Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 26-08-2019

Referat
Dato:
Mandag, 26 august, 2019 - 16:00
Hent som fil:
54. Godkendelse af dagsorden

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

55. Dialog med borgerrådgiveren

Sagsfremstilling

Den 20. juni 2019 blev Byrådet præsenteret for borgerrådgiverens årsrapport for 2018.


Borgerrådgiveren har blandt andet til opgave at hjælpe borgere, der på den ene eller anden måde er kommet i klemme i det kommunale system. Henvendelser og klager kan bidrage til at afklare generelle juridiske og retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der bør tages hånd om.


Årsrapportens hovedfokus er en beskrivelse af udvalgte sager og forvaltningsretlige problemstillinger, som har givet anledning til refleksion i Socialudvalget. Det blev derfor besluttet ved Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde den 24. juni 2019 at invitere borgerrådgiveren til en uddybende dialog ved næste udvalgsmøde.


Borgerrådgiveren deltager dermed ved dette punkt.

Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at dialogen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning:


Udvalget ønsker at der udarbejdes en administrativ handleplan med henblik på at forbedre de områder borgerrådgiverens rapport påpeger, herunder kommunikation med borgeren, borgervenlig digitalisering og bedre arbejdsgange.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

56. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019

Sagsfremstilling

I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige budgetopfølgninger. Disse foretages pr. 31. marts, 31. maj og 31. august. Budgetopfølgningen pr. 31. maj behandles på fagudvalgenes møder i august og herefter i Økonomiudvalg og Byråd i september.


Forud for udarbejdelsen af sagsfremstillingen er der afholdt dialogmøder med deltagelse af chefer og økonomikonsulenter på hvert fagområde samt fra økonomiafdelingen. Formålet har været at drøfte relevante økonomiske problemstillinger, samt at kvalificere skønnene på de enkelte områder.


I overensstemmelse med tidsplanen for genberegninger af de tildelte demografimidler vil der ved 2. budgetopfølgning blive taget stilling til frigivelse af låste demografimidler i budgetterne.


Der er i bemærkningerne til de enkelte udvalg anført evt. særlige usikkerhedsfaktorer i forhold til udarbejdelse af skønnene.

Beslutningerne fra fagudvalgenes behandling fremgår af bilag til sagsfremstillingen - dette dog først til økonomiudvalgets behandling af sagen.


Forventet forbrug drift

Der forventes driftsudgifter på 2.177,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 2.197,0 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 19,6 mio. kr., fordelt med 10,2 mio. kr. på serviceområderne og 9,4 mio. kr. på overførselsudgifter og ej-serviceområder.Forventet forbrug drift - opdelt på udvalg

Afvigelserne nedenfor er angivet i forhold til korrigeret budget, som er inklusiv budgetoverførsler fra 2018 og P/L-puljen. Det bør bemærkes, at P/L-puljen i 2019 for alle udvalg er låst. På grund af folketingsvalget og den manglende forhandling om kommunernes økonomi har KL ikke kunnet udsende pris- og lønskøn for juni. Dette anvendes til at beregne, hvor stor del af P/L-puljen, der skal frigives og dette vil først ske til budgetopfølgningen pr. 31. august. De anførte mer-/mindreforbrug for de enkelte udvalg er opgjort med forudsætning om, at PL-puljen frigives fuldt ud til områderne.


Teknik & Miljøudvalg

På Teknik & Miljøudvalgets område forventes mindreforbrug på 5,9 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. på Center for Plan & Miljø og 2,3 mio. kr. til Center for Ejendomme. For Center for Plan & Miljø skyldes mindreforbruget dels Landsbypuljemidler som ventes overført til 2020, samt et budget til uforudsete ændringer vedr. kollektiv trafik. For Center for Ejendomme skyldes mindreforbruget primært vintertjenesten.


Plan & Kulturudvalget

Der forventes ikke udfordringer med at overholde budgettet.


Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes mindreforbrug på 10,9 mio. kr., primært for Direktionen og Center for HR, Økonomi & IT. For Direktionen uddeles barselspuljen på ca. 4,0 mio. kr. i løbet af året til de områder, der har barsler.

For Center for HR, Økonomi & IT skyldes de forventede mindreudgifter fortsat forsinkelse på monopolbruddet samt budget til elever og ekstraordinære elever som udmøntes sidst på året.


Senior & Sundhedsudvalget

På Senior & Sundhedsudvalgets område forventes mindreudgift på 7,6 mio. kr. Dette skyldes primært negative efterreguleringer af Kommunal Medfinansiering for aktiviteten i 2018 på 10 mio. kr., som skal afholdes på finansielle konti under Økonomiudvalget, hvorfor der på den øvrige del af driften skønnes et merforbrug på ca. 2,4 mio. kr. Når de endelige meldinger fra ministeriet/KL er modtaget, vil der blive søgt budgetomplacering af det eksakte beløb vedrørende medfinansieringen.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget

På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område forventes mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Center for Familie, Social & Beskæftigelse har stort fokus på indsatsen 'fra ledighedsydelse til fleksjob' samt indsats omkring omlægning af aktivering under driftsloftet til mere virksomhedsrettede tiltag.


Socialudvalget

Som følge af stigende udgifter på flere områder har Center for Familie, Social & Beskæftigelse iværksat flere tiltag med henblik på at reducere driftsudgifterne. På baggrund af de iværksatte tiltag på Socialudvalgets område forventes budgettet overholdt.


Børn & Læringsudvalget

Merforbruget på Børn & Læringsudvalgets område skyldes først og fremmest en stigning i elever visiteret til støttetimer og specialtilbud samt befordring af elever i specialtilbud m.v.

Børn & Læringsudvalget vedtog på sit møde den 26. juni 2019 en handleplan med kompenserende tiltag for 5,6 mio. kr., hvorefter området forventes at overholde budgettet for 2019. Konsekvensen af den vedtagne handleplan vil være synlig i beregninger og tabeller ved budgetopfølgningen pr. 31. august.


Serviceramme

Kommunens serviceramme for 2019 er som udgangspunkt lig med det oprindelige budget og udgør 1.534,2 mio. kr. Hertil skal korrigeres for nye opgaver, som kommunerne bliver kompenseret for (DUT). Der forventes forbrug på serviceområderne på 1.538,6 mio. kr. Det betyder, at det skønnede forbrug ligger ca. 4,4 mio. kr. over kommunens udmeldte serviceramme. (I dette tal er dog ikke medregnet i handlingsplanen som vedtaget af BLU på juni-mødet, som reducerer serviceudgifter med 5,6 mio. kr.)

Der vil ske ændring af servicerammen i 2019 forårsaget af ændrede P/L-skøn fra KL og de ovenfor nævnte DUT-reguleringer, men det må forventes, at kommunen under et er udfordret i forhold til at overholde servicerammen.


Demografimidler i budget 2019

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2019 blev der til Socialudvalget, Senior & Sundhedsudvalget samt Børn & Læringsudvalget beregnet budgetmidler som følge af demografitildelinger. For Børn & Læringsudvalget var opgørelsen negativ og skulle udmøntes direkte. For Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget var opgørelserne positive og aktivitetsopgørelserne viser nu, at de låste demografimidler bør frigives. Demografimidlerne indgår i de korrigerede budgetter.


Forventet forbrug anlæg

Der forventes samlet set anlægsudgifter på netto 74,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret anlægsbudget på netto 70,8 mio. kr.

Afvigelsen skyldes primært overførte igangværende og ej påbegyndte anlægsarbejder fra budget 2018 til budget 2019.

 

 


Anlægsramme

Kommunernes overholdelse af anlægsrammen måles på bruttoanlægsudgifter. Faxe Kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. svarende til det oprindelige bruttoanlægsbudget. Der er i løbet af 2019 sket tilretning af budgettet som følge af konkrete byrådsbeslutninger. Herudover er der med overførselssagen sket en netto forøgelse af anlægsbudgettet på 8,0 mio. kr. (brutto udgift på 34,1 mio. kr. og indtægt på 26,1 mio. kr.) Med de anførte skøn lander bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Der har de senere år været økonomisk betydelige anlægsprojekter, som er blevet udskudt til efterfølgende år grundet forskellige forhold. Det vides pt. ikke om der sker tilsvarende overførsel fra 2019 til 2020, men der er risiko for, at kommunen rammes af sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen.


Der bør derfor være stort fokus på overholdelse af anlægsrammen. Dette kan ske ved udskyldelse af anlægsprojekter til 2020 eller flytning af udgifter til drift i det omfang dette lader sig gøre.


Finansiering og finansielle poster

Der er i budgetopfølgningen forventet mindreindtægt på ca. 3,9 mio. kr. i tilskud og udligning. Dette skyldes primært 10 mio. kr. i forventet negativ efterregulering af Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet for 2018. Denne udgift er reduceret i skønnet på Center for Sundhed og Pleje, idet regeringen har givet kommunerne budgetsikkerhed på KMF. Herudover forventes merindtægt vedrørende aldersbetinget udgiftsbehov som er udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet på 6,9 mio. kr.

Endvidere forventes mindreudgift på 0,7 mio. kr. til renter og afdrag grundet merindtægt som følge af omlægning fra obligationer til aktier.Likviditet

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Kommunernes økonomiske status vurderes på baggrund af likviditeten, som i henhold til lånebekendtgørelsen opgøres som den gennemsnitlige daglige beholdning over de seneste 12 måneder.

Likviditeten udgjorde 143,1 mio. kr. ultimo 2018 og pr. 31. maj 2019 var den faldet til 122,9 mio. kr., hvilket svarer til 3.365 kr. pr. indbygger jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelsesmetode. Likviditeten skønnes pr. ultimo 2019 at ligge i niveauet 105-110 mio. kr.


Konklusion/opsamling

Samlet set forventes driftsudgifterne at lande ca. 19,6 mio. kr. lavere end det korrigerede budget 2019, som er inklusiv P/L-puljen.

Serviceudgifterne ligger med de skønnede forbrug ca. 4,4 mio. kr. over den udmeldte serviceramme, mens overførselsudgifterne ligger 9,4 mio. kr. under det korrigerede budget.


Vedrørende anlægsudgifter er der i skønnene tilkendegivet, at der forventes bruttoanlægsudgifter på ca. 88,6 mio. kr. Dermed vil kommunens andel af den samlede anlægsramme udmeldt i Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL blive overskredet. De øgede anlægsudgifter skyldes overvejende forbrug vedrørende igangværende anlæg, hvor budgettet ventes overført i forbindelse med sagen om budgetoverførsler fra 2018 til 2019. 

 

Ved årets begyndelse var der budgetteret med en forøgelse af kassebeholdningen på 3,6 mio. kr. Nu skønnes der på baggrund af opfølgningen en forøgelse af kassebeholdningen på 6,5 mio. kr.


Risiko for sanktion?

De, i opfølgningen skønnede serviceudgifter, ligger over den udmeldte serviceramme. Risikoen for individuel sanktion vurderes derfor at være til stede, mens der ligeledes er risiko for en kollektiv sanktion, hvis kommunerne under ét overskrider den forventede regulerede serviceramme.


Faxe kommunes andel af den samlede anlægsramme udgør 64,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne skønnes at udgøre 88,6 mio. kr. og der må dermed forventes risiko for sanktion for manglende overholdelse af anlægsrammen, men det afhænger dog af resultatet for kommunerne under ét.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov.

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller

 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning,
 2. At centrene fortsat har stort fokus på budgetoverholdelse,

Beslutning

Anbefalet.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

57. Orienteringssag vedrørende redegørelse for budget og forbrug på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område

Sagsfremstilling

Centerchefen for Center for Familie, Social & Beskæftigelse giver i denne orienteringssag en redegørelse for de seneste 4 års budget og forbrug inden for beskæftigelses og integrationsområdets ramme.


Inditil 2018 var udviklingen i budget og regnskab ens, men budgettet var noget højere end regnskabet. I 2018 og 2019 er budgettet reduceret væsentligt primært som følge af en negativ regulering af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme i budget 2019 og overslagsår jf. Lov og cirkulæreprogrammet. I Lov og cirkulæreprogrammet sker en permanent regulering på 2,1 mia. kr. i alle årene på landsplan. Faxe Kommunes andel af landstal udgør 0,62 % svarende til en reduktion på godt 13 mio. kr. i budget 2018 og fremefter.


Fra 2018 har Beskæftigelses & Integrationsudvalgets budgetramme således været tilpasset forbruget.Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

58. Orienteringssag vedrørende Forberedende Grund Uddannelse

Sagsfremstilling

Formålet med denne orienteringssag er jf. Beskæftigelses & Integrationsudvalgets beslutning af den 24. juni 2019 at uddybe indholdet af den forberedende grunduddannelse (FGU) samt redegøre mere uddybende for de økonomiske konsekvenser af FGU’en.

FGU er en helt ny skoleform for unge under 25 år, der har brug for at udvikle sig fagligt, socialt eller personligt for at komme videre i uddannelse eller job.

FGU institutionerne er statsligt selvejende institutioner, med hvert deres geografiske dækningsområde.

Faxe Kommune er en del af FGU Midt- og Østsjælland, der udover Faxe også består af Køge, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner. Elever der kommer fra disse fem kommuner, og som er målgruppevurderet til FGU, kan frit vælge mellem de tre skoler i henholdsvis Køge, Faxe og Ringsted.

Indhold af FGU Faxe

FGU uddannelsen er inddelt i tre forskellige uddannelsesspor. Undervisningsministeriet illustrerer det som følger:Kilde: Uvms pjece om FGU indhold fra sept. 2018 s. 3.

De unge, som kommunens UU-vejledere vurderer til at være indenfor målgruppen kan, hvis det fortsat er uafklaret, om den unge skal i FGU, gennemføre et afsøgningsforløb i FGU. Skal den unge optages på FGU, skal det afklares, hvilket af de tre spor den unge skal følge. En FGU kan tage op til to år.

Kort om de tre spor:

 • Den Almene Grunduddannelse (AGU) består af de almene fag som f.eks. dansk og matematik gennem 2/3 teori og 1/3 praksis.
 • Produktionsgrunduddannelsen (PGU) består af et erhvervsfagligt tema som f.eks. Mad & Ernæring eller Byg, Bolig & Anlæg gennem 1/3 teori og 2/3 værkstedsproduktion.
 • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) består af et erhvervsfagligt tema som f.eks. Handel & Kundeservice eller Omsorg & Sundhed gennem 1/3 teori og 2/3 virksomhedspraktik.


Med en afgående eksamen giver AGU adgang til erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. En afsluttende faglig prøve fra PGU eller EGU giver adgang til erhvervsuddannelserne.

For en uddybning af hvad de tre spor indeholder og hvilke niveauer, der undervises på, henvises til Undervisningsministeriets pjece om FGU fra september 2018, der er vedlagt som bilag.


FGU i Faxe udbyder ni almene fag og fire værkstedslinjer, der knytter sig til fire forskellige erhvervsfaglige temaer. De fire værkstedslinjer er:

 • Omsorg & Sundhed, hvor eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område.
 • Turisme, Kultur & Fritid, hvor eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til til event, oplevelse, entreprenørskab, kunst og kultur.
 • Mad & Ernæring, hvor eleverne får indblik i, hvordan en hverdag i køkken-, kantine- og restaurationsbranchen kan se ud.
 • Byg, Bolig & Anlæg, hvor eleverne bliver undervist i fag, der relaterer sig til bygge-, anlægs- og ejendomsservicefagene.

Uddybende om FGU Faxe og de øvrige to skoler findes på FGU Midt- og Østsjællands hjemmeside: https://www.fgu4you.dk


Økonomi

FGU-institutionerne er statsligt selvejende institutioner.

Undervisningsministeriet yder ét fast grundtilskud årligt pr. FGU institution og et supplerende årligt grundtilskud pr. skole.

Derudover ydes en takst samt et udslusningstaxameter pr. årselev til at belønne de institutioner, der i særlig grad løfter de unge, og som er gode til at få de unge videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Takster og grundtilskud fastsættes på de årlige finanslove. Taksterne fremgår af ministeriets takstkatalog.

Kommunerne skal bidrage til ovenstående statsfinansiering gennem to bidrag (kommunalt bidrag og skoleydelse) pr. årselev, der har bopæl i kommunen.

Kommunerne skal for 2019 finansiere 67.400 kr. pr. årselev plus 28.320 kr. pr. årselev i skoleydelse dvs. i alt 95.720 kr. pr. FGU årselev.

Faxe Kommune forventer 123 helårselever på FGU og den årlige udgift forventes på den baggrund at blive 11.773.360 kr.

For 2019 vil der kun være udgifter til FGU for perioden august til december. Udgifterne forventes således at blive 4.905.650 kr.

Opkrævning af kommunernes bidrag sker forskudt, hvilket betyder, at udgifter vedrørende 2019 først betales i 2020 og så fremdeles.  Det betyder med andre ord, at Faxe Kommunes bidrag til staten for aktiviteten i 2019 først skal betales i 2020.

Med indførelse af FGU ophører Produktionsskolerne og den gamle EGU-uddannelse og dermed også Faxe Kommunes bidrag hertil. Men disse ”gamle” uddannelsers kommunale bidrag er ligeledes finansieret forskudt, så denne finansiering vil stadig indgå i budgettet for både 2019 (vedr. 2018) og 2020 (vedr. 2019 – 7 mdr.).

De estimerede økonomiske konsekvenser for FGU fremgår af følgende tabel 1og er udarbejdet under følgende forudsætninger:

 • Der er 123 Faxe-elever på FGU
 • Der betales et kommunalt bidrag på kr. 67.400 pr årselev
 • Der betales skoleydelse på 28.320 kr. pr. årselev
 • Derudover skal Faxe Kommune finansiere medarbejdertimer til praktikopsøgende indsats til EGU-elever.

Tabel 1:

 

Sammenlignes to år med fuld årseffekt før og efter FGU (2019 og 2021) fremgår det af tabel 1, at udgifterne til FGU stiger med 8,2 mio. kr. i forhold til tidligere finansiering af produktionsskoler og EGU. Den forventede udgiftsændring blev ved udarbejdelsen af budget 2019 indlagt i Beskæftigelsesudvalgets budgetramme ud fra den viden der var om FGU på dette tidspunkt. Beløbet der p.t. er afsat i Beskæftigelsesudvalgets ramme ses i tabellen. Samlet betyder det, at der i 2019 er indlagt et "overskud" på FGU på 1,3 mio. kr. og i 2020 et "overskud" på 4,4 mio. kr. Fra 2021 mangler der 0,25 mio.kr. i budgettet.

Status pr. 12 august 2019

Antal af unge, der d. 12 aug. er målgruppevurderet til FGU med opstart 15. august.:

92 unge er målgruppevurderet til FGU. 85 er til FGU institutionen i vores område, FGU Midt- og Østsjælland: 67 til Faxe, 17 til Køge, 1 til Ringsted. Der er sendt 7 udenfor institutionen – primært til Næstved.

Det skal bemærkes at aktiviteten øges løbende.  

Antal af unge, der efter lovens overgangsordning fortsætter produktionsskoleaktivitet, EGU-aktivitet eller KUU-aktivitet efter hidtil gældende regler på FGU-institutionen fra 1.8.2019.:

·  Produktionsskoleelever: 6 elever (fortsætter i Køge)

·  EGU-elever: 19 elever, d. 1.sep. vil tallet være reduceret til 17 elever (tilknyttes Faxe)

·  KUU-elever (Kombineret Ungdomsuddannelse): 1 elev (fortsætter i Køge)


Lovgrundlag

Lov om forberedende grunduddannelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget 

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning at udvalget hvert kvartal orienteres om status på FGU i forhold til elevtal og økonomi.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

59. Beslutning om projekt "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" skal fortsætte

Sagsfremstilling

Som besluttet på mødet d. 24. juni 2019 har administrationen belyst projektet ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” yderligere. Udvalget skal beslutte om projektet skal fortsætte efter 30. september 2019 samt forslag til finansiering af en evt. forlængelse frem til d. 30. september 2020. I denne sag fremlægger administrationen derfor en kort evaluering af projektet samt uddyber fordele, ulemper og økonomiske hensyn ved projektet. Dagsordenspunktet fra d. 24. juni 2019 inklusiv beslutning er vedlagt som bilag.

Evaluering
Projektet som har 40 pladser, understøtter positivt tilgangen om "at vende borgeren i døren" idet det anvendes som straksaktivering. Straksaktivering betyder at borgeren ved henvendelse til kommunen om økonomisk bistand, kan henvises direkte til projektet med opstart følgende hverdag.

At blive henvist til straksaktivering, vurderes at medføre at Faxe Kommunes unge borgere reflekterer en ekstra gang over deres situation og de overvejer gerne de andre muligheder for indtjening f.eks. via vikarbureauer eller fritidsjob, som de bliver præsenteret for af ungeguiderne på UngeVejen.

For målgruppen over 30 år, har vidensdeling i lokalsamfundet omkring kommunens anvendelse af straksaktivering medvirket til, at målgruppen afventer med at søge kontanthjælp. Ansøgerne har derved typisk selv forsøgt andre muligheder, før de retter henvendelse til kommunen.

I perioden 1.1 – 30.6.2019 påregnes det, at ca. 15 borgere er ”vendt i døren” – hvilket svarer til en besparelse på ca. 10 årsværk.

Projektet kan derfor give anledning til at antage, at understøtte ikke blot at flere borgere kæmper for at undgå offentlig forsørgelse, men også at medvirke til en opdragende kultur i kraft af "noget for noget" tilgangen, hvor man skal arbejde for sin ydelse.

Jobformidlere og ungeguider oplever, at visitationen til straksaktivering via projektet forløber smidigt. I projektet anvendes systemet Connect, som betyder automatisk registrering af fravær, som tilgår ungeguider og jobformidlere samme dag, hvilket giver mulighed for hurtig partshøring og eventuel sanktion. Borgerne oplever derved sammenhæng mellem handling og konsekvens.

Ved visitationssamtale, oplyses borger om konsekvenserne for egen økonomi og pligter, ved at være i aktivering frem for i ordinær beskæftigelse. Dette medvirker til, at skabe en økonomisk indsigt hos den enkelte borger – som hurtigt ser fordelen ved at f.eks. blot få timers ordinært arbejde, specielt for ungegruppen, betyder uafhængighed og samtidig en indtægt, som er højere end uddannelseshjælp.

Projektet er oprindeligt målrettet unge under 30 år, men fordi projektet har haft stor effekt, henvises borgere over 30 år også til projektet, såfremt der er plads. De positive resultater har også betydet, at Jobcentret har valgt at tilkøbe yderligere straksaktiveringspladser på Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). Disse anvendes primært til målgruppen over 30 år.

En udfordring i projektet kan være, at både borgere og Jobcenteret oplever, at der kan være mangel på opgaver og opgavetyper, til borgerne inden for rammerne af dispensationen.

Nedenfor vises belægningsgraden for nytteindsatsen i Faxe Kommune. Når belægningsgraden ikke er 100 %, skal der lægges til grund, at der ikke kan tilmeldes en ny borger, før en anden borger er afmeldt, hvorved der kan opstå ”huller” i belægningen. Der kan også opstå "huller" ved eksempelvis studiestarts perioder, fx er der aktuelt 15 deltagere i projektet, som forventes at overgå til uddannelse og SU efter sommerferien 2019. Dette vil automatisk generere et større antal ledige pladser, som dog gradvist vil blive fyldt op.  


Belægningsgrad:

Straksaktivering

Antal pladser

Belægningsgrad

Faxe i Forskønnelse

40

75 %

Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

15

79 %


Projektets økonomi
2019 er der budgetteret med et forbrug på 1.020.000 kr. for "Vi forskønner naturen i Faxe Kommune" projektet. Driftsudgiften for 2020 forventes at være tilsvarende. Forbruget udgør arbejdsløn til to ansatte, samt mindre mindre udgifter til arbejdstøj og diverse udstyr. Ifølge den seneste budgetopfølging fra d. 31.5.2019 forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Beskæftigelses & Intgrationsudvalgets område. Derved finansieres projektets løbetid i resten af 2019. Administrationen finder finansiering til projektet i 2020.

Den budgetterede ugentlige udgift pr. deltager i projektet kan udregnes til 500 kr. når der tages udgangspunkt i 52 uger. Til sammenligning koster nytteindsats pladser hos FSU og øvrige leverandører 1.400 kr. pr. deltager pr. uge. Altså en merudgift på 900 kr. pr. deltager pr. uge. Hertil skal lægges den forøgede administrative arbejdstid, der vil være forbundet med at etablere enkeltstående nytteindsatspladser i kommunen.

Dispensation
Faxe Kommune har i samarbejde med de faglige organisationer modtaget en dispensation fra Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) til etablering af og senest til udvidelse af projektet. Projektet har dispensation til at optage 40 borgere. Det betyder at borger kan starte direkte i projektet uden godkendelse af forholdstalserklæring. Dette betyder, at der i hvert enkelt tilfælde ikke, skal foretages en individuel godkendelse af ethvert forløb af en tillidsmand på den pågældende arbejdsplads. Skal borger placeres i en nytteindsats, hvor der ikke foreligger dispensation, skal tillidsmanden på arbejdspladsen underskrive en forholdstalserklæring inden borger kan starte op i indsatsen. Dette vil betyde en forsinkelse af processen på mellem 8 og 14 dage før den enkelte borgere kan starte op i et forløb. Dette vil betyde at straksaktiveringseffekten vil bortfalde.

Registrering og anvendelse af Connect, vil desuden ikke være hensigtsmæssigt ved enkeltstående nytteindsatspladser, da systemet er beregnet til holdforløb. Opfølgning på evt. fravær vil derfor skulle ske manuelt, hvilket vil forsinke registreringer og udmøntning af evt. sanktion, hvorved oplevelsen af sammenhæng mellem adfærd og konsekvens formindskes. Herudover vil arbejdsbyrden for både arbejdspladsen som stiller en nytteindsatsplads til rådighed og medarbejderne i Jobcenteret blive øget.

Dispensationen til projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” løber frem til d. 24. september 2020. Dispensationen angiver 40 pladser og hvilke arbejdsopgaver, der må varetages.

Anbefaling
På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen at projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020. Samtidig anbefales det at perioden indtil udløb af dispensationen, anvendes til at afklare, hvorvidt projektet ønskes yderligere forlænget, samt mulighed for i samarbejde med de faglige organisationer, at tilføre flere opgaver til projektet - alternativt afsøges nye former for nytteindsats/straksaktivering for at opnå samme eller endnu bedre effekt.

Endelig anbefales det, at der søges dispensation for yderligere to år, sådan at dispensationen foreligger, hvis det ønskes at forlænge projektperioden med yderligere to år.

Lovgrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Anvisning til finansiering af projektets økonomi:
I 2019 og 2020 finansieres projektet af det forventede mindreforbrug, som følge af et faldende antal borgere på kontant- eller uddannelseshjælp. Projektet finansieres således inden for Beskæftigelses & Integrationsudvalgets egen ramme. Det tilføjes at projektets økonomi er uden for Faxe Kommunes serviceramme.

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • projekt ”Vi forskønner naturen i Faxe Kommune” fortsætter frem til dispensationen udløber i september 2020 med den anviste finansiering, og at
 • administrationen søger dispensation for yderligere 2 år således, at udvalget primo 2020 har mulighed for at beslutte at udvide projektperioden med yderligere 2 år 

Beslutning

Anbefalet.


Steen Andersen deltog i stedet for Finn Hansen ved dette punkt.

60. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og Bestyrelser
 • Sag fra Økonomiudvalget angående kvalitetstandarder sættes på dagsordenen d. 23. september 2019
 • Studietur

Økonomi


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget


Beslutning

.

61. (Lukket)