Beskæftigelses & Integrationsudvalget - 30-11-2020

Referat
Dato:
Mandag, 30 november, 2020 - 15:30
Hent som fil:
84. Godkendelse af dagsorden

ØkonomiSagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Nellie Bradsted

Mikkel Dam

85. Præsentation af særlig støtte i beskæftigelsesindsatsen

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om en prøvehandling kaldet "særlig støtte", der er igangsat i Jobcenter Faxe pr. 1.1.2020. Prøvehandlingen er igangsat på baggrund af læringen fra to eksternt finansieret projekter, "Flere Skal Med" og "Frontrunner", hvor Jobcenter Faxe i 2017-2019 fik midler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at igangsætte et forsøg, hvor den samme medarbejder havde flere funktioner omkring borgeren.

Hvor mentorstøtte efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats bevilliges med et fastsat antal ugentlige timer i en given periode, tilbydes "særlig støtte" ud fra behovet for støtte til en konkret opgave. Tilbuddet om særlig støtte bevilges indtil opgaven er løst og den særlige støtte afsluttes.

Sagsfremstilling

Mentorordningen jf. Lov om Aktive Beskæftigelsesindsats

Jobcentrerne kan tilbyde mentorstøtte til ledige borgere med behov for støtte på vej mod job. Ved bevilling af en mentor indgås der en skriftlig aftale mellem personen og jobcenteret. Aftalen skal indeholde oplysninger om:

 • målet med mentorstøtten
 • navn og kontaktdata på mentor
 • de opgaver, som mentor skal bistå med
 • varigheden af aftalen
 • timeantallet for mentorstøtten


Særlig Støtte i Jobcenter Faxe

Med midler fra STAR deltog Jobcenter Faxe i 2017-2019 i to projekter, ”flere skal med” og ”Frontrunner”, som begge havde til formål at kvalificere beskæftigelsesindsatsen for de mest udsatte ledige, samt begrænse antallet af personer som borgeren har kontakt til i kommunen. I begge projekter indgik et forsøg med, at borgeren kontaktperson, kaldet en jobformidler, derved havde flere funktioner, herunder sagsbehandler. I begge projekter indgik et forsøg med, at den samme medarbejder, kaldet en jobformidler, havde flere funktioner, herunder sagsbehandler, virksomhedskonsulent og mentor. I projektperioden blev der ikke givet tilbud om mentor ud over de aftaler, som de udsatte ledige indgik med deres jobformidler.

Ved afslutningen af de to projekter viste evalueringen bl.a., at de udfordringer de mest udsatte ledige oplevede var meget mere konkrete og håndterbare end forventet F.eks. fremgik det, at borgernes udfordringer ofte kunne afhjælpes hurtigt og effektivt, når Jobcenteret havde mulighed for at stille en medarbejder til rådighed. En medarbejder, som kunne træde til straks og som også kunne hjælpe med opgaver af mere praktisk karakter(et eksempel kan være kørsel til speciallægeundersøgelse). . Derfor iværksatte Jobcenter Faxe pr. 1.1.2020 en prøvehandling og tilbød en af Jobcentrets tidligere interne mentorer, som havde været en del af projekt ”Frontrunner”, at blive i afdelingen og fungere som ”særlig støtte”.

Foreløbige resultater for prøvehandlingen

 • Hurtigere og mere smidig sagsbehandling
 • Borgerne oplever målbar støtte og konkret hjælp
 • Flere borgere kan modtage støtte
 • Mere effektiv udnyttelse af ressourcer

Afdelingsleder i Job & Integration præsenterer prøvehandlingen på mødet.

Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


86. Orientering om status på COVID-19 situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Resume

Centerchefen orienterer om status på COVID-19 situationens indflydelse på arbejdsmarkedet i Faxe Kommune.


Sagsfremstilling

Under præsentationen kommer centerchefen ind på følgende emner, der er uddybet i bilaget, vedlagt denne sag.


 • Overordnet status og den generelle ledighed
 • Lovændringer på beskæftigelsesområdet
  • A-dagpenge
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
 • Smitte i de midlertidige boliger for Flygtninge
 • Smitte blandt medarbejderne i Jobcenter Faxe
 • Virksomhedskontakt – COVID-19 orientering til virksomhederne

Lovgrundlag

 Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen


87. Beslutning om vejledende rådighedsbeløb

Resume

Ankestyrelsen har via afgørelser og vejledninger gjort Faxe Kommune opmærksom på, at det nuværende vejledende rådighedsbeløb vurderes for lavt. Der er derfor behov for en politisk behandling af Faxe Kommunes fremtidige vejledende rådighedsbeløb, som administrationen foreslår, at hæve for udvalgte målgrupper.

Sagsfremstilling

Borgere kan søge om økonomisk hjælp til enkeltudgifter, som de ikke kan betale uden, at det i afgørende grad påvirker familiens evne til at klare sig i fremtiden. For at vurdere, om borgere har ret til hjælp til enkeltudgifter, skal der udregnes et rådighedsbeløb. Et kommunalt fastsat rådighedsbeløb er vejledende og kommunen skal altid tage stilling til, om der er grundlag for at fravige det i en konkret sag. Der er ikke fastsat et nationalt vejledende rådighedsbeløb.


Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb borgerne forventes at kunne leve for, når faste godkendte udgifter (f.eks. husleje, vand, varme, telefon m.v.) er betalt. I rådighedsbeløbet skal borgerne afholde udgifter til bl.a. kost, personlig pleje, lån, transport, forsikringer (indboforsikring kan som den eneste forsikring medtages i en rådighedsberegning), tv-pakke, internet, cigaretter, frisør, fagforening, idrætsaktiviteter m.v..


Det vejledende rådighedsbeløb anvendes til:

 1. at beregne om borgerne har økonomi til selv at afholde udgiften til det ansøgte fx tandbehandling eller huslejerestance og
 2. at beregne om borgerne har råd til at bo i en ansøgt bolig i forbindelse med indskudslån.


Et lavt vejledende rådighedsbeløb vil derfor udløse færre bevillinger jf. nr. 1 og flere bevillinger jf. nr. 2. Et højere vejledende rådighedsbeløb vil udløse flere bevillinger jf. nr. 1 og færre bevillinger jf. nr. 2.


Faxe kommunes tidligere og nuværende vejledende rådighedsbeløb

Faxe Kommunes vejledende rådighedsbeløb er ikke blevet prisreguleret siden 2016. Ved ændringen i 2016 blev det vejledende rådighedsbeløb sat ned for udeboende enlige og ægtepar/samlevende.


Tabel 1: Faxe Kommunes vejledende rådighedsbeløb før og efter 2016


Omkringliggende kommuners vejledende rådighedsbeløb

Center for Familie, Social & Beskæftigelse har indhentet vejledende rådighedsbeløb fra omkringliggende kommuner og fået tilbagemeldinger fra Stevns og Ringsted Kommuner. Disse fremlægges som sammenligningsgrundlag under bilag.


Da der ikke er fastsat et nationalt vejledende rådighedsbeløb, er det op til kommunerne at bestemme hvordan det vejledende rådighedsbeløb opdeles mellem aldersgrupper, civilstatus og ydelser. Det er derfor ikke muligt at lave en direkte sammenligning mellem kommuner, men generelt set viser tabel 1 og bilaget med vejledende rådighedsbeløb fra Ringsted og Stevns kommuner, at det vejledende rådighedsbeløb i Faxe Kommune er lavere end i Stevns og Ringsted Kommuner.


Forslag til fremtidig vejledende rådighedsbeløb

Center for Familie, Social & Beskæftigelse anbefaler, at det vejledende rådighedsbeløb sættes op til de beløb, der er beskrevet i tabel 2.


Tabel 2: Administrationens forslag til fremtidigt vejledende rådighedsbeløb.


Forslaget til de nye vejledende rådighedsbeløb anbefales på baggrund af en generel prisfremskrivning siden 2016, og på baggrund af anbefalinger fra Ankestyrelsen. Forklaringen til anbefalingerne for de forskellige målgrupper er uddybet i bilaget. Hvis forslaget godkendes, forventer administrationen, at flere borgere vil få bevilget hjælp til enkeltydelser til betaling af tandbehandling, medicin, fysioterapi og psykologbehandling. Omvendt vil færre borgere få bevilget hjælp til indskudslån til at flytte i nye boliger, hvilket særligt vil få konsekvenser for unge borgere. Der er dog mulighed for at dispensere i enkeltsager, hvis den enkelte borger selv kan dokumentere, tidligere at have kunne leve for et lavere rådighedsbeløb end det vejledende.


Forslaget til det fremtidige vejledende rådighedsbeløb vil resultere i en merudgift til enkeltydelser og en mindreudgift til indskudslån i 2021 og overslagsårene, sammenlignet med foregående år. Administrationen forventer, at merudgiften til enkeltydelser udlignes af mindreudgiften til indskudslån. Administrationen forventer derfor ikke, at forslaget til et fremtidigt vejledende rådighedsbeløb vil have konsekvenser for udvalgets økonomiske ramme.

Lovgrundlag

Lov om Aktiv Socialpolitik §§ 81, 81a, 82, 82a, 83, 84, 85.

Lov om integration af udlændinge i Danmark §§ 35, 36, 37, 38 og 39.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser, idet mindreudgiften til indskudslån forventes at udligne merudgiften til enkeltydelser. Derfor er det administrationens vurdering, at de budgetmæssige konsekvenser kan holdes indenfor udvalgets ramme.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at forslaget til vejledende rådighedsbeløb godkendes.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at det fremtidige vejledende rådighedsbeløb pr. barn (max 2 børn) udgør 1.000 kr.


Fraværende:

Ingen88. Orientering om Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2020

Resume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på forbrugstal pr. 31. oktober 2020.


I denne sag præsenteres de væsentligste tal, herunder opfølgning på den samlede drift samt udvikling i serviceudgifterne for hele kommunen. I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


Det samlede skøn for serviceudgifter er ikke meget anderledes end opfølgningen pr. september. Det betyder dog stadigvæk, at forventningen ligger 25,0 mio. kr. over sigtepunktet for serviceudgifter.

Sagsfremstilling

De samlede driftsudgifter

Vores samlede skøn på driften ligger ved oktober-opfølgningen kun 120 tkr. over skønnet pr. september.

Skønnet for serviceudgifterne ser ud til at stabilisere sig

Ud af ændringen i det samlede skøn for driften (se ovenfor) er det under 100 tkr. der vedrører serviceområder. Afvigelsen er så lille at den ikke ses i tabellen herunder.


Vores serviceudgifter er 25,0 mio. kr. højere end sigtepunktet. Præcis ligesom i opfølgningen pr. september. I KL høring om Covid-19 udgifter, som netop er afsluttet, har administrationen opgjort Covid-19 udgifter til minimum at udgøre 12,5 mio. kr svarende til halvdelen af de 25,0 mio. kr.På udvalgsniveau er der små forskydninger

Hos Teknik & Miljøudvalget samt Plan & Kulturudvalget er der ingen ændringer i skønnet siden forventet regnskab pr. september. Der er mindre udsving på de øvrige udvalg.


Hos Økonomiudvalget ses en stigning på 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til

 1. Center for Familie, Social & Beskæftigelse der skønner merudgifter vedr. omorganisering i centret samt uddannelse og supervision i Socialcentret og
 2. Center for HR, Økonomi & IT der skønner merudgift i forhold til implementering af nye administrative systemer samt eksterne konsulentudgifter til BuboBubo som undersøger besparelsespotentialer på indkøbsområdet.


Hos Senior & Sundhedsudvalget ses et fald på 1,7 mio. kr. som primært kan henføres til lavere materialeudgifter i sygeplejen samt på hjælpemiddelområdet.


Hos Beskæftigelses & Integrationsudvalget ses en stigning på 0,6 mio. kr. som skyldes udgifter ifm. Covid-19, herunder karantæneramte udenlandske håndværkere.


Hos Socialudvalget ses en stigning på 0,7 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter vedr. kørsel til udsatte børn og unge samt handicappede børn.


Hos Børn & Læringsudvalget ses et fald på 0,8 mio. kr. som primært skyldes implementering af ny befordringsstandard og alternative løsninger til elever under specialområdet.


Opmærksomhedspunkt

I kan finde oplysninger om afvigelser målt op imod korrigeret budget i sagens bilag.


Lovgrundlag

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring.

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Anbefalet.


Fraværende:

Ingen89. Orientering om status på Faxe Kommunes beskæftigelsesplan

Resume

Udvalget bliver med denne sag orienteret om status pr. november 2020 på Beskæftigelsesministeriets ministermål, som er indskrevet i Faxe Kommunes Beskæftigelsesplan 2020-2021.


Udvalget orienteres om status på beskæftigelsesmålene halvårligt.

Sagsfremstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse har, på baggrund af Beskæftigelsesministeriets ministermål, udarbejdet en handleplan for, hvordan Faxe Kommune vil arbejde med ministermålene i 2020-2021.


Beskæftigelsesministeriets fem mål og de indsatser, der er igangsat og sat fokus på for at understøtte indsatsen for at nå ministermålene ses nedenfor. En uddybende gennemgang af målene og den tilhørende status er vedhæftet sagen som bilag.


 1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling (mål for 2021)
 • Dette ministermål er for 2021, og der følges derfor ikke op på det i denne status.
 1. Flere ledige skal opkvalificeres (mål for 2021)
 • Dette ministermål er for 2021, og der følges derfor ikke op på det i denne status.
 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
 • Øget fokus på brug af revalidering med særligt fokus på jobmuligheder efter endt uddannelse.
 • Lokale virksomheder skal understøttes i at synliggøre job og rekruttering.
 • Øget fokus på sygedagpengeopfølgning på arbejdspladsen.
 • Voksenlærlingeordning (veud)
 • Elever i udskolingen skal understøttes i, at få øget kendskab til arbejdsmarkedets behov
 1. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
 • Fokus vil fortsat være på at understøtte flygtninge eller familiesammenførtes vej til selvforsørgelse.
 • Særligt fokus på kvindelige flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge
 • Mål for beskæftigelses og integrationsambassadør projektet (IBA projektet) videreføres
 • Vejledning om repatriering
 1. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
 • Virksomheder skal understøttes i at fastholde ansatte med handicap
 • Andel af borgere der overgår fra ledighedsydelse til fleksjob skal øges
 • Øget beskæftigelse hos målgruppen.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen90. Drøftelse om udvikling af politiske pejlemærker for 2021

Resume

Med denne sag skal udvalget beslutte, om de ønsker at afholde en temadrøftelse i januar 2021, med fokus på de politiske pejlemærker for 2021.

Sagsfremstilling

På administrationens temadag d. 9. november 2020 blev der udarbejdet en række forslag til, hvilke politiske indsatser og investeringsforslag, udvalget kan vælge at sætte fokus på i 2021 for at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune.


På temadagen blev der sat fokus på flere forskellige investeringsforslag for beskæftigelsesindsatsen, her kan bl.a. nævnes: opkvalificering af ledige, borgerinddragelse, hvad er god virksomhedsservice, indsatser for borgere med særlige behov, kobling mellem Faxe Kommunes beskæftigelsesplan og udviklingen af en aktiveringsstrategi og understøttelse af Fælles om Forebyggelse.


Center for Familie, Social & Beskæftigelse foreslår, at der i januar 2021 afholdes en temadrøftelse, hvor udvalget på baggrund af administrationens forslag til indsatser og investeringer, tager stilling til de politiske pejlemærker, der skal sætte retningen for beskæftigelsesindsatsen i 2021.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social og Beskæftigelse indstiller, at der i primo 2021 afholdes en temadag for udvalget med fokus på de politiske pejlemærker for 2021.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at temamødet holdes mandag den 11. januar 2021 kl. 13.00.


Fraværende:

Ingen91. Orientering om status på elevtal og økonomi for FGU

Resume

Udvalget har ønsket en løbende status på elevtal og økonomi pr. elev for Den Forberedende Grunduddannelse (FGU). Med denne sag orienteres udvalget om status pr. 1. november 2020.


Sagsfremstilling

Status på elevtal


I perioden 19. august 2019 til 1. november 2020 har 182 elever været i gang med et forløb på FGU. Pr. 1. november 2020 er 92 elever tilmeldt. De fordeler sig på følgende FGU institutioner og spor:


FGU Institution:

Antal elever

FGU (spor ikke oplyst)

FGU - AGU

FGU - Basis

FGU - EGU

FGU - PGU

FGU Midt- og Østsjælland

82


19

16

3

44

FGU Syd- og Vestsjælland

6

1


1


4

FGU-skolen Øst

22FGU Nordsjælland

1


1
FGU Nord

1

1

I alt

92

1

20

19

3

49

AGU = Almen grunduddannelse, Basis = Basis anvendes ved optagelse ud over de to fastlagte tidspunkter i august og januar, PGU = Produktionsgrunduddannelse, EGU = Erhvervsgrunduddannelse


90 elever har afsluttet eller afbrudt deres FGU forløb i perioden fordeler sig således:


Aktivitet efter afbrudt/afsluttet FGU forløb

Antal

Erhvervsuddannelser

27

Andre uddannelser (STU)

4

Forberedende og udviklende aktiviteter *

40

Gymnasiale uddannelser

7

Midlertidige aktiviteter **

7

Ikke i aktivitet ***

5

I alt

90

*Forberedende og udviklende aktiviteter (arbejde, VUC, vejledning og opkvalificering if. LAB-loven, afventer udredning og afklaring i andet regi)
** Midlertidige aktiviteter (afsoning, offentlig forsørgelse, sygdom)
*** Ikke i aktivitet (UU er i dialog med unge der ikke er i aktivitet).


Status på økonomi:


Kommunerne skal bidrage til statsfinansieringen af FGU gennem to bidrag; kommunalt bidrag til drift og en skoleydelse pr. årselev til elever, der har bopæl i kommunen. På FFL20 (finanslovsforslag) er de kommunale bidragssatser fastsat til:


Kommunalt bidrag pr. årselev

2019

2020

Bidrag til drift kr.

67.400

68.340

Bidrag til skoleydelse kr.

28.320

28.720

I alt kr.


95.700


97.060


Bemærk at de to kommunale bidrag anført under 2019 anvendes til afregning i 2020 for aktiviteten i 2019. De kommunale bidrag anført for 2020 anvendes til afregning i 2021 for aktiviteten i 2020. Hvis "Peter" f.eks. har gået på FGU i 2019, vil Faxe Kommune først skulle betale det kommunale bidrag for dette i 2020.


Som oplyst på udvalgets møde i november 2019 har Faxe Kommune, inden opstart af FGU, vurderet 123 helårselever på FGU, og den årlige udgift i 2020 forventes på den baggrund at blive 11.773.360 kr.

For 2019 vil der kun være udgifter til FGU for perioden august til december. De kommunale bidrag for aktiviteten i 2019 forventes således at blive 4.905.650 kr. i 2020.


Pr. 30. oktober 2020 var der bogført udgifter for 4.529.949 kr. for aktiviteten i 2019, og der forventes ikke mere tilført. Budgettet til FGU forventes derfor at holde i 2020.


Næste orientering om økonomien for FGU forventes medio 2021.


Lovgrundlag

Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse  

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling


Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen92. Præsentation af udvalgte nøgletal på beskæftigelsesområdet

Resume

Med denne sag orienteres udvalget om status på de nøgletal, som blev udvalgt på mødet d. 26. oktober 2020.

Sagsfremstilling

Centerchefen orienterer med denne sag udvalget om status på en række udvalgte nøgletal for Faxe Kommune på beskæftigelsesområdet.


Nøgletal

 • Nøgletal i beskæftigelsesindsatsen i Faxe Kommune
 • Benchmark: hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet (opdaters to gange årligt)
 • Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken fordelt på alder
 • Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken sammenlignet med omkringliggende kommuner
 • Udvikling i fuldtidsledige sygedagpengemodtagere
 • Udvikling i antal borgere på ydelse
 • Forsørgelsestrykket i 2. kvt. 2020
 • Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, sammenligning mellem 2019 og 2020
 • Andel beskæftigede flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, sammenlignet med omkringliggende kommuner, hele landet og Region Sjælland
 • Andel aktiveringsberørte på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Udvikling i fuldtidspersoner i pct. af arbejdsstyrken på førtidspension
 • Antal tilkendte seniorpensioner i Faxe, 1.kvt. og 2. kvt. 2020


Præsentation af status på de udvalgte nøgletal er vedlagt denne sag som bilag.

Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.


Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende:

Ingen93. Godkendelse af udmøntning og implementering af budget 2021-2024

Resume

Udvalget gennemgår budgetændringer til budget 2021-2024 på udvalgets område, og beslutter en plan for implementering og eventuel yderligere politisk behandling.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres alle budgetændringer fra budget 2021-2024 på udvalgets område. Formålet med sagen er at sørge for, at udvalget har mulighed for at følge tæt op på de indsatser der er besluttet for deres kommende budget, samt at fastlægge en plan for implementering og videre politisk behandling.

I bilaget til sagen er et overblik over budgetændringerne på udvalgets område udarbejdet, sammen med administrationens forslag til en plan for implementering og forslag til eventuel yderligere politisk behandling.

Udvalget gennemgår administrationens forslag til planerne for implementering, og beslutter, om det er den rigtige handlingsplan for budgetændringerne. Enkelte ændringer fra budgetforliget er ikke blevet beskrevet uddybende, og administrationen beder i de tilfælde udvalget om at uddybe og beskrive ændringerne, så det sikres, at de implementeres efter hensigten.

Samtidig beslutter udvalgene, hvilke budgetændringer der skal følges tæt og særskilt op på implementeringen og eventuelt effekten af.

Lovgrundlag

Intet.


Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi og IT indstiller

 • at udvalget beslutter planen for implementering og den politiske behandling af budgetændringerne på udvalgets område
 • at udvalget beslutter hvilke budgetændringer, det vil følge tæt og særskilt op på i 2021
Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at alle budgetændringer følges.


Fraværende:

Ingen


94. Meddelelser

Sagsfremstilling

 • Orientering fra Råd, Nævn og bestyrelser
 • Erhvervsudvikling i Faxe Kommune
 • Overrækkelse af Virksomhedspris 2020
 • Udfordringer med Kommunernes Sygedagepengesystem (KSD)
 • Underskrivelse af samarbejdsaftale med veterancentret d. 14. december 2020 kl. 14.00
 • Arbejdet med værdighed i mødet med borgeren

Økonomiudvalget har d. 4. november 2020 besluttet, at der skal være en konkret politisk involvering ved proces start, der kan sætte rammerne for arbejdet med værdighed, værdier og kultur i mødet med borgerne. Det betyder, at byrådet igangsætter processen for det fremtidige arbejde på temamødet d. 17. december 2020 kl. 16–18. Temamødet er planlagt med ekstern oplægsholder og facilitator Birgitte Hvilsom, som dels vil præsentere et oplæg om værdighed, værdier og kultur i mødet med borgeren samt facilitere en proces hvor byrådet kan udarbejde 3-5 pejlemærker, der skal danne rammen for det videre administrative arbejde i organisationen.

ØkonomiSagen afgøres af

Beskæftigelses & Integrationsudvalget

Beslutning


Administrationen orienterede om kontraktudløb medio 2021 med A2B. Faxe Kommune deltager i udbud sammen med andre midtsjællandske kommuner.95. Meddelelser - lukket punkt (Lukket)
96. Digital godkendelse af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets referat 30. november 2020

Resume

Digital underskriftsark af Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde den 30. november 2020.


Sagsfremstilling

Beskæftigelses & Integrationsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet foreligger i First Agenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning

.