Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 26-10-2020

Referat
Dato:
Mandag, 26 oktober, 2020 - 16:00
Hent som fil:
75. Godkendelse af dagsorden

ØkonomiSagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

76. Præsentation af evalueringsrapport af projekt Task Force

Sagsfremstilling

Projekt Task Force blev samensat for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2020 af medarbedere fra myndighed og udfører indenfor Center for Familie, Social & Beskæftigelse. Målgruppen for Task Force arbejdet var familier, hvor forældrene var uden for arbejdsmarkedet, og hvor der samtidig var en bekymring for børnene. Med projektet har det i større grad været muligt at anlægge et helhedsorienteret syn på familien og lave en koordineret indsats som sikrer, at forældrene får en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og at børnene kommer i bedre udvikling. Den tætte kontakt til borgerne virker og giver effekt, hvilket tydeligt afspejler sig i resultaterne.


Fremadrettet bliver læringen fra Projekt Task Force en del af Fælles om Forebyggelse.


Projektleder for Task Force præsenterer med denne sag udvalget for resultaterne af projekt Task Force.


Pr. 1. oktober 2020 opgøres resultaterne således:

 • 21 ud af 49 ledige har opnået selvforsørgelse, hvoraf 1 er fastholdt på arbejdsmarkedet
 • 10 ud af 49 har været i beskæftigelsesrettet tilbud
 • 9 ud af 49 har eller har haft småjobs eller en tidsbegrænset ansættelse i perioden
 • 10 ud af 49 har ikke været i et beskæftigelsesrettet tilbud, småjobs eller selvforsørgelse i perioden.Evalueringsrapporten vedlægges som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

77. Orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Sagsfremstilling

Centerchefen giver en mundtlig orientering om status på corona-situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune.


Fokusområder i præsentationen:

 • Overordnet status og den generelle ledighed
 • Sygedagpenge
 • Virksomhedskontakt
 • Arbejdsfordeling


Notat om beskæftigelsessituationen i Faxe Kommune under corona er vedlagt som bilag.
Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Enclosures: 
78. Orientering om status på integrationsområdet

Sagsfremstilling

Centerchefen orienterer med denne sag udvalget om status på integrationsområdet i Faxe Kommune. Præsentationen har fokus på følgende emner:

 • Kommunekvoter, herunder de fastsatte kommunekvoter for 2021
 • Beskæftigelsesgraden for 18-66-årige flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
 • Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i fordelt på køn
 • Arbejdsmarkedsstatus for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge fordelt på køn 1,3,6 og 12 måneder efter endt forløb
 • Repatriering
 • Status på sprogskole-udbyder i Faxe Kommune


Status på integrationsområdet er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

79. Præsentation af nøgletal på beskæftigelsesområdet

Sagsfremstilling

Centerchefen orienterer med denne sag udvalget om en række nøgletal for Faxe Kommune på beskæftigelsesområdet. Administrationen lægger op til, at udvalget udvælger 5-7 af de fremlagte grafer, som udvalget ønsker at få fremlagt fortløbende.


Centerchefen gennemgår nøgletallene på mødet.


Nøgletal på beskæftigelsesområdet og benchmarkrapport fra juli 2020 er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • orienteringen tages til efterretning
 • udvalget udvælger 5-7 nøgletal til fortløbende fremlæggelse, når der er nye data.

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkninger:


Udvalget ønsker, at følgende nøgletal fremlægges fortløbende:

 • Kort oversigt fra benchmark på Nøgletal i beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune
 • Figur 2
 • Figur 2a
 • Figur 2b
 • Figur 3
 • Figur 5
 • Figur 8
 • Figur 10
 • Figur 11
 • Figur 12


Fraværende: Ingen


80. Orientering om ankestatistik for 1. halvår 2020

Sagsfremstilling

Med denne sag fremlægges Ankestyrelsens afgørelser for 1. halvår 2020 vedrørende Faxe Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet.


Afgørelserne opdeles mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget, Børn- og Læringsudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter, hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.


Ankestyrelsen har fremsendt en statistik for 1. halvår 2020. Denne fremgår af bilag I.


Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde

Ankestyrelsen har i alt truffet 91 afgørelser i 1. halvår 2020. Indenfor beskæftigelses – og integrationsområdet har Ankestyrelsen truffet i alt 58 afgørelser. Udvalget har løbende fået fremlagt statistikken. Til de tidligere fremlagte grafer er her tilføjet data fra 1. halvår 2020 således, at udviklingen i ankesager kan følges for de seneste fem halvår.


I tabellen er det angivet hvor mange afgørelser, der er i 1. halvår 2020.


Sagsudfald

Beskæftigelses- og Integrationsloven

Aktivloven

Pensions loven

Sygedagpenge loven

I alt

Afvist

1

3

1

1

6

Hjemvisning

0

2

0

0

2

Stadfæstelse

9

15

4

12

40

Ændring

1

4

1

4

10

I alt

11

24

6

17

58

Der er i 1. halvår 2020 58 sager på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område.
Der er 40 sager der er stadfæstet, 10 sager der er ændret, to sager, der er hjemvist og fem sager, der er afvist, fordi der er klaget for sent, og endelig er der 1 der har trukket sin klage. De afviste/henviste sager har Ankestyrelsen ikke realitetsbehandlet.


Omgørelsesprocenten i 1. halvår 2020 var således 23 %. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 23 %. Til sammenligning er den gennemsnitlige omgørelsesprocent på 26,75 % for de sidste fire halvår.


Grafen viser udviklingen i omgørelsesprocenten de seneste tre år på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ansvarsområde.
Nedenstående graf viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.
Centerchefen gennemgår årsagen til omgørelserne og hjemvisningerne på udvalgsmødet.


Faxe Kommune sammenlignet med hele landet

For at sammenligne niveauet for omgørelsesprocenten i Faxe Kommune med landsgennemsnittet er nedenstående tabel tilføjet. Tabellen viser omgørelsesprocenten inden for de forskellige lovgivninger, som Faxe Kommune som helhed træffer afgørelser efter.


Det er Ankestyrelsens statistik for hele 2019, der er opgjort vedrørende landsgennemsnittet.


Procentvise omgørelser 1. halvår 2020

Hele landet

Faxe Kommune

Serviceloven (SEL)

37 %

32 %

Lov om sygedagpenge (SYDPL)

19 %

25 %

Lov om socialpension (SPL)

17 %

20 %

Aktivloven (LAS)

27 %

29 %

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

21 %

12 %


Ankestatistikken for 1. halvår 2020 og listen over ankesager på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, Lov om aktiv socialpolitik, Lov om social pension, Lov om Integration af udlændinge i Danmark og Lov om sygedagpenge.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

81. Orientering om Forventet regnskab pr. 30. september 2020

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på tal fra den 30. september


I denne sag præsenteres I for de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I det vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Opfølgning på den samlede drift:

Der skønnes en samlet overskridelse på 7,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Opfølgning på serviceudgifter:

Skønnet på kommunens samlede serviceudgifter er faldet med ca. 0,4 mio. kr. siden skønnet for august.

Den samlede overskridelse på serviceudgifterne er ca. 25,0 mio. kr. målt i forhold til det nyeste sigtepunkt (serviceramme + Covid-19 kompensation).

Budgetoverskridelsen skyldes en kombination af øget aktivitet og udgifter til Covid-19, som ligger ud over den kompensation vi har modtaget. Sigtepunktet udgør 1.613,8 mio. kr.


Som det fremgår af ovenstående tabel, skyldes udviklingen et fald i de forventede udgifter hos Økonomiudvalget samt en stigning hos Senior & Sundhedsudvalget. De resterende udvalg viser en uændret forventning siden august.


Opmærksomhedspunkt:

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag, og ligeledes henvises til Økonomiudvalgets orientering om forventet regnskab pr. 31. august på udvalgets møde d. 30. september 2020.

Lovgrundlag

Faxe Kommunes principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

82. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Temadag i administrationen om Faxe Kommunes beskæftigelsesindsats den 29. oktober
 • Proces for den nye integrationspolitik rykkes til primo 2021 pga. corona.
 • Overrækkelse af virksomhedspris d. 18. november 2020 kl. 15.30
 • Forslag om, at starttidspunkt for udvalgsmøde d. 30. november 2020 rykkes til 15.30


ØkonomiSagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

.

83. (Lukket)