Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 27-09-2022

Referat
Dato:
Tirsdag, 27 september, 2022 - 17:00
Hent som fil:
85. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

86. Beslutning om model for ansøgningsskema og procedure for helbredstillæg i forbindelse med fodterapi

Resume

Beskæftigelses & Integrationsudvalget har af flere omgange behandlet spørgsmålet om tilskud til fodpleje, senest på møde den 7. juni 2022, hvor sagen blev tilbagesendt til fornyet administrativ behandling og afklaring med henblik på at undersøge praksis i andre kommuner, de økonomiske potentialer ved en enklere sagsbehandling og andre kommuners brug af tro- og loveerklæringer på området. Denne sag er en afklaring af udvalgets spørgsmål og beslutning om fremadrettet model for bevilling af fodpleje.


Sagsbehandlingen vedr. fodpleje og andre helbredstillæg varetages af Borgerservice i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Centerchefen for Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice deltager i udvalgets møde og kan der kort supplere sagsfremstillingen, samt redegøre for opgavens administrative belastning på Borgerserviceområdet.

Sagsfremstilling

Ansøgningspraksis i andre kommuner
Der arbejdes i kommunerne grundlæggende efter 2 hovedmodeller:

a) Der søges kun én gang til udvidet helbredstillæg, fodpleje. Bevillingen løber herefter i princippet uendeligt.

b) Der søges 1. gang årligt.

Andre kommuners brug af tro- og love erklæringer på området?
Nabokommunerne Næstved, Ringsted, Køge, Stevns og Vordingborg oplyser alle at de ikke anvender tro- og loveerklæringer på dette område.
Administrationen har ikke fundet frem til andre kommuner der anvender tro- og love erklæringer på dette område.

Forskellige modeller:


Model 1

Model 2

Model 3

Beskrivelse

Kun 1 ansøgning.

Tilbagevenden til tidligere bevillingsmodel

Kun 1 ansøgning og årlig tro- og love erklæring

Årlig ansøgning Nuværende model med 1 årig ansøgning fastholdes

Fordele

Enkelt for borgerne, en del mindre arbejde for administrationen.

Enkelt for borgerne, mindre arbejde for administrationen. Borgernes opmærksomhed henledes via tro og loveerklæring på bevillingens rigtighed.

. Færre sager om tilbagebetalingskrav

Nuværende lave udgiftsniveau fastholdes. Høj grad af sikkerhed for at borgerne ikke modtager en ydelse de ikke er berettiget til. Meget få sager om tilbagebetaling.

Ulemper

Forventning om merudgift på området.

Der vil opstå sager om tilbagebetaling

Der må som i model 1 forventes et merforbrug i forhold til nuværende forbrug.

”Bøvlet” for borgerne.

En lidt større administration end i model 1 & 2


Økonomi
Udgangspunktet er de seneste års praksis og økonomi, hvor kommunens nettoudgift til fodpleje har ligget på niveau 800.000 kr.
Set i forhold hertil skønnes konskevenserne for de 3 modeller at være:

 • Model 1: Kun 1 ansøgning der løber ”uendeligt” der skønnes en merudgift på kr. 300.000 netto (Netto = Faxe Kommunes udgift) - svarende til niveauet for Faxe Kommunens praksis før 2020, på ca. 1,1 millioner kr. (se notat vedr. forbrug i 2018 og 2019).
 • Model 2: Kun 1 ansøgning suppleret med årlig tro og love erklæring. Modellen vurderes i praksis og konskvens at være "mellem" model 1 og 3. Her skønnes en årlig merudgift på kr. 200.000 netto (Netto = Faxe Kommunes udgift). Ialt ca. 1 million kr.
 • Model 3: Årlig ansøgning. Udgiftsneutralt sammenholdt med nuværende forbrug (niveau 800.000 kr.).


Alle 3 modeller er politisk valgbare og der kan i alle 3 valg hjemtages refusion.

Revisionen og statsrefusion
Der er på dette område 50% statsrefusion. Revisionen har gennemlæst alle 3 forslag, og i alle tilfælde kan der hjemtages refusion.

Opsamling
I balancen mellem borgerhensyn og økonomi for Faxe Kommune indstiller administrationen model 3, med årlige ansøgninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser
Jf. sagsfremstillingen forventes et valg af model 2 eller 3 at give en besparelse.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Seniorrådet anbefaler, at model 3 anvendes.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at model 3 med den nuværende årlige ansøgning vælges.


Beslutning

Ikke godkendt.


Udvalget beslutter, at det er model 1 der bruges fremover med en opfølgning på økonomi- og aktivitetstal til udvalget primo 2023 og 2024.


Fraværende: Ingen.

87. Godkendelse af handleplan til Integrationspolitikken

Resume

I marts 2022 godkendte Byrådet Faxe Kommunes integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal udvalget godkende handleplanen til integrationspolitikken på Beskæftigelses & Integrations udvalgets område.

Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

 • Vi vil arbejde helhedsorienteret
 • Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
 • Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
 • Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
 • Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker
 • Vi vil vejlede om repatriering.


Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:

Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene.
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå.


Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur.


Center for Beskæftigelse har derudover udarbejdet særlige indsatser i samarbejde med Center for Børn, Unge & Familier og Center for Social, Sundhed & Pleje. Der er også udarbejdet indsatser, hvor Center for Beskæftigelse er den hovedansvarlige for indsatsen.


Center for Beskæftigelse har i udviklingen af indsatser til handleplanen haft særligt fokus på vigtigheden i at sikre en koordineret og tværfaglig integrationsindsats på tværs af kommunens fagcentre. Derudover har der været fokus på, at indsatserne i handleplanen skulle understøtte Faxe Kommunes beskæftigelsesplan 2022-2023. Derfor er indsatserne for det beskæftigelsespolitiske mål om, at flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende også skrevet ind i handleplanen til integrationspolitikken på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område.


Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces

Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Der vil være opfølgning på handleplanen en gang årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at handleplan godkendes.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

88. Beslutning om oprettelse af integrationsråd i Faxe Kommune

Resume

Med denne sag skal Byrådet beslutte, om der skal oprettes et integrationsråd i Faxe Kommune. På udvalgsmødet d. 15. august 2022 tilbagesendte udvalget beslutningssagen om oprettelse af et integrationsråd til fornyet administrativ behandling og afklaring. Sagen indeholder en formåls- og indholdsbeskrivelse, samt mulige samarbejdspartnere og kortlægning over foreninger inden for området.

Sagsfremstilling

Formåls- og indholdsbeskrivelse

Formålet med oprettelsen af et Integrationsråd er at understøtte dialog omkring integrationsindsatsen i kommunen. Dialogen og de muligheder den skaber for samarbejde og læring mellem repræsenterede aktører fremhæves som værdifuld af flere andre kommuner, der har oprettet et integrationsråd. Erfaringer fra andre kommuner viser derudover, at velfungerende Integrationsråd er relevante og vigtige i forhold til at skabe dialog omkring og nye perspektiver på integrationsindsatsen.

Erfaringer viser dog, at et velfungerende integrationsråd kræver en stærk foreningsmæssig forankring, med deltagelse af aktive foreninger for relevante minoritetsgrupper.


F.eks. kan Integrationsråd med en stærk foreningsmæssig forankring fungere som en god samarbejdspartner i videreformidling af relevante oplysninger til mange forskellige grupper af borgere med minoritetsbaggrund. For råd hvor repræsentanter med minoritetsbaggrund indgår som enkeltpersoner, har rådet i mindre grad kunne løfte opgaver med at videreformidle oplysninger.


Samarbejdspartnere og sammensætning af Integrationsrådet

Som beskrevet ovenfor, er det essentielt for Integrationsrådets succes med deltagelse af aktive foreninger for relevante minoritetsgrupper. Administrationen har derfor undersøgt hvilke foreninger for relevante minoritetsgrupper, der er aktive i Faxe Kommune. Det har kun været muligt at identificere en forening, men det har ikke været muligt at afklare hvorvidt foreningen stadig er aktiv på trods af flere henvendelser. En mulighed kunne være, at nogle af rådets pladser til medlemmer med minoritetsbaggrund besættes gennem det almene foreningsliv. Eksempelvis gennem sportsforeninger, der tiltrækker mange borgere af minoritetsbaggrund.


Frivilliggrupperne under henholdsvis Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp vil kunne spille en positiv rolle i integrationsrådet, men uden at repræsentere specifikke minoritetsgrupper.


Administrationen har kendskab til privatpersoner, som forventes at kunne spille en aktiv rolle i rådets arbejde. Erfaringer fra andre kommuner viser, at råd der består af udpegede privatpersoner er mere sårbare og at det kan være svært at rekruttere medlemmer med minoritetsbaggrund til at deltage i rådets virke, ligesom det kan være udfordrende at fastholde medlemmer fra relevante minoritetsgrupper.


Administrationen vurderer, at den manglende mulighed for at sikre en foreningsmæssig forankring er en hindring for oprettelsen af et Integrationsråd i Faxe Kommune. Dette på trods af, at administrationen har kendskab til privatpersoner, der ville kunne deltage i rådets virke og de frivillige foreningers rolle. Administrationen anerkender dog vigtigheden i samarbejdet med de frivillige foreninger, hvorfor det også er en særskilt indsats i handleplanen til integrationspolitikken på Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område.


Hvis Byrådet ønsker at oprette et integrationsråd foreslår administrationen følgende sammensætning:

 • 5 medlemmer med minoritetsbaggrund
 • 1 repræsentant fra Beskæftigelses og integrationsudvalget
 • 1 repræsentant fra administrationen
 • 1 repræsentant fra frivilliggrupperne under Dansk Røde Kors
 • 1 repræsentant under frivilliggrupperne under Dansk Flygtningehjælp
 • 1 repræsentant fra Business Faxe
 • 1 repræsentant fra boligområdet Frøgården
 • 1 repræsentant fra skoleområdet


Rådets navn og muligheden for at indstille til repræsentantskabet for det nationale integrationsråd

Jf. Integrationsloven skal lokale integrationsråd vælge et medlem til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd. Administrationen har fået bekræftet, at navnet for rådet ikke påvirker mulighederne for at udpege medlemmerne til repræsentantskabet. Hvis Byrådet ønsker at oprette et integrationsråd, er der fri mulighed for at kalde rådet det navn, som de mener er mest dækkende for området. Derudover vil Byrådet stadig kunne udpege medlem og suppleant til Det Nationale Repræsentantskab, selv hvis der ikke oprettes et integrationsråd.


Hvis Byrådet ønsker at oprette et integrationsråd, har administrationen følgende forslag til rådets navn:

 • Faxe Kommunes Integrationsråd
 • Faxe Kommunes Råd for Etniske Minoriteter
 • Faxe Kommunes Multikulturelle forum
 • Faxe Kommunes Integrationsforum

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Hvis Byrådet vælger at oprette et Integrationsråd skal der indarbejdes 50.000 kr. i budget 2023 og frem. Der afsættes 25.000 til sekretariatsbistand til rådet, som placeres under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, samt 25.000 kr. til diæter, befordringsgodtgørelse og forplejning til rådets møder, som placeres under Stab for Organisation, Råd og Nævn. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at der i udvalget foretages en drøftelse om oprettelse af et integrationsråd. Dette på baggrund af en bekymring for, at der i kommunen ikke findes etniske minoritetsforeninger så rådet kan få en tilstrækkelig foreningsmæssig forankring.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke på nuværende tidspunkt at oprette et integrationsråd i Faxe Kommune, men vil gerne tage sagen op på et senere tidspunkt, hvis der opstår et behov herfor. Dermed går sagen ikke videre til Byrådet.


Fraværende: Ingen.

89. Initiativsag fra Michelle Frese (F) og Per Thomsen (A) vedr. ukrainske medborgere privat indlogering

Resume

Per Thomsen (A) og Michelle Frese (F) ønsker uddybende information omkring vores ukrainske medborgere. Særligt i forhold til om ukrainske medborgere udsættes for ulovligheder under privat indlogering og hvor der er mistanke om sort arbejde.

Sagsfremstilling

Vi vil gerne have en redegørelse som indeholder:

 • Beskrivelse af arbejdsgange, der kan afsløre eventuelle ulovligheder
 • Beskrivelse af antal forhold som er anmeldt til kontrolgruppen eller politiet
 • Forebyggende foranstaltninger (kontrol der sikrer, at uhensigtsmæssigheder ikke gentages og øge opmærksomheden på, at der kan være opfindsomme arbejdsgivere som udnytter vores ukrainske medborgere).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Ingen administrativ indstilling.

Beslutning

Administrationen redegjorde for spørgsmålene. Redegørelsen er vedlagt referatet som bilag.


Fraværende: Ingen.

90. Orientering om situationen med fordrevne ukrainere

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om indsatsen overfor fordrevne ukrainere i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Der har i Danmark været 32.556 ansøgninger om midlertidig opholdstilladelse via særloven. Der er samlet givet 28.365 opholdstilladelser efter særloven pr. 9. september 2022. Ved samlet 30.000 opholdstilladelser vil 213 fordrevne ukrainere blive boligplaceret i Faxe Kommune jf. den senest udmeldte kvotefordeling.


Status på opholdstilladelser til Faxe Kommune

175 ukrainere har fået midlertidig opholdstilladelse og er boligvisiteret til Faxe Kommune af Udlændingestyrelsen. 37 ukrainere er enten hjemrejst eller udrejst af Danmark, ønsker ikke at komme til Faxe kommune eller er overtaget af andre kommuner.


Det betyder, at der pt. opholder sig 138 ukrainere i Faxe Kommune med opholdstilladelse. Af de 138 er 95 voksne og 43 børn under 16 år.


Boligindkvartering for ukrainere med opholdstilladelse

 • 92 ukrainere bor i kommunens midlertidige boliger på Søndergade 14 i Haslev.
 • 46 ukrainere bor hos private værter


Boligindkvartering for ukrainere uden opholdstilladelse

 • 6 ukrainere uden opholdstilladelse bor i kommunens midlertidige boliger på Søndergade 14 i Haslev.


Der er fortsat kapacitet til modtagelse af ukrainere i de midlertidige boliger.


Beskæftigelsesindsatsen

Jobcenter Faxe har et stærkt fokus på jobformidling, og mange arbejdsgivere er interesseret i samarbejde med Jobcenteret om ansættelse af ukrainere. Jobcenter Faxe har indgået et samarbejde med Kvinder i job under ”fonden for sociale investeringer”. Kvinder i Job tilbyder et 4 ugers koncept som hjælper med at få ukrainske kvinder i job. Undervejs i dette forløb får kvinderne introduktion til det danske arbejdsmarked, udvikler et basalt arbejdsmarkedsrettet ordforråd, hjælp til cv/ansøgninger og de besøger lokale virksomheder, som mangler arbejdskraft.


I Faxe kommune er andelen af Ukrainere visiteret Jobparate højere end på landsplan. Hele 90 % i Faxe kommune er visiteret som Jobparat, hvor det er 87 % på landsplan. I Faxe Kommune drejer det sig om 11 Ukrainere som ikke er visiteret Jobparat. De 4 er 67 år eller ældre og 7 er visiteret Aktivitetsparate grundet dokumenteret handicap. Faxe kommune har den 11. september 2022 hele 56 % af de jobparate Ukrainere i beskæftigelse, svarende til 25 personer. Administrationen er bekendt med, at siden denne opdatering, er der gået yderligere 6 ukrainere i job. Det er en del over landsgennemsnittet som er 48 % og i RAR Sjælland er der kun 40 % af de Jobparate Ukrainere som er i beskæftigelse. Se bilag "Diagrammer over beskæftigelsen for personer med ophold efter særloven i august måned 2022".


Jobcenter Faxe forventer at modtage de resterende ukrainere, som kommunen skal tildeles jf. kvotefordelingen, i 3. og 4. kvartal 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt. Udvalget udtrykker ros til administrationen for den store indsats, som resulterer i, at Faxe Kommune ligger over landsgennemsnittet for andelen af jobparate fordrevne ukrainere i beskæftigelse.


Fraværende: Ingen.

91. Orientering om status og økonomi for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU)

Resume

Med denne sag bliver udvalget orienteret om status og økonomi for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Sagsfremstilling

Status på elevtal i 2022

I 2022 har 141 unge været indskrevet på en FGU institution. 57 unge har i 2022 afsluttet FGU. Heraf er 52 i gang med anden aktivitet, mens 5 unge er uden ny aktivitet pr. 5. september 2022.


Aktuel status på elevtal

Pr. 5. september 2022 er 84 elever fra Faxe Kommune indskrevet på en FGU-skole. Heraf går 55 elever på FGU Midt- og Østsjælland i Faxe.


Udviklingen i antal elever fra Faxe Kommune, der har været indskrevet på en FGU skole i perioden 2020-2022 kan ses i nedenstående tabel:

2020

2021

2022

(pr. 5. september 2022)

187

162

141


Antallet af FGU elever er dalende på landsplan, hvilket også gør sig gælende i Faxe Kommune. Dette skyldes bl.a. at en større andel unge starter direkte i ungsomdsuddannelser.


Uddybende aktivitetstal for 2022 er vedhæftet sagen som bilag.


Status på økonomi

Kommunerne skal bidrage til statsfinansieringen af FGU gennem to bidrag; kommunalt bidrag til drift og en skoleydelse pr. årselev til elever, der har bopæl i kommunen. De kommunale bidragssatser fastsat til:


Kommunalt bidrag pr. årselev

2021

2022

Bidrag til drift kr.

71.000

72.700

Bidrag til skoleydelse kr.

33.320

33.040

I alt kr.

104.320

105.740


Aktiviteten for FGU afregnes en gang årligt på grundlag af den faktiske aktivitet samt de dertil svarende bidrag som anført på finansloven. Bemærk at de to kommunale bidrag anført under 2022 anvendes til afregning for aktiviteten i 2021. Hvis "Peter" f.eks. har gået på FGU i 2021, vil Faxe Kommune først skulle betale det kommunale bidrag for dette i 2022.


På baggrund af aktiviteten i 2021, hvor 162 elever, svarende til 91 årselever, fra Faxe Kommune har været indskrevet på en FGU skole, er der afregnet ca. 9.600.000 kr. i kommunalt bidrag i 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

92. Orientering om udvalgte nøgletal

Resume

Med denne sag giver administrationen en status på de nøgletal, som udvalget har valgt at følge løbende.

Sagsfremstilling

Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har en ledighedsprocent på 2,2 % i juli 2022. Faxe Kommune ligger således under landsgennemsnittet på 2,6 % og Region Sjælland på 2,3 %. Ledighedsprocenten er fortsat historisk lav.


Andel langtidsledige personer ift. bruttoledige personer

Nøgletallet viser, at 19,4 % af de ledige borgere i Faxe Kommune er langtidsledige i juli 2022. Faxe Kommune ligger derved over landsgennemsnittet på 16,6 % og Region Sjælland på 18,3 %.


Forsørgelsestryk

Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har et højere forsørgelsestryk på sygedagpengeområdet og fleksjobområdet, seniorpension og Tidlig pension end gennemsnittet for RAR Sjælland og hele landet. Baggrunden for det høje forsøgelsestryk på fleksjob er, at Faxe kommune har flere borgere beskæftiget i et fleksjob end på landsplan.


Sammenlignet med RAR Sjælland og hele landet har Faxe Kommune et lavere forsørgelsestryk på kontanthjælp, uddannelseshjælp, SH-ydelse, jobafklaring og ledighedsydelse.


Andel fleksjobvisiterede borgere, der modtager ledighedsydelse

Nøgletallet viser, at 9 % af fleksjobvisiterede borgere modtager ledighedsydelse i Faxe Kommune i juli 2022. Faxe Kommuner har derved færre ledige fleksjobberettigede borgere end både landsgennemsnittet på 13 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 13 %.


Andel flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i beskæftigelse

Faxe Kommune har et mål i beskæftigelsesplanen om, at dette nøgletal skal stige til 55 % inden udgangen af 2023. Nøgletallet viser, at Faxe Kommune har nået dette mål i juni 2022 med 56,3 %. Faxe Kommune er således over gennemsnittet for hele landet på 54,4 % og gennemsnittet for RAR Sjælland på 55,7 %.


Fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken der modtager sygedagpenge

Nøgletallet viser, at 3,1 % af arbejdsstyrken modtager sygedagpenge i Faxe Kommune i juli 2022. Faxe Kommune ligger derfor fortsat over landsgennemsnittet på 2,4 % og RAR Sjælland 2,9 %.


Førtidspension og seniorpension

Nøgletallet for førtidspension viser, at Faxe Kommune med 8,3 % nu ligger over landsgennemsnittet på 8,1 % og men fortsat under RAR Sjælland på 9,8 % når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager førtidspension.


Nøgletallet for seniorpension viser, at Faxe Kommune (1,1 %) ligger over både hele landet (0,7 %) og RAR Sjælland (0,9 %) når man ser på andelen af arbejdsstyrken, der modtager seniorpension.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

93. Lukket punkt: Beslutning om vinderen af Faxe Kommunes virksomhedspris 2022

Beslutning

Udvalget nominerer følgende virksomheder til Faxe Kommunes virksomhedspris 2022:

 • Autismetilbuddet Haslev ApS
 • LK Group ApS
 • Spirekassen


Fraværende: Ingen.

94. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra råd, nævn og bestyrelser.
 • Bevilling af dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats på to plejehjem i Faxe Kommune.
 • Brev fra Udlændinge- og Integrationsministeren vedr. vejledning om negativ social kontrol og udelukkelse af bisiddere fra samtaler på jobcentre
 • Brev til borgmestre vedr. velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

Vibeke Dyhr orienterede om dispensationen til det nye nytteindsatsprojekt i Faxe Kommune, samt breve vedr. vejledning om negativ social kontrol og udelukkelse af bisiddere fra samtaler på jobcentre, velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet og efterbetaling på a-dagpenge.


Fraværende: Ingen.

95. (Lukket)
96. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat fra d. 27. september 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat fra d. 27. september 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Beslutning

.