Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 24-06-2019

Referat
Dato:
Mandag, 24 juni, 2019 - 16:00
Hent som fil:
45. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Marianne Ørgaard (L) deltog ikke ved dette punkt.

46. Forenklet beskæftigelsesindsats

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse orienterer i denne sag om vedtagelsen af to lovforslag, der forenkler beskæftigelsesindsatsen, og implementeringen af disse. En konsulent fra Mploy er gæst ved dette punkt og giver et kort oplæg om arbejdet med implementeringen af de to lovforslag.

Folketinget har tirsdag den 30. april 2019 vedtaget to lovforslag, som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats fra august 2018. Med vedtagelsen bliver beskæftigelsesindsatsen forenklet og udmøntet i en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, som bliver lettere for borgere at forstå og lettere for kommuner og arbejdsløshedskasser at administrere efter. Samtidig igangsættes et forsøg, hvor 9 a-kasser i en firårig periode overtager en del af jobcentrenes ansvar for at få ledige i job, dog kun i max 3 måneder. De udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtager i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet. I Faxe Kommune er det a-kasserne Metal, FOA, HK og SL, som medvirker i forsøget.

Den overordnede intention med aftalen er en forenkling af lovgivningen på området, en mere individuel tilrettelæggelse af den enkelte borgers forløb, samt et stærkere virksomhedsrettet fokus.

De to lovforslag udmønter i alt 31 initiativer, som skaber regler på tværs af målgrupper samt færre og mere enkle proceskrav:

 • Der bliver kun et fælles krav til kontaktforløbet. Alle skal have mindst fire jobsamtaler i løbet af de første seks måneder. Efter seks måneder er det op til jobcentret i samarbejde med den ledige løbende at vurdere, hvad der er behov for. Samtalekravet starter dog på ny, hvis borgeren skifter ydelse.
 • Der bliver også kun et fast krav til ret og pligt-tilbud til dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Nemlig ét tilbud senest efter seks måneders ledighed. Det skal give kommunerne og den enkelte sagsbehandler mulighed for at give ledige en individuel, tilpasset indsats.
 • Det betyder at kravet til jobsøgning de sidste seks uger fjernes. Ledige skal altså ikke længere søge job, når de står over for fx pension, nyt job eller barsel.
 • Med lovforslagene sikres det også, at de digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen bliver udvidet og forbedret.

Lovforslagene dækker ikke indsatsen for borgere under 30 år og ej heller integrationsområdet.

Aftalepartierne har lagt stor vægt på, at den større frihed til kommunerne på ingen måde må betyde, at ledige efterlades passive og uden indsats. Det er baggrunden for, at der indføres en skærpet opfølgning på kommunernes indsats, hvor det bliver muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. I sidste ende kan kommuner sættes under administration med centralt fastsatte krav til indsatsen.

Lovforslagene træder i kraft d. 1. januar 2020.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov nr. 548 af 7.5.2019


Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love

Økonomi

 Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).


47. Status for FGU Faxe

Sagsfremstilling

Formålet med denne sagsfremstilling er at orientere om status for den faglige del af Den Forberedende Grunddannelse (FGU) samt orientere om økonomien pr. elev på uddannelsen.

FGU er en ny uddannelse, som starter op i august 2019. FGU er målrettet unge under 25 år, som ikke er i beskæftigelse, og som ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Målgruppen er de unge, der i dag går på Produktionsskole, Erhvervsgrunduddannelse (EGU), Forberedende Voksen Uddannelse (FGU), Kombineret ungdomsuddannelse (KUU), Almen voksenuddannelse (AVU) og Ordblindeundervisning for Unge (OBU). Uddannelsen skal ruste de unge til at komme videre i en ungdomsuddannelse og derefter komme videre ind på arbejdsmarkedet.

Faxe Kommune er en del af FGU-institutionen, som udover Faxe består af Køge, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner. Fysisk placeres FGU’en i Faxe Kommune i Faxe by.

FGU’en i Faxe Kommune kommer til at tilbyde tre praktiske linjer: fødevarelinje, sundhedslinje og håndens arbejde. Der arbejdes på at skabe et campus miljø for de studerende sammen med VUC i Faxe, der har til huse på samme adresse. Der vil dagligt blive serveret et sundt måltid mad til eleverne. Eleverne skal selv producere maden, og for at skabe størst mulig inklusion tilbydes der også salg til VUC elever og lærere. På den måde skabes der synergi både indenfor FGU'en og mellem de to uddannelsesinstitutioner.

Faxe Kommunes UngeVej har foretaget en overordnet målgruppevurdering, som viser, at der vil være 123 elever til FGU i Faxe Kommune.

Lovgrundlag

Lov om forberedende grunduddannelse.

Økonomi

Ifølge sektorskrivelsen skal kommunerne finansiere 67.400 kr. pr. helårsperson plus 28.320 kr. pr. elev i skoleydelse dvs. i alt 95.720 kr. pr. FGU elev pr. år.

67.400 kr. pr. helårsperson

8.290.200

Skoleydelsen 28.320 pr. elev (sektorskrivelse)

3.483.360

Helårsbudget

11.773.560

Budget 2019 (5 mdr.)

4.905.650Udgiften til FGU forventes på den baggrund at blive 11.773.360 kr. pr. år. Mens den for 2019 (de fem måneder fra august til december) forventes at blive på 4.905.650 kr.

Ifølge regnskab 2018 var udgifterne til EGU og Produktionsskolerne ca. 3,7 millioner kr. FGU'en forventes derfor at mangle budget på ca. 8,1 millioner kr.

Så vidt vides på nuværende tidspunkt bliver kommunerne ikke kompenseret for merudgifterne, da det er kommunerne der bidrager med medfinansiering til staten.


Sagen afgøres af

 Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at der på august mødet kommer en redegørelse for indhold og økonomi for FGU.


Tanja Larsson (A) kunne ikke godkende indstillingen, idet de økonomiske konsekvenser ikke er tilstrækkeligt belyst, herunder om Faxe Kommune kan kompenseres yderligere, eller om dette skal ske ved en tillægsbevilling. Punktet bør derfor videresendes til Økonomiudvalget.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).


48. Projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune"

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller i denne sag til at nytteindsats projektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" ophører pr. 30.9.2019.


Det daværende Beskæftigelsesudvalg godkendte i 2017 nytteindsatsprojektet "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune". I september 2018 modtog Faxe Kommune dispensation fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til at udvide projektets deltagerantal fra 20 til 40 nytteindsatser. Desuden blev omfanget af arbejdsopgaver også udvidet til at indkludere følgende:


 • Skraldeopsamling og pasning af grønne arealer ved Faxe Kalkbrud, nærmere betegnet skrænterne og stisystemet fra gryden og ned til kalkbrudet
 • Skraldeopsamling på markstier, hjertestier, strande, skove (der hvor Park og Vej ikke kommer),
 • Bekæmpelse af invasive arter som fx japansk kæmpe pileurt m.fl.(Faxe Kommune koordinerer med relevante tillidsrepræsentanter)
 • Maling af autoværn / broer / km. sten,
 • Kratrydning under autoværn, reparation af snestokke, samt reparation og maling af kommunens ikke nagelfaste flagstænger.

Dispensationen gælder til og med d. 24. september 2020. Projektet driftes i samarbejde med Vej og Park og drives af to sjakbajser, som varertager den daglige drift. Deres ansættelse ophører pr. 30.9.2019.


Status på borgere, der har deltaget i projektet


Siden sidste status i november har 154 borgere deltaget i projektet. Nedenfor ses en status på borgerne (kopi af status fra november 2018 er vedlagt som bilag).Tallet i parantes viser det antal borgere, hvis status er henholdsvis: Gennemført, i gang med forløbet, stoppet pga. ordinært arbejde eller uddannelse, virksomhedspraktik, afvisningen af tilbuddet, sygdom eller andet- Andet dækker bl.a. over fejloprettelser, afslag på ydelse, EGU Ung på Vej, produktionsskole, brobygning ZBC, fraflyttet kommunen.


I samme periode er der registreret 2441 ulovlige fraværsdage og 643 lovlige fraværs dage fordelt på de 154 borgere. Det svarer til, at borgerne i gennemsnit har 16 ulovlige fraværsdage og 4 lovlige fraværsdage.


På en gennemsnitsdag udebliver 57 % af de visiterede ulovligt, 27 % møder til tiden, 1 % møder ikke til tiden, og 15 % har lovligt fravær. Hvis borgeren udebliver uden lovlig grund, foretages partshøring og sanktion i henhold til gældende lovgivning.


Fordele ved forlængelse af projektet
Projektet har flere fordele i forhold til den beskæftigelsesrettede indsats. Straksaktivering via nytteindsats medvirker til, at job- og uddannelsesparate borgere motiveres til at søge job fremfor at ansøge om uddannelses- eller kontanthjælp. Projektet er på den måde med til at styrke tilgangen om at “vende borgeren i døren”. Samtidig er arbejdsgangen for jobformidlerne mere smidig, og derved kan jobformidlerne anvende mere arbejdstid på de borgere, som er længere fra arbejdsmarkedet og har brug for en større indsats fra kommunens side. Projektet er organiseret sådan, at det rent administrativt er nemt at tilgå, særligt i forhold til henvisningen til projektet og det faktum, at de unge hentes, hvorfor der ikke skal udbetales transportgodtgørelse.


Økonomi
I 2019 er der budgetteret med et forbrug på 1.020.000 kr for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet. Driftsudgiften for 2020 forventes at være tilsvarende. Pt. skønnes et merforbrug på ca. 1,5 mio. kr. i 2019 for hele Beskæftigelses & Integrationsudvalgets samlede ramme på netto 520 mio. kr.

Udgifter til "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet er indkluderet i det forventede merforbrug i 2019. Såfremt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" ophører pr. 30.9.2019 vil der være et potentielt mindreforbrug svarende til 255.000 kr. for perioden oktober til december 2019. Det vil sige at det forventede merforbrug på pt. ca. 1,5 mio. kr. kan således nedskrives med ca. 255.000 kr. i 2019.

Tilsvarende vil budgetrammen for 2020 nedskrives med 1.020.000 kr. svarende til et års budget for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet.

I ovenstående økonomiske beregninger er der ikke taget højde for, at nedlæggelse af "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet vil medføre mere administrativ sagsbehandling til alternativ placering af målgruppen.


Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelses indsats.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" ophører pr. 30.9.2019.

Beslutning

Punktet sendes retur for yderligere belysning og fremsættes igen på augustmødet.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).


49. Orientering om egendriftssag fra Ankestyrelsen

Sagsfremstilling

Orientering om at Ankestyrelsen af egen drift har genoptaget en sag og ændret sin egen afgørelse til fordel for Faxe Kommune.

Sagen handler om fradrag i hjælpen for udeblivelse fra et aktivitetstilbud. Ankestyrelsen finder, at deres behandling af sagen om fradrag i hjælpen lider af en væsentlig sagsbehandlingsfejl fra Ankestyrelsens side, der har haft indflydelse på deres afgørelse af sagen.


I første behandling af sagen fandt Ankestyrelsen, at kommunens vejledning om konsekvenserne ved udeblivelse fra tilbuddet var upræcis. Efter at have modtaget supplerende oplysninger i form af borgerens "Min plan" finder Ankestyrelsen nu, at borger var oplyst om konsekvenserne ved udeblivelse. Ankestyrlesen finder derfor, at Faxe Kommune havde ret til at foretage fradrag i hjælpen, fordi borger udeblev fra sit tilbud uretmæssigt, og kommunens afgørelse stadfæstes dermed.


Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).


50. Budget 2020 - 2023 - Budgetforslag

Sagsfremstilling

Af budgetvejledningen for budget 2020-2023 fremgår, at fagudvalgene ultimo juni behandler budgetforslagene, som er sendt i høring pr. 1. juni, og som behandles på 1. budgettemadag d. 27. juni.


Primo marts 2019 blev de første budgetrammer for 2020 forelagt Økonomiudvalget. Direktionen, Chefforum og en bredere kreds af medarbejdere har til budgettemadagen udarbejdet en række budgetforslag, som behandles på 1. budgettemadag. Der er tale om besparelses- og effektiviseringsforslag på driften, samt forslag som reducerer anlægsbudgettet.


Da budgettemadagen følger efter fagudvalgsmøderne i juni, er der i sagsfremstillingen ikke taget højde for drøftelser/tilkendegivelser fra budgettemadagen. Alle fagudvalg får hermed mulighed for at kommentere på det udarbejdede budgetmateriale.


På grund af de forsinkede forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020 og dermed manglende indsigt i Faxe Kommunes indtægter i 2020 er det sandsynligt at den første budgettemadag udskydes.


Budgetforslagene indgår efter fagudvalgsbehandlingen i den videre budgetproces samt i høringsprocessen.


Alle budgetforslag kan tilgås i den elektroniske budgetmappe på kommunens hjemmeside.

Link hertil:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/b...


Budgetforslagene indgår ikke som særskilte forslag, men som samlefiler med dertil hørende oversigter – dét betyder at fagudvalgene både bliver berørt af forslag under de enkelte fagudvalg, forslag der går på tværs af de 6 fagudvalg samt forslag under Økonomiudvalget.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Faxe Kommunes budgetvejledning for budget 2020-2023.

Økonomi

Fremgår af de enkelte forslag.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At de udarbejdede budgetforslag drøftes,
 2. At de udarbejdede budgetforslag, og forslag til anlægsplan indgår i det videre budgetarbejde, og
 3. At sagen herefter oversendes til Byrådets budgetbehandling.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog ved dette punkt i stedet for Marianne Ørgaard (L).

51. Dialogmøde med CenterMED

Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget afholder sammen med Socialudvalget dialogmøde vedrørende budget 2020 med Centerudvalg for Center for Familie, Social & Beskæftigelse, jævnfør budgetvejledningen for 2020.

Formålet med dialogmødet er at give udvalget indblik i de faglige udfordringer og eventuelle bekymringer medarbejderne finder vigtige i forhold til budgetlægningen for det næste år. Derudover giver dialogmødet de ansatte indblik i de dilemmaer og udfordringer politikerne oplever, når der nødvendigvis skal prioriteres i forhold til helheden.

Der er afsat 30 minutter til dialogen.

Lovgrundlag

Budgetvejledningen for 2020.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


René Tuekær (L) deltog i stedet for Marianne Ørgaard ved dette punkt (L).


Nellie Bradsted (V) deltog ikke ved dette punkt.

52. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser
 • Orientering om § 17, stk. 4 udvalgets drøftelse af regelforenkling på beskæftigelsesområdet (referat vedlagt som bilag)
 • Drøftelse af udvalgets ønsker til forskellige benchmarks på beskæftigelsesområdet

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Beslutning

.

53. (Lukket)