGU afregnes en gang årligt på baggrund den faktiske aktivitet. Afregningen sker bagudrettet, således at aktiviteten for 2022 afregnes i 2023. På baggrund af aktiviteten i 2021, hvor 162 elever, svarende til 90,5 årselever, fra Faxe Kommune har været indskrevet på en FGU-skole er der afregnet ca. 9.800.000 kr. i kommunalt bidrag i 2022. I 2022 var der 152 elever indskrevet på FGU, hvilket svarer til 80,5 årselever.


Præsentation af FGU FAXE

Jesper Madsen orienterer om:

- Status på FGU, afd. Faxe

- Særlige og nye tiltag på FGU

- Samarbejdet med Faxe Kommune

- Evt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson (V) deltog ikke på mødet.


50. Beslutning om fremtidig anvendelse af Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Resume

Faxe kommune har i april 2023, afledt af Budgetanalysen som Komponent har gennemført, fået foretaget en analyse på ungeområdet, med fokus på vurdering af effekten af Forberedende Grunduddannelse (FGU). I denne sag redegøres for resultatet af undersøgelsen og mulige alternativer til FGU for udsatte unge. Beskæftigelses & Integrationsudvalget skal beslutte om den nuværende anvendelse af FGU skal fortsætte eller om der skal etableres et internt alternativ.

Sagsfremstilling

Faxe kommune har i april 2023 fået foretaget analyse på ungeområdet med henblik på vurdering af effekten af Forberedende Grunduddannelse (FGU). Analysen er udarbejdet af Komponent.


Komponents undersøgelse viser, at flere unge i Faxe Kommune er tilmeldt FGU end landsgennemsnittet, og at effekten 3 måneder efter færdiggørelse af uddannelsen er ringere i Faxe Kommune end landsgennemsnittet. Efter 6 måneder er effekten sammenlignelig med hele landet.

Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at baggrunden for, at effekten i Faxe kommune først indtræder 3 måneder senere end på landsplan, kan være påvirket af, at Faxe kommune arbejder med en strategi om, at også mere udsatte unge får tilbud om en FGU-uddannelse, end det er tilfældet i andre kommuner.

I Faxe Kommune er den samlede varighed for unge der deltager i et FGU- forløb ca. 16 mdr. fra start, til den unge er i uddannelse eller job, heraf ca. 10 mdr. på FGU-skolen efterfulgt af ca. 6 mdr. på uddannelseshjælp inkl. aktivitet målrettet job eller uddannelse.


Med afsæt i analysen fra Komponent, har Center for Beskæftigelse foretaget en vurdering af mulige alternativer til FGU med henblik på at opnå en effekt, der svarer til effekten på landsplan. Center for Beskæftigelse vurderer at, der ved et internt forløb kan opnås øget effekt, således at den enkelte unge vil kunne understøttes til at komme i uddannelse eller job efter et 13 mdr. forløb (gennemsnitligt), altså et forløb der er 3 mdr. kortere end det nuværende FGU-forløb. Vurderingen er baseret på, at den nuværende effekt for unge, efter endt FGU, stiger når de har modtaget en aktivitet fra Jobcentret i 3. - 6. mdr., denne aktivitet vil kunne gives samtidig ved et internt forløb.


Et intern forløb, forankret på UngeVejen, er i beregningen baseret på ansættelse af en medarbejder, der får ansvar for indsatsen. Forløbet ville bl.a. indeholde Forberedende Voksenundervisning (FVU), uddannelsesmodul med introduktion til uddannelser, karrierevejledning og besøg på uddannelsesinstitutioner. Derudover et arbejdsmarkedsmodul med viden om arbejdsmarkedets behov, besøg på virksomheder, cv, etablering af individuel praktik, samt et træningsmodul med fysisk træning. Der vil ligeledes være mulighed for personlig udvikling med afsæt i viden om ændring af vaner, kost, motion m.v., herunder udarbejdelse af egen (uddannelses)plan.


Center for Beskæftigelse har beregnet de økonomiske konsekvenser ved at 10 udsatte unge får tilbudt en anden indsats end FGU. En sådan ændring vil koste ca. 66.000 kr. mere pr. år end det nuværende FGU forløb inkl. 6 mdr. med uddannelseshjælp. Ved beregningen er det forudsat at alle 10 unge overgår til job eller uddannelse efter 13 mdr. intern indsats. Hvis ikke alle de unge går i job eller uddannelse, vil udgiften for Faxe Kommune blive større. Beregningen viser (2023-priser):

Nuværende indsats - 10 elever på FGU i 10 mdr. + 6. mdr. uddannelseshjælp

2024

FGU - 10 unge i 10 mdr. kommunalt bidrag til FGU-institutionen

630.000 kr.

FGU - skoleydelse 10 unge i 10 mdr.

280.417 kr.

Uddannelseshjælp i 6 mdr.

280.980 kr.

TOTAL - Nuværende indsats

1.191.397 kr.


Egen indsats - Uddannelseshjælp + indsats 10 unge i 13 mdr.

2024

Kommunal medarbejder (nyansættelse)

500.000 kr.

FVU-undervisning

149.020 kr.

Uddannelseshjælp i 13 mdr.

608.790 kr.

TOTAL - Egen indsats

1.257.810 kr.


DIFFERENCE - merforbrug ved egen indsats

66.413 kr.


Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at en af de væsentligste årsager til, at der ikke kan opnås en besparelse ved et internt forløb, på trods af en forventet bedre effekt er, at de unge har krav på forsørgelsesydelse i form af uddannelseshjælp fra kommunen, når de er tilknyttet en anden indsats end FGU, hvor den unge modtager skoleydelse, som er lavere end uddannelseshjælp.


