Børn & Læringsudvalget - 02-10-2023

Referat
Dato:
Mandag, 2 oktober, 2023 - 16:30
Hent som fil:
99. Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende.


Godkendt med den bemærkning at punkt 109 tages af dagsordenen, da punktet udsætttes til kommende udvalgsmøde, hvor sagen uddybes og præsenteres.

100. Dialogmøde med Specialskolen

Resume


Der er inviteret til dialogmøde kl. 16.30, og der er indsendt følgende punkter til drøftelse.

Sagsfremstilling

Følgende punkter ønskes drøftet:


a. Drøftelse af sammenlægningsbehov for Specialskolens afdelinger på én matrikel

 • Herunder fysiske rammebehov, muligheder for faglig sparring ml. medarbejdere og samlede kompetencer under ”samme tag” samt behov for ledelsestilgængelighed.


b. Specialskolens placering i forhold til udsendte høringsoplæg for eventuel ny skolestruktur.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.


Fraværende: Ingen.101. Godkendelse Bevilling Løft af Fritidspædagogikken

Resume

Center for Børn, Unge & Familier har efter ansøgning modtaget tilsagn fra Børne- og Undervisningsministeriet om tilskud på 1,181 mio. kr. årligt i 2023-25 fra "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".


Med denne sag ansøges Byrådet om, at tilskuddet tilføres SFO-området under Børn & Læringsudvalget.


Sagsfremstilling

Center for Børn, Unge & Familier har i juni 2023 modtaget tilsagn om et tilskud på 1,181 mio. kr. årligt i perioden 2023-25 fra "Pulje til løft af fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn".


Puljens formål er at løfte fritidspædagogikken i områder med høj andel af sårbare og udsatte børn gennem ansættelse af mere personale. Ved personale forstås pædagoger, særlige ressourcepædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere.


Puljen er delt op med 767.000 kr. årligt til SFO1 og fritidshjem og 414.000 kr. til Klubtilbud og SFO2 for større børn og unge.


 • Af vejledningen til puljen fremgår en fordeling af midlerne til SFO'er og fritidshjem, hvor der minimum er 33 pct. børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Det er alene Pastinakken på Sofiendalskolen, som lever op til dette kriterie, hvorfor de vil få det fulde beløb på 767.000 kr. i alle årene.


 • Af vejledningen til puljen fremgår om midlerne til Fritidsklub og SFO2, at en kommune er berettiget til at modtage tilskud, hvis kommunen har minimum 15,6 pct. børn i aldersgruppen, hvis forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. For at fokusere de 414.000 kr. bliver midlerne her fordelt til klubber og SFO2'er med over 50 pct. børn, hvis forældrene er berettiget til mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudsloven. Fokuseringen betyder, at beløbsstørrelsen bliver i en størrelsesorden, hvor de reelt kan omsættes til mere personale/flere personaletimer. Det er Hyllen på Hylleholt Skole, Tandhjulet på Karise Skole og Pastinakken på Sofiendalskolen som lever op til dette kriterie og derved får andel i de 414.000 kr. årligt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

 Center for Børn, Unge & Familier indstiller:

 1. at SFO-området under Børn & Læringsudvalget gives en udgiftsbevilling på årligt 1.181.000 kr. i årene 2023-2025
 2. at SFO-området under Børn & Læringsudvalget gives en indtægtsbevilling på årligt 1.181.000 kr i årene 2023-2025

Beslutning

Godkendt 1 og 2.

Fraværende: Ingen.102. Beslutning om handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2022

Resume

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet).


Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne. Af sagen fremgår også, hvordan der bliver arbejdet med at nedbringe omgørelsesprocenterne. Samlet set vurderer administrationen ikke, at der er behov for at udarbejde yderligere handlingsplaner.

Sagsfremstilling

I denne sag præsenteres Socialudvalget, Børn og Læringsudvalget samt Byrådet for omgørelsesprocenterne på socialområdet i 2022 (kaldet danmarkskortet). Byrådet skal beslutte, om der skal udarbejdes handlingsplaner for at nedbringe omgørelsesprocenterne.


Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør hvert år Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser på socialområdet. Omgørelsesprocenterne bliver vist i form af tre danmarkskort: 1) et kort, der handler om det generelle socialområde, 2) et kort, det handler specifikt om voksenhandicapområdet, og 3) et kort, der handler specifikt om børnehandicapområdet.


De tre kort er vedlagt som bilag 1 og kan også ses på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside.


Når Ankestyrelsen beregner omgørelsesprocenterne, anvendes tre begreber:

Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for dem, der har klaget.

Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenig med kommunens afgørelse og ændrer den.

