Børn & Læringsudvalget - 03-10-2022

Referat
Dato:
Mandag, 3 oktober, 2022 - 16:30
Hent som fil:
99. Godkendelse af dagsorden

Økonomi

 Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Godkendt.

100. Dialogmøde med Vestskolens bestyrelse

Resume

Vestskolens bestyrelse er inviteret til dialogmøde kl. 16.30.Sagsfremstilling

Vestskolen har ikke fremsendt forslag til emner, der ønskes drøftet med udvalget.

Formanden for Børn & Læringsudvalget ønsker at drøfte Terslev skole.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

101. Orientering om evaluering af flersprogsvejleder-funktionen

Resume

Med denne sag orienteres Børn & Læringsudvalget om evaluering af flersprogsvejlederens funktion. Det fremhæves blandt andet i sagen, at funktionen gør det muligt at skabe et stærkere beslutningsgrundlag for skoleledelsens prioritering af ressourcer til det lokale arbejde samt at målrette relevant kompetenceudvikling til medarbejdere, der hvor ledelsen vurderer, at der er behov.

Flersprogsvejlederen deltager med et oplæg under mødet.

Sagsfremstilling

I 2018 foretog Udlændinge- og Integrationsministeriet en analyse af kommunernes evne til at dygtiggøre nydanske folkeskoleelever. Det fremgik af analysen, at Faxe Kommune var den kommune i Danmark, hvor de ikke- vestlige elever klarede sig dårligst. På den baggrund blev der i 2019 nedsat en tværgående arbejdsgruppe af ledere og medarbejdere, som udarbejdede forslag til en strategi i Faxe Kommune for flersprogede børn og unge på 0 – 18 årsområdet. Børn & Læringsudvalget prioriterede ikke finansiering af denne strategi ved budget 2020, hvorfor det blev besluttet i daværende Center for Børn & Undervisning, at understøtte et enkelt element fra flersprogsstrategien, ved at anvende statsmidler fra ændret lovgivning på folkeskoleområdet til at finansiere en 2/3 stilling til en tværgående flersprogsvejleder på skoleområdet. Flersprogsvejlederen blev forankret i centerstaben under Børn i Fællesskaber.

Formålet med flersprogsvejlederfunktionen blev herefter beskrevet af en flersprogsstyregruppe med repræsentanter fra Vest-, Midt- og Østskolen, stabens tale- og sprogkonsulent, centerlederen af Børn i Fællesskaber, en tosprogskonsulent fra PPR samt flersprogsvejlederen, jf. bilag 1 for uddybning.


Opfølgning på arbejdet i skoleåret 2020/2021

Flersprogsvejlederens hovedfokus i skoleåret 2020/2021 var at afdække de enkelte skolers elevantal, ressourceforbrug og procedure samt det kommunale karaktergennemsnit for fagene dansk og matematik. På den baggrund blev der udarbejdet et forslag til en fælles decentral model for flersprogsarbejdet, som bl.a. omfattede en fordelingsnøgle til prioriteringen af timer til undervisning i dansk som andetsprog (DSA-supplerende) samt prioritering af en vejlederfunktion på hver skole til analyse af støttebehov. Modellen skulle skabe grundlag for, at skolerne fremadrettet kunne bevare overblik over antal flersprogede elever, analysere deres behov for flersprogsundervisning samt realisering af denne undervisning. Denne model blev imidlertid ikke implementeret pga. covid-19, da skoleledergruppen foretog andre prioriteringer i forbindelse med nedlukningen.


Opfølgning på arbejdet i skoleåret 2021/2022

På denne baggrund blev det af skolelederne og i flersprogsstyregruppen besluttet at gøre flersprogsvejlederfunktionen mere praksisorienteret i skoleåret 2021/2022. Her blev det prioriteret at dele funktionen i tre overordnede fokusområder, som omfattede 1) vejledning til skolen og ledelsen, 2) konkrete co-teaching forløb i enkelte klasser 3) deltagelse i literacy-strukturen med henblik på at styrke flersprogsvejledningen i praksis, jf. bilag 1.


Følgende pointer fremhæves i evalueringsrapporten, jf. bilag 1:

 • Antallet af flersprogede elever på skolerne er steget, hvilket vurderes, at skyldes den øgede opmærksomhed på korrekt registrering på skolerne. Skolernes ressourceforbrug på området er samtidigt faldet bortset fra på Vestskolen, hvor der er set en stigning i ressourceforbruget.
 • Der vurderes fortsat at være væsentlige forskelle på flersprogede elevers resultater sammenlignet med dansk etsprogede elever. Der vurderes ikke at kunne ses væsentlige ændringer i de flersprogedes karaktergennemsnit sammenlignet med udgangspunktet i 2018. Det skal i den sammenhæng fremhæves, at udviklingsprocessen på området er langsigtet, og at resultater på området forventes at komme i takt med, at skolernes prioritering af timer til DSA-supplerende øges.
 • Flersprogsvejlederen bidrager til en lang række relevante produkter, som kan opsummeres i følgende 3 kategorier: 1) Kompetenceudvikling af undervisere gennem konkret co-teaching i klassen og koordinering af et uddannelsesforløb 2) afdækning af antal flersprogede og deres støttebehov, herunder at sikre procedure for korrekt registrering af eleverne i administrationssystemet, støtte skolerne i at gennemføre tests af flersprogede for at kunne identificere støttebehovet og 3) videndeling og faglig understøttelse på tværs af skoler, herunder udvikling og vedligeholdelse af en vidensportal samt rådgivning og vejledning af ledere, som ikke har kendskabet til flersprogsområdet.