På baggrund af beregningen er det Center for Beskæftigelses anbefaling at fastholde den nuværende indsats, samtidig med at den strategi, som er aftalt med FGU, om at også de mere udfordrede unge, tilbydes optagelse på en FGU-skole, fastholdes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune vil, ved at tilbyde udsatte unge en anden indsats end FGU, ikke kunne spare penge, men vil kunne nedbringe den samlede tid de unge er tilknyttet Center for Beskæftigelse og/eller FGU-institutionen. Merudgiften ved at tilbyde et internt forløb i stedet for FGU er ca. 6.640,- kr. pr. år pr. ung. Antallet af unge, som potentielt kan tilbydes en anden uddannelse end FGU vurderes at være ca. 15 unge pr. år.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at den nuværende strategi for FGU fastholdes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Rondi O. Johansson deltog ikke i mødet.


51. Orientering om status på Beskæftigelsesplan 2022-2023

Resume

Med denne sag bliver udvalget orienteret om status på målene i Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2022-2023.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har på baggrund af Beskæftigelsesministeriets ministermål udarbejdet en handleplan for, hvordan Faxe Kommune vil arbejde med ministermålene i 2022- 2023. Faxe Kommune har derudover tilføjet et ekstra mål, for at understøtte det tværgående arbejde med de unge borgere i kommunen.


Faxe Kommunes beskæftigelsesmål er:

1. Alle ledige borgere skal have en værdig sagsbehandling

2. Flere ledige borgere skal opkvalificeres

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

4. Flere borgere med handicap skal i beskæftigelse

5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

6. Uddannelsesniveauet i Faxe Kommune skal øges (eget mål)


Status på beskæftigelsesplanen

Status på samtlige indsatser i Faxe Kommune er vedlagt som bilag til denne sag.

Overordnet set, er arbejdet med de beskæftigelsespolitiske mål godt i gang.


Center for Beskæftigelse kan særligt nævne følgende indsatser:

Alle nyansatte medarbejdere med borgerkontakt er i 2022 og 2023 blevet uddannet i "Den motiverende samtale" (MI). Derudover har der, for medarbejdere på ungeområdet været afholdt kurser med fokus på at understøtte unge med ADHD og autisme mod uddannelse og job.


Der er i april 2023 12 borgere tilmeldt på "På vej til SOSU", hvilket svarer til 13% af de jobparate. Målet for hele året er at 25% af de jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have gennemført en Forberedende Voksen Uddannelse (FVU) evt. via "Klar til SOSU". Derudover er 13 borgere i Faxe Kommune startet på SOSU-uddannelsen som voksen elever.

Center for Beskæftigelse fastholder fokus på at understøtte flere borgere i at vælge SOSU-uddannelsen, og mere end 25 borgere har i 2023 deltaget på informations møder for ledige om SOSU- området, ligesom der på branche ugen med fokus på SOSU-området deltog mere end 25 personer.


Målet for beskæftigelsesgraden for flygtninge og familiesammenførte blev nået i 2022, hvor der i august var 57,4 % af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse i Faxe Kommune. Målet for dette er 55 % inden udgangen af 2023. For de første måneder af 2023 er der i gennemsnit 55% af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse i Faxe Kommune, og målopfyldelsen er således fastholdt i 2023.


I maj 2023 er det oprettet 22 voksenlærlingepladser, målet for 2023 er 40 voksenlærlingepladser. Etablering af voksenlærlingepladser skal understøtte at virksomhederne kan få den nødvendige, og kvalificerede, arbejdskraft,Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen ølonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O Johansson deltog ikke i mødet.


52. Orientering om Integrationsområdet

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om status på integrationsområdet i Faxe kommune. Der orienteres om hele integrationsområdet, inkl. status på situationen for fordrevne fra Ukraine. 

Sagsfremstilling

Kvotefordeling af flygtninge (ikke fordrevne fra Ukraine)

Regionskvoten for 2023 er, at 73 flygtninge skal boligplaceres i region Sjælland, heraf skal 5 flygtninge boligplaceres i Faxe kommune. Regionsfordeling af boligplacering af flygtninge for 2024, er at region Sjælland skal placere 81, heraf 4 i Faxe Kommune, medmindre nogle kommuner ønsker at boligplacere flere end deres andel.


Faxe Kommune har i 2022 modtaget 5 flygtninge, som kommer fra henholdsvis Afghanistan og Iran. De flygtninge, som fortsat bor i Faxe Kommune er selvforsørgende og er enten flyttet i egen bolig eller er på vej i egen bolig. Børnene er enten i job eller uddannelse.


Danskuddannelse

Alle flygtninge skal deltage i danskuddannelse. Faxe kommune samarbejder med sprogskolen Clavis i Ringsted, hvor de fleste borgere går på sprogskole. En lille andel af borgerne går på Køge sprogskole. Det er typisk offentlige transport og bopæl, der er afgørende for valg af sprogskole.


Samarbejde med frivillige organisationer

Faxe Kommune samarbejder med flere frivillige organisationer, bl.a. Dansk røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, som understøtter integrationen.

P.t. er der indledt et samarbejde om etablering af en frivillig cafe, drevet af Dansk Flygtningehjælp, i Faxe kommunes lokaler på Kultunariet.


Repatriering

Repatrieringsloven pålægger kommunerne at vejlede flygtninge om muligheden for, frivilligt, at vende tilbage til hjemlandet, tidligere opholdssted eller et land de har tilknytning til, med henblik på at tage varig bopæl, med økonomisk støttet til etableringen der. I 2022 repatrierede 315 personer på landsplan og 6 personer fra Faxe Kommune. I 2023 er der endnu ikke repatrieret borgere fra Faxe Kommune.

Fordrevne fra Ukraine kan ikke benytte repatrieringsordningen.


Status på situationen for fordrevne fra Ukraine

Der har i Danmark været 39.950 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse via særloven. Der er samlet givet 36.212 opholdstilladelser efter særloven pr. 7. maj 2023. Ved samlet 40.000 opholdstilladelser vil 276 fordrevne ukrainere blive boligplaceret i Faxe Kommune jf. national kvotefordeling. Der er på nuværende tidspunkt modtaget 154 voksne og 76 børn fra Ukraine i Faxe kommune, i alt 230 personer. Af de 154 voksne er de 47 mænd. Der er 67 personer der enten er udrejst igen, opholder sig i anden kommune eller, som på anden vis, ikke har kontakt til Faxe kommune (egne data).