Hjemvisning: Styrelsen sender sagen tilbage til kommunen. Det sker for eksempel, hvis der mangler væsentlige oplysninger i sagen, og styrelsen ikke selv kan indhente dem. Det betyder, at den kommunale myndighed skal genoptage sagen og afgøre den på ny.


Når en afgørelse hjemvises eller ændres, er der tale om, at en kommunal afgørelse bliver omgjort. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der enten bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen.


Afgørelserne, som indgår i de tre danmarkskort, omhandler en række specifikke lovbestemmelser, som går på tværs af forvaltningerne. I ministeriets læsevejledning til danmarkskortene (bilag 2) fremgår det hvilke konkrete lovbestemmelser, der indgår i danmarkskortene.


Kort over omgørelsesprocenter på socialområdet generelt

Ankestyrelsen har truffet 74 afgørelser på socialområdet generelt i 2022. I 24 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 32 %, heraf er 7 % ændret eller ophævet og 26 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 68 % af kommunens afgørelser er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på socialområdet generelt for 2022 på 37,5 %, hvoraf 9 % er ændret eller ophævet og 28,5 % er hjemvist, mens 62,5 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Kort over omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 22 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 22 % er hjemvist. Det betyder samtidig, at 78 % af kommunens afgørelser på børnehandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på børnehandicapområdet for 2022 på 48,8 %, hvoraf 10,5 % er ændret eller ophævet og 38,3 % er hjemvist, mens 51,2 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Kort over omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet

Ankestyrelsen har truffet fire afgørelser på voksenhandicapområdet i 2022. I to af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocenten på 50 %, heraf er 0 % ændret eller ophævet og 50 % er hjemvist. Det betyder, at 50 % af kommunens afgørelser på voksenhandicapområdet er stadfæstet.


Til sammenligning ligger omgørelsesprocenten på landsplan på voksenhandicapområdet for 2022 på 38,9 %, hvoraf 7,7 % er ændret eller ophævet og 31,3 % er hjemvist, mens 61,1 % er stadfæstet.


Udviklingen fra 2019-2022 kan ses i bilag 3.


Indsatser for at nedsætte omgørelsesprocenterne i Faxe Kommune

På børnehandicapområdet er der påbegyndt et politisk vedtaget arbejde med en udviklingsstrategi, for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. Arbejdet foregår i fem spor; høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed samt forebyggende praksis. De tilknyttet aktiviteter og handlinger under de enkelte spor adresserer bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.


På voksenhandicapområdet er det politisk besluttet, at kommunen indgår i et udviklings- og statusforløb med Ankestyrelsens og Social- og Boligstyrelsens Taskforce på handicapområdet frem i perioden til ultimo 2024. Forløbet er en forlængelse af det forløb, som voksenhandicapområdet gennemgik fra 2020 til 2022. Forløbet skal styrke sagsbehandlingen og dermed den juridiske kvalitet af samme.


Det er administrationens vurdering, at de igangsatte initiativer er at sammenligne med handleplaner. På den baggrund anbefaler administrationen, at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner som følge af gennemgangen af danmarkskortet for 2022.


Hvis Byrådet tiltræder indstillingen om, at der ikke skal udarbejdes handlingsplaner, vil administrationen orientere Ankestyrelsen herom.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller,

 1. at orientering om danmarkskort 2022 tages til efterretning og
 2. at der ikke udarbejdes særskilte handlingsplaner med henblik at nedbringe omgørelsesprocenterne for Faxe Kommune, idet der igangsat udviklingsaktiviteter, der skal imødegå antal klagesager.Beslutning fra Socialudvalget, 27. september 2023, pkt. 102:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 2. oktober 2023, pkt 102:


Godkendt med bemærkning om, at området har påbegyndt et politisk vedtaget arbejde med en udviklingsstrategi, for at styrke den faglige, styringsmæssige og økonomiske kvalitet. Arbejdet foregår i fem spor; høj faglig kvalitet, barnet og den unge i centrum, styring med effekt, retssikkerhed samt forebyggende praksis. De tilknyttet aktiviteter og handlinger under de enkelte spor adresserer bl.a. sagsbehandling, lovmedholdelighed, inddragelse samt rettigheder, som har indflydelse på kvaliteten af de afgørelser, der træffes.


Fraværende: Ingen.

103. Beslutning vedr frokostordninger og vegansk mad i dagtilbud

Resume

Der er kommet forespørgsler fra forældre, om dagtilbud kan servere vegansk mad i deres frokostordninger.


Fru Hansens kælder, som leverer mad til de 5 dagtilbud, der i dag har frokostordninger, kan ikke levere veganske anretter-menuer.


Sundhedsstyrelsen skriver følgende om vegetarisk og vegansk kost i forhold til spædbørn/småbørn:

Vegansk kost kan ikke anbefales til spædbørn og småbørn, mens vegetarisk kost kan tilbydes, hvis maden er varieret, og forældrene har omfattende kendskab til den rette sammensætning af en vegetarisk kost.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommunes politik om frokostordninger er der ikke beskrevet retningslinjer for, hvordan dagtilbuddene skal agere ved forespørgsel om servere vegansk eller vegetarisk mad. Der står følgende i beslutningsgrundlaget for frokostordningerne:

Fritagelse fra ordningen: Børn kan fritages fra den kommunale frokostordning, hvis der er en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, der kræver speciel kost.


Eksempler på andre kommuners håndtering af samme spørgsmål er:

Aalborg Kommune:
Børn der spiser medbragt vegansk mad, er ikke økonomisk fritaget for den forældrebetalte frokost ordning, medmindre der forelægger lægefaglig, sundhedsmæssig dokumentation for fritagelse.


Københavns Kommune:
Forældrene må gerne selv tage mad med til børnene, hvis forældrene ønsker vegansk mad, de skal dog fortsat betale til den fælles madordning. Mulighederne for fritagelse for betaling er også beskrevet i dagtilbudsloven og er kun muligt ved lægedokumenteret sygdom og allergi.


Svendborg Kommune:
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke en udelukkende vegansk (ren plantebaseret) kost til småbørn. Dagtilbuddet kan derfor ikke tilbyde udelukkende vegansk frokost.


I Faxe Kommunes ”Politik for mad, måltider og bevægelse” (bilag 1) står: ”Tomme maver, dårlig motorik og for lidt bevægelse gør det vanskeligere for borgerne at koncentrere sig og lære. Borgerne skal opleve, at dagtilbud, skoler, Ungecentret, beskæftigelsestilbud, bosteder med videre har fokus på dette, så uddannelsesparatheden og erhvervsevnen bliver så høj som mulig”. For at understøtte dette i de kommunale frokostordninger i Faxe Kommune, forholder vi os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til vegansk kost til småbørn. Sundhedsstyrelsen beskriver, at de første leveår er den mest sårbare periode med hensyn til barnets vækst og kognitive udvikling i forhold til kostens indhold af næringsstoffer. Børn i denne alder er de mest udsatte, hvis kosten ikke indeholder tilstrækkelig med energi, vitaminer og mineraler, herunder B12-vitamin, og derfor anbefaler man ikke udelukkende vegansk kost til småbørn.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller til følgende beslutninger:


1) At følge sundhedsstyrelsens anbefaling om ikke at servere vegansk og eller udelukkede vegetarisk kost i frokostordningen på dagtilbudsområdet.


2) At beslutte at forældre der ønsker deres børn fritaget for madordningen, af andre end lægeligt dokumenterede årsager, selv kan medtage mad, men ikke kan fritages for betaling til madordningen.


Beslutning


Godkendt.

Fraværende: Ingen.104. Orientering om nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier

Resume

På mødet 24. august 2023 i Børn & Læringsudvalget besluttede udvalget, at nøgletal for aktivitet og økonomi og udviklingsstrategiens indikatorer og effektmål fremover samles i én rapport, som løbende forelægges til udvalgets orientering.


Med denne sag fremlægges opdaterede nøgletal og effektmål med de seneste tal for august måned 2023.


Sagsfremstilling

Som led i den strategiske udviklingsplan på det specialiserede område for børn, unge og familier, er der i udviklingsstrategien fastsat en række konkrete og målbare pejlemærker. De fastsatte pejlemærker skal sikre, at udviklingen på området kan følges og skabe mulighed for justering af indsatser og aktiviteter. Opfølgning på pejlemærkerne er samlet i ”Nøgletal og effektmål for det specialiserede område for børn, unge og familier”, som er vedlagt som bilag.


Rapportens nøgletal og effektmål er opdateret med data til og med august måned.


Rapporten er opbygget i afsnit svarende til udviklingsstrategiens forandringsspor:

 • Styring med effekt
 • Høj faglig kvalitet
 • Barnet og den unge i centrum
 • Retssikkerhed
 • Forebyggende praksis


Afsnittet - Styring med effekt - indeholder de nøgletal, som udvalget tidligere er blevet præsenteret for i rapporten ”Nøgletal for aktivitet og økonomi for det specialiserede område for børn, unge og familier”. Øvrige effektmål og indikatorer følger de enkelte forandringsspor.


I rapportens sidste afsnit er forventede kommende nøgletal og effektmål oplistet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning


Fraværende: Ingen.