Derudover vurderes det, at flersprogsvejlederen understøtter væsentlige elementer i Børn i Fællesskaber samt de igangværende handleplaner i Faxe Kommunes nye integrationspolitik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at Børn & Læringsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

102. Beslutning om strategiplan på det specialiserede børn, unge og familieområde

Resume

Det specialiserede børne- og ungeområde er pr. 1. januar 2022 flyttet til det nye Center for Børn, Unge & Familier. Siden er der arbejdet fokuseret dels med at få et overblik over den samlede faglighed, økonomi og de styringsmekanismer, herunder dataunderstøttelsen, som ses på området, dels at få foretaget en vurdering af implementeringskraften i de mange analyser og forslag til tiltag, der har været på området i de seneste år. Herunder en samlet strategi.


Samlet set er det vurderingen, at der på flere niveauer er behov for at stramme op på faglighed, økonomi og styring, jf. bl.a. vedlagte gennemgang fra konsulenthuset Implement (bilag 1), af de seneste års undersøgelser m.v. På baggrund heraf er det afgørende, at der implementeres en fælles overordnet strategi (bilag 2), som angiver retning og ansvar på området. Der er derfor udarbejdet et udkast til strategiplan for det specialiserede børne-, unge og familieområde. Strategiplanen tager udgangspunkt i de udfordringer, området har, jf. ovenstående og fremlægges hermed til vedtagelse i udvalget.


Familiechefen deltager under punktet.Sagsfremstilling

Efter overflytning af det specialiserede børne- og ungeområde til Center for Børn, Unge & Familier pr. 1. januar 2022 er der konstateret en række uhensigtsmæssigheder i bl.a. det faglige niveau, overblik over økonomi og generelle dataindberetninger på området. Heri ligger også en manglende implementering af de forudgående analyser og undersøgelser, der har været på området. Senest har konsulentfirmaet Implement gennemgået området (jf. bilag 1) og udpeget en række udviklingspunkter til at imødegå områdets udfordringer, herunder retter Implement fokus mod organisatorisk og ledelsesmæssig stabilitet og det lange seje træk med en entydig retning i forhold til strategi, mål og planer, faglig kvalitet, økonomi og serviceniveau samt styringsmodel, adfærd og data.


Det er på baggrund heraf den aktuelle vurdering, at der er behov for en grundlæggende forandring på det specialiserede børne- og ungeområde. En forandring som omfatter det faglige niveau og kompetenceudvikling, og som skal medvirke til en langt højere sammenhæng mellem faglige beslutninger og den forventede effekt, og som dermed vil have indflydelse på områdets samlede økonomi. Et sådant greb forudsætter rettidige og retvisende data og dermed en processer og procedure samt opmærksomhed herpå. Derfor er det besluttet, at der fra 2023 indføres DUBU og Calibra, som skal understøtte denne del.


Et yderligere led i genopretningen af området - som omfatter alle niveauer og områder - forudsætter videre, at der fastsættes en strategi (bilag 2), som giver retning for det samlede arbejde på området, og som præciserer de processer og beslutninger, der tages i det daglige arbejde, herunder fastlægger kommunens, afdelingens og beslutningstagers ansvar og rolle.


Det er ønsket med strategiplanen, at der kontinuerligt fastholdes fokus på, at der skal opnås økonomisk balance på det specialiserede børne-, unge og familieområde. For at kunne det, sættes der særligt spot på følgende værdier:


 • Troværdighed
 • Ordentlighed i både relation og afgørelser
 • Ansvarlighed
 • Respekt (gensidig)


Værdierne skal omsættes i klare forventninger til et løbende arbejde med følgende mål for øje:


 • Høj faglig kvalitet
 • Barnet og den unge i centrum
 • Styring med effekt (virker tiltagene)
 • Retssikkerhed
 • Forebyggende praksis


At komme dertil forudsætter bl.a. at der anvendes en række værktøjer i den daglige tilgang til arbejdet med børn og unge. Det omfatter bl.a.:


 • Inddragelse
 • Kompetenceløft
 • Fokus på kultur, mindset og adfærd
 • Forenkling


For at opnå disse mål indeholder strategiplanen både kortsigtede og langsigtede løsninger. Først for står, som nævnt, udskiftning af IT-systemer, så arbejdet med data bliver bedre, men lige så vigtigt er det, at udskiftning af IT- systemer understøtter medarbejdernes arbejdsgange og de lovformelige skridt i en sagsbehandling.


En sådan omkalfatring af den samlede styring på området vil tage tid, hvorunder enkelte dele hurtigere vil kunne implementeres og have en målbar effekt, mens andre dele alene langsomt kan indarbejdes og konstateres. Der vil løbende blive sat mål for de enkelte elementer, men der må generelt forventes en relativ lang indfasning over de kommende år. Det forventes, at de første positive gevinster ved DUBU og Calibra vil vise sig i anden halvår af 2023 og gevinsterne herefter vil vokse i de kommende år.


Administrationen vil anbefale, at den løbende opfølgning på strategien foretages i forbindelse med de løbende nøgletalssager som forelægges månedligt for Børn & Læringsudvalget samt ved opfølgning på de løbende resultater som præsenteres fx ved Ankestyrelsens Danmarkskort og omgørelsesprocenter m.v. På denne vis vil udvalget se de løbende resultater af strategien og indsatserne.


Familiechefen og centerchefen vil på mødet sætte flere ord på den kommende strategi.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at strategiplanen vedtages.

Beslutning

Udvalget er enige i den fremlagte strategi, herunder forslagene vedrørende kultur og mindset.

Udvalget ser gerne en fremstilling af den samlede økonomiske udvikling og en handleplan samt investeringsplan for det videre forløb på det specialiserede børne- og ungeområde.

103. Orientering om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier

Resume

Børn & Læringsudvalget orienteres med sagen om nøgletal for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier. Der præsenteres tal for perioden februar til august 2022 samt gennemsnitspriser for perioden marts til august 2022 (se bilag).


Samlet set ses løbende i perioden ved opgørelse af nøgletal i 2022 relativt store ændringer vedr. aktivitet og gennemsnitspriser for plejefamilier, forebyggende indsatser efter § 11, stk. 3, 4 og 6 samt kontaktpersoner efter § 52 stk. 3, nr. 6. Ændringerne skyldes langt overvejende oprydning i data og er derfor ikke udtryk for en samlet tendens i aktivitet eller gennemsnitspriser. Fx er faldet i antallet af plejefamilier udtryk for fundne dobbeltregistreringer, som nu er tilrettet. Dette har en afsmittende effekt på gennemsnitspriserne, da betalingerne ses at være korrekte. For så vidt angår udviklingen i aktiviteten vedr. tabt arbejdsfortjeneste er det vurderingen, at der et stykke af vejen er tale om en reel aktivitetsstigning. Området er det næste, som datamæssigt undersøges nærmere.


Generelt og på alle parametre arbejder administrationen fortsat på at opnå en bedre datakvalitet på det specialiserede socialområde på flere niveauer, jf. nedenstående. Opgaven vurderes af være omfattende, men kritisk nødvendig.

Sagsfremstilling

Vedlagte opgørelse (bilag) over aktivitet og gennemsnitspriser for det specialiserede socialområde for børn, unge og familier for perioden februar til august 2022, tager udgangspunkt i det aktuelle antal indsatser i hhv. februar og august måned og kan omfatte indsatser, som er igangsat fra tidligere år, fx 2021. For at skabe et grundlag for sammenligning på tværs af år m.v. er aktivitetstallene omregnet til helårspersoner.


Det skal bemærkes, at nedenstående aktivitetstal og gennemsnitspriser er baseret på aktuel viden, herunder er der siden sidste forelæggelse af nøgletal foretaget en grundig oprydning i data vedr. plejefamilier, herunder oprydning i dobbeltregistreringer, hvilket afspejler sig i det faldende aktivitetstal. Ud over de løbende fund og tilretninger af eksisterede data arbejder administrationen med flere langsigtede tiltag til et forbedret datagrundlag:

 • Nye elektroniske sagsbehandlings- og datasystemer m.v. (Calibra og DUBU)
 • Forbedret kategorisering af data med henblik på endnu bedre grunddata
 • Systematiske kontrolmekanismer gennem opfølgende analyser og logiske slutninger på data
 • Faglig opmærksomhed på betydningen af korrekte data, herunder økonomisk sammenhæng mellem aktivitetsdata og økonomi. Dette skyldes, at der i øjeblikket dels konstateres efterregistreringer, manglende start- og sluttidspunkter på indsatser, mange manuelle arbejdsgange med større risici for fejl, en del teknisk svært forklarbare omregninger af data til økonomi samt manglende styringsmekanismer rettet mod udviklingen i økonomien.


Af bilaget ses ændringer i aktiviteten fra februar til august måned på særligt følgende områder:

 • Plejefamilier (§66, stk. 1, 2 og 3), som langt overvejende skyldes dataoprydning i dobbeltregistreringer, jf. ovenstående
 • Forebyggende indsatser (§ 11, stk. 3, 4 og 6), som formentlig skyldes en forkert registreringspraksis og kan have sammenhæng med registrering af kontaktpersoner, jf. nedenstående. Dette undersøges nærmere p.t.
 • Kontaktpersoner (§52, stk. 3, nr. 6 m.v.). Her ser det ud til, at interne forløb registreres forkert, og der derfor er tale om databaserede ændringer frem for faktisk aktivitet. Dette undersøges nærmere p.t.


For de tre ovennævnte områder medfører aktivitetsændringerne tillige større ændringer i gennemsnitspriserne, da der foretages korrekt afregning.


For tabt arbejdsfortjeneste (§ 42) ses en aktivitetsstigning fra februar til august. Det er vurderingen, at der her er tale om en faktisk aktivitetsstigning, idet dette dog analyseres nærmere frem mod næste måneds nøgletal.


For de øvrige områder ses en relativ stabil udvikling.

I bilaget er nøgletallene forsøgt præsenteret i en meget enkel form, som viser udviklingen. Er der behov for de mellemlæggende månedstal, kan disse enten vises på mødet eller fremsendes efterfølgende.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagsfremstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Udviklingen i aktivitet (mængde) og gennemsnitspriser (pris) vil dog have en samlet økonomisk effekt på det samlede specialiserede socialområde.  

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

104. Orientering om årsrapport for underretninger 2021

Resume

Med denne sag orienterer administrationen om årsrapport for underretninger for 2021. Årsrapporten bliver hvert år udarbejdet med henblik på at følge udviklingen på området, og fremlægges derefter for det politiske fagudvalg.


I årsrapporten databehandles underretningerne i forhold til antal, alder, hvem der underretter, hvad der underrettes om, og hvem der underretter om hvad.Sagsfremstilling

Formålet med årsrapporten (bilag 1) er at følge udviklingen i underretninger og at have et fælles, databaseret grundlag, som skal anvendes i arbejdet for at kvalitetssikre dette felt.

Data kan bruges til at danne afsæt for dialog, undren, forklaring og til udpegning af områder, der enten skal undersøges nærmere, eller som på det foreliggende grundlag, kan kvalitetsudvikles.Hvad skal en kommune gøre, når den modtager en underretning

Når en kommune modtager en underretning, skal kommunen registrere den centralt og digitalt og inden for 24 timer vurdere, om der er behov for at iværksætte akutte foranstaltninger over for barnet eller den unge.

Ved en ny underretning om et barn eller en ung, hvor kommunen allerede har iværksat en foranstaltning, skal kommunen vurdere sagen igen. Kommunen skal også orientere fagpersoner, der underretter, hvorvidt underretningen har ført til, at der er iværksat en undersøgelse eller foranstaltninger. Dette er bestemt i serviceloven. Det er også bestemt i serviceloven, at alle, der er bekymret for et barn eller en ung, har pligt til at underrette kommunen.

I Faxe Kommune er det Børn og Ungeafdelingen, der behandler underretninger. Der er ikke nogen formkrav til en underretning, men det er vigtigt for den videre behandling, at underretningens indhold er så oplysende som muligt om barnets eller den unges forhold herunder det, som bekymrer. Det er ligeledes vigtigt, at underretningen stiles til Børn og Ungeafdelingen, så den lovpligtige 24 timers vurderingsfrist kan overholdes.Data på underretninger i Faxe Kommune
Antallet af underretninger er gennem årene steget fra 524 i 2014 til 1077 i 2019 – en stigning på 105,5 %. Denne tendens ses også på landsplan (her steg antallet af underretninger i samme periode 113,6 % kilde: DST). I 2020 faldt antallet dog til 1029, og et fald gør sig også gældende for 2021, hvor der er registreret 935 underretninger. De fordeler sig med 926 på børn og unge til og med 17 år og 9 på gravide mødre.

Af de 935 underretninger, der omhandler børn og unge i alderen 0-17 år, er der underrettet om 549 enkelte børn og 9 enkelte mødre. 288 af underretningerne er på børn og unge, der ikke var kendt hos den sociale myndighed, før underretningen blev sendt.

Gennemsnitsalderen, for de børn og unge, der underrettes om første gang i 2021, er på 10, 9 år. I 2020 og 2019 var gennemsnitsalderen på 9,9 år.

Det er især skoler, sundhedsvæsen og politiet, der sender underretninger, som tilfældet også har været i de forgangne år. Under sundhedsvæsen hører eksempelvis sygehuse, praktiserende læger, akutmodtagelser, speciallæger og hele psykiatrien. Antallet for underretninger fra familien, barnet selv, en i bekendtskabskredsen og fra anonyme er faldet, mens underretninger fra anbringelsessteder og andre forvaltninger eller mellemkommunale underretninger er steget. En mellemkommunal underretning er en underretning, der sendes vedrørende et barn/en ung, som flytter fra en kommune til en anden, hvor barnet/den unge allerede har en sag i kommunen. Dette er lovpligtigt at gøre, for at barnet/den unge hurtigere kan få hjælp i sin nye bo-kommune.


Der underrettes generelt om de samme gennemgående baggrunde, men der er enkelte fald og stigninger:

 • Fogedsag/hjemløshed er steget fra 11 til 25
 • Overgreb voldelige/seksuelle er steget fra 88 til 121
 • Utilstrækkelig omsorg er faldet fra 84 til 51
 • Anden form for omsorgssvigt er faldet fra129 til 61
 • Højt konfliktniveau i hjemmet er faldet fra 181 til 101
 • Skoleproblemer er faldet fra 194 til 156. Fravær er angivet som eksempel, men underretningerne omhandler lige så vel øvrige skoleproblemer. Det er heller ikke kun skoler, der underretter om skoleproblemer – det kan også være eksempelvis psykiatrien, UU eller anonyme, der underretter om dette

Der kan angives flere baggrunde end én for at underrette.


Når det analyseres, hvem der underretter om hvad, ses det, at underretninger, der handler om bekymrende adfærd hos enten forældre eller barn, generelt er steget i forhold til de forrige år.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Håndtering af underretninger, vurdering af disse og eventuelle efterfølgende handlinger (fx en børnesamtale, rådgivning til forældre, en børnefaglig undersøgelse) bliver foretaget af afdelingen for det specialiserede børn, unge og familieområde i Center for Børn, Unge & Familier.

Antallet af underretninger kan være med til at pege på, at der er et antal børn, unge og familier, der har brug for hjælp. Denne hjælp bliver ydet på forskellig vis. Der kan være afledte udgifter til yderligere foranstaltninger på baggrund af en underretning. 

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

105. Beslutning om styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler

Resume

Udkast til styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. På baggrund af indkomne høringssvar fremlægges forslag til endelig styrelsesvedtægt til beslutning i byrådet.


Sagen har været behandlet på Børn & Læringsudvalgets møde d.18. august. Her ønskede udvalget, at der blev udarbejdet rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og klasseindskrivning forud for godkendelse. Dette er udarbejdet og vedlagt som bilag i denne sag.


Sagsfremstilling

Udkast til styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler har været sendt i høring i perioden 20.05.22-15.06.22. Der er indsendt høringssvar fra Østskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Vestskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg), Midtskolen (samlet fra skolebestyrelse og MED-udvalg) samt Fælleselevrådet.


Alle høringssvar er fremlagt i oversigtsform i bilag 1. For alle høringssvar er administrationens anbefaling til justering eller ikke justering af styrelsesvedtægterne fremstillet i bilaget.


Alle høringssvar i deres fulde ordlyd er vedlagt i bilag 2.


Styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler med justeringer på baggrund af indkomne høringssvar er vedlagt i bilag 3.


Rammer for administrativ varetagelse af tilflyttergaranti og klasseindskrivninger er vedlagt i bilag 4. Bilaget skal bidrage til at klarlægge, hvordan styrelsesvedtægtens bestemmelser om skoleindskrivning og tilflyttergaranti forstås og håndteres. I det udarbejdede bilag er opsamlet væsentlige forhold i forbindelse med en afklaring, men det er ikke udtømmende, og kan ikke tage højde for alle tænkte scenarier. Bilaget understøtter derfor en forståelse omkring den administrative praksis, men kan ikke fuldstændig skabe klarhed for alle forhold.


Om høringssvarene

Opsummerende om høringssvarene gælder det, at de omhandler:

 • Kapitel 1 - Skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser (Vestskolen, Østskolen, Midtskolen)
 • Kapitel 2 §22 - Fælleselevrådet (Fælleselevrådet)
 • Kapitel 2 §23 – Ungdomsforum (Østskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.1 og 4 - Procedurer ved indskrivning og valg af skole herunder frit skolevalg (Vestskolen, Østskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.2 – Overordnede principper for klassedannelse (Østskolen, Midtskolen)
 • Bilag 3 punkt 3.4 – Frit skolevalg (Østskolen)
 • Bilag 4 punkt 4.3 - Overgang fra børnehave til SFO (Vestskolen, Østskolen)
 • Overordnede, generelle bemærkninger (Vestskolen, Midtskolen)


Samlet giver høringssvarene anledning til, at administrationen anbefaler følgende justeringer i det udsendte høringsmateriale (for nærmere detaljer se bilag 1 og 3):

 • I kapitel 1 vedr. skolebestyrelsens sammensætning og beføjelser tilføjes det, at enkelte forhold omkring bestyrelsens sammensætning er en mulighed - og ikke et krav - for skolerne. Vedrørende Specialskolen reduceres antallet af medlemmer for bestyrelsen en smule, og Specialskolen tilføjes i en formulering vedr. møder med Børn & Læringsudvalget og sidestilles således med de øvrige skoler. Samtidig præciseres det, at Vestskolens bestyrelse skal sammensættes med repræsentation fra Landsbyordningen i Terslev fra såvel forældre som medarbejdere fra Børnehuset. I samme kapitels paragraf 8 er det i formuleringerne præciseret, hvor bestyrelserne er beslutningsdygtige.
 • I kapitel 2 vedr. fælleselevrådet øges antallet af mulige medlemmer, ligesom der ændres i formuleringen omkring kontaktperson for fælleselevrådet, så det er identisk med formuleringerne i fælleselevrådets vedtægter.
 • I bilag 3.2 vedr. overordnede principper for klassedannelse justeres ordlyden, så det præciseres, at det er elever henvist til specialklasse med henvisning til folkeskoleloven, der er omfattet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at styrelsesvedtægter for Faxe Kommunes folkeskoler godkendes.

Beslutning

Anbefalet.

106. Beslutning om proces for igangsættelse af Sammen om Skolen

Resume

I denne sag fremlægges en procesplan for igangsættelse af et lokalt forum "Sammen om Skolen" til beslutning.


Sagsfremstilling

Baggrund

Sammen om Skolen blev i november 2021 af det tidligere Børn & Læringsudvalg foreslået oprettet som et lokalt forum for drøftelse af folkeskoleområdet. Børn & Læringsudvalget har i de seneste år haft en tæt inddragelse af flere aktører omkring folkeskolen. For eksempel via bred inddragelse af mange aktører i forbindelse med skolestrukturprocessen og via udvalgsformandens møder med formandsskaberne i skolebestyrelserne og Skolelederforeningen og udvalgets møder med faglige organisationer som FOA, Skolelederforeningen, BUPL og DLF.


I juni 2022 drøftede det nuværende Børn & Læringsudvalg forummet. I forlængelse af drøftelserne ønskede udvalget et udkast til proces for oprettelse af Sammen om Skolen i Faxe Kommune. Denne sag indeholder en sådan procesplan.


Om Sammen om Skolen

Sammen om Skolen er et initiativ drevet af børne- og undervisningsministeren og er et samarbejde mellem alle de største aktører på folkeskoleområdet. Intentionen med initiativet er at drøfte udfordringsbilledet i folkeskolen og finde mulige justeringer, som kan gøre en positiv forskel for eleverne ude på skolerne. Initiativtagerne bag Sammen om Skolen lægger nu op til, at der laves lokale versioner af dette fora.


Forslag til proces for oprettelse af Sammen om Skolen i Faxe Kommune

Procesplanen rammesætter en dialog mellem relevante aktører, hvor slutmålene er:

- At igangsætte et forpligtende samarbejde mellem involverede parter

- At skabe dialog- og beslutningsprocesser der kan understøtte, at deltagerne kan få indblik i og undersøge hinandens synspunkter samt opbygge langsigtede relationer

- At dialogen om skoleudviklingen i Faxe Kommune ikke bare ”bliver ved snakken". Politikere, elever, medarbejdere, ledere og forvaltning skal have en oplevelse af, at dialogerne rent faktisk fører til, at konkrete problemer i hverdagen løses


Procesplanen indebærer, at følgende aktører involveres i Sammen om Skolen:

- Børn & Læringsudvalget

- Administrationen

- Skoleledergruppen

- Skolelederforeningen

- Faglige organisationer som DLF, BUPL og FOA

- Forældre, dvs. skolebestyrelser samt øvrige forældre i det omfang og format det vurderes muligt og relevant

- Elever, dvs. fælleselevrådet samt øvrige elever i det omfang og format det vurderes muligt og relevant

- Efter behov inviteres også andre relevante samarbejdspartnere som privat- og friskoler, ungdomsuddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, foreninger mv.


Forslag til proces for oprettelse af Sammen om Skolen i Faxe Kommune

6. september

Rundbordssamtale vedr. frisættelse på folkeskoleområdet med deltagelse af repræsentanter fra skoleledergruppen og administrationen


Præsentation af erfaringer som frikommune indenfor skoleområdet som en del af at indsamle input og viden til Faxe Kommune

13. september 2022

Møde mellem formandsskaberne for skolebestyrelserne og udvalgsformand Børn & Læringsudvalget


Drøftelse af Sammen om Skolen i Faxe Kommune

23. november 2022

Deltagelse i KLs inspirationsseminar vedr. lokale versioner af Sammen om Skolen. Deltagere er Børn & Læringsudvalget, DLF, BUPL, FOA og administrationen


Sigtet er at få input til og derved understøtte det igangværende arbejde med at oprette et lokalt Sammen om Skolen

Efteråret 2022

Afklaring omkring velfærdsaftaleAfdækning af ønsker og behov til et lokalt Sammen om Skolen

Administrationen afdækker ovenstående aktørers ønsker og behov til et lokalt Sammen om Skolen via fokusgruppeinterviews


Sigtet er at få input til - og derved understøtte - det igangværende arbejde med at oprette et lokalt Sammen om SkolenØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for børn, unge & familier indstiller, at procesplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

107. Beslutning om behov for handleplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021

Resume

Social- og Ældreministerens danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022. Byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres.


Sagsfremstilling

Det følger af retssikkerhedsloven, at Social- og Ældreministeren hvert år skal offentliggøre et kommuneopdelt danmarkskort over omgørelsesprocenterne på socialområdet for det foregående år, som de respektive kommunalbestyrelse/byråd skal behandle på et møde inden årets udgang.


Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2021 blev fremlagt for byrådet den 1. september 2022, hvor byrådet tog sagen til efterretning.


På grund af en lovændring, som trådte i kraft den 1. juli 2022, skal byrådet nu udover behandling af det offentliggjorte danmarkskort også beslutte, hvorvidt omgørelsesprocenterne giver anledning til, at kommunen udarbejder en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.


Ankestyrelsens brev af 13. september 2022 vedr. lovændringen er vedlagt som bilag.


Hvis det besluttes, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal Ankestyrelsen orienteres herom med en beskrivelse af baggrunden for beslutningen om ikke at iværksætte en handlingsplan.


Som det fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet ni afgørelser på børnehandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 11.


Som det videre fremgår af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, har Ankestyrelsen truffet tre afgørelser på voksenhandicapområdet i 2021. I én af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse og hjemvist sagen til fornyet behandling, hvilket giver en omgørelsesprocent på 33.


Hverken på børne- eller voksenområdet er det administrationens vurdering, at én omgjort sag pr. område giver anledning til at iværksætte handlingsplaner. Herudover er det administrationens vurdering, at der allerede på nuværende tidspunkt arbejdes målrettet med den juridiske kvalitet i sagsbehandlingen på begge fagområder. Herunder har Faxe Kommune siden 2020 samarbejdet med Social- og Ankestyrelsens Taskforce om et længerevarende analyse- og udviklingsforløb med henblik på at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning for på den måde at udvikle kvaliteten af kommunens sagsbehandling på handicapområdet.


Endelig fremgår det af sagsfremstillingen fra 1. september 2022, at Ankestyrelsen har truffet 57 afgørelser på socialområdet generelt i 2021 (heri indgår også sager på ældreområdet). I 15 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse, hvilket giver en omgørelsesprocent på 26. Sammenlignes årene 2019, 2020 og 2021 ses det, at omgørelsesprocenten er faldet hen over alle tre år fra 41 i 2019, til 35 i 2020 og til de 26 i 2021.


Eftersom de 15 omgjorte sager fra 2021 spænder over mange forskellige paragraffer, og eftersom omgørelsesprocenten generelt er faldet over de seneste tre år, finder administrationen ikke anledning til at iværksætte handlingsplaner på socialområdet generelt.


Anbefaling

På baggrund af ovenstående gennemgang er det administrationens vurdering, at danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021 ikke giver anledning til at iværksætte handlingsplaner.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje samt Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at der ikke udarbejdes en handlingsplan på baggrund af danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2021.


Beslutning fra Socialudvalget, 29. september 2022, pkt. 94:

Anbefalet.


Fraværende: Michelle Frese (F) deltog i mødet i stedet for Randi O. Johansson (løsgænger)

Beslutning

Anbefales med følgende bemærkning: Udvalget følger udviklingen, og der udarbejdes handlingsplan såfremt omgørelsesprocenten stiger.

Det bemærkes også, at Faxe Byråd har besluttet en handleplan for borgerrådgiverens arbejde, og at denne plan allerede dækker området.

108. Godkendelse af ansøgning om udvidelse af børnetallet i den private skovinstitution Permatotten

Resume

Den integrerede private skovinstitution Permatotten ansøger om at udvide maksimum børneantal i institutionen fra 30 til 36. Udvalget er godkendende myndighed, og udvalget skal derfor tage stilling til godkendelse af ansøgningen.


Sagsfremstilling

Børn & Læringsudvalget godkendte den 22. januar 2020 ansøgning om oprettelse af et privat dagtilbud, Den integrerede skovinstitution Permatotten, med virkning fra den 15. februar 2020 jf. Dagtilbudslovens § 19 stk. 3.


På nuværende tidspunkt er Permatotten godkendt til et maksimalt børnetal på 30. For at sikre at der er plads til alle børn fra egen vuggestuegruppe, når de skal flytte til børnehavegruppen, ønsker Permatotten at udvide det maksimale børnetallet til 36 børn. Det vil betyde, at der i perioder kan indskrives op til 36 børn, og at det gennemsnitlige børnetal bibeholdes på 30.

I praksis betyder ændringen, at Permatotten vil kunne optage ekstra børn i foråret frem til 1. maj, hvor de kommende skolebørn forlader institutionen, og børnetallet falder igen.

Bilag 1. Mail fra leder i Permatotten Frederik Søe

Bilag 2. Permatottens vedtægter

Bilag 3. Godkendelse af Permatotten


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling


Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at Permatottens ansøgning om udvidelse af børnetallet til maksimalt 36 godkendes.


Beslutning

Godkendt.

109. Godkendelse af handleplan for integrationspolitikken på Børn & Læringsudvalgets område

Resume

I marts 2022 godkendte byrådet Faxe Kommunes integrationspolitik. På baggrund af flere administrative workshops er der efterfølgende udarbejdet handleplaner på alle fagudvalgsområderne. Indsatserne i handleplanerne understøtter, at integrationsopgaven tænkes ind i mødet med borgerne på tværs af kommunen.


Med denne sag skal udvalget godkende handleplanen til integrationspolitikken på Børn & Læringsudvalgets område.


Sagsfremstilling

Integrationspolitikken indeholder seks pejlemærker for integrationsindsatsen. Alle udvalg vil ikke nødvendigvis have indsatser for alle pejlemærker. Pejlemærkerne er som følger:

- Vi vil arbejde helhedsorienteret
- Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne
- Vi vil styrke samarbejdet med frivillighedsområdet og civilsamfundet
- Vi vil arbejde for at understøtte integranter i at blive selvforsørgende
- Vi vil samarbejde med erhvervslivet og tror på, at virkeligheden virker
- Vi vil vejlede om repatriering

Integrationsindsatsen kræver koordinering på tværs af fagcentrene i kommunen. Derfor er der udarbejdet tre indsatser, som er en del af alle fagudvalgenes handleplaner. Det drejer sig om indsatser under følgende pejlemærker:

Vi vil arbejde helhedsorienteret

 • Oprette en fælles koordinationsgruppe med fokus på at udbrede viden om indsatser og arbejdsgange på tværs af fagcentrene
 • Undersøge muligheden for at samle alt relevant information for borgerne i målgruppen på en fælles platform, som er nem at tilgå

Vi vil have værdighed og ordentlighed i centrum for vores møde med borgerne

 • En styrkelse af sprogindsatsen, hvor alle centre forpligter sig til at motivere og understøtte målgruppen i at tilegne sig det danske sprog og den danske kultur


Center for Børn, Unge & Familier har i udviklingen af indsatser til handleplanen haft særligt fokus på at lykkes med kerneopgaven:

 • At alle børn og unge i samarbejde med familien opnår trivsel, kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver lyst til at lære mere
 • At øge kvaliteten i børn og unges hverdag
 • At efterleve de nationale målsætninger
 • At arbejde for at fremme børn og unges trivsel, læring og uddannelse til et kompetent voksenliv
 • At samarbejdet om og mellem børn og unge styrkes

Integrationspolitikken og handleplanen til integrationspolitikken på Børn & Læringsudvalgets område er vedlagt som bilag.


Videre proces


Når alle fagudvalg har godkendt deres handleplaner til integrationspolitikken, samles disse til en fælles handleplan, som præsenteres for Beskæftigelses & Integrationsudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at handleplanen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

110. Orientering om opfølgning på pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2021

Resume

I forbindelse med pædagogisk tilsyn i 2021 blev der givet to skærpede tilsyn i dagtilbud. Disse er der nu fulgt op på, og de kan betragtes som afsluttede.

Der har også været opfølgning på handleplaner efter pædagogisk tilsyn i alle kommunale dagtilbud, og der er fundet generelle tendenser og udviklingspotentiale på baggrund af disse.


I sagen er der desuden en kort beskrivelse af rammerne for pædagogisk tilsyn fra 2023 og fremadrettet, der offentliggøres på Faxe Kommunes hjemmeside.

Sagen er til BLU's orientering. Pædagogisk tilsyn 2021 er tidligere blevet behandlet i BLU d. 9. marts 2022 (pkt. 23) og Godkendelse af nyt tilsynskoncept på dagtilbudsområdet blev behandlet i BLU d. 12. maj 2022 (pkt. 55)Sagsfremstilling

Orientering om opfølgning af Pædagogisk tilsyn 2021


Skærpet pædagogisk tilsyn

 • To institutioner, Dalby Børnehus og Lillebo, har fået skærpet tilsyn i 2021. Arbejdet med fokus for det skærpede tilsyn indgår i handleplanen, der er udarbejdet på institutionerne i forbindelse med det pædagogiske tilsyn. Dagtilbudschefen besøgte de to institutioner umiddelbart efter det pædagogiske tilsyn og sikrede, at der blev handlet på de to konkrete situationer, der var observeret, og som gav anledning til det skærpede tilsyn.

I august 2022 har de pædagogiske udviklingskonsulenter været på opfølgende uanmeldt observationsbesøg i de to institutioner. Der er udarbejdet konklusion og status på det skærpede tilsyn, og begge tilsyn kan betragtes som afsluttede. Handleplanerne fra de to dagtilbud indgår herefter i det videre lokale udviklingsarbejde. Konklusion og status på de skærpede tilsyn er vedlagt som bilag 1 og bilag 2.


Tendenser og udviklingspotentiale efter pædagogisk tilsyn 2021

 • Alle dagtilbud har udarbejdet handleplaner efter pædagogisk tilsyn 2021. De pædagogiske udviklingskonsulenter har været på opfølgende besøg i forbindelse med status på dagtilbuddenes handleplaner og har i den forbindelse fundet generelle tendenser og udviklingspotentiale

Generelt er der et godt fokus på samspil og relationer i dagtilbuddene, og der er ligeledes god opmærksomhed på at arbejde med børnesyn, dannelse og børneperspektiv.

Disse temaer har generelt udviklingspotentiale i dagtilbuddene:

 • Det pædagogiske læringsmiljø på legepladsen (hvordan legepladsen kan anvendes endnu bedre med fokus på børns leg, læring og udviklingsmuligheder)
 • Fokus på hvordan de voksne i højere grad kan igangsætte planlagte aktiviteter, der inddrager børnenes interesser
 • Dokumentation og evalueringskultur (systematisk fastholdelse af observationer og pædagogiske refleksioner og herudfra skabe justeringer af den daglige pædagogiske praksis)


Kort beskrivelse af rammerne for de fremtidige pædagogisk tilsyn

 • Efter beslutningen om at anvende Rambølls tilsynsmodul som styringsværktøj, er indholdet tilpasset til Faxe Kommune i samarbejde mellem Rambøll og Center for Børn Unge og Familier
 • Fremtidens pædagogiske tilsyn i Faxe Kommune har fokus på anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, observation, systematik, dialog og opfølgning. Desuden vil der være forældreinddragelse, medarbejderinddragelse og inddragelse af børnenes perspektiv. Dette sker med udgangspunkt i dagtilbudslovens § 5
 • Rammerne er yderligere beskrevet i pjecen om "Pædagogisk tilsyn på dagtilbudsområdet", som er vedlagt (bilag 3).Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn og læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at sagen tages til efterretning.


Beslutning

Godkendt.

111. Orientering om status for sygefravær i Center for Børn, Unge & Familier, 1. halvår 2022

Resume


Der gives en kort status på det samlede sygefravær i Center for Børn, Unge & Familier for det første halvår af 2022.


Samlet set ses et sygefravær på 7,3 pct. Det er 2,3 procentpoint højere end i 2021. I fraværstallet for 2022 indgår en periode med covid-19 i årets første måneder, og sygefraværet er generelt faldet fra april måned og hen over sommeren. Heri ligger dog også en erfaringsmæssig årstidsnedgang i sygefraværet.Sagsfremstilling

Af vedlagte oversigt over sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier ses et samlet sygefravær på 7,3 pct. i årets første seks måneder. Det er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 2,3 procentpoint.


Af det månedsfordelte sygefravær ses, at hovedparten af sygefraværet ligger i årets første kvartal, hvor covid-19 varianten Omikron huserede. I årets andet kvartal er sygefraværet samlet set stort set på linje med i 2021.Center for Børn, Unge og Familier har sat et måltal for 2022 på 5,5 pct., og centeret er orienteret om, at første kvartal ikke medregnes med det argument, at årets første tre måneder var påvirket af den sidste større fase af covid-19 udbruddene.


Der er meget store forskelle i omfanget af sygefraværet på de enkelte institutioner, også når de mindre - og dermed statistisk set 'usikre' - institutioner tages ud. Her svinger sygefraværet i de større enheder fra mellem 3,2 pct. og 12,5 pct. i første halvår.


I september 2020 modtog Faxe Kommune 2,3 mio. kr. fra puljen "Sygefravær på Offentlige Arbejdspladser" fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Børn & Læringsudvalget blev orienteret herom på mødet den 23. september 2020. Projektets fem elementer omfattede bl.a. sygemeldinger, fokuseret forebyggelse, sygefraværskoordination, organisering og data.

Der arbejdes i lyset af projektet fortsat med flere initiativer til at nedbringe sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier. Det omfatter bl.a:

- Læring fra andre som har nedbragt sygefraværet og kvartalsvis opfølgning på sygefraværet

- Arbejde med nærværssamtaler eller de svære samtaler med ledere og medarbejdere med højt fravær

- Samarbejde med Jobcenteret om regler, rammer og muligheder, herunder tidlig indsats og indgriben

- Kvartalsdialoger mellem center og direktion, herunder fokus på udvikling og data.


Oversigten over sygefraværet i Center for Børn, Unge & Familier i første halvår 2022 vedlægges som bilag.


Centerchefen tager drøftelsen af sygefraværet med i mødefora som ledermøder og CenterMED, ligesom den enkelte enheds sygefravær er genstand for drøftelser mellem ansvarlig leder og centerchef.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Indstilling

Center for Børn, Unge & Familier indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

Godkendt.

112. Meddelelser