I Faxe Kommune er der pt. 3 voksne og 4 børn der modtager kostpenge (ukrainere uden opholdstilladelse). Kostbeløbet er 60 kr. pr dag per person. Hver familie kan maximalt få kostpenge til 2 børn, da det samlede kostpengebeløb ellers vil overstige det beløb, familien vil modtage, når de har fået opholdstilladelse, og dermed kan få selvforsørgelses- og hjemrejseydelse.


Modtagelse, midlertidige boliger og status på kapacitet

Fordrevne fra Ukraine modtages af en repræsentant fra modtageteamet og en tolk. Ved med modtagelsen sørges der for penge til mad og fornødenheder, og der sikres et jobmæssigt fokus i modtagesamtalen. De bliver derefter fulgt til de midlertidige boliger, hvor en boligsocial medarbejder viser værelser og fællesfaciliteter frem. Værelset indeholder seng, køleskab, dyner/puder samt service – altså de vigtigste fornødenheder. Øvrigt indbo, tøj og lign. skal personen selv anskaffe.


Der bor aktuelt 107 Ukrainere i Søndergade 14, der er 10 ledige værelser. På de øvrige midlertidige boliger er der 8 ledige værelser. 31 Ukrainere er privat indkvarteret hos lokale værter. Det opleves pt. at flere får tilbudt permanent bolig, og flytter fra de midlertidige boliger ud i egne lejligheder.


Beskæftigelsesdelen

Fordrevne fra Ukraine har en relativt god integration på arbejdsmarkedet, og mange er kommet i job eller leder aktivt efter et job. Faxe Kommune har pr. 10. maj 2023, 59% af de jobparate fordrevne i beskæftigelse. Gennemsnittet for RAR Sjælland er på 60%. Landsgennemsnittet er på 64 %.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekveser.

   

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Pkt. 52 - Seniorrådet vil gerne vide mere om Dansk Flygtningehjælps Café på Kultunariet.


Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at Center for Beskæftigelse besvarer Seniorrådets anmodning.


Fraværende:

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


53. Beslutning om investeringsforslag til budget 2024 - vedr. modtagere af særlig tværfaglig indsats

Resume

Med den denne sag skal udvalget beslutte, om udvalget via et investerings forslag til budget 2024, ønsker at videreføre indsatser og erfaringer opnået med projekt afklaringspuljen (orienteringssag på udvalgets møde i april 2023, sag 25, samt beslutningssag på mødet i maj 2023, sag 43), og i givet fald for hvilken målgruppe indsatserne ønskes videreført. I sagen har Center for Beskæftigelse beregnet økonomien for målgrupperne "Ledige borgere over 30" og Unge under 30", der er de to målgrupper udvalget på mødet i maj 2023 ønskede beregninger for.

Sagsfremstilling

Center for Beskæftigelse har i perioden 2016 til 2022 deltaget i flere projekter finansieret af Styrelsen for Arbejdskraft og Rekruttering (STAR), hvor de 2 senest afsluttede projekter inkluderede en særlig organiseret tværfaglig indsats for og med borgerne.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget fik på deres møde i maj 2023 forelagt 3 mulige målgrupper for en videreførsel af indsatsen, og udvalget besluttede at Center for Beskæftigelse skulle beregne på videreførsel af indsatsen for to grupper af borgere;

 1. Ledige borgere over 30 år, med andre problemer end ledighed, hvor det ikke, inden for de første 6. måneder på forsørgelsesydelse, er lykkedes, at iværksætte relevant og jobskabende virksomhedsrettet indsats, samt
 2. Unge under 30 år, tilknyttet den kommunale ungeindsats(KUI), som ikke kan gå direkte i uddannelse eller i job på grund af komplekse sociale og/eller helbredsmæssige udfordringer (oprindeligt forslag 3).


Beregning af investering i, og videreførsel af, tværfaglig indsats

Generelt

Udgifterne til at fortsætte en tværfaglig indsats, der svarer til den som har været gennemført under Projekt Afklaringspuljen, forventes samlet, uanset hvilken målgrupper der peges på, at udgøre ca. 250.000,- kr. pr. år fordelt på;

 • ca. kr. 200.000,- pr år til køb af personale fra andre Centre, fx. Center for Social, Sundhed & Pleje,
  samt
 • ca. kr. 50.000,- pr. år til koordinering og administration.


Ledige borgere over 30 år

I denne målgruppe kan følgende borgere profitere af en tværfaglig indsats;

 • borgere der har andre problemer end ledighed
 • borgere som har modtaget forsørgelsesydelse i 5 år eller mere, uden at borgeren har profiteret af allerede igangsatte indsatser/tilbud
 • borgere på øverste trin på refusionstrappen, altså der hvor kommunens udgift udgør 80% af forsørgelsesydelsen
 • borgere, som potentielt har mere end 20 til 25 år tilbage som en del af arbejdskraftreserven


Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at ca. 20 personer vil være i målgruppen "Ledige borgere over 30", og at ledighedsperioden for målgruppen vil kunne nedbringes med ca. 1 år pr. person, i forhold til borgerens samlede ledighedsperiode uden tværfaglig indsats. For 2024 vurderer Center for Beskæftigelse at ca. 5 af de 20 personer vil kunne forsørge sig selv ved indgangen til 2025.

Hvis denne effekt opnås, vil der i 2025 kunne forventes en besparelse på ca.540.000,- kr. til forsørgelse. Eventuelle andre besparelser til tilbud/indsatser kommer derudover. Fortsættes indsatsen udover 2025, må det forventes at det samlede antal borgere i målgruppen falder.


Økonomi

2024

2025

2026

2027

Investering

250.000

250.000

250.000

250.000

Besparelse, forsørgelsesydelse

-

-540.000

-1.080.000

-1.300.000

I alt

250.000

-290.000

-830.000

-1.050.000

Akkumuleret

250.000

-40.000

-870.000

-1.920.000

- er en indtægt/besparelse, + er en udgift. Beregningen er baseret på kontanthjælp til en enlig uden børn.


Unge under 30 år

I denne målgruppe kan følgende borgere profitere af en tværfaglig indsats;

 • unge med risiko for langvarig ledighed, og som har andre problemer en ledighed
 • unge, som ikke umiddelbart kan modtage et beskæftigelses- og/eller uddannelsesrettet tilbud
 • unge, der endnu ikke har en længerevarende forsørgelseshistorik. Disse unge ligger på de nederste trin på refusionstrappen, altså der hvor kommunens udgift udgør 20 % - 40 % af forsørgelsesydelsen.


Det er Center for Beskæftigelses vurdering, at ca. 20 personer vil være i målgruppen "Unge under 30", og at de unges ledighedsperiode vil kunne afkortes, således at ca. 10 af de 20 personer vil kunne forsørge sig selv ved indgangen til 2025.

Hvis denne effekt opnås, vil der i 2025 kunne forventes en besparelse på ca. 236.000,- kr. til forsørgelse. Eventuelle andre besparelser til tilbud/indsatser kommer derudover. Det er samtidig Center for Beskæftigelses vurdering at antallet at unge i målgruppen for den tværfaglige indsats vil være stabil over tid, da der kontinuerligt vil komme nye unge i målgruppen.


Økonomi

2024

2025

2026

2027

Investering

250.000

250.000

250.000

250.000

Besparelse, forsørgelsesydelse

-

-236.000

-472.000

-708.000

I alt

250.000

14.000

-222.000

-458.000

Akkumuleret

250.000

264.000

42.000

-416.000

- er en indtægt/besparelse, + er en udgift. Beregningen er baseret på uddannelseshjælp til en udeboende ung uden børn.


Anbefaling

På baggrund af ovenstående beregninger, anbefaler Center for Beskæftigelse at der arbejdes videre med målgruppen "Ledige over 30". Denne anbefaling lægger sig desuden op ad Reformkommissionens anbefaling vedrørende fremtidens beskæftigelsesindsats af 23. maj 2023:

”Anbefalinger kan koges ned til, at kommunerne skal møde udsatte borgere på en ny måde, hvor beskæftigelses- og socialpolitikken koordineres tættere, og arbejdsmarkedskontakt bliver et fælles mål for indsatserne”, samt;

“reformkommisionen har her en særlig opmærksomhed på at langvarigt ledige over 30 år, får en tværfaglig indsats hvor selv få ordinære timer kan gøre en forskel”

Ved at vælge "Ledige over 30" får Faxe kommune endvidere mulighed for, at være med til, allerede i 2024, at yde en endnu mere helhedsorienteret indsats, og som kommune være med til at kvalificere fremtidens beskæftigelsesindsats.


Forudsætning

Det er en betingelse for forslagets gennemførelse, at de øvrige relevante Centre i Faxe Kommune har mulighed for, at stille ressource til rådighed for forslaget, hvilket de aktuelle rekrutteringsudfordringer kan vanskeliggøre.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er, at der ved investering i videreførsel af en tværfaglig indsats for målgruppen "Ledige over 30" over fire år (2024-2027) forventes, at kunne opnås en samlet besparelse på udgifter til forsørgelse på ca. 1,9 mio. kr. i perioden, når investeringen er modregnet.

For målgruppen "Unge under 30", forventes besparelsen for samme periode at udgøre ca. 0,4 mio. kr. i perioden, efter modregning af investeringsudgiften.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller at;

1. det besluttes om der skal fremsættes et budgetforslag til budget 2024, og i givet fald

2. hvilken målgruppe; "Ledige over 30" eller "Unge under 30" budgetforslaget skal omhandle.

Beslutning

Beskæftigelses & Integrationsudvalget beslutttede, at videresende begge forslag til budgetforhandlingerne 2024, da der var delte meninger i udvalget om, hvilken målgruppe der skal prioriteres.Fraværende

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


54. Budget 2024-2027 - Budgetreduktionskatalog, Beskæftigelse & Integrationsudvalget

Resume

Med denne sag præsenteres udvalget for udvalgsområdets budgetreduktionsforslag, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Et samlet katalog for budgetreduktionsforslag for alle udvalg præsenteres på første budgetmøde i juni.

Sagsfremstilling

Administrationen har i foråret arbejdet med temaer, som kan bidrage til at skabe det ønskede råderum. Udvalget præsenteres for de budgetreduktionsforslag inden for eget område (det administrative spor).


Det samlede katalog for de administrative budgetreduktionsforslag, på tværs af alle fagudvalg, præsenteres på budgettemamødet d. 19. juni 2023. Kataloget skal indeholde et potentiale på 35-40 mio. kr. årligt for at kendte udfordringer og et ønsket råderum på 20 mio. kr. kan opnås.


Det samlede budgetreduktionskataloget der præsenteres på budgettemamødet vil også indeholde de budgetreduktionsforslag som Komponent sideløbende bistår kommunen med. Forslagene fra komponentsporet indgår derved ikke i denne sag. De præsenterede forslag i nærværende sag vil fortsat blive kvalificeret frem mod budgettemadagen i juni.


Beskæftigelse & Integrationsudvalget har en opgave i at skabe mulige budgetreduktionsforslag inden for udvalgets budgetområde til det samlede katalog.


Center for Beskæftigelse arbejder for nuværende med de politisk besluttede investeringsforslag for budget 2023 på flg. områder: Kontanthjælp, sygedagpenge, borgere i fleksjob samt udsatte unge på vej til STU. Herudover har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget bedt om beregning af investeringsforslag for 2024 vedrørende øget kommunalt tværfagligt samarbejde på ungeområdet eller udsatte borgere på kontanthjælp. Disse to forslag er i proces og fremlægges på udvalgsmødet den 6/6 2023.

Medfinansiering af Tidlig Pension (Arnepension)
Faxe Kommune skal tillige, som de øvrige af landets kommuner, medfinansiere "Tidlig Pension". For Faxe Kommunes vedkommende omhandler medfinanseringen ca. 2.4 mill. kroner for 2024 og overslagsårene.
Medfinansieringen skal findes ved udmøntning af lovforslag L129 som forventes vedtaget i juni 2023 med ikrafttræden pr. 1/1 2024. Lovforslaget omhandler udlægning af forsikrede ledige til alle A-kasser i de første 3 måneder af ledighedsforløbet, samt mere målrettede tilbud samt mindre administration i jobcentrene.Nedenfor oplistes udvalgets budgetreduktionsforslag. Der henvises til sagens "bilag 1", hvor hvert forslag beskrives mere dybdegående.


Drift uden for servicerammen, Budgetreduktionsforslag, mio. kr.

2024

2025

2026

2027

Drift uden for servicerammen


Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret

BIU-CFB-R1

-0,500

-0,800

-0,800

-0,800


Reduktion på opkvalificerende tilbud til ledige

BIU-CFB-R2

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500


Omlægning af finansiering af afsatte midler til §82 / Banebryderne

BIU-CFB-R3

-0,500

-0,500

-0,500

-0,500

Total drift uden for servicerammen (BIU's udvalgsområde)

-1,500

-1,800

-1,800

-1,800


Drift inden for servicerammen (ØK's udvalgsområde)


Reduktion af medarbejdere i Jobcenteret*

BIU-CFB-R1

-1,000

-1,200

-1,200

-1,200

Samlet budgetreduktionsforslag på drift inden og uden for servicerammen*

-2,500

-3,000

-3,000

-3,000

heraf budgetreduktionsforslag uden for Beskæftigelse & Integrationsudvalgets område (ØK's område)

-1,000

-1,200

-1,200

-1,200

Tabel 1: overblik over budgetreduktionsforslag på udvalgsområdet for 2024-2027 (pr. 24. maj 2023)


*Udvalget gøres opmærksom på, at budgetreduktionsforslaget på drift "inden for servicerammen" er den del af forslaget som vedrører ØK's udvalgsområde

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet der er tale om præsentation af prioriteringsforslag til budgetprocessen for 2024-2027

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Beskæftigelse indstiller, at Beskæftigelse & Integrationsudvalget drøfter budgetreduktionsforslagene med henblik på den videre budgetproces.

Beslutning

Beskæftigelse & Integrationsudvalget besluttede at videresende alle budgettreduktionsforslagene til den kommende budgetproces.


Fraværende

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.

55. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2023

Resume

I denne sag orienteres udvalget om hvordan årets økonomi forventes at se ud på nuværende tidspunkt.

Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget forventes det, at regnskabet for 2023 viser et underskud i omegnen af 27 mio. kr. Dertil skal det holdes for øje at beskæftigelsesområdet reguleres hvert år i forbindelse med midtvejsreguleringen, som for 2023 er positiv. Faxe Kommune modtager i omegnen af 22 mio. kr. i år som følge af seneste nyt fra Økonomiaftalen for 2024.

Sagsfremstilling

Tre gange om året udarbejder administrationen et forventet regnskab (FR) som giver en pejlemærkning for hvor regnskabet forventes at lande ved årets afslutning. Dette er første FR for 2023.

I årets første måneder har Økonomiudvalget og byrådet fået fremlagt sager om kommunens økonomiske nøgletal. En faldende likviditet og et pres på budgettet betyder at der skal styres stramt for at nå i mål med budgetoverholdelse og dermed undgå yderligere træk på kommunens likviditet.

Desuden har de store velfærdsområder samt Teknik & Miljøudvalget behandlet sag om status på budgettet for 2023 på møderne i marts, hvilket gav anledning til at iværksætte tiltag for at opbremse for yderligere træk på kassebeholdningen.


Administrationen arbejder med budgetoverholdelse inden for de gældende rammer og vilkår, herunder byrådets økonomiske strategi. Nuværende FR viser at der, til trods for de allerede iværksatte tiltag, fortsat er et stort pres på økonomien. Særligt velfærdsområderne er under pres - det gælder for så vidt både socialområdet, det specialiserede børneområde, skoleområdet og beskæftigelsesområdet.


Selvom der opnåes budgetoverholdelse, er styringsmålene i den økonomiske strategi presset grundet den faldende likviditet for kommunen, men også grundet en forventning om anvendelse af godkendte tillægsbevillinger i løbet af året, herunder overførsler fra 2022 samt anlægsbevillinger.


Status på FR viser samlet set en forventning om et merforbrug på servicerammen på godt 45 mio. kr. Dog skal forventningen ses i sammenhæng med den kommende positive midtvejsregulering, som udmeldt fra Regeringens side løfter servicerammen og giver finansiering for ca. 17 mio. kr. vedrørende 2023. Dette betyder at servicerammen reelt set er udfordret med ca. 28 mio. kr. ved nuværende skøn til FR.


Det er nødvendigt at budgettet for året overholdes på alle områder. Dermed er det også nødvendigt at eventuelle tillægsbevillinger efterlever reglen om tilsvarende finansiering, jf. kommunens styringsprincipper.


Økonomi på Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Herunder ses udvalgets budget og skøn for hele 2023. Som det ses i tabellen, skønnes der et samlet underskud på knap 27 mio. kr.


Tabel 1: Viser udvalgets budget og skøn for året.

i hele kroner

Budget 2023 (pr. 31. marts)

Forventet regnskab for 2023

Afgivelse ml. FR og korrigeret budget

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

594.244.646

621.037.200

26.792.554

Ydelser

508.843.942

535.865.682

27.021.740

Sygedagpenge

64.849.774

70.766.100

5.916.326

Ressourceforløb og jobafklaring

28.137.166

27.273.180

-863.986

Pensioner

198.273.162

217.402.097

19.128.935

Kontant- og uddannelseshjælp

70.207.607

64.450.485

-5.757.122

Revalidering

3.317.319

6.634.640

3.317.321

Fleksjob

63.707.888

64.990.640

1.282.752

Ledighedsydelse

16.932.761

20.561.245

3.628.484

Dagpenge

60.126.221

61.729.745

1.603.524

Integration

3.292.044

2.057.550

-1.234.494

Beskæftigelsesordninger

32.636.201

32.407.015

-229.186

Øvrige

52.764.503

52.764.503

0


Driftsudgifter

Ved vurderingen af nuværende FR er Økonomisk Redegørelse (ØR) fra marts 2023 anvendt samt Center for Beskæftigelses egne forventninger som grundlag. ØR er Finansministeriets forventning til hvordan Danmarks økonomi vil se ud igennem 2023. Dette på baggrund af konjukturer, demografisk udvikling, verdensøkonomi m.v. Der kommer endnu en ØR ved udgangen af maj, som administrationen læner sig op af ved næste FR.


Globale udfordringer/usikkerheder - Konjukturvending


Der er flere tegn på at en vending er på vej på arbejdsmarkedet. Der har været en faldende tendens i ledigheden siden midten af 2020, som nu er stoppet. Siden maj 2022, hvor budget 2023 blev udarbejdet, er ledigheden steget og stiger fortsat i foråret 2023. Desuden er antallet af ledige stillinger faldet, og endelig er beskæftigelsen bremset op. Konjunkturvendingen er altså ved at slå igennem og i flere brancher, herunder handel og transport samt bygge og anlæg, hvor der allerede ses et væsentligt fald i beskæftigelsen.


Opbremsningen i dansk økonomi forventes at fortsætte i 2023. Denne udvikling, set i sammenhæng med en fortsat høj inflation og højere renter, må forventes at dæmpe privat forbrug, boliginvestering og erhvervsinvesteringer. Det vil påvirke beskæftigelsen i negativ retning.

I udlandet er der ligeledes tegn på at fremgangen mister momentum, dog under forudsætning af at krigen i Ukraine ikke eskalerer og at inflationspresset af aftaget.


Det er væsentligt at understrege at ovenstående situation i dansk økonomi m.v. gør det meget usikkert, at vurdere hvordan Beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune vil udvikle i resten af 2023. Og dermed er der stor usikkerhed forbundet med forventet regnskab for området.


Lokal udvikling/usikkerhed


Det forventes at Faxe Kommune bliver påvirket på lige fod med alle andre kommuner af den globale udvikling.

Faxe Kommune har allerede primo 2023 mærket en opbremsning i den tidligere nedgang i aktiviteten.


Ydelser


Førtidspension og Seniorpension

For Førtidspension og Seniorpension forventes et merforbrug på 19 mio. kr.

Faxe Kommuner er særligt udfordret på disse områder. Aktiviteten ligger meget højt, og der er gennem den sidste årrække visiteret væsentligt flere sager i Faxe end landsgennemsnittet. Der er endnu ikke set en opbremsning på dette område. Så fremadrettet forventes fortsat en stigning, hvilket betyder et meget stort forventeligt merforbrug på 19 mio. kr.


Sygedagpenge

For sygedagpenge forventes et merforbrug på 6. mio kr.

Analyseres der på fordelingen af sygedagpengemodtagere efter antal uger på ydelsen, ses det at ca. halvdelen af borgere på ydelsen har en varighed under 22 uger. Denne gruppe har været stigende gennem efteråret 2022 og indtil januar 2023. Samtidig har andelen af borgere med en varighed på mellem 1 og 3 år været faldende i samme periode. Dette er en positiv udvikling og betyder, at den gennemsnitlige refusionssats for sygedagpengemodtagere er blevet lidt større. Det vil sige at det kan påvirke FR i positiv retning mod et lidt mindre merforbrug.


Ledighedsydelse

For ledighedsydelse forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr.

Ledighedsydelse gives til borgere der er visiteret til et fleksjob, men som er uden arbejde. Denne gruppe borgere har været stigende siden september 2022 og afleder derfor et forventet merforbrug i 2023.

Når den globale udvikling i form af konjunkturvending påvirker beskæftigelsen i negativ retning vil det også betyde færre fleksjob og dermed flere borgere på ledighedsydelse.


Revalidering

For revalidering forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr.

Merforbruget skyldes en stigende aktivitet som følge af et skærpet fokus på, at revalidere ledige til den efterspurgte arbejdskraft. Der er p.t. en opmærksomhed på at balancere tilkendelserne til revalidering, og sikre at det kun er borgere, der kan gennemføre uddannelsesplanerne, som får tilkendt revalidering. Det forventes derfor ikke, at udviklingen fortsat stiger på dette område.


Kontanthjælp og uddannelseshjælp

For kontanthjælp og uddannelseshjælp forventes et mindreforbrug på 5,8 mio. kr.

Trods konjunkturændringer m.v. forventes et mindreforbrug for kontanthjælp og uddannelseshjælp på 5,8 mio. kr. Det skyldes en lavere aktivitet end budgetteret for såvel kontanthjælp som uddannelseshjælp.


Status på budgetforslag indarbejdet i budget 2023


BIU-CFB-R02 - Effektivisering af indsatsen ift. et arbejdsmarked med højkonjunktur:

Strategi for begrænset anvendelse af vejledningstilbud er indført, med et særligt fokus på effekt. En væsentlig andel af afklaring via virksomhedsrettede forløb er hjemtaget, og der er afholdt miniudbud med opnåelse af en væsentligt prisreduktion for anvendelse af private leverandører. Miniudbud blev afholdt for 3 områder: Funktionsbeskrivelse i hjemmet (ADL), virksomhedsrettede udviklingsforløb med afklaring af erhvervsevne samt udlægning af anden aktør for fleksjobberettigede borgere.
Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries fuldt ud.


BIU-CFB-R03 - Fremskudt tværfaglig visitation på beskæftigelsesområdet:
Det er endnu ikke lykkedes at få bemandingen til projektet på plads, men dette forventes at ske pr. 1/7 2023. Baggrunden er udfordringer med rekruttering, både set i lyset af højkonjunkturerne på arbejdsmarkedet som også giver udfordringer på offentlige arbejdspladser, samt den store usikkerhed der er over hele landet på beskæftigelsesområdet og den kritik af området der har kørt i medierne. Dette kan få kandidater til at se efter andre jobområder.
Administrationen vurderer, at dette vil medføre at den fulde besparelse ikke kan opnås i indeværende år, men vil kunne indhentes i overslagsårene.


BIU-CFB-R04 - Intensiveret indsats overfor stresssygemeldte borgere på sygedagpenge:
Indhentning af tilbud til et opkvalificerende kompetenceforløb for medarbejderne er igangsat og undervisning forventes påbegyndt lige efter sommerferien.

Processen for det styrkede samarbejde med praktiserende læger og udarbejdelse af tydelige og nye arbejdsgange er igangsat. Besparelsen forventes først indfriet i overslagsårene, hvilket svarer til det vedtagne budgetforslag.


BIU-CFB-R05 - Oprettelse særlig indsats på fleksjobområdet med fokus på arbejdsfastholdelse:
Den særlige indsats er oprettet og i gangsat. Indtil videre, har indsatsen givet de forventede resultater. Administrationen forventer at investeringsforslaget indfries fuldt ud.


BIU-CFB-R06 -Styrket samarbejde mellem HR og sygedagpengeafdelingen for nedbringelse af internt sygefravær:

Der er igangsat samarbejde med HR og Center for Social, Sundhed og Pleje. Jobcenteret deltager i styregruppemøder i Center for Social, Sundhed og Pleje med fokus på understøttelse af nedbringelse af sygefraværet i centeret.

Der er igangsat styrket samarbejde med praktiserende læger.

Besparelsen forventes først indfriet i overslagsårene, hvilket svarer til det vedtagne budgetforslag.


TVÆR-CFB-R01 - Forforløb på FGU, hvor unge bliver klar til at påbegynde og gennemføre FGU:

Investering til besparelse på STU-forløb i samarbejde med Socialudvalget.
Tilbuddet er etableret i samarbejde med FGU-skolen i Faxe og det forventede antal elever er tilmeldt forforløbet.
Det er dog endnu for tidligt at aflæse, hvorvidt indsatsen har den ønskede effekt, herunder hvor mange af eleverne der efterfølgende målgruppevurderes til FGU.


Provenu fra opnormering i kontrolgruppen:

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice/Kontrolgruppen oplyser, at der forventes en højere effekt* for 2023, for så vidt udviklingen resten af året forløber på samme måde som årets første måneder.
* Effekten opgøres jf. standard for kontrolarbejdet, dels i form af kontant tilbagebetaling, dels i sparede ydelser for en 12 måneders periode. Sidste del har i praksis vist sig at være den største del.

Dog oplyses det ligeledes, at det først er lykkedes at få besat den opnormerede stilling med tiltrædelse pr. 1. juni 2023, hvilket har medvirket, at den ekstra forebyggende indsats endnu ikke er igangsat.
Der er særlig opmærksomhed på, at den høje inflation bevirker at borgerne har færre midler til rådighed, hvorfor det forventes at kommunens opkrævning ikke kan inddrive al gæld hos borgerne og en væsentlig del må afskrives som tab.

På baggrund af ovenstående vurderes det ikke at den fulde besparelse kan opnås i indeværende år.


Samlet forventer kontrolgruppen dog fortsat, at investeringsforslaget fra deres side kan indfries i forhold til at få standset udbetaling af uberettigede ydelser.

Overførsler til 2024

Det meste af Beskæftigelses & Integrationsudvalget ligger uden for kommunens serviceramme, og dermed uden overførselsmulighed. Skønnet på de af udgifterne som ligger indenfor servicerammen vurderes at balancere i forhold til budgettet, og der er dermed ikke overskud at føre til 2024.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Beskæftigelsesområdet reguleres hvert år i forbindelse med midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen for i år, er i størrelsesordenen af 22 mio. kr. for kommunen og er udmeldt med økonomiaftalen for 2024. Dét betyder at en reel udfordring ligger i omegenen af 5 mio. kr. for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Reguleringen kan betragtes som en likviditetsforskydning og vedrører Faxe Kommunes kassebeholdning og ikke Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget, hvorfor underskuddet udelukkende forklares i regnskabsbemærkningerne.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi og Center for Beskæftigelse indstiller,

 1. at orienteringen tages til efterretning, samt
 2. at udvalgets økonomi og eventuelle økonomiske konsekvenser indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byrådet.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


56. Godkendelse af politisk mødekalender 2024

Resume

Med denne sag præsenterer administrationen et udkast til Mødeplan 2024, gældende for fagudvalg, økonomiudvalg og byråd, som skal godkendes politisk.


Mødeplanen behandles først i fagudvalgene, derefter i Økonomiudvalget og byrådet med henblik på at være endeligt godkendt i juni.


Administrationen anbefaler, at Beskæftigelses & Integrationsudvalget som udgangspunkt holder møde på mandage kl. 19.15 - 22.00 i Søndergade 12, Haslev.

Sagsfremstilling

Afholdelsen af de politiske møder ligger i en fast struktur, således at alle møderne så vidt muligt afholdes henover tre uger. Det overordnede hensyn i mødeplanen er hurtige og sammenhængende sagsforløb for den politiske behandling af sager i kommunen.


Som udgangspunkt anbefaler administrationen følgende overordnede mødestruktur, og at møderne holdes i Søndergade 12, Haslev:

 • Socialudvalget: Mandage kl. 16.00 -18.45
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget: Mandage kl. 19.15 - 22.00
 • Teknik & Miljøudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Plan & Kulturudvalget: tirsdage kl. 16.00/19.15 (skiftevis tidspunkt)
 • Senior & Sundhedsudvalget: Onsdage kl. 16.00 - 19.00
 • Børn & Læringsudvalget: Torsdage kl. 16.30 - 19.30
 • Økonomiudvalget: Kl. 16.00 - 19.00 i ugen efter fagudvalgsmøderne
 • Byrådet: Kl. 18.30 i ugen efter Økonomiudvalgets møde


Hen over året kan eksterne begivenheder konflikte med mødekalenderens struktur, bl.a. KL arrangementer og helligdage.


Det kan håndteres på to måder. Enten ved at skubbe hele mødeblokken, som det skete i årskalenderen 2023. Eller ved at kun det/de konkret berørte møde/r rykkes til nærmeste ledige mødedag. Denne model er valgt i forslaget for Mødeplan 2024, med henblik på at forstyrre den øvrige mødestruktur mindst muligt.


Konkret betyder det således kun fire afvigelser i 2024:

 • April (uge 14/15) Socialudvalget/Beskæftigelses & Integrationsudvalget rykkes fra den 1. april til den 8. april
 • Maj (uge 18/19) Børn & Læringsudvalget rykkes fra den 9. maj til den 2. maj
 • Juni (uge 23/24) Senior & Sundhedsudvalget rykkes fra den 5. juni til den 10. juni
 • September (uge 39/40) Socialudvalget/Beskæftigelse & Integrationsudvalget rykkes fra den 23. september til den 30. september.Der er dage, hvor to udvalg afvikler møder op ad hinanden. Af hensyn til de, som deltager begge steder, er der i Mødeplan 2024 indarbejdet tid til spisning, klargøring og eventuel transport mellem møderne. Derfor slutter første møde kl. 18.45 og næste møde begynder kl. 19.15.


I mødeplanen anbefaler administrationen, at Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalgets holder møde på tirsdage. Da de to udvalg ikke kan holde møde samtidig, indstiller administrationen, at udvalgene skiftes til at holde møde henholdsvis kl. 16.00 - 18.45 og kl. 19.15 - 22.00.


Uddrag af forretningsordenen:

§ 1. Udvalget udøver sin politiske virksomhed i møder. Stk. 2. Udvalget beslutter sin egen mødeplan med angivelse af tidspunkt og længde af møderne. Beslutningen træffes ved stemmeflertal. Mødeplanen gælder for et regnskabsår og indeholder beslutning om, hvor og hvornår udvalgets ordinære møder afholdes. Udvalgets beslutning om mødeplan kan af ethvert medlem kræves indbragt til afgørelse af byrådet. Efterfølgende fravigelse af den besluttede mødeplan kræver enighed.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Direktionssekretariatet indstiller, at Beskæftigelses & Integrationsudvalget godkender Mødeplan 2024.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


57. Orientering om udvalgte nøgletal

Resume

Med denne sag giver Center for Beskæftigelse en status på de nøgletal som udvalget har valgt at følge løbende, samt på fordreven fra Ukraines arbejdsmarkedstilknytning. 

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,8 % i april 2023. Faxe Kommune ligger dermed en smule under landsgennemsnittet på 2,9 % og lige over Region Sjælland på 2,6 %. Ledighedsprocenten er fortsat lav.


Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

Nøgletallet viser, at 16,1 % af de ledige borgere i Faxe Kommune er langtidsledige i april 2023. Faxe Kommune ligger dermed under landsgennemsnittet på 16,5 % og Region Sjælland på 17,7%.


Forsørgelsestryk

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har et højere forsørgelsestryk på sygedagpengeområdet, fleksjob og seniorpension end gennemsnittet for RAR Sjælland og hele landet. Baggrunden for det høje forsørgelsestryk på fleksjob er, at Faxe kommune har flere borgere beskæftiget i et fleksjob end på landsplan. Sammenlignet med RAR Sjælland og hele landet har Faxe Kommune et lavere forsørgelsestryk på jobafklaring. På de øvrige forsørgelsesområder ligger Faxe Kommune på niveau med landet og RAR Sjælland.


Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at 10 % af de fleksjobvisiterede borgere modtager ledighedsydelse i Faxe Kommune i april 2023. Faxe Kommune har derved færre ledige fleksjobberettigede borgere end både landsgennemsnittet på 13 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 13 %.


Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse

Faxe Kommune har et mål i beskæftigelsesplanen om, at dette nøgletal skal stige til 55 % inden udgangen af 2023. Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har nået dette mål i maj 2022 med 55,1 %, og nåede 57,1% i august 2022. I marts 2023 2022 er andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er beskæftiget faldet lidt og andelen er nu 54,6 %, hvilket fortsat er over landsniveauet på 52,4 %, men under RAR Sjælland på 54,7 %. Gennemsnittet for Faxe Kommune er i 2023 på 55 %.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at 3,5 % af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i marts 2023. Faxe Kommune ligger derfor fortsat over landsgennemsnittet på 2,9 % og RAR Sjælland 3,3 %.


Førtidspension og seniorpension

Nøgletallet for førtidspension viser, at Faxe Kommune med 8,6 % nu ligger over landsgennemsnittet på 8,1 %, men fortsat under RAR Sjælland på 9,8 % når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager førtidspension. Nøgletallet for seniorpension viser, at Faxe Kommune (1,4 %) ligger over både hele landet (0,8 %) og RAR Sjælland (1,1 %) når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager seniorpension. Alle tal er for april 2023.


Fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse

Der er pr. 30. april 2023 i alt 30.661 fordrevne Ukrainere med ophold efter særloven, i Danmark, heraf har 169 ophold med tilladelse i Faxe Kommune. Blandt de fordrevne fra Ukraine, som har ophold i Faxe Kommune (efter særloven), og som er vurderet jobparate, er 59% i beskæftigelse. Dermed har Faxe, i april 2023 en lavere beskæftigelsesfrekvens for jobparate, med ophold efter særloven, end både landet (64 %), RAR-Sjælland (60 %), men højere end Stevns Kommune (39%)og Ringsted Kommune(52%). For Faxe Kommune er andelen af alle personer med ophold efter særloven, som er beskæftigede 28 %, hvilket er højere end landstallet (27 %) og RAR- Sjælland 27 %), og Stevns (17 %), Ringsted (25 %), Næstved (19 %)og , men mindre end Køge Kommune (29%) og Vordingborg Kommune (40 %).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konskevenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


58. Meddelelser

Sagsfremstilling

1. Afledte effekter af jobbørs 2023

2. Veteranindsats, Flagdag - 5. september 2023.

3. Marselisborg undersøgelse af pensionsområdeØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson deltog ikke i mødet.


59. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat

Resume

Under punktet godkendes referat af dagens møde digitalt.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat fra den 6. juni 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning


Fraværende: