Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 06-12-2021

Referat
Dato:
Mandag, 6 december, 2021 - 16:00
Hent som fil:
Lokation:
123. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Bente Abrahamsen (O) deltog ikke i behandlingen af punktet.

124. Beslutning om indarbejdelse af høringssvar i integrationspolitikken

Resume

Faxe Kommunes Integrationspolitik skal revideres, og der er udarbejdet et udkast til en ny Integrationspolitik, som har været sendt i høring. Administrationen har modtaget flere konstruktive høringssvar og fremlægger i denne sag de overordnede pointer i de indkomne høringssvar. Der er vedlagt en samlet oversigt over alle høringssvar i deres fulde længde. I denne sag skal udvalget drøfte de indkomne høringssvar og beslutte hvilke pointer fra de indkomne høringssvar, der skal indgå i den videre proces for integrationspolitikken.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Integrationspolitik skal revideres hvert 4. år, og derfor er der udarbejdet et udkast til en ny Integrationspolitik. Udkastet til politikken er blevet til på baggrund af drøftelser i Beskæftigelses & Integrationsudvalget og en workshop med bred deltagelse af politikere, frivillige og øvrige interessenter i august 2021.


Der er kommet flere gennemarbejdede og konstruktive høringssvar til udkastet til Integrationspolitikken. Følgende punkter går igen i de indkomne høringssvar:

 • Det bemærkes at udkastet til en ny Integrationspolitik adskiller sig fra den gamle Integrationspolitik ved at være mere overordnet og uden konkrete målsætninger
 • Beslutning i Børn & Læringsudvalget d. 10. november 2021, om
  • at det skal fremgå af Integrationspolitikken, at medarbejdere indenfor børne- og ungeområdet skal kunne tale, skrive og forstå dansk.
  • at ordet "borger" i selve politikken og i høringssvaret udskiftes med "det enkelte menneske"."
 • Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget d. 9. november 2021, om at
  • Det skal fremgå af Integrationspolitikken, at medarbejdere indenfor ældre- og sundhedsområdet generelt skal kunne tale, skrive og forstå dansk"
 • Beslutning i Socialudvalget d. 8. november 2021
  • "Socialudvalget ønsker at få tilføjet et ekstra pejlemærke: Der skal være lige adgang for alle borgere til alle kommunale tilbud
  • Socialudvalget ønsker, at der i indledningen i forbindelse med overholdelse af samfundets grundlæggende værdier bliver tilføjet, at det gælder demokrati, ytringsfrihed og ligestilling"
 • Der efterspørges fokus på og pejlemærker for børn, unge og uddannelse samt sprog, herunder sprogets betydning for integration
 • Der efterspørges uddybning af pejlemærkerne, herunder pejlemærket om frivillighed
 • Overvejelser og spørgsmål til hvordan skal pejlemærket for frivillighed løftes og realiseres, herunder rammer for samarbejdet med frivillige
 • Forslag om at videreføre målgruppedefinitionen fra den tidligere integrationspolitik (den tidligere integrationspolitik er vedlagt som bilag):


Målgruppedefinition fra tidligere integrationspolitik

"Indvandrere med anden etnisk baggrund end dansk og efterkommeres forudsætninger for at bo i Danmark er meget forskellige. Integrationspolitikken tager sit udgangspunkt i det individuelle menneske og fokuserer på behovet hos tre forskellige målgrupper:

 1. Nyankommne udlændige fra 3. lande (lande uden for EU), herunder asylansøgere og flygtninge
  Borgere, der enten er flygtet fra krig i hjemlandet eller er blevet familiesammenført med en dansk eller nydansk ægtefælle.
  Borgerne har ofte ikke kendskab til det danske samfunds sprog, normer og værdier. Derfor er der behov for at lære dansk og opnå viden om kultur og samfund for at kunne deltage på lige vilkår med den øvrige befolkning.
 2. Nyankommne udlændinge fra øvrige lande
  Borgere, som kommer fra EU-lande og andre vestlige lande. Borgerne har behov for at lære dansk og opnå viden om det danske samfund for at kunne deltage på lige vilkår med den øvrige befolkning. I denne inkluderer også personer fra 3. lande, som er indrejst efter EU reglerne.
 3. Herboende indvandrere og efterkommere
  Borgere med anden etnisk baggrund end dansk, der har boet i Danmark i mange år, og som stadig har udfordringer med kulturel og social integration. Det kan bl.a. skyldes begrænsede dansk kundskaber, manglende netværk og faglige udfordringer. Målgruppen består af forskellige nationaliteter og aldersgrupper og har derfor individuelle behov."


Alle høringssvar samt en samlet oversigt over høringssvarerne er vedlagt som bilag.


Indarbejdelse af indkomne høringssvar

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter de indkomne høringssvar på baggrund af ovenstående punkter, såvel som den vedlagte oversigt over de samlede høringssvar. I forlængelse af ovenstående punkter gør administrationen opmærksom på, at der for enkelte af punkterne er nogle problemstillinger, som udvalget skal tage stilling til:

 • om udvalget fortsat ønsker at følge anbefalingen fra evalueringen af den daværende integrationspolitik om, at en ny politik skulle have fokus på værdier og strategiske indsatsområder, fremfor konkrete målsætninger som den daværende politik
 • om vægtningen af sprogkundskaber er foreneligt med udvalgets ønske om at prioritere Job First metoden. Job First er en metode, som sætter selvforsørgelse forrest. Det er en tilgang om at sprog og kultur bedst læres på arbejdsmarkedet.
 • I forlængelse af ovenstående punkter, er der behov for en principiel drøftelse af, om et krav til hvorvidt kommunens ansatte skal kunne tale, skrive og forstå dansk kan indgå i en integrationspolitik.
  • Administrationen kan i den forbindelse oplyse, at et helt generelt krav om danskkundskaber ikke vil være lovligt i forhold til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. § 5, da der vil være tale om indirekte forskelsbehandling på grund af national oprindelse.


Videre proces

På baggrund af udvalgets drøftelser vil administrationen udarbejde et nyt udkast til integrationspolitikken. Udkastet vil blive præsenteret for Beskæftigelses & Integrationsudvalget i første halvår af 2022, hvor udkastet efter anbefaling i Beskæftigelses & Integrationsudvalget vil blive sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og godkendelse i Byrådet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 1. udvalget drøfter de indkomne høringssvar,
 2. udvalget beslutter hvilke pointer fra de indkomne høringssvar, der skal indarbejdes i integrationspolitikken
 3. administrationen på baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder et revideret udkast til integrationspolitikken til behandling på et udvalgsmøde foråret 2022 og efterfølgende behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget ønsker, at følgende pointer fra de indkomne høringssvar, indarbejdes i Integrationspolitikken:

 • Fokus på jobfirst fastholdes, men med et fokus på at understøtte de sproglige kompetencer på arbejdspladserne.
 • Målgruppedefinitionen fra den tidligere Integrationspolitik indarbejdes.
 • Der udarbejdes en mere tydelig definition og beskrivelse af samarbejdet med de frivillige foreninger.
 • Integrationspolitikken skal fortsat have fokus på værdier og strategiske indsatsområder.


Fraværende: Ingen.

125. Orientering om antallet af kvoteflygtninge i Faxe Kommune 2022

Resume

Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet for kvoteflygtninge i 2022, som et resultat af vedtagelsen af loven om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder mv.. Faxe Kommune kan derfor forvente, at modtage 10 i stedet for 5 kvoteflygtninge i 2022. Kommunerne har mulighed for frivilligt at modtage flere flygtninge end det nyudmeldte antal kvoteflygtninge. Med denne sag orienteres udvalget om, at Faxe Kommune følger KKR Sjællands beslutning om, at kommunerne i KKR Sjælland følger fordelingen af kommunekvoter, der følger af den matematiske model. Dermed melder Faxe Kommune sig ikke frivilligt til at modtage yderligere kvoteflygtninge.

Sagsfremstilling

Lov nr. 2055 af 16. november 2021 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. blev vedtaget af Folketinget den 11. november 2021 og er trådt i kraft den 18. november 2021. På baggrund af vedtagelsen af loven forventes det, at op mod 900 evakuerede afghanske statsborgere, skal boligplaceres i kommunerne. De første 300 afghanere bliver visiteret til kommunerne i år og tæller med i landstallet for 2021.


Kommune kvoter i 2022

Oprindeligt var landstallet for 2022 fastsat til 500 personer. Med vedtagelsen af ovenstående lov, er dette tal nu opjusteret til 1100 personer, som et resultat af tilføjelsen af de 600 evakuerede afghanere, der ikke bliver visiteret i 2021.


Med det opjustede landstal, kan Faxe Kommune nu forvente at modtage 10 kvoteflygtninge i 2022 i stedet for 5. Dette tal er dog ikke endeligt fastlagt, da Udlængestyrelsen afventer tilbagemeldinger fra kommunerne på, om der er nogle, der frivilligt vil modtage flere end den nuværende kvote.


Efter Udlængestyrelsen har modtaget tilbagemelding fra kommunerne omkring en frivillig øgning af antallet af kommunekvoter, laver de en ny udregning af kommunernes kvoter.


Beslutning om Faxe Kommune frivilligt skal modtage yderligere kvoteflygtninge

Med denne sag orienterer administrationen udvalget om, at Faxe Kommune ikke ønsker frivilligt at modtage flere flygtninge, end den på nuværende tidspunkt udmeldte kvote. Denne beslutning sker bl.a. som følge af KKR Sjællands beslutning om, at kommunerne i KKR Sjælland følger den nuværende fordeling af kommunekvoterne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
126. Orientering om forventet regnskab oktober 2021

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om status på det forventede regnskab pr. 31. oktober 2021. Administrationen skønner, at der fortsat er et merforbrug på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme i omegnen af 40 mio. kr., som dog er nedjusteret med omtrent 3 mio. kr. siden august 2021.

Sagsfremstilling

Administrationen har lavet en detaljeret gennemgang af økonomien på beskæftigelsesområdet. Der er anvendt senest kendt aktivitet fra Jobindsats, som giver et signal om at Faxe Kommune, ligesom resten af Danmark, bevæger sig i en gunstig retning, særligt når det gælder ledigheden. Beskæftigelsesskønnet for 2021 og frem ser således lysere ud nu end i starten af året, og det samlede skøn er derfor nedjusteret med ca. 3 mio. kr. siden august.


Positiv udvikling på flere områder

 1. Ledigheden er faldet til et meget lavt niveau på 2,8 pct. mod 4,6 pct. i starten af året. Det ligner en normalisering af de områder og indsatser som i en særlig grad har været påvirket af Covid-19, samt
 2. Udviklingen i førtidspensioner ligger på landsgennemsnittet og har dermed ikke bevæget sig i opadgående retning som forventet tidligere på året. Historisk set har Faxe ligget lavere end landsgennemsnittet, men i 2019 og 2020 kom en stigning grundet lempelser i betingelserne for at få bevilget en førtidspension. Stigningen var så markant at administrationen skønnede at lande over landsgennemsnittet i 2021 og ind i 2022.


Den positive udvikling hos beskæftigelsen ændrer dog ikke ved den konstaterede tekniske underbudgettering af beskæftigelsesområdet som blev konstateret i foråret. Skønnet viser fortsat et merforbrug i omegnen af 40 mio. kr.


Uddybende grafer og tabeller vedr. forventet regnskab for Beskæftigelses & Integrationsudvalget er vedlagt sagen som bilag.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme skønnes der fortsat et merforbrug på ca. 40 mio. kr.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at status på forventet regnskab pr. 31. oktober 2021 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

127. Orientering om status på nytteindsatsprojektet "Vi forskønner Faxe Kommune"

Resume

I denne sag orienterer administrationen om status på nytteindsatsprojektet "Vi forskønner Faxe Kommune". Status gives for perioden 16. april 2021 til 30. september 2021, hvor projektet startede op igen efter ophævelsen af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen under Covid-19.

Sagsfremstilling

Nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" har kørt siden september 2017, hvor det blev igangsat af det daværende Beskæftigelses & Integrationsudvalg. Projektet blev senest forlænget i 2020 af det nuværende Beskæftigelses & Integrationsudvalg. Projektet giver plads til 40 borgere i nytteindsats, og gives som straksaktivering til fortrinsvis uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.


Nytteindsatsen anvendes for at understøtte "noget for noget" princippet. Arbejdsopgaverne i nytteindsatsen består af forefaldende arbejde, som ikke er konkurrenceforvridende, og som ikke erstatter ordinært arbejde. Dvs. at der er tale om arbejdsopgaver, som ellers ikke ville blive udført. Nytteindsatsprojektet er organiseret hos Park & Vej i Faxe Kommune, og består af to teams, som hver ledes af en Sjakbajs. De to teams fordeler borgerne og opgaver mellem sig fra dag til dag.


Effekt af nytteindsatsprojektet
Efter ophævelsen af suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19, er nytteindsatsprojektet startet op igen. Der har i perioden 16. april til 30. september 2021 været 95 tilmeldte borgere.


De 95 nytteindsatspladser er fordelt på følgende målgrupper (en borger kan godt være tildelt nytteindsats flere gange i perioden, derfor tælles på antal pladser og ikke borgere):

Målgruppe

Antal

Kontanthjælp

49

Uddannelseshjælp

38

Overgangsydelse

6

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

1

Dagpenge

1

I alt

95


De 95 nytteindsatsforløb har en gennemsnitlig varighed på 5 uger. Et nytteindsatsforløb kan maksimalt vare 13 uger.


Fra april til september 2021 har 24 borgere afsluttet deres sag i jobcenteret 0-3 måneder efter at have været tilknyttet nytteindsats via "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune". Dvs. at de ikke længere modtager en ydelse. Det svarer til 24 pct. af borgerne, der har været tilmeldt nytteindsatsprojektet i perioden.


Fra april til september 2021 har 22 borgere været aktiveret i et andet virksomhedsrettet tilbud 0-3 måneder efter at have været tilknyttet nytteindsatsen, svarende til 23 %. 16 borgere har i samme periode været aktiveret i et andet tilbud (som ikke er virksomhedsrettet), svarende til 17 %. Den samme borger kan godt være aktiveret i både et virksomhedsrettet tilbud og et andet tilbud i perioden april til september 2021.


Administrationen har i september måned undersøgt hvor mange unge, der ved henvendelse i UngeVejen blev varslet om nytteindsats og derefter blev "vendt i døren". Undersøgelsen viste at 6 unge ”blev vendt i døren”. Dvs. at job og uddannelsesparate unge vejledes om at modtagelse af uddannelseshjælp kræver fremmøde i nytteindsats. Samtidig vejledes den unge om alternativet i at tilmelde sig en uddannelse eller understøttes i at søge på ledige jobs. Størstedelen valgte at tage et arbejde, enkelte påbegyndte en uddannelse.


Tilsyn med nytteindsatsprojektet

Der er er d. 10. november 2021 gennemført tilsynsbesøg hos "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" nytteindsatsprojektet. Besøget er gennemført af en stabskonsulent og en ungekoordinator fra UngeVejen. Tilsynet interviewede de to sjakbajser og to borgere. Ved tilsynsbesøget blev der bl.a. spurgt ind til registrering af fremmøde, håndtering af udeblivelse, arbejdsopgaver samt borgers oplevelse af at være i tilbuddet.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.


Videre proces

Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Sjælland har givet Faxe Kommune dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Dispensationen udløber d. 24. september 2022. Administrationen begynder derfor forarbejdet for en ansøgning om ny dispensation, som forelægges til politisk beslutning i første halvår 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget opfordrer til, at administrationen undersøger muligheden for at stille et lokale til rådighed for de borgere, der deltager i nytteindsatsprojektet.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
128. Orientering om status på udvalgets pejlemærker for 2021

Resume

Administrationen giver en status på udvalgets pejlemærker for 2021. Pejlemærkerne for virksomhedsservice, beskæftigelsesindsatsen for 13-17 årige og en styrket indsats på SOSU-området er alle igangsat efter planen. Pejlemærket omkring oprettelse af tre interne erhvervsgrunduddannelsespladser (EGU), blev oprindeligt godkendt til at skulle indgå i budgetprocessen for budget 2022-2025. Forslaget blev dog ikke en del af budgetforliget, og er derfor ikke igangsat.

Sagsfremstilling

På mødet den 7. juni 2021 godkendte udvalget fire pejlemærker for indsatsen i 2021. Pejlemærkerne omhandlede virksomhedsservice, beskæftigelsesindsats for 13-17 årige, styrket indsats på SOSU området og oprettelse af EGU-praktikpladser internt i Faxe Kommune.


Fremtidens virksomhedsservice i Faxe Kommune

Virksomhedsservice har siden august 2021 besøgt ca. 130 små og mellemstore virksomheder i kommunen, for at drøfte deres nuværende og fremtidige behov for arbejdskraft. Derudover er der iværksat en proces omkring udviklingen af en strategi for besøg i nyetablerede virksomheder i kommunen. Uddannelse af virksomhedskonsulenterne i begrebet jobcrafting (metode hvor jobindholdet præges under og efter ansættelse) blev afsluttet medio november. Uddannelsen har givet virksomhedskonsulenterne en god indsigt i metoden, og om understøttelsen af det gode match mellem virksomheder og borgere. Administrationen er på nuværende tidspunkt i gang med at udarbejde en plan for opfølgning på uddannelsen, for at fastholde momentet omkring brugen af metoden.


Indsats for 13-17 åriges mestring af et fremtidigt liv på arbejdsmarkedet via et fritidsjob

Et af målene i Faxe Kommunes beskæftigelsesplan er, at elever i udskolingen skal understøttes i at få øget kendskab til arbejdsmarkedets behov, hvilket naturligt spiller sammen med dette pejlemærke. Virksomhedskonsulenterne og uddannelsesvejlederne har derfor fokus på at sikre, at de unge også bliver informeret omkring fritidsjob. Der er f.eks. aftalt flere oplæg i forskellige 9. klasser i kommunen i løbet af december 2021, hvor virksomhedskonsulenter og uddannelsesvejlederne vil informere om muligheder og rammer for lønnede fritidsjob. Derudover vil konkrete jobopslag blive præsenteret for de unge.


Styrket indsats på SOSU området

Der er pr. 1 oktober 2021 udpeget en central nøgleperson, som skal skabe tydelighed og enkelthed om indsatserne, igangsætte samarbejde på tværs af kommunen, samt skabe kontakt til uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Målet er et formaliseret samarbejde, som kan omsættes til tydelige og ikke kompliceret arbejdsgange, således at vi får ledige rekrutteret ind i SOSU-branchen. Der er desuden nedsat en arbejdsgruppe med Center for Sundhed & Pleje, ZBC og VUC Faxe, der skal medvirke til opstart af introforløbet til SOSU-uddannelsen kaldet "Klar til SOSU" i Faxe Kommune.


Der iværksættes en systematisk screening af arbejdsmarkedsparate ledige, som præsenteres for muligheden for opkvalificering og jobmuligheder. Formålet er at igangsætter hurtige uddannelsesforløb.


Der er i efteråret 2021 afholdt uddannelsesdage og informationsdage om SOSU-området, hvor uddannelsessteder og arbejdsgiver møder de ledige. Allerede her kan der tilrettelægges en uddannelsesplan eller en ansættelsesaftale mv. Det er fortsat målet at afholde sådanne uddannelsesdage i hvert kvartal, tæt på uddannelsesstartstidspunkterne.


Oprettelse af EGU-praktikpladser interne i Faxe kommune

Pejlemærket blev oprindeligt godkendt af udvalget som et opprioriteringsforslag, som skulle indgå i budgetprocessen for budget 2022-2025. Forslaget blev ikke godkendt i budgetforliget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget anbefaler, at det nye udvalg genbesøger pejlemærkerne i forbindelse med budgetprocessen for budget 2023-2026.


Fraværende: Ingen.

129. Orientering om ansøgningsprocedure for helbredstillæg i forbindelse med fodterapi

Resume

Denne sag er en orientering om ansøgningsproceduren for helbredstillæg i forbindelse med fodterapi. Sagen udspringer af spørgsmål, der er stillet i Senior & Sundhedsudvalget. Her anbefalede udvalget en behandling i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, der har budgetterne for helbredstillæg. Borgerservice varetager den daglige sagsbehandling.

Sagsfremstilling

Spørgsmålene i Senior & Sundhedsudvalget udspringer af en omlægning af ansøgningsproceduren for helbredstillæg, der blev sat i værk fra 2020. Det skete i forbindelse med etablering af nyt sagsbehandlingssystem. Det nye system gav i sig selv anledning til at gennemgå alle arbejdsgange og bevillingspraksis. Sidste viste sig ikke nødvendigvis at afspejle borgernes behov og krav og bevilling til helbredstillæg.

Helbredstillæg
Der er to typer helbredstillæg. Det almindelige helbredstillæg og Det udvidede helbredstillæg. Forskellen på de to tillæg er, at Regionen yder tilskud efter sundhedsloven (sygesikringen) til Det almindelige helbredstillæg og ved Det udvidede helbredstillæg ydes der ikke tilskud efter sundhedsloven. Faxe Kommune bevilliger begge typer af tillæg og ansøgningsproceduren er den samme. Bevilling af helbredstillæg bliver varetaget af Borgerservice og Faxe Kommune har ikke andre tilskudsmuligheder i forhold til fodterapi end helbredstillægget.

Arbejdsgangen er beskrevet nærmere i vedhæftede bilag. Bilaget indeholder også oplysninger om nabokommunernes praksis.

Tidligere praksis
Borgerservice har frem til slutningen af 2019 haft den praksis, at borgerene kun skulle søge om udvidet helbredstillæg én gang. Såfremt de opfyldte betingelserne og havde en kronisk og vedvarende lidelse, fik de bevilget et antal behandlinger årligt – typisk 9, svarende til 1 behandling hver 6. uge. Der var tale om en løbende bevilling, som ikke blev taget op til revurdering.

Det beregnede beløb blev automatisk udbetalt sammen med pensionen hver måned - uanset om man fik foretaget behandlingerne. Der blev udført en årlig kontrol af, om betingelserne i forhold til formuegrænsen stadig var opfyldt. I forbindelse med overgang til det midlertidige pensionssystem var det ikke længere en mulighed at udbetale via pensionssystemet. Kommunerne får et nyt permanent system i februar 2022. I dette system er det heller ikke muligt, at udbetale helbredstillægget via pensionssystemet.

Hvordan er det gået?
Da Borgerservice i starten af 2020 modtog de første ansøgninger i det nye system, fremkom der en del ansøgninger, hvor borgernes behov og situation var ændret – og der ikke var grundlag for at give tilskud. Det gælder fx hvis borgeren er diabetiker, idet man som diabetiker ikke kan søge om udvidet helbredstillæg. I disse tilfælde dækkes udgiften via almindeligt helbredstillæg, hvor Sygesikringen – ikke kommunen - refunderer en del af udgiften. Betingelsen er i øvrigt, at fodterapeuten skal have indgået overenskomst med Regionen og have et ydernummer.

Udbetalinger overgik samtidig til det nye sagsbehandlingssystem (Opus Lex). Det lettede arbejdsgangen, idet fodterapeuterne med borgerens accept kan sende ansøgninger elektronisk via VIRK.dk.

 • Antal ansøgninger/sager:
  Det gennemsnitlige antal sager i 2018 lå på 468 pr. måned. Det gennemsnitlige antal ansøgninger er steget og i 2020 har vi behandlet 535 pr. måned. Der er bevilget et gennemsnitligt antal behandlinger på lidt under 5 om året. Bevillingerne er givet efter en konkret, individuel vurdering. Der har vist sig at være stor forskel på antallet af nødvendige behandlinger – lige fra 1 til 12 behandlinger årligt.
  Ansøgninger fremkommer enten via virk.dk eller via et standardskema, som KL har udarbejdet.
 • Sagsbehandlingstider:
  Ved tidligere praksis blev ansøgning behandlet og udbetalt sammen med først kommende pensionsudbetaling og derefter 1 gang månedligt sammen med pensionen. Ved nuværende praksis behandles ansøgninger og regninger refunderes i den rækkefølge de modtages. Der udbetales så vidt muligt refusion inden for 10 arbejdsdage. Der arbejdes på muligheder for at minimere sagsbehandlingstiden yderligere.
 • Økonomi

År:

2018:

2019:

2020:

2021 (pr. 31/10)

Udbetalt:

1.138.000

1.107.000

741.141

678.883

Opsamling
Borgerservice er helt opmærksom på at den nye arbejdsgang og praksis kan opleves anderledes og muligvis mere bureaukratisk end tidligere. Det er imidlertidigt administrationens vurdering, at borgernes behov og krav i sidste ende imødekommes bedre og mere hensigtsmæssigt end tidligere. Hertil kommer, at der indtil videre har vist sig en ikke ubetydelig økonomisk gevinst ved den ændrede arbejdsgang.

På den baggrund indstiller Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice at orienteringen om ansøgningsprocedure for helbredstillæg i forbindelse med fodterapi tages til efterretning.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Budgetter til helbredstillæg er placeret under Beskæftigelses og Integrationsudvalget.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om ansøgningsprocedure for helbredstillæg i forbindelse med fodterapi tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at udarbejde et mere simpelt ansøgningsskema med større skrift, samt hurtigere sagsbehandlingstider i forbindelse med ansøgningen. Derudover skal administrationen undersøge muligheden for at indføre tro- og loveerklæringer i forbindelse med genbevillingssager.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
130. Orientering om udvikling i udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om udviklingen i de nøgletal på beskæftigelsesområdet, som blev godkendt på udvalgsmødet den 26. oktober 2020.


Faxe Kommune havde i september 2021 2,8 pct. fuldtidsledige, hvilket er samme niveau som i Region Sjælland. Til sammenligning var der 3 pct. fuldtidsledige i hele landet.

Sagsfremstilling

Nøgletallene giver et billede af Faxe Kommunes udvikling og performance på de forskellige områder i beskæftigelsesindsatsen. Herudover viser nøgletallene, hvor udgiftstunge de enkelte områder er.


Benchmark august 2021

Faxe Kommune placerer sig i den bedste halvdel på 9 af 15 parametre sammenlignet med landets øvrige jobcentre.


Sammenlignet med de øvrige kommuner ligger Faxe Kommune højt placeret på flygtningeområdet, når man ser på arbejdet med at gøre borgerene jobparate og overgå til forsørgelse.


Benchmarken viser, at Faxe Kommune fortsat ligger højt på andelen af sygedagpengesager. Der er fortsat fokus på den virksomhedsrettede indsats, men statistikken afspejler at virksomhedskonsulenterne har stort fokus på rekruttering, for at understøtte at virksomhederne får den rette arbejdskraft.


Ledighedsprocenten fortsætter med at falde i Faxe Kommune

Faxe Kommune havde i august 2021 en meget lav ledighedsprocent på 2,8 pct. fuldtidsledige. Med meget få ledige, oplever Faxe Kommune nu rekrutteringsudfordringer. Ledighedsprocenten er på samme niveau som i Region Sjælland. Til sammenligning var der 3 pct. fuldtidsledige i hele landet. Det er et fald på 0,2 procentpoint sammenlignet med niveauet for juli måned.


Forsørgelsestryk

Forsørgelsestrykket er størst på ydelserne førtidspension, sygedagpenge, fleksjob og a-dagpenge. Faxe Kommunes forsørgelsestryk er tæt på landsgennemsnittet på flere ydelser, men der er stadig udfordringer på sygedagpengeområdet, hvor der ses den største forskel fra landsgennemsnittet på 0,7 pct.


Forsørgelsestrykket på borgere ansat i fleksjob er 0,7 pct. højere end landsgennemsnittet, hvilket modsvares af, at andelen af førtidspensioner fortsat er færre end Region Sjælland, men på samme niveau som på landsplan.


Seniorpension

Den seneste opgørelse af antallet af tilkendte seniorpensioner pr. 10.000 indbyggere viser, at Faxe Kommune placerer sig i lidt over gennemsnittet for Region Sjælland og et godt stykke over landsgennemsnittet. I Faxe Kommune tilkendes der 35,6 seniorpensioner pr. 10.000 indbyggere sammenlignet med 24,1 på landsplan. Det bekræfter forventningen om, at flere borgere i kommunen vil være i målgruppen for seniorpension sammenlignet med landsgennemsnittet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

131. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser
 • Midlertidig udvidet ret til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere fra første sygedag i forbindelse med Covid-19
 • Henvendelse fra Beskæftigelsesministeren om fejl i administration af 225-timersreglen på kontanthjælpsområdet

Beskæftigelsesministeren har henvendt sig til landets borgmestre og Kommunaldirektører med en kritik af, at kun er tre kommuner, har besvaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings anmodninger fra december 2020 og april 2021 om, at alle kommuner skulle gennemgå administrationen af 225-timersreglen på kontanthjælpsområdet. Faxe Kommune har gennemgået sine 37 sager og indberettet rettidigt hvilket er bekræftet af STAR d. 12. november 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Vibeke Dyhr orienterede om midlertidig udvidet ret til sygedagpengerefusion for arbejdsgivere fra første sygedag i forbindelse med Covid-19. Derudover orientede Vibeke Dyhr om Faxe Kommunes håndtering af administrationen af 225-timersreglen på kontanthjælpsområdet.

132. Meddelelser - Lukket punkt (Lukket)
133. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 6. december 2021

Resume

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.

Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Beskæftigelses & Integrationsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning

.