Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 25-05-2020

Referat
Dato:
Mandag, 25 maj, 2020 - 16:00
Hent som fil:
31. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

32. Oplæg v. Beskæftigelses & Integrationsambasadøren

Sagsfremstilling

Integrations- og beskæftigelsesambassadøren vil holde et kort oplæg om ambassadørens arbejde i Integrations- og Beskæftigelsesambassadørprojektet, herunder status for arbejdet i projektet og planer for den kommende tid. Projektet løber til 31.12.2021.


Der vil også være afsat tid til spørgsmål.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

33. Evaluering af Faxe Kommunes Integrationspolitik

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2015 den gældende Integrationspolitik. I denne sag fremlægger Center for Familie, Social & Beskæftigelse en evaluering af Integrationspolitikken. Evalueringen vil danne baggrund for udarbejdelsen af ny Integrationspolitik. En ny Integrationspolitik vil ligeledes tage afsæt i den politiske og beskæftigelsesmæssige udvikling, der har været på integrationsområdet siden 2015. Evalueringen er vedlagt som bilag.

 

Evaluering af Integrationspolitikken

Integrationspolitikken er bygget op omkring fem søjler: Medborgerskab & Frivillighed, Uddannelse, Beskæftigelse, og Familie, Sundhed & Bolig. Til hver søjle knytter der sig flere målsætninger. Disse evalueres i vedlagte bilag.


Integrationspolitikken er kendetegnet ved at være udarbejdet på et tidspunkt, hvor Danmark modtog væsentligt flere flygtninge end tilfældet er i dag. Det betød at Faxe Kommune, ligesom flere andre kommuner, stod med nye udfordringer ift. tilbyde bolig, uddannelse og ikke mindst beskæftigelse til mange nyankomne borgere.


I takt med at antallet af flygtninge faldt efter og ny lovgivning og arbejdsgange blev implementeret, finder evalueringen generelt, at borgere med anden etnisk baggrund end dansk, herunder flygtninge nu kan anbefales at modtage samme ydelser og service som kommunens øvrige borgere. Det betyder, at denne gruppe borgere nu kan modtage samme tilbud, som andre borgere, og det betyder derfor også, at der ikke er behov for så mange særlige tilbud for denne målgruppe, som der er lagt op til i Integrationspolitikken fra 2015. Desuden stilles der fra eksempelvis Beskæftigelsesministeriet krav om at arbejde med flygtninges selvforsørgelsesgrad og repatriering i kommunernes beskæftigelsesplaner, hvorfor kommunerne allerede er forpligtet til at arbejde med dette uagtet egne politikker.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående at Integrationspolitikken revideres med udgangspunkt i evalueringens fund. Det indebærer bl.a. at administrationen anbefaler at en ny Integrationspolitik har fokus på hvilke værdier og strategiske indsatsområder, der kendetegner arbejdet på integrationsområdet frem for konkrete målsætninger.

Evalueringen peger på følgende fokusområder i udarbejdelsen af en ny integrationspolitik: 


 • Øget fokus på helhedsorienterede indsatser og løbende pleje af det tværgående samarbejde internt i organisationen og med civilsamfund
 • Opkvalificering af frivillige foreninger og sportsklubber, som medvirken til en bedre integration
 • Todelt og digital sprogundervisning, som imødeser en både hurtig tilgang til arbejdsmarkedet samt en øget mulighed for at opnå tilgang til de danske uddannelser.
 • Strategiske samarbejder mellem Jobcentret og brancher med mangel på arbejdskraft med henblik på etablering af IGU forløb og øvrige uddannelses og beskæftigelsesmuligheder for målgruppen såvel som etniske danskere
 • Fortsat fokus på repatriering. Faxe Kommune er den kommune i landet med flest repatrieringssager i forhold til indbyggertal. Fremadrettet kan der arbejdes med at udvikle flere oplysningskampagner, møder eller lignende om mulighederne for frivillig repatriering. Frivillige kan med fordel klædes på til at orientere om muligheder for repatriering.

Administrationen vil på næste møde i juni måned fremlægge en procesplan for udarbejdelse af en ny integrationspolitik i overensstemmelse med udvalgets beslutning.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • evalueringen af integrationspolitikken tages til efterretning
 • udvalget følger anbefalingen om at udarbejde en ny integrationspolitik
 • på næste møde fremlægger administrationen en procesplan for ny integrationspolitik jf. gældende lovgivning

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

34. Orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Centerchefen giver en mundtlig orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune.


Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: INgen.

35. Handleplan i forbindelse med Tilsyn af Danskuddannelse 2019

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse følger med denne sag op på sag nr. 23, hvori udvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en handleplan og konklusion i forhold til de mange uregelmæssigheder og alvorlige fejl og mangler, der blev konstateret ved tilsynet.


Administrationen vil i den forbindelse påpege, at det i Faxe Kommunes udbudsmateriale til udbuddet af Danskuddannelse for Voksne Udlændinge fremgik, at det var et krav til aktøren, at undervisningen skulle have et stort fokus på arbejdsrettet dansk, både efter ønske fra udvalget og administrationen. Den faglige tilgang til undervisningen hos A2B er som et resultat deraf anderledes end den tilgang tilsynsførende har haft, hvilket flere steder har resulteret i anmærkninger under tilsynet. Disse anmærkninger er administrationen ikke nødvendigvis enige i.


Faxe Kommune har holdt et møde med A2B hvor tilsynsraportens kritikpunkter blev gennemgået, og er på baggrund af disse drøftelser blevet enige om, hvordan der skal handles fremadrettet.


Handleplan

Fokuspunkter

Handling

Karakterniveau

Det blev aftalt, at det fortsatte fokus skal være på, at finde den hurtigste og sikreste vej til arbejdsmarkedet for kursisterne.


En stor del af de tilbageværende kursister fra Faxe Kommune ville også i hjemlandet have vanskeligt ved at klare deres skolegang begrundet i manglende indlæringsevne. Disse borgere tilbydes særundervisning, men man kan ikke forvente samme progression og karakterer som for borgere uden indlæringsudfordringer.

Visitationspraksis


Begrebet ”behørig afdækning” blev drøftet. Der kræves ingen bestemte metoder til denne afdækning i bekendtgørelsen, hvorfor det bygger på en individuel vurdering.  A2B vurderer, at de fuldt ud lever op til den omtalte bekendtgørelse.

Mangelfuld undervisningsdifferentiering

A2B kunne ikke nikke genkendende til tilsynets observation omkring mangelfuld undervisningsdifferentiering, idet de faste lærere på undervisningsdagene alle er erfarne med undervisningsdifferentiering.

Lærernes faglige kvalifikationer

På tidspunktet for tilsynet  havde 2 ud af 5 lærerne ikke de nødvendige kvalifikationer. Den ene af de nævnte lærere, har efterfølgende fået dispensation – og den anden lærer underviser ikke på danskuddannelsen, men på FVU (Forberedende Voksen Undervisning) og opfylder kriterierne for FVU undervisning.

”Rykken til venstre” på modultrappen

A2B oplyser, at der intet økonomisk incitament er i at ”rykke til venstre”. Selv om prisen på modulet til Faxe Kommune er dyrere, oplyser A2B at fortjenesten for dem, er mindre når borgeren ”rykkes til venstre”.

Kursister Indplaceres generelt lavt på modulerne.

Faxe Kommune orienterede om, at Jobcenteret som udgangspunkt arbejder efter empowerment tankegangen, hvor troen på borgeren bliver vigtig for at opnå progression. Metoden blev drøftet – og det blev aftalt at A2B vil prøve at anvende denne metode i de individuelle vurderinger af borgernes indplaceringer fremadrettet.

Fokus på testmål i modsætning til modulmål

A2B anerkender, at der kan være situationer hvor kandidaten har opnået færre lektioner førend beståelse af modul 2.5.


I høj grad skyldes denne praksis ofte, at kommune eller kandidat – eller begge – ønsker at tilmelde kandidaten til førstkommende eksamenstermin. Da kandidaten skal være på slutmodul for at kunne gå til prøve, er det derfor nødvendigt at sikre, at de hurtigt kommer på slutmodul.

Tolkedelen

A2B er ikke enige i tilsynets opfattelse af, at visitation kræver tolke. Vejledningen lyder fra Ministeriet, at ”Visitationssamtalen bør som udgangspunkt gennemføres på et fælles sprog.” Hos A2B har visitatorerne faglighed til at finde et fælles sprog – bl.a. nonverbalt. Hvis kandidaten medbringer en tolk, fokuserer A2B på, at samtalen foregår med kandidaten.


Faxe Kommune har løbende været i dialog med A2B omkring tilsynets konklussioner, og der har været fokus på at rette op på de ureglmæssighedder og fejl der blev påpeget i tilsynet.


Den 30. april modtog Faxe Kommune en opsigelse af kontrakten vedrørende danskuddannelse for voksne udlændinge fra A2B, således at kontrakten ophører pr. 31/12 2020. Opsigelsen blev begrundet med de udfordringer Covid-19 har resulteret i, herunder specielt muligheden for at kunne levere undervisning inden for de aftalte rammer og kvalitetskrav i kontrakten. Faxe Kommune er på nuværende tidspunkt ved at undersøge de juridiske muligheder i forhold til en tillægskontrakt i opsigelsesperioden, samt en plan for, hvad der skal ske efter kontraktens ophør. Dette fremlægges hurtigst muligt til politisk drøftelse.

Lovgrundlag

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge.

Vejledning til kommunernes tilsyn.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling


Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • handleplanen tages til efterretning.
 • faglige principper for valg af ny leverandør drøftes i udvalget

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

36. Orientering om godkendte budgetoverførsler fra 2019 til 2020

Sagsfremstilling

Sagen vedrørende budgetoverførsler fra 2019 til 2020 blev i år ekstraordinært fremrykket og allerede godkendt af Byrådet d. 15. april 2020.


Af vores godkendte tidsplan for overførsler fremgår det, at sagen skal behandles i fagudvalgene og derfor orienteres I i denne sag. Hele sagen fra Byrådets behandling kan læses i bilag 5.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Faxe Kommunes principper for økonomistyring

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen om budgetoverførsler 2019 til 2020 tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Nellie Bradsted (V) deltog ikke ved dette punkt.

37. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi, og på driften viser resultatet en forventning om merforbrug på 8,0 mio. kr., fordelt på 5,7 mio kr serviceudgifter og 2,3 mio. kr. ikke serviceudgifter. Når de 5,7 mio. i merforbrug sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som alene var udfordringen for velfærdsområderne på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr. Der er således fortsat udfordringer på; Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget, Senior og Sundhedsudvalget og Beskræftigelses- & Integrationsuvalget.


På anlæg ses et merforbrug på 9,6 mio. kr., hvilket skyldes at overførsler på 31,2 mio. kr. ikke indberettet i korrigeret budget pr. 31. marts. Hertil forventes fremrykning af anlæg fra 2021 på ca. 15 mio. kr. som samtidig skønnes brugt.


Forventet regnskab er gået den digitale vej. Jedox - en digital løsning, som Økonomiafdelingen har udviklet til Faxe Kommunne. Løsningen tages i brug til opfølgninger i 2020. Dét betyder, at bilagene ser en smule anderledes ud end de plejer.  


Forventet Regnskab Drift

I forhold til korrigeret budget på 2.262,0 mio. kr., forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. (se fordelingen i nedenstående tabel).- opdelt på udvalg

Korrigeret budget indeholder P/L-puljer på alle udvalg.


Udfordringen på servicerammen udgør i opgørelsen 5,7 mio. kr. Når tallet sammenlignes med de 33,8 mio. kr., som var udfordringen på servicerammen pr. 23. marts, skal det tages i betragtning, at ikke disponerede puljemidler til digitalisering og Fælles om Forebyggelse nu indgår i skønnet, som et mindreforbrug på 20 mio. kr., hvad de ikke gjorde i skønnet pr. 23. marts. Dertil kommer forventede mindreforbrug på Økonomiudvalget, Teknik og Miljøudvalget samt Plan og Kulturudvalget på tilsammen cirka 8 mio. kr. I alt giver det cirka 34 mio. kr.

Servicerammen pr. april belastes med yderligere13,6 mio. kr., idet overførslerne fra 2019 gives som tillægsbevillinger.


På Byrådets behandling d. 12. maj 2020 om konsekvenser for budget 2020, dagsordenspunkt 79, blev der besluttet at afhjælpe det nuværende skønnede merforbrug på ca. 39 mio. kr. på de 4 udfordrede udvalg med ialt 44,6 mio. kr., fordelt med;


 • Reduktion af puljer under direktionen, 20 mio. kr.
 • Reduktion af PL-puljer, 7 mio. kr.
 • Budgetreduktioner jf. budgetforslag, 17,6 mio. kr.

 

Nedenfor ses overordnede bemærkninger på alle fagudvalg, og der henvises til bilag for yderligere information. 


Teknik & Miljøudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 4,1 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Plan & Miljø, 1,7 mio. kr., som primært kan henføres til Kollektiv Trafik samt Natura 2000 projektet.
 • Center for Ejendomme, 2,4 mio. kr., som kan henføres til Vintertjeneste

Plan & Kulturudvalget

Der forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.


Økonomiudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på 25,7 mio. kr., fordelt på;

 • Direktionen, 15,3 mio. kr. som primært kan henføres til puljer der ikke skønnes brugt .
 • Center for Børn & Undervisning, 0,06 mio. kr.
 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 9,3 mio. kr., som kan henføres til det specialiserede børneområde, herunder puljen til Fælles om Forebyggelse der ikke skønnes brugt.
 • Center for Sundhed og Pleje, intet at bemærke.
 • Center for Ejendomme, -0,02 mio. kr., som kan henføres til en uafklaret budgetreduktion vedr. Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
 • Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice, -0,18 mio. kr., som kan henføres til reducering af indtægter på rykkergebyrer.
 • Direktionssekretariatet, 1,1 mio. kr., som primært kan henføres til at budgettet til valghandlinger ikke skønnes brugt.
 • Center for Plan & Miljø, 0,2 mio. kr., som henføres til at P/L-puljen ikke skønnes brugt.
 • Center for HR, Økonomi & IT, -0,1 mio. kr., intet at bemærke.

Senior & Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindre forbrug på 7,9 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Sundhed & Pleje, 8,5 mio. kr., som primært henføres til Kommunal Medfinansiering af Sundhedsområdet (KMF).
 • Center for Børn & Undervisning, -0,5 mio. kr. som henføres til Tandplejen.

Beskæftigelses & Integrationsudvalget (BIU)

Der forventes et samlet merforbrug på 16,2 mio. kr., fordelt på;

 • Center for Familie, Social & Beskæftigelse, 15,2 mio. kr. som henføres til analysen og forventning om udvikling af forsørgelsesområdet udført af Mploy.
 • Center for Ejendomme, -1,0 mio. kr., som henføres til manglende tildelt budget fra Center for Familie, Social & Beskæftigelses del af BIU ramme.

Socialudvalget

Der forventes et merforbrug på 15,9 mio. kr., som primært kan henføres til 'Opholdssteder for børn' og unge samt 'Længerevarende botilbud'.


Børn & Læringsudvalget

Der forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr., som kan henføres til aktivitetsstigning på specialskoleområdet. Derudover er BLU orienteret om et yderligere merforbrug på 9,1 mio. kr. som kan henføres til skoleområdet og SFO. Dette skøn fremgår ikke af tabel 1 ovenfor. Dette yderligere merforbrug forventes i overvejende grad at kunne indhentes ved hjælp af administrative handleplaner for de 3 skoler.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2020 udgør 1.609,6 mio. kr., og forventet regnskab pr. 31. marts udviser et merforbrug på 5,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budgetterede serviceudgifter.

Udfordringen forsvinder når Byrådet d. 12. maj beslutter besparelser vedr. 2020.


Forventet Regnskab - Anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 87,5 mio. kr.

Korrigeret budget i tabellen nedenfor indeholder ikke anlægsoverførsler fra 2019, ca. 31,2 mio. kr., som er forklaringen på merforbruget i tabel 2.Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 75,9 mio. kr.

Overskridelse af anlægsrammen for 2020 er ikke sanktioneret i økonomiaftalen mellem KL og regeringen, og vi kan derfor ikke blive sanktioneret.

 


Finansiering og finansielle posterLikviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et yderligere træk på kassebeholdningen på 17,6 mio. kr., samlet set et kassetræk på 19,2 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 8,0 mio. kr. over korrigeret budget.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 5,7 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 2,3 mio. kr. over det korrigerede budget.


Ved årets begyndelse var der budgetteret med et træk på kassebeholdningen på 1,7 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af Forventet Regnskab et træk på kassebeholdningen på 19,2 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De forventede serviceudgifter pr. 31. marts, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Der er lovgivningsmæssigt ikke mulighed for sanktion for overskridelse af anlægsrammen for 2020, men der er mellem regeringen og KL enighed om, at aftaleoverholdelse er en central forudsætning for økonomiaftalen.


Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

38. Orientering om proces for arbejdet med budgetforslag 2021

Sagsfremstilling

Centerchefen giver en mundtlig orientering om processen for arbejdet med budget 2021, herunder en kort orientering om input fra Mploy, som vil indgå i de videre drøftelser i ledelsen og CenterMED op til budgetprocessen.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

39. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser
 • Dialogmøde med CenterMED d. 22. juni 2020 kl. 18:00

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

.

40. (Lukket)