Godkendt.105. Orientering om status på literacy

Resume

Der fremlægges halvårlig status på Faxe Kommunes strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy. Sagen følger op på evalueringen fra november 2022.

Sagsfremstilling

Literacystrategien er godkendt af Børn & Læringsudvalget den 28. november 2018. Arbejdet med literacy relaterer direkte til børns faglighed, trivsel, deltagelsesmuligheder og livsduelighed. Derfor er literacy også en væsentlig del af arbejdet med Børn i Fællesskaber.


I literacyindsatsen er der dels fokus på data om børns udvikling og dels data om det faglige samarbejde. Der gives en status på disse fokusområder i det følgende.


Status på børnenes udvikling

Data indsamles via forskellige tests og vurderinger af børnene, som viser 1) den sproglige udvikling i dagtilbuddet, 2) hvor mange børn der er parate til at lære at læse i overgangen til 1. klasse, og 3) hvordan børnene udvikler deres læse- og stavekompetence løbende i skolen.


Nyeste data fra skoleområdet er fra oktober 2022, da data opsamles i forbindelse med udarbejdelsen af læserapporten.


Data om børnenes udvikling viser følgende tendenser, som literacyindsatsen fokuserer målrettet på at forbedre:


 • Ca. hver fjerde elev i kommunens børnehaveklasser vurderes at have behov for en særlig (gul kategori) eller fokuseret (rød kategori) indsats ved begyndelsen af børnehaveklasseåret i skoleåret 2021/22, når de vurderes med den obligatoriske sprogvurdering. Det er 2 procentpoint mere end året før (jf. bilag 1).
 • 75 pct. af eleverne ses i 2022 at være parate til at lære at læse ved udgangen af børnehaveklasseåret, og hver fjerde elev udviser tegn på sårbarhed og/eller behov for fokuseret indsats. Det er i store træk på linje med året før (jf. bilag 2 side 5).
 • Generelt ligger eleverne i Faxe Kommune under landsnorm på de testede klassetrin (jf. bilag 2 side 3).


Status på det faglige samarbejde

Data indsamles gennem spørgeskemaer til lederne og gennem institutionernes handleplaner, som beskriver, hvordan indsatserne tilrettelægges lokalt, og hvad der lokalt er brug for i forhold til sparring og hjælp til i arbejdet.


Vurderingen af dette arbejde tager afsæt i spørgeskemaer (jf. bilag 3) og handleplaner, som institutionerne sender til administrationen, så de kan indgå i analysen. I den sammenhæng har administrationen modtaget udfyldte spørgeskemaer fra alle 3 skoler, dagtilbudsområdet, sundhedsplejen samt PPR. Derudover er følgende færdigudfyldte handleplaner modtaget:


Skoler

UngFaxe

SFO

Dagtilbud

10 ud af 13 modtaget

0 ud af 3 modtaget

5 ud af 9 modtaget

1 ud af 11 kommunale modtaget

1 ud af 2 selvejende modtaget


Det er vigtigt at bemærke, at manglende handleplaner ikke kan sidestilles med manglende sproglige indsatser i institutionen. Såvel spørgeskema som handleplaner er udelukkende en formaliseret opfølgning på den ledelsesmæssige og tværfaglige dialog og koordinering.


Følgende pointer vedr. det faglige samarbejde fremhæves:

 • Der ses en øget anvendelse af handleplaner på skoleområdet siden sidste statussag. Skolerne har i den sammenhæng formuleret overordnede mål og delmål for arbejdet på deres skoler. To skoler har udpeget en tovholder i ledelsesteamet.
 • Perspektiver fra PPR og dagtilbudsområdet giver anledning til en opfølgning på, hvordan understøttelsen af dagtilbudsområdet kan styrkes yderligere fremadrettet.


Der tages i forlængelse af denne statussag initiativ til en fælles drøftelse af den fremadrettede understøttelse af literacyarbejdet i centerledergruppen.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning


Godkendt med bemærkning om at udvalget ønsker en melding fra skolerne, om deres oplevelse af hvordan literacy strategien virker i praksis - er der udvikling for den enkelte elev? Og er der indsatser nok til at løfte behovet?


Fraværende: Ingen.106. Orientering vedr. muligheder for samlokalisering af forebyggende enheder i Center for Børn, Unge & Familier

Resume

Denne sag samler op på sag nr. 135 på Børn & Læringsudvalgets møde den 8. december 2022 om analyse af samlokation for medarbejdere i Center for Børn, Unge & Familier (CBUF) med nøglefunktioner i relation til det forebyggende arbejde på børne- og ungeområde. Baggrunden for at undersøge muligheder om samlokation er en politisk aftale indgået i forbindelse med budgetaftale 2023. I sagen fremlægger administrationen 3 modeller for samlokation samt oplæg til drøftelse i udvalget.


Sagsfremstilling

Baggrund

I budgetaftale 2023 for Faxe Kommune er anført, at der ønskes drøftelse af ”fælles lokaler for medarbejdere med nøglefunktioner i forhold til forebyggende arbejde". Heri skal bl.a. undersøges nærmere i forhold til "behov, interesse, merværdi og økonomi”. På den baggrund blev sag 135 fremlagt Børn & Læringsudvalget i december 2022.


Analysen af samlokation indgår som en del af en proces med tre spor: Spor 1 vedrører kapcitet på 0-5-års området, spor 2 vedrører lokalebehov som følge af hjemtagelse af skolebørn fra specialtilbud og spor 3 vedrører flytning af Specialskolens klasser på Karise Skole (centerklasserne).


Administrationen har udarbejdet 3 modeller for samlokation for medarbejdere med nøglefunktioner i relation til det forebyggende arbejde på børne- og ungeområde. Analysen kan læses i sin helhed i vedlagte notat (bilag Notat om muligheder), mens modellerne er fremstillet i oversigtsform nedenfor.


Tre modeller for samlokation

Samlokation realiseres ved fysisk at anvende Sofiendalskolen og den tidligere kollegiebygning i Søndergade, hvor der for nuværende bl.a. bor ukrainske flygtninge.


I notatet fremstilles tre overordende modeller:

 • Model a: En mindre model omfattende fælles lokation for enhederne PPR, Sundhedsplejen og Familie- og Ungeindsatsen (FUI + SSP).
  • For denne model er der to fysiske løsningsforslag: Enten anvendelse af Sofiendalskolen eller de lokaler på Søndergade, der aktuelt huser ukrainske flygtninge.
  • Økonomiske omkostninger skønnes til mellem 0,5-1,2 mio.
  • Samtidig er denne løsningsmodel under forudsætning af, at Sofiendalskolens lokaler ikke tages i brug til andre funktioner, jf. pågående kapacitetsanalyser på skoleområdet.
  • Til evt. drøftelse: Er der generelle fordele ved at være fysisk placeret samme sted i en samarbejdsrelation?
 • Model b: En mellem model omfattende fælles lokation for enhederne PPR, Sundhedsplejen, FUI samt sagsbehandlere på myndighedsområdet og dele af administrationen.
  • For denne model er der ét fysisk løsningsforslag: Kan alene realiseres ved at anvende flest mulige kvadratmetre i det tidligere kollegie i Søndergade, herunder de lokaler der aktuelt huser ukrainske flygtninge.
  • Økonomiske omkostninger ved disse modeller er noget større end ved model a, idet der er tale om samling af en noget større medarbejdergruppe og dermed anvendelse af kvadratmeter, der bygningsmæssigt skal tilpasses disses behov.
  • Til evt. drøftelse: Har nogle faggrupper eller samarbejdskonstellationer fortrinsret i forhold til samlokation?
 • Model c: En større model omfattende fælles lokation for enhederne PPR, Sundhedsplejen, FUI, sagsbehandlere på myndighedsområdet og hele administrationen.
  • For denne model er der ét fysisk løsningsforslag.
  • Kan alene realiseres ved at anvende flest mulige kvadratmetre i det tidligere kollegie i Søndergade, herunder de lokaler der aktuelt huser ukrainske flygtninge.
  • Økonomiske omkostninger ved disse modeller er noget større end ved model a, idet der er tale om samling af en noget større medarbejdergruppe og dermed anvendelse af kvadratmeter, der bygningsmæssigt skal tilpasses disses behov.


Bemærkninger til modellerne

Såfremt en af disse modeller ønskes, bør der foretages en grundig bygningsmæssig analyse og mere præcis økonomisk beregning. Samtidig bør der i forbindelse med beslutningesprocessen ske en involering af medarbejdere, idet disse ikke er hørt om deres perspektiver. Samtidig gør administrationen opmærksom på, at placering af flere medarbejdere i Søndergade vil betyde tilsvarende større træk på parkeringsforhold, kantineforhold og mødelokaler, hvilket ikke er håndteret i ovenstående modeller.


Aktuelt er der med budgetproces 2024-27 fokus på at analysere kommunens samlede ejendomsportefølje. Det er således væsentligt, at drøftelser af de forskellige modeller kobles til disse igangværende kapacitetsanalyser på især dagtilbudsområdet, skoleområdet og samlet for Center for Børn, Unge & Familier. Administrationen anbefaler derfor, at notatet indgår i det videre analysearbejde vedrørende kapacitet igangsat i regi af budgetprocessen for 2024-27.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der vil være forskellige økonomiske omkostninger afhængig af eventuel valgt model. For model a estimeres omkostningerne at udgøre mellem 0,5 og 1,2 mio. kr., for model b og c et noget større beløb. Skønnet bør beregnes mere præcist, hvis der besluttes en konkret model ud af disse to.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller:

1) at orienteringen tages til efterretning,

2) at mulige modeller for fælles lokaler for medarbejdere med nøglefunktioner i forhold til forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet drøftes.

Beslutning


Fraværende: Ingen.


Godkendt.

107. Orientering om mellemledere på dagtilbudsområdet 2023

Resume

Børn & Læringsudvalget besluttede den 18. august 2021 at ændre styreform og struktur på dagtilbudsområdet i Faxe Kommune fra områdeledelse med pædagogiske ledere i hvert dagtilbud til dagtilbudsledere med selvstændigt ledelsesansvar for økonomi, personale, drift og faglig udvikling og med en overordnet dagtilbudschef for området.


Der blev besluttet en mertildeling af ledelse til alle dagtilbud med mere end 20 årsværk for at sikre muligheden for nærværende ledelse i de store enheder.


Sagsfremstilling

Den nye dagtilbudsstruktur har fungeret siden 1. december 2021 og dagtilbudslederne har nu opbygget erfaring med opgaven og en forståelse for, hvilken form for ledelse, der er behov for i de enkelte enheder, for at sikre nærværende ledelse til gavn for både børn, forældre og medarbejdere.


Det er et ønske fra området, at der er mulighed for at tildele pædagoger mellemlederroller og opgaver i de dagtilbud, som har over 20 årsværk, men også i dagtilbud med mere komplekse opgaver, hvor der fx er skærmede grupper, flere matrikler, flere huse på matriklen og lignende.


Det er samtidig et ønske, at dagtilbudslederne selv, i samråd med deres medarbejdere og tillidsvalgte i dagtilbuddene, foretager den uddelegering af ansvar og opgaver, som er meningsfuld for det enkelte hus.

For at understøtte dette arbejde og sikre en ensartet lønning og timefordeling, er vedhæftede bilag udformet i samarbejde med lederne.


Der er tale om opgaver, som i forvejen ofte er uddelegeret til andre end dagtilbudslederen, eksempelvis skemalægning, tovholder på børnesager, faglig sparring på stuemøder, udarbejdelse af læreplaner mm.


Dette er blot en præcisering af opgaver og ansvar fordelt på flere pædagoger og en sikring af, at de enkelte medarbejdere kender deres opgaver og ansvarsfunktioner og bliver lønnet for disse opgaver. Samtidig er det en trænings- og rekrutteringsmulighed for kommende ledere til kommunen.


Bilag 1: Beslutning om ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet efter høringsperiode af 24.08.23

Bilag 2: Forslag til funktionsbeskrivelse og løn til pædagog med mellemlederfunktion i dagtilbud

Bilag 3: Eksempel på fordeling af ledelses- og administrative opgaver i Møllen fra maj 2023.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser, da midlerne tages inden for det samlede område.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at udvalget tager punktet til efterretning.

Beslutning


Godkendt.


Fraværende: Ingen.108. Orientering om budgettildeling til dagtilbud

Resume

Med denne sag orienteres om budgettildelingen til dagtilbudsområdet. Sagen forelægges på baggrund af drøftelserne på det seneste møde i Børn & Læringsudvalget den 24. august 2023.


Sagsfremstilling

Med denne sag skitseres den aktuelle budgettildeling til dagtilbud, herunder elementerne omkring 'sociale normeringer' og fordelingen heraf.


Budgettildelingen til dagtilbud består i dag af 3 elementer og fra 2024 af 4 elementer:


1. En børnetalsafhængig grundtildeling, som sikrer en generel god normering i alle institutioner. Der anvendes her den politisk godkendte budgetmodel fra januar 2019, som er blev tilrettet som følge af bl.a. minimumsnormeringspuljen fra 2020 og ny ledelsesstruktur fra 2021. De statsligt modtagne midler til minimumsnormeringer indgår i denne grundtildeling. I denne grundtildeling gives der også budget til en dagtilbudsleder pr. institution. For større institutioner og institutioner med skærmede grupper gives det forholdsmæssigt ekstra budget til ledelse.


2. En politisk lokalt afsat pulje til ”Sociale Normeringer” på 3,7 mio. kr., som tildeles institutioner på baggrund af socioøkonomi blandt forældrene. For at undgå forvirring med den statslige pulje af samme navn benævnes denne pulje i fremover ”Faxepuljen til indsatser og normering på dagtilbud”.


3. En statslig pulje til ”Sociale Normeringer” på 3,3 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025, som gives til institutioner i områder med stor social belastning. Konkret er det Kridthuset, Børnehuset Frøen og Lillebo, som har fået de 3,3, mio. kr. årligt.


4. Fra 2024 vil 0,53 mio. kr. årligt blive tildelt til institutioner med flere separate huse jf. beslutning på Børn- og Læringsudvalgets møde den 24. august 2023. De 0,53 mio. kr. findes ved at skære tilsvarende i normeringstildelingen.


Ovenstående budgettildeling sikrer en generel god normering og en ekstra tildeling til de områder, som er socialt belastede, eller som er udfordrede af flere separate huse.


I vedhæftede bilag ses den aktuelle tildeling i 2023 og tildelingen, hvor der gives ekstra til institutioner med separate huse. Det fremgår også af bilaget, hvordan de enkelte institutioners budget påvirkes af udvalgets beslutning den 24. august 2023.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Godkendt.Fraværende: Ingen.Enclosures: 
109. Orientering om status på Børn i Fællesskaber

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om udviklingen i inklusionsgraden på skolerne, og der gives kort status på udviklingsarbejdet i Børn i Fællesskaber. Punktet er taget af dagsordenen.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 9. februar 2023 en plan for, hvornår der skal måles og evalueres på indsatserne på børne- og ungeområdet. Her blev det besluttet, at der skal afrapporteres hvert halve år på mål for inklusion, første gang i april.


Formålet med Børn i Fællesskaber

Arbejdet i Børn i Fællesskaber tager afsæt i det menneskesyn, at alle børn har ret til et liv så tæt på almenområdet som muligt. For at gøre dette muligt har vi brug for løbende at videreudvikle vores læringsmiljøer, så alle børns muligheder for at deltage i inkluderende fællesskaber styrkes og skaber bedre trivsel, læring og udvikling for alle. Dette er formålet med strategien Børn i Fællesskaber.


Inklusionsgraden er stigende

Inklusionsgraden angiver den andel af elever, som modtager undervisning i et alment miljø helt eller delvist. Målet er derfor, at inklusionsgraden skal stige. Den aktuelle inklusionsgrad i kommunen er 93,5 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct. siden sidste sammenlignelige nedslag i august 2022. Målet for inklusionsgraden i august 2023 er på 92,4 pct., jf. bilag 1.


Øget fokus på kvaliteten i mindre indgribende indsatser

Som fremhævet ved sidste statussag den 17. april 2023 er det vigtigt at fremhæve, at udviklingen af inklusionsarbejdet i Børn i Fællesskaber er målrettet alle børn og unges faglige og sociale trivsel, hvilket ikke måles direkte gennem inklusionsgrad. Den stigende inklusionsgrad er relevant, fordi den angiver et ressourcemæssigt potentiale for at udvikle kvaliteten i almenmiljøerne, fordi en stigende inklusionsgrad frisætter økonomi på skolerne.

I forbindelse med det kvalitative arbejde med at øge alle børns læring og trivsel, er det besluttet i centerledergruppen at igangsætte en proces, som har til formål at belyse nye udviklingspunkter i arbejdet med Børn i Fællesskaber. Målet med denne proces er at øge kvaliteten i indsatsviften yderligere ved at udvikle flere indsatser, som er mindre indgribende end nuværende med henblik på at skabe et større match med elevernes behov.


Der er i Center for Børn, Unge & Familier endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger mulighederne for iværksættelse af mindre indgribende specialundervisningstilbud samt eventuel hjemtagelse af elever fra specialundervisningstilbud til almene tilbud.


Børn og Læringsudvalget orienteres yderligere om dette arbejde ved deres møde i december.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Sagen udskydes til næste udvalgsmøde, hvor Simon B. deltager.

Fraværende: Ingen.110. Opfølgningsag vedrørende revision af kommunal antimobbestrategi som følge af initiativsag fremsat af Christina Birkemose (Haslev // Faxe listen) og Michelle Frese (Socialistisk Folkeparti)

Resume

Børn & Læringsudvalget besluttede ved udvalgsmødet den 24. august 2023, at der skulle foreligges en drøftelsessag vedrørende en kommunal antimobbestrategi. I denne sag fremlægges som ønsket en proces- og tidsplan for et videre arbejde med at revidere den tidligere vedtagne antimobbestrategi fra 2017. I bilag 1 ses antimobbestrategier for Faxe Kommunes skoler. Bilag 2 viser eksempel på en handleplan ved mobning, der anvendes som forlæg på skolerne i dag.

Sagsfremstilling

Baggrund og status antimobbestrategi Faxe Kommune

 • Fra april 2017 blev det lovpligtigt for alle skoler i Danmark, som en del af deres værdiregelsæt, at have en offentlig tilgængelig og beskrevet antimobbestrategi (jf. Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø §1a og Folkeskoleloven §44 stk. 4).
 • En antimobbestrategi skal sikre, at alle medarbejdere på skolen har en fælles retning, når de skal beskytte børn mod mobning.
 • En antimobbestrategi skal indeholde retningslinjer for, hvordan uddannelsesstedets ledelse vil forbygge og håndtere mobning – herunder digital mobning – i praksis. Det kan for eksempel være, hvem der har ansvar for at forebygge og gribe ind, samt hvordan man konkret forebygger, opdager og håndterer mobning. Samtidig skal den formulere principper for, hvordan elever og forældre inddrages.
 • For folkeskolerne er det skolebestyrelsens ansvar at fastsætte en antimobbestrategi. Hvis ikke skolebestyrelsen har gjort det ved skoleårets begyndelse, skal kommunalbestyrelsen dog fastsætte en antimobbestrategi. Det betyder, at den kommunale antimobbestrategi fra 2017 vil være gældende i de tilfælde, at en skole ikke har vedtaget en.
 • Aktuelt har alle Faxe Kommunes folkeskoler en antimobbestrategi, som er tilgængelig via deres hjemmesider (lovkrav). Specialskolen er igang med at udarbejde en antimobbestrategi i dialog med skolebestyrelsen, og har aktuelt en midlertidig gældende handlingsanvisende antimobbestrategi besluttet i MED-udvalget. UngFaxe er ligeledes igang med at udarbejde en lokal antimobbestrategi, som forventes færdiggjort ultimo oktober.
 • Den nuværende status betyder, at en kommunal antimobbestrategi ikke aktuelt anvendes på skolerne, idet der her er lokalt vedtagne.


Proces- og tidsplan for videre arbejde

Administrationen anbefaler, at den kommunale antimobbestrategi revideres med særligt fokus på:

 • Forståelse, opdagelse og håndtering af digital mobning
 • Fokus på LGBT+
 • Tydeliggørelse af, hvornår den kommunale antimobbestrategi er gældende i forhold til den enkelte skoles antimobbestrategi
 • At den kommunale antimobbestrategi justeres efter behov (eks. ved ny lovgivning) eller som minimum vurderes hvert 3. år.


Processen anbefales at omfatte følgende:

 • Børn & Læringsudvalget udpeger specifikke forhold i nuværende antimobbestrategi, der særligt bør fokus på i revisionen
 • Oktober-primo 2024: Involvering af og dialog med skolerne om justeringsbehov
 • Udkast til ny kommunal antimobbestrategi foreligges Børn & Læringsudvalget primo 2024.


Administrationen bemærker til slut, at den kommunale antimobbestrategi altså kun vil være gældende i de tilfælde, at en skole ikke selv har vedtaget en, jf. Bekendtgørelse om paragraf 1b stk. 2.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at

 1. udvalget drøfter konkrete forhold i nuværende antimobbestrategi, der ønskes revideret
 2. udvalget drøfter tids- og procesplan for revision af den kommunale antimobbestrategi.

Beslutning


Drøftet med den bemærkning at skolebestyrelserne bedes revidere deres antimobbestrategi med henblik på at tilsikre almindelig god adfærd og trivsel for alle i skolerne, og der igangsættes initiativer, for at imødekomme de problematikker omkring mobning der optræder i skolens rum og på digitale platforme.


Fraværende: Ingen.111. Meddelelser

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer om aktuelle aktiviteter, hvor pressen også kan have interesse:

Projekt om biodiversitet på Møllevangsskolen

 • Lokal virksomhed (Johannes Møller Maskiner) skaber sammen med 5.a på Møllevangsskolen en biodiversitetszone på virksomhedens græsareal
 • eleverne planter blomster og opsætter insekthoteller, som eleverne har lavet i håndværk og design

Udskolingen får besøg af Boss Ladies

 • 700 elever i udskolingen får i september besøg af Boss Ladies, hvor kvindelige håndværkere underviser og laver øvelser med eleverne
 • målet er at udfordre forforståelser omkring køn og uddannelsesvalg


Administrationen orienterer om Grønt Flag på Vestskolen, afd. Vibeengskolen, som har fået flaget tildelt i forbindelse med skolens arbejde med FN's verdensmål.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Ingen.


112. Meddelelser - lukket (Lukket)
113. Digital godkendelse

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.  

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Fraværende: