Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 15-08-2022

Referat
Dato:
Mandag, 15 august, 2022 - 19:00
Hent som fil:
74. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Randi O. Johansson (løsgænger) deltog ikke i behandlingen med punktet.

Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

75. Præsentation af virksomhedsservice i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om virksomhedsservice i Faxe Kommune.


Faglig koordinator Kristen Olesen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Virksomhedsservice er forankret i afdeling Arbejdskraft og Rekruttering i Center for Beskæftigelse.


Udvalget bliver præsenteret for følgende:

 • Rekrutteringssamarbejdet kommunerne imellem
 • Samarbejdet med lokale virksomheder
 • Rekrutteringsudfordringer ved mangel på arbejdskraft.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).


76. Orientering om situationen med fordrevne ukrainere

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Der har i Danmark været 30.116 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse via særloven. Der er samlet givet 26.199 opholdstilladelser efter særloven pr. 24. juli 2022. Ved samlet 30.000 opholdstilladelser vil 213 fordrevne ukrainere blive boligplaceret i Faxe Kommune jf. den senest udmeldte kvotefordeling.


Status på opholdstilladelser til Faxe Kommune

159 Ukrainere har fået midlertidig opholdstilladelse og er boligvisiteret til Faxe Kommune af Udlændingestyrelsen.


 • 15 ukrainere er hjemrejst eller udrejst af Danmark
 • 15 ukrainere (8 voksne og 7 børn) ønsker ikke at komme til Faxe Kommune.


Det betyder, at der pt. opholder sig 129 ukrainere i Faxe Kommune med opholdstilladelse.


Fordelingen er:

 • 63 % voksne, heraf er 77 % kvinder og 23 % mænd
 • 37 % børn


Boligindkvartering for ukrainere med opholdstilladelse

 • 85 ukrainere bor i kommunens midlertidige boliger på Søndergade 14 i Haslev.
 • 44 ukrainere bor hos private værter


Der er fortsat kapacitet til modtagelse af Ukrainere i de midlertidige boliger.


Ukrainere uden opholdstilladelse

 • 2 ukrainere bor i kommunens midlertidige boliger på Søndergade 14 i Haslev (der er søgt om opholdstilladelse).
 • 4 ukrainere er indkvarteret hos private værter (der er søgt om opholdstilladelse).


Beskæftigelsesindsatsen

Der er pt. 26 ukrainere (18 kvinder og 8 mænd), der er gået i beskæftigelse. Yderligere 2 kvinder er selvforsørgende og modtager ikke ydelse.


Den samlede ukrainske arbejdskraftreserve er 87 borgere i alderen 18-65 år, hvoraf 68 er kvinder og 19 er mænd. Der er pt. 26 ukrainere (18 kvinder og 8 mænd), der er gået i beskæftigelse. Yderligere 2 kvinder er selvforsørgende og modtager ikke ydelse. Det betyder, at 32 % af den ukrainske arbejdskraftreserve enten er i beskæftigelse eller er selvforsørgende.


Tidligere har det været en stor udfordring at få oprettet bankkonto, nem-ID og skattekort til ukrainerne. Jobcenter Faxe har nu fået systematiseret denne proces, således at de løbende bliver oprettet. Jobcenter Faxe har et tæt samarbejde med borgerservice og bankerne, og der er lavet en arbejdsgang for oprettelse af skattekort digitalt, både for borgere med og uden opholdsgrundlag.


Jobcenter Faxe har et stærkt fokus på jobformidling, og mange arbejdsgivere er interesseret i samarbejde med Jobcenteret om ansættelse af ukrainere. Hen over sommerperioden ser vi dog en manglende interesse for rekruttering grundet ferieafvikling. Vi har store forventninger om igen at rykke på beskæftigelsesindsatsen straks efter industriferieperioden.


En del af ukrainerne finder det uhensigtsmæssigt med aften- og weekendarbejde, samt kombinationen af sprogskole i aftentimerne og arbejde i dagtimerne. Dette skyldes, at børnene skal passes og mange familier er kommet hertil uden far. Det er en anden familiesammensætning end tidligere, og det er svært at kombinere beskæftigelse, sprogskole og børnepasning. Vi forsøger at finde gode og holdbare løsninger.


Jobcentret oplever derfor, at der er en del af de ukrainere, der er i arbejde, som fravælger sprogskolen. Der er ikke et krav om danskuddannelse når man er selvforsørgende, men man har ret til at deltage i danskuddannelse op til 5 år efter at have fået opholdstillade. De kan selv bestemme, hvornår de ønsker at benytte sig af tilbuddet, så længe de er selvforsørgende.


Jobcenter Faxe forventer at modtage de resterende ukrainere, som vi skal tildeles jf. kvotefordelingen, i 3. kvartal 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

77. Beslutning om oprettelse af integrationsråd i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om Faxe Kommune skal oprette et integrationsråd. Sagen indeholder en beskrivelse af formålet og organiseringen af lokale integrationsråd, som beskrevet i Integrationsloven.

Sagsfremstilling

Det Nationale Integrationsråd opfordrer landets kommuner til at oprette og inddrage lokale integrationsråd i indsatsen overfor integranter. Faxe Kommune har ikke tidligere haft et Integrationsråd.


Formål og organisering af lokale Integrationsråd jf. Integrationsloven

Formålet er, at Integrationsrådet kan afgive vejledende udtalelser om den almindelige integrationsindsats i kommunen og om de selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer eller introduktionsprogrammer, der tilbydes af kommunalbestyrelsen.


Integrationslovens §42 beskriver, hvordan lokale Integrationsråd skal organiseres. Integrationsrådet skal bestå af mindst 7 medlemmer med bopæl i kommunen. Medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen. Rådets funktionsperiode følger den kommunale valgperiode. Derudover skal de lokale integrationsråd vælge et medlem til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd, jf. integrationslovens § 43, stk. 2. Repræsentantskabet har bl.a. til opgave at vælge fem medlemmer til Det Nationale Integrationsråd.


Kommunalbestyrelsen skal understøtte rådet med sekretariatsbetjening. Forretningsorden for integrationsrådet fastsættes på baggrund af en standardforretningsorden fastsat af udlændinge- og integrationsministeriet. Skabelonen er vedlagt sagen som bilag.


Sammensætning af rådet

Jf. integrationsloven udpeges medlemmerne blandt medlemmer af lokale flygtninge- og indvandrerforeninger eller andre tilsvarende personer i kommunen. Endvidere udpeges medlemmer blandt personer med tilknytning til skolebestyrelser og lokale foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af rådet som repræsentanter for kommunen.


Administrationen har undersøgt sammensætningen af integrationsråd i andre kommuner. Ud over de grupper, der er beskrevet i loven, så har flere integrationsråd også medlemmer, der repræsenterer de lokale erhvervsliv og boligforeninger. Derudover har nogle råd repræsentanter fra den lokale sprogskole, samt medlemmer, der deltager som privatpersoner med viden på området.


Videre proces

Udvalgets beslutning vedrørende denne sag videresendes først til Økonomiudvalget og derefter Byrådet, som har den endelige beslutningskompetence. Hvis Byrådet beslutter at oprette et Integrationsråd i Faxe Kommune, fremlægger administrationen i efteråret 2022 et konkret forslag til sammensætningen og organiseringen af rådet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis Byrådet vælger at oprette et Integrationsråd skal der indarbejdes 50.000 kr. i budget 2023 og frem. Der afsættes 25.000 til sekretariatsbistand til rådet, som placeres under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, samt 25.000 kr. til diæter, befordringsgodtgørelse og forplejning til rådets møder, som placeres under Stab for Organisation, Råd og Nævn.  

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at

 1. der oprettes et integrationsråd i Faxe Kommune
 2. der indarbejdes 50.000 kr. i budget 2023 og frem til Integrationsrådet
 3. byrådet drøfter, hvilken sammensætning af medlemmer i integrationsrådet der ønskes

Beslutning

Sagen tilbagesendes til fornyet administrativ behandling og afklaring i Center for Beskæftigelse. På et kommende møde fremlægges konkrete alternative forslag til rådet. Forslagene skal indeholde en formåls- og indholdsbeskrivelse, samt mulige samarbejdspartnere og kortlægning over foreninger inden for området.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

78. Orientering om forventet regnskab sommer 2022

Resume

Denne sag præsenterer årets anden detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab sommer 2022.


Udvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget skal forvente et underskud på ca. 5 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af en forventet merudgift vedrørende de ukrainere som modtager integrationsydelse.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi henover sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende Budget 2023.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige aller nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation afledt af blandt de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer, dvs. de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på de specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien og fortsat vil gøre i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig netto opgørelse af udgifterne til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr. under hensyn til at der overføres midler fra 2022 til 2023.


Opgørelse er vedhæftet som bilag.


Fagudvalgets økonomi:Ovenstående tabel viser, at der for Beskæftigelses & Integrationsudvalget skønnes et samlet merforbrug i omegnen af 5 mio. kr. Det er en forbedring siden sidste skøn på omkring 3 mio. kr.

Det er i overvejende grad Integrationsområdet som er påvirket af krigen i Ukraine der hos beskæftigelsen gør, at budgettet ikke holder. I tabellen er merskønnet på integration isoleret og 'pillet ud' af det øvrige skøn, for bedre at kunne styre den øvrige ramme.


På udvalgets øvrige ydelser, ses en fortsættelse af de forskydninger vi har set i foråret, dvs. blandt andet et fortsat fald i ledigheden, hvilket betyder at antallet af kontanthjælps- og dagpengemodtagere falder, mens der fortsat er stigende aktivitet på førtidspensionsområdet. Samtidig er flere kommet i fleksjob, og derfor ses også et fald i antallet af borgere på ledighedsydelse. Forskydningerne er forventet og administrationen kigger løbende ind i økonomiske redegørelser med henblik på løbende monitorering af ændringer og evt. afvigelser i forhold til det forventede. Administrationen er i særlig grad opmærksom på at følge en eventuel afmatning i markedet som følge af Ruslands angreb på Ukraine og de eventuelle afledte økonomiske konsekvenser for beskæftigelsesområdet.


Forklaring til tabellen:

 • Under 'Integration' forventes et merforbrug på 5 mio. kr. Det er meget usikkert, hvor meget Ukraine krigen fortsat kommer til at påvirke beskæftigelsesområdet i Faxe Kommune. Før sommerferien forventedes 100 tilkomne ukrainere (helårspersoner) i den arbejdsdygtige alder på baggrund af skøn fra Rigspolitiet. Med forventet regnskab pr. juni forventes færre tilkomne Ukrainere og derfor er skønnet også nedjusteret fra 7 mio. kr. til 5 mio. kr.

Størrelsen af merforbruget er usikkert for 2022, da en del af refusionen kommer som resultattilskud 5 år frem som dog endnu ikke kendes og derfor ikke er medtaget i skønnet.

 • Under 'Sygedagpenge' forventes et merforbrug på 8 mio. kr. i lighed med forventningen i foråret. Sygedagpengeområdet er på landsplan, også i 2022, blevet ekstra-ordinært påvirket af Covid-19. Dette skyldes den midlertidige genoptagelse af de lempeligere regler for arbejdsgiverrefusion for Covid-19 fra første dag af sygeperioden i årets første måneder. Sædvanligvis har kommunen ikke udgifter til sygedagpenge i de første 30 dage af et sygefravær, dermed medfører denne midlertidige ændring en stor uventet merudgift på området.

Derudover har Covid-19 situationen også indirekte fortsat betydning for længden af sygedagpengeforløbene, på baggrund af udsatte behandlinger og operationer.

 • Under 'Fleksjob' forventes et merforbrug på 4 mio kr. i lighed med forventningen i foråret. Merforbruget skyldes at der er flere end forventet der får et fleksjob. Den generelt lave ledighed i Danmark betyder også flere borgere i fleksjob. Det større antal borgere i fleksjob hænger sammen med det faldende antal borgere, der modtager ledighedsydelse.
 • Under 'Pensioner' forventes et merforbrug i omegnen af 14 mio. kr. i lighed med forventningen i foråret. Pensionerne består af Førtidspension efter henholdsvis gammel og ny ordning samt Seniorpension.

Der pensioneres forsat flere end forventet i 2022. Især seniorpensioner er der kommet flere af i forhold til forventet. For seniorpensioner forventes således et merforbrug på 10 mio. kr. Og for førtidspensioner forventes et merforbrug på 4 mio. kr.

 • Under 'Ledighedsydelse', 'Kontant- og Uddannelseshjælp' samt 'Dagpenge', ses et samlet mindreforbrug i omegnen af 25 mio. kr. som skyldes den faldende ledighed.


Midtvejsregulering:

Så kom den ventede midtvejsregulering. På sidste møde blev udvalget orienteret om at situationen på arbejdsmarkedet har udviklet sig mere gunstigt end forventet med økonomiaftalen for 2022 og at kommunen derfor skulle forvente at tilbagebetale en del af de midler, der blev indlagt i Budget 2022 gennem budgetgarantien. Administrationen varslede en derfor en negativ midtvejsregulering på i omegnen af 20-30 mio. kr.

Den endelige størrelse af midtvejsreguleringen kom henover sommeren, og kommunen skal tilbagebetale 19,6 mio. kr., altså en del lavere end forventet. Reguleringen skal betragtes som en likviditetsforskydning og vedrører Faxe Kommunes kasse og ikke Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budget.


Med midtvejsreguleringen kom også Lov- og cirkulæreprogrammet, og her fremgår det at kommunen modtager ca. 2 mio. kr. til dækning af de udgifter som kommunen har haft i forbindelse med udvidet arbejdsgiverrefusionen fra første sygedag i januar og februar måneder. Processen omkring fordeling af det samlede lov- og cirkulære er igang.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

79. Orientering om 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, samt medfinansiering af Tidlig Pension

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om vedtagelsen af den anden delaftale om nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Delaftalen er en del af medfinansieringen af Tidlig Pension. Med budget 2022 blev der afsat 1,9 mio. kr., som videreføres i 2023. I budget 2023 skal der medfinansieres yderligere 2,6 mio. kr. Aftalen understøtter en stærk beskæftigelsesindsats uden unødigt bureaukrati, hvor jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn.

Sagsfremstilling

Retten til tidlig pension giver nedslidte danskere en mulighed for at forlade arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen. Som led i aftalen fra 2020 om tidlig pension blev det aftalt, at en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen skal finansiere aftalen om tidlig pension. Første delaftale blev vedtaget i juni 2021, og indeholdt bl.a. en lempelse af proceskravene til indsatsen for uddannelseshjælpsmodtagere og mulighed for digitale samtaler efter seks måneders ledighed.


Anden delaftalen blev vedtaget i juni 2022 og indeholder følgende delelementer:

 • Et forenklet kontaktforløb med mere ansvar til a-kasserne
 • Mere målrettede tilbud og mindre brug af øvrig vejledning og opkvalificering
 • Øget mulighed for digitale samtaler
 • Mindre administration i jobcentrene
 • Igangsættelse af en række analyser og gennemgange af beskæftigelsesindsatsen


Lovforslag for de indsatser, der træder i kraft i 2023 forventes at blive fremsat i efteråret 2022. For indsatserne, der træder i kraft i 2024 forventes lovforslaget at blive fremsat i foråret 2023.


Aftaleteksten og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)s gennemgang af aftalen er vedlagt sagen som bilag. Derudover er der vedlagt en økonomisk notat omkring finansieringen af Tidlig Pension via nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune skal forvente at skulle bidrage med følgende medfinansiering i forhold til tidlig pension, som er den forventelige besparelse i forbindelse med nytænkningen af beskæftigelsesindsatsen. Det er en lokalpolitisk beslutning, hvor medfinansieringen til tidlig pension skal placeres.


Med budget 2022 blev der afsat 1,9 mio. kr., som videreføres i 2023. I budget 2023 skal der derfor medfinansieres yderligere 2,6 mio.kr. (4,5 mio. - 1,9 mio.).

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

80. Orientering om udvalgte nøgletal

Resume

Med denne sag giver administrationen en status på de tre nøgletal, som udvalget har besluttet at følge ved hvert møde. De drejer sig om fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken, andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse og fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, der modtager sygedagpenge.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,3 % i juni 2022. Faxe Kommune ligger således fortsat under landsgennemsnittet og gennemsnittet for RAR Sjælland, som begge ligger på 2,4 % i juni 2022.


Faxe Kommune er derved godt placeret med en lav ledighed. Det betyder dog samtidig, at vi er udfordret i forhold til at understøtte lokale virksomheder med rekrutteringsudfordringer.


Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent for fleksjobvisiterede borgere på 9 %. Faxe Kommune ligger således fortsat under landsgennemsnittet på 12 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 13 % i juni 2022.


Med kun 9 % ledighed for fleksjobvisiterede borgere ligger Faxe Kommune nr. 17 i landet på denne måling i juni 2022.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken, der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune fortsat ligger over både RAR Sjælland og Hele landet, når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager sygedagpenge. I maj 2022 var tallet 3,3 % i Faxe Kommune, sammenlignet med 2,6 % på landsplan og 3 % i RAR Sjælland.


Der arbejdes særligt på at sænke forsørgelsestrykket på sygedagpengesager i Jobcenter Faxe, som også påvirkes af det høje sygefravær internt i Faxe Kommune.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

81. Lukket punkt: Orientering om politianmeldelse af borger

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

82. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser.
 • Brev fra Beskæftigelsesministeren vedrørende syge borgere, der kommer i klemme i jobcentrene.
 • Brev fra KL, Beskæftigelsesministeren og Udlændinge- og Integrationsministeren vedr. opfordring til hurtig kompetenceafklaring af fordrevne fra Ukraine.
 • Invitation til Jobcamp inkl. program
 • Faxe Kommunes beregnede kommunekvote af flygtningefordelingen i 2023 er fastsat til 5.
 • Ændring i Det Fælles Datagrundlag (DFDG), så der ikke længere er krav om registrering af slutdato for undtagelse fra 225-timersreglen. Styrelsen har med dette ønsket at sikre, at borgere ikke uretmæssigt bliver trukket i deres ydelse.
 • Flagdagsarrangement 5. september 2022
 • Oversigt over udgifter til løn (konto 6) og indsats (konto 5) i 2021 blandt landets jobcentre.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Intet hertil.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

83. (Lukket)
84. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat d. 15. august 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat fra d. 15. august 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsområdet.

Beslutning

Godkendt.


Michael Christensen (C) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).