Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 26-09-2023

Referat
Dato:
Tirsdag, 26 september, 2023 - 18:00
Hent som fil:
72. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke mødet.


73. Orientering om virksomhedsservice i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om virksomhedsservice i Faxe Kommune.


Faglig koordinator Kristen Olesen deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Virksomhedsservice er forankret i afdeling Arbejdskraft og Rekruttering i Center for Beskæftigelse.


Udvalget bliver præsenteret for følgende:


 • Kort status på "Vores arbejdsmarked", herunder rekrutteringssituationen m.v.
 • Rekruttering – erfaringer med Projekt Jobformidling først, og deling af Jobordrer på tværs i regionen for at sikre Virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft
 • Samarbejde med ArbejdskraftAlliancen (ArbejdskraftAlliancen er et bredt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, rekrutterings- og vikarbureauer, A-kasser, Business Faxe, Jobcenter Faxe samt kommuner og erhvervshuse i Region Sjælland).
 • Aktiviteter og kampagner, herunder kommende Erhvervsuddannelsesdag
 • Hvad ser vi ind i 2024 og jobbørs 2024
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


74. Beslutning om evt. studietur for Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Resume

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har i løbet af valgperioden mulighed for at deltage på en større studietur, med fagligt fokus indenfor udvalgets område. Derudover har udvalget mulighed for, hvert år, at deltage i en relevant aktivitet afholdt i Danmark, fx. JobCamp. Udvalget skal med denne sag beslutte om der ønskes planlagt en større studietur samt evt. konferencedeltagelse i 2023.

Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har i valgperioden (2022-2025) mulighed for at deltage på en større studietur efter eget ønske, samt i de enkelte år at deltage i en fagligt relevant konference, erfaringsudveksling eller et virksomhedsbesøg afholdt i Danmark, fx. JobCamp, besøg hos en kommune, anden aktør eller lignende. Beskæftigelses & Integrationsudvalget deltog på JobCamp i 2022. Der er ikke et formelt krav om at udvalget skal deltage i en aktivitet eller på studietur.


Beskæftigelses & Integrationsudvalget har ikke planlagt aktiviteter for udvalget i 2023, og der er ikke planlagt studietur for valgperioden.

Center for Beskæftigelse har udarbejdet et inspirationskatalog til brug for udvalgets drøftelse af mulig aktivitet og evt. studietur. Inspirationskataloget indgår som bilag til denne sag, og indeholder følgende forslag:


Ungeindsatser

 1. Hedensted Kommune - Forbedret indsats på 3. år af STU (særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse, med henblik på at de unge opnår en øget og hurtigere selvforsørgelse, end tidligere/uden indsatsen.
 2. Ålborg Kommune og Væksthuset - Fælles sprog; fælles beskæftigelsesfaglighed og sprog, med henblik på at hjælpe unge aktivitetsparate videre i job eller uddannelse.
 3. 13 Kommuner i Region Midtjylland – ”Ung i uddannelse – Ung i job” ansættelse af ungeguides med henblik på at yde helhedsorienteret, tværfaglig og individuelt tilpasset indsats, til den enkelte unge, som sikrer at den unge bliver rodfæstet på ungdomsuddannelse eller i job.
 4. Vejle, Esbjerg og Ballerup kommuner – Unge ud af ensomhed - Opsporing af unge med svær ensomhed, tilbud om samtaler med kommunal vejleder, med henblik på individuelt tilrettelagt tilbud ift. den enkeltes behov.
 5. Randers og Herning kommuner – "find din egen vej videre i livet" - sårbare unge tilbydes kollektive økonomiske tilskud (små grupper på 4-5 unge) på op til 60.000 kr. Tilskuddet skal anvendes til investering eller aktiviteter, som skaber et afsæt til job eller uddannelse.
 6. Hillerød Kommune - Fodbold for fremtiden - beskæftigelsesprojekt for langtidsledige unge
 7. Viborg Kommune - Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse - en strategisk beslutning om at få alle unge godt på vej - tværgående indsats.


Indsatser for udsatte og sårbare – (ikke unge)

 1. Odense kommune – sociale klausuler - ved kontraktindgåelse forpligtes leverandører til at hjælpe ledige med særlige behov i arbejde.
 2. Århus Kommune - Din vej i Job - samarbejde med SIND og IPSCenter Danmark om at flere med psykisk sygdom eller sårbarhed kommer i job eller uddannelse.
 1. Hillerød Kommune eller Hedensted Kommune- Lønnede timer - støtte udsatte borgeres vej ind på arbejdsmarkedet gennem lønnede timer.


Opkvalificering og kompetenceudvikling

 1. Slagelse kommune - "+ 1 trin på uddannelses- & kompetencestigen” - strategisk og forpligtende uddannelses- og erhvervsnetværk med henblik på at få flere fagligt uddannet.
 2. Esbjerg Kommune - Opkvalificering indenfor mangleområderne - med særligt fokus på off-shore industri.


Rummelighed og et arbejdsmarked for borgere med handicap/barrierer

 1. Otte forskellige kommuner fordelt på 7 projekter - "et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2019" - STAR-projekt.
 2. Haderslev Kommune - metoder og værktøjer til at afdække handicap/barrierer, et samarbejde med Danske Handicap Forening. Faxe Kommune har indgået aftale med Danske Handicap Forening fra 2024.


Borgerinddragelse

 1. Varde Kommune - partnerskab med Center for udvikling af Borgerinddragelse - omstilling af beskæftigelsesindsats ved at øge borgernes involveringsgrad.


Konferencer - seminarer

Jobcamp 2023 - 9. - 10. november 2023 (foreløbigt program indgår som bilag).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af omfang for studietur, sted og varighed.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget beslutter om udvalget ønsker at;


 1. tage på en studietur i valgperioden, og i givet fald

a - om denne skal være over en eller to dage,

b- samt indenfor hvilke interesseområder,

hvorefter administrationen planlægger denne


2. deltage på en konference i 2023, og i givet fald hvilken.

Beslutning

Udvalget ønsker at sagen udskydes til udvalgets møde i januar 2024, med fokus på de kommende ændringer og forventede udfordringer på beskæftigelsesområdet. Udvalget deltager ikke på JobCamp 2023.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


75. Beslutning om anbefaling fra "Taskforce for flere uddannelser" -

Resume

Denne sag er fremsendt fra Økonomiudvalget på baggrund af udvalgsmøde 13. juni 2023. I sagen kommer "Taskforcen for flere uddannelser i Faxe Kommune" med to anbefalinger til initiativer. Med denne sag fremsendes det ene initiativ til Børn & Læringsudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget til beslutning. Initiativet vedrører et nyt brobygningsforløb. Sagen gengives som den er fremstillet til økonomiudvalgets møde og fremstilles enslydende i Børn & Læringsudvalget på august mødet 2023 og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget på september mødet 2023.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Taskforcen for flere uddannelser blev i 2022 nedsat for en 4-årig periode. Region Sjælland, herunder Faxe Kommune, har landets laveste andel af unge, der færdiggør en ungdomsuddannelse. Taskforcen har på de første møder drøftet, analyseret og vurderet situationen omkring uddannelser og uddannelsesniveau i Faxe Kommune samt søgt inspiration hos andre kommuner og uddannelsesinstitutioner. Det har medført at Taskforcen nu videresender to konkrete anbefalinger til Økonomiudvalget;

 • et forslag om en udvidet og mere praksisorienteret brobygning allerede fra 7. klasse til ungdomsuddannelser og lærepladser i virksomheder, og
 • et forslag om at få analyseret mulighederne for en styrket infrastruktur og transport til og fra ungdomsuddannelser til og fra de 7 byer i kommunen.


Anbefaling 1: Ja til uddannelse - den vildeste brobygning. Praksisorienteret brobygning i udskolingen - også i 7. klasse

Taskforcen har arbejdet med unges valg af ungdomsuddannelse og erhverv. På mødet den 30. januar 2023, pkt. 3, fik Taskforcen en gennemgang af den kommunale ungeindsats - Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), og på mødet den 27. marts besluttede Taskforcen at arbejde videre med en udvidet og mere praksisorienteret brobygning for 7.-10.klasserne, idet Taskforcen vurderede, at det vil være en berigelse for elever i 7. klasse at opleve en spændende og praksisorienteret brobygning for at få stimuleret lysten til at uddanne sig.


Det nye i denne anbefaling til brobygning er bl.a.:

 • at den skal være et langt mere praksisorienteret forløb med aktiv deltagelse af medarbejdere i både planlægning og afvikling fra både grundskole og uddannelsesinstitution eller virksomhed,
 • at 7. klasserne også er med for at stimulere lysten til at uddanne sig
 • at den er obligatorisk med en uge hvert år for udskolingsklasserne
 • at forløbet indgår som en del af lærings- og læseplanerne i grundskolen/Fælles Mål


Mange unge får ikke en ungdomsuddannelse

./.

Region Sjælland har landets laveste andel af unge, der har gennemført en ungdomsuddannelse. Og der er en stor gruppe unge i Faxe Kommune, der ikke begynder på en ungdomsuddannelse (se bilag med nøgletal og uddannelsesanalysen for 2023 (https://app-rsjdxp-cms-prod-001.azurewebsites.net/media/jjuip1hc/uddanne...) eller springer fra den uddannelse, de er begyndt på. Derudover bemærker Taskforcen, at op til 50 pct. af udskolingseleverne vælger en ungdomsuddannelse uden for Faxe Kommune, selv om det er muligt at vælge både STX, HF og forskellige grundforløb inden for teknologi, byggeri og transport m.v. hos EUC samt grunduddannelser indenfor f.eks. detail, handel, kontor og logistik hos ZBC i Haslev.


På den baggrund foreslår Taskforcen Økonomiudvalget, at der udvikles en ny og mere praksisorienteret brobygning for alle grundskoleelever i 7.-10.klasse (se bilag: Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning).


Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning

Forslaget "Ja tak til uddannelse - den vildeste brobygning" skal sættes i værk fra skoleåret 2024/2025. Uddannelsesvejledere, medarbejdere fra folkeskoler, privat- og friskoler, erhvervsplaymakeren samt medarbejdere fra de forskellige ungdomsuddannelser EUC, ZBC, VUC og MSG skal sammen udvikle praksisorienterede brobygningsforløb, som tager afsæt i fagene og den pædagogisk-didaktiske tilgang til brobygningen, hvor den enkelte elev er en aktiv del af et forløb, hvor der stilles opgaver og udfordringer, der skal løses i fællesskab. Brobygningen skal aktivere eleverne, så de i langt højere grad er en del af en praktisk og konkret opgave, der løses undervejs i forløbet og som kan vises eller fortælles ved afslutningen af forløbet. Det skal være en brobygning, hvor hver enkelt elev er stolt af en uges arbejde. Og hvor den enkelte elev har stiftet bekendtskab med en ungdomsuddannelse eller en virksomhed, dens elever, lærere/medarbejdere og atmosfæren på stedet. Brobygningen skal sætte spor, så eleven har fået endnu mere lyst til uddannelse, fordi det er vigtigt og sjovt.

Brobygningen kan også arrangeres som et praktikforløb i en virksomhed, hvor 2 eller 3 elever indgår aftale med en konkret virksomhed om en uges fælles erhvervspraktik.


Brobygningens formål

Brobygningens mål er, at:

 • flere unge i Faxe Kommune skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • unge skal have lyst til at uddanne sig og tage en ungdomsuddannelse
 • unge skal tage en videregående uddannelse
 • unge skal møde engagerede voksne som signalerer, at alle former for uddannelse er vigtig
 • unge skal gennemføre en praksisorienteret brobygning en uge hvert år i udskolingen.


Helt konkret skal hver enkelt elev i udskolingen hvert år kunne vælge en uges praksisorienteret brobygning i en ungdomsuddannelsesinstitution. Her skal eleverne sammen med andre grundskolelever og kendte lærere møde faglighed, elever og lærere på ungdomsuddannelsen med et forløb, hvor der sker faglig fordybelse, samarbejde, lyst til læring og med en konkret opgaveløsning ved brobygningens slutning. Sådan at læring, faglighed, fællesskab, samarbejde og lyst til at blive klogere udgør grundessensen i brobygningsforløbet. Den faglige og praktiske læring tager udgangspunkt i de færdigheder eleverne skal udvikle i udskolingen og er dermed også en del af grundskolens faglige mål.


Økonomi

Det 3-årige forsøgsprojekt finansieres ved eksterne midler fra fonde, puljer m.v. Egenfinansiering er projektledelse finansieret af Faxe Kommune og timer fra de enkelte skoler og uddannelsesinstitutioner til at medvirke til udarbejdelse af konkret ansøgning om ekstern finansiering. Taskforcen foreslår, at Byrådet herudover afsætter 0,6 mio.kr. i de kommende budgetter til yderligere egenfinansiering ved fonds- og puljeansøgninger.


Organisering

Det foreslås, at Faxe Kommune stiller projektleder til rådighed, der fra august/september 2023 kan starte samarbejdet med alle grundskoler, erhvervsplaymaker og ungdomsuddannelser. Af ressourcemæssige årsager arbejdes der på at den nye brobygning for 7. klasserne planlægges til start i august 2024 og de øvrige året efter.

Der nedsættes en bredt sammensat styregruppe, der udarbejder et konkret forslag til brobygningen, en tids- og procesplan samt søger ekstern finansiering hos fonde, puljer m.v.


Tidsplan

Brobygningen gennemføres som et 3-årigt forsøgsprojekt for 7. klasserne fra skoleåret 2024/2025 og for 8.-10. klasserne fra skoleåret 2025/2026 (se beskrivelse af tidsplan i bilag).


Administrationen i Center for Børn Unge & Familier bemærker i forhold til det videre arbejde med at realisere forslaget:

 • Anbefalingen om et nyt brobygningsforløb bør gennemgås med relevante aktører, herunder bl.a. skoleledergruppen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, repræsentanter for ungdomsuddannelserne og evt. andre organisationer m.v. forud for endelig beslutning om gennemførsel af forslaget.
 • Der bør udarbejdes en særskilt procesplan for initiering af forslaget som tager højde for, at den i bilag 1 fremstillede tidsplan aktuelt er overskredet.
 • Der er øgede udgifter forbundet med realisering af forslaget, samt at forslaget er afhængig af tilvejebringelse af ekstern finansiering, hvilket ikke er foretaget pt.
 • Ovenstående perspektiver bør håndteres i tæt samarbejde og koordinering mellem Center for Børn, Unge & Familie og Center for Beskæftigelse.Børn & Læringsudvalget har på udvalgets møde den 24. august 2023 (pkt. 86) godkendt anbefalingen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslaget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


76. Beslutning om Beskæftigelsesplan 2024-2026

Resume

Integrations & Beskæftigelsesudvalget har besluttet, at udfærdige en beskæftigelsesplan indeholdende tre temaer og med en varighed af 3 år. Med denne sag skal Beskæftigelses & Integrationsudvalget beslutte de tre målepunkter, der skal understøtte hver af de tre politiske temaer i beskæftigelsesplanen for 2024-2026, som udvalget besluttede på udvalgets møde i august (sag 64). Forslaget til målepunkter er resultatet af en bred og inddragende proces, på tværs af beskæftigelsesområdet. Udvalget præsenteres derudover for et samlet udkast til Beskæftigelsesplan 2024-2026.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om ny ret til tidlig pension (2020) blev det, af forligspartierne, aftalt at nytænke beskæftigelsesindsatsen. Et af elementerne i aftalen er, at kravet om at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan og resultatrevision bortfalder som led i finansieringen af aftalen. Ændringen træder i kraft 1. januar 2024. Byrådet har på møde d. 27. april 2023 (pkt. 78) tiltrådt Beskæftigelses & Integrationsudvalgets indstilling om at beskæftigelsesplanen fra 2024 består af tre politiske udvalgte temaer, med hver tre fastsatte mål og gælder for tre år (2024-2026), med en årlig opfølgning. Intentionen med den reducerede beskæftigelsesplan er uændret at; udstikke den politiske retning for beskæftigelses- og integrationsindsatsen i Faxe Kommune, så medarbejdere, borgere og erhvervsliv ved, hvor vi er på vej hen.


På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde i august 2023 (sag 64) besluttede udvalget, at der i Beskæftigelsesplan 2024-2026 skal arbejdes med de overordnede temaer:

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet.

3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse.


Forslag til målepunkter

Efter udvalgets møde i august har der været en intern proces med medarbejderinvolvering i Center for Beskæftigelse, hvor de tre underliggende mål, til hvert af de politisk besluttede temaer, har været drøftet. På baggrund af disse drøftelser anbefaler administrationen følgende målepunkter til hvert tema:


1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

 • Etablering af minimum 25 nye Partnerskabsaftaler med virksomhederne pr. år, med det formål at sikre fremtidens arbejdskraft og skabe sammenhænge mellem beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsudviklingen.
 • Uddannelsesniveauet i Faxe kommune skal være på niveau eller højere end RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland). Målingen baseres på Region Sjællands årlige Uddannelsesanalyses opgørelse af andel 25-årige med ungdomsuddannelse.
 • Der etableres minimum 45 aftaler om voksenlærlinge pr. år.


2. Flere ledige skal kvalificeres til arbejdsmarkedet

 • Andelen af langtidsledige i Faxe Kommune skal være minimum 2 % under niveauet for RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland), målt over 12 måneder.
 • Ledighedsprocenten I Faxe Kommune skal være på niveau eller under ledighedsprocenten for RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland).
 • Særligt fokus på områder med mangel på arbejdskraft og motivation af borgere til brancheskift, gennem afholdelse af minimum 2 brancheuger for ledige om året.


3. Flere personer med handicap/barrierer skal i beskæftigelse

 • Andelen af ledige borgere, med ordinære timer (småjobs) skal være på niveau med, eller højere end, RAR Sjælland (Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Region Sjælland). Målingen opgøres for borgere, som modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse, revalideringsydelse samt borgere i jobafklarings- eller ressourceforløb.
 • Medarbejdere i Jobcenter Faxe opkvalificeres og trænes i at spotte borgere med forskellige handicap/barrierer.
 • Der gennemføres minimum en årlig oplysningskampagne for virksomheder, om hvorledes man i et samarbejde med Jobcenter Faxe kan arbejde med virksomhedens sociale regnskab og samtidig understøtte at flere borgere bliver en del af arbejdsfællesskabet.


Fremadrettet proces

Senest i november 2023 skal Beskæftigelsesplan 2024-2026 godkendes endeligt. Dette sker ved, at den endelige version af Beskæftigelsesplan 2024-2026 fremlægges på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde d. 6. november. Derefter behandles den på Økonomiudvalget den 15. november, og til endelig godkendelse på Byrådet den 23. november 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Staten afskaffer, fra 2024, kravet om udarbejdelse af Beskæftigelsesplaner, og reducerer kommunernes bloktilskud svarende til den beregnede besparelse. For Faxe Kommune udgør reduktionsbeløbet vedr. Beskæftigelsesplan ca. 33.000 kr. i 2023 priser. Besparelsen udmøntes på den samlede økonomiske ramme for Center for Beskæftigelse.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at udvalget godkender de anbefalede målepunkter samt udkastet til Beskæftigelsesplan 2024-2026.

Beslutning

Udvalget anerkender det store arbejder, der er lagt i planen, men ønsker at sagen udskydes til 1. kvartal 2024, hvor lovændringerne på området kendes. Administrationen arbjeder fortsat efter ministermålene.


Fraværende:

Mikke Dam (I) deltog ikke i mødet.


77. Orientering om dispensation til nytteindsats

Resume

Med den denne sag orienteres udvalget om, at Faxe Kommune har modtaget dispensation til at fortsætte nytteindsatsen på to af kommunens plejehjem. Dispensationen er gældende fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025. I sagen redegøres for kriterierne for dispensationen. 

Sagen fremlægges enslydende til orientering i Senior & Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden september 2022 haft nytteindsats på to af kommunens plejehjem. Nytteindsats gives som straksaktivering til fortrinsvis uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, og anvendes for at understøtte "noget for noget" princippet, altså hvor borgerne kan vælge mellem at arbejde for deres ydelse eller fravælge at modtage en ydelse.

På udvalgets møde i maj 2023 (sag 39), besluttede udvalget at Center for Beskæftigelse skulle søge om en 2-årig dispensation til fortsættelse af nytteindsatsen frem til 30. september 2025. Dispensationen skulle søges hos det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR Sjælland), og omhandler dispensation fra kravet om hvor mange personer, der må være i nytteindsats ift. antallet af ordinært ansatte, også kaldet rimelighedskravet.


Sagsudvalget for det Regionale Arbejdsmarkedsråd har på deres møde d. 5. september 2023, på baggrund af den ansøgning om dispensation Center for Beskæftigelse har fremsendt, besluttet at give dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dispensationsskrivelsen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd indgår som bilag til denne sag.


Dispensationen er gældende for nytteindsats på Plejehjemmet Solhaven samt Plejehjemmet Frederiksgade, og er gældende i perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2025.


I forbindelse med dispensationen henleder Sagsudvalget opmærksomheden på, at såfremt der foretages eventuelle ændringer i nytteindsatsen, skal sagsudvalget orienteres, ligesom sagsudvalget forventer, at der sker løbende opfølgning på aktiviteterne, herunder at de opgaver der løses også er dem dispensationen er givet på baggrund af, hvilket vil sige de opgaver, der fremgår af dispensationsansøgningen (indgår som bilag til denne sag).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Finansiering til indsatsen findes indenfor Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme og er indarbejdet i budgettet.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


78. Beslutning om eksternt finansieret projekt: Jobboost for seniorer

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om Faxe Kommune skal acceptere tilsagn om tilskud på 1.814.500 kr. fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til deltagelse i projekt ”Jobboost for seniorer". Projektet bevilges til en øget indsats for at forebygge langtidsledighed for seniorer, samt hjælpe langtidsledige seniorer i job, og dækker perioden 1. september 2023 - 30. september 2025. Projektet er tværkommunalt med deltagelse af Faxe, Greve, Stevns, Ringsted, Solrød og Sorø Kommuner. Faxe Kommune er projektejer, og leder projektets drift, implementering og aktiviteter. Projektet omfatter kun målgruppen af forsikrede ledige på +55 år.

Sagsfremstilling

I henhold til Faxe Kommunes ”Principper for økonomistyring” bilag 7.3 skal Byrådet give bevilling til alle projekter registreret på driftsrammen hvor kommunens brutto driftsudgift udgør 250.000 kr. eller mere.


Kort om projektet

Projektet har til formål at forebygge langtidsledighed for seniorer, samt hjælpe langtidsledige seniorer i job. Målsætningen for projektet er, at borgerne under og efter projektperioden skal opleve yderligere kompetent rådgivning i forhold til jobmuligheder, særligt konkrete jobåbninger, samt mulighed for brancheskift, samtidig med at jobcentermedarbejderne evner at arbejde med eventuelle barrierer hos de enkelte ledige seniorer. Som et resultat heraf forventes risikoen for fremtidig langtidsledighed hos seniorer at kunne mindskes.


Projektet er opdelt i to spor;

1. Kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentrene

2. Borgerspor hvor seniorerne tilbydes en konkret virksomhedsindsats, med henblik på at komme i job.


Kompetenceudviklingen vil give medarbejderne konkret værktøjer til at gennemføre fokuserede jobrettede samtaler med seniorer. Der vil i projektet indføres en screeningsmodel til at screene for risiko for langtidsledighed, og at spotte alle kvalifikationer hos seniorer.


Den virksomhedsrettede indsats vil tage udgangspunkt i mangelområderne og have fokus på samarbejdet med det lokale- og regionale arbejdsmarked.

De ledige seniorer vil i projektets periode opleve tidlig indsats, hyppigere samtaler, fokus på brancheskifte og jobformidling inden for mangelområderne.


Erfaringerne fra de deltagende kommuner deles løbende, og der laves en endelig erfaringsudveksling/evaluering i slutningen af projektperioden, hvor projektets resultater og metoder kan danne grundlag for fremtidige samtaler og forløb med ledige seniorer.


Målgruppe, omfang og mål

Målgruppen er forsikrede ledige på +55 år.


Forsikrede ledige på +55 år, som har været ledig i mindre end 6. mdr. og har et jobmål indenfor mangelområder, vil være omfattet af målgruppen for indsatsen. Alle øvrige ledige med en samlet ledighed på 6. mdr. eller mere, er alle i målgruppe for deltagelse i projektet.


Det forventes at minimum 300 personer, fordelt mellem de seks kommuner, tilbydes indsatsen.


Faxe Kommune er projektejer, og projektet organiseres med en styregruppe bestående af Afdelingsledere fra jobcentrene i de deltagende kommuner.

Konsulenthuset Ballisager er leverandør på indsatsen og er ansvarlig for udførsel af projektets kerneelementer og indsatsmodel.

For de deltagende kommuner deltager i alt 30 medarbejdere i kompetenceudviklingsforløb og det direkte samarbejde med projektets målgruppe.


Målet er at mindst 98 % af de deltagende seniorer opnår tilknytning til en virksomhed (praktik, løntilskud, deltidsbeskæftigelse og job), samt at 75% har ordinært job indenfor 3 måneder efter forløbet.

Derudover er det målet at viden fra projekt og evaluering forankres i de implicerede kommuner / a-kasser, samt at der opsamles viden om fordomme og muligheder inden for matchet mellem målgruppen og udvalgte mangelområder og virksomheder, med henblik på en fremadrettet indsats for ledige seniorer.


Økonomi

Der er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)STAR givet tilsagn om 1.814.500 kr. til projektet. Tilsagnet dækker den indsats, der skal leveres fra konsulentfirmaet Ballisager.
Derudover skal der ske medfinansiering (egen finansiering) på 345.500 kroner. Medfinansieringen skal fordeles mellem de 6 deltagende kommuner, og over hele projektperioden.

Faxes Kommunes andel udgør 170.000 kr., der dækker projektledelse af det samlede projekt, jobkonsulenter, kompetenceudvikling af jobkonsulenter samt tværgående koordinering mellem kommunerne. De 5 øvrige kommuner skal medfinansiere 35.100,- hver.

Medfinansieringen afholdes af hver kommune separat. Faxe Kommunes medfinansiering udmøntes fra den samlede økonomiske ramme for Center for Beskæftigelse i årene 2023, 2024 og 2025.


Betalingsstrømme

Projektets betalingsstrømme, udover den del, der er Faxe Kommunes medfinansiering, og som finansieres indenfor Center for Beskæftigelses ramme, kan opstilles således:2023

2024

2025

I alt

Brutto udgift

227.000

907.500

680.000

1.814.500

Brutto indtægt

0

-906.500

-908.000

-1.1814.500

Netto

227.000

1.000

- 228.000

0Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, idet det løbende tilskud fra STAR finansierer bevillingen på Beskæftigelse og Integrationsudvalget over en årrække, da det udmøntes bagudrettet.

Det forventes ved et projekt, at der er 100 % overførsel af udgifter og indtægter mellem årene, så det går i nul ved projektets afslutning.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Pkt. 78 - Seniorrådet opfatter dette tiltag som et nødvendigt og godt projekt.


Administrationen indstiller, at


 1. tilsagnet godkendes
 2. der gives en udgiftsbevilling i 2023 på 227.000 kr.
 3. udgifter og indtægter i 2024 og 2025 indregnes som tekniske korrektioner i budgettet.


Beslutning

Anbefalet. Udvalget ser frem til at følge projektet, der passer godt ind i udvalgets prioriteter.


Fraværende:

Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.


79. Orientering om udvalgte nøgletal

Resume

Med denne sag giver Center for Beskæftigelse en status på de nøgletal, som udvalget har valgt at følge løbende, samt på fordrevne fra Ukraines arbejdsmarkedstilknytning.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,5 % i juli 2023. Faxe Kommune ligger således under landsgennemsnittet på
2,8% og lige over Region Sjælland på 2,5 %. Ledighedsprocenten er fortsat lav.


Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

Nøgletallet viser, at 19,3 % af de ledige borgere i Faxe Kommune er langtidsledige i juli 2023. Faxe Kommune ligger dermed over landsgennemsnittet på15,29 % og Region Sjælland på 17,9 %. Antallet af langtidsledige varierer kraftigt fra måned til måned, og der efterregistreres i op til tre måneder efter opgørelsesmåneden. I juni 2023 var 17,0% af de ledige borgere i Faxe Kommune langtidsledige, mens de tilsvarende tal var 16,9% for landet og 18,4% for Region Sjælland.


Forsørgelsestryk (kommunens økonomiske belastning)

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har et højere forsørgelsestryk på fleksjobområdet, seniorpension og revalidering end gennemsnittet for RAR Sjælland og hele landet. Baggrunden for det høje forsørgelsestryk på fleksjob er, at Faxe kommune har flere borgere beskæftiget i et fleksjob end på landsplan. Det betyder at der er flere borgere i Faxe Kommune, som indgår i et arbejdsfællesskab end på landsplan. Sammenlignet med RAR Sjælland og hele landet har Faxe Kommune et lavere forsørgelsestryk på kontanthjælp. På øvrige ydelsesområder har Faxe Kommune et forsørgelsestryk, der enten ligger på niveau med eller mellem gennemsnittet for hele landet eller RAR sjælland.


Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at 10,5 % af de fleksjobvisiterede borgere modtager ledighedsydelse i Faxe Kommune i juli 2023. Faxe Kommune har derved færre ledige fleksjobberettigede borgere end både landsgennemsnittet på 13,4 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 13,3 %.


Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse

Faxe Kommune har et mål i beskæftigelsesplanen om, at dette nøgletal skal stige til 55 % inden udgangen af 2023. Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har nået dette mål i maj 2022. I juni 2023 er andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er beskæftiget 58,2%, hvilket fortsat er over landsniveauet på 55,0 % og RAR Sjælland på 57,0 %.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at 3,0 % af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i juli 2023. Faxe Kommune ligger derfor fortsat over landsgennemsnittet på 2,6 %, og på niveau med RAR Sjælland, som ligeledes ligger på 3,0 %.


Førtidspension og seniorpension

Nøgletallet for førtidspension viser, at Faxe Kommune med 8,7 % ligger over landsgennemsnittet på 8,2 %, men fortsat under RAR Sjælland på 9,9 % når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager førtidspension. Nøgletallet for seniorpension viser, at Faxe Kommune (1,4 %) ligger over både hele landet (0,9 %) og RAR Sjælland (1,2 %) når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager seniorpension. Alle er tal for juli 2023.


Fordrevne fra Ukraine i beskæftigelse

Der er pr. 3. september 2022 i alt 31.373 fordrevne Ukrainere med ophold efter særloven, i Danmark, heraf har 183 ophold med tilladelse i Faxe Kommune. Blandt de fordrevne fra Ukraine, som har ophold i Faxe Kommune (efter særloven), og som er vurderet jobparate, er 70 % i beskæftigelse. Dermed har Faxe en lavere beskæftigelsesfrekvens for jobparate, med ophold efter særloven, end både landet (75 %), RAR-Sjælland (73 %) og de omkringliggende kommuner (71 % - 84 %), kun Ringsted Kommune har en lavere beskæftigelsesfrekvens (64%) for jobparate med ophold efter særloven. For Faxe Kommune er andelen af alle personer med ophold efter særloven, som er beskæftigede 32 %, hvilket er højere end landstallet (27%) og Næstved Kommune (26%), på niveau med Ringsted (32%), men mindre end RAR-Sjælland (35 %), og Stevns (36 %), Vordingborg (44 %)og Køge (28 %).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt, med den bemærkning at udvalget ønsker at både bedste og dårligste kommune fremgår af målingerne. De tre ø-kommuner, Læsø, Samsø og Fanø, udgør af målinger fremover.


Fraværende:

Mikkel Dam (i) deltog ikke i mødet.


80. Meddelelser

Sagsfremstilling

1.

2.

3.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

 • Administrationen indstiller, at meddelelser tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende

Mikkel Dam (I) deltog ikke på mødet.

81. (Lukket)
82. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat.

Resume

Under punktet godkendes referat af dagens møde digitalt.

Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde d. 26. september 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning


Fraværende:


Mikkel Dam (I) deltog ikke i mødet.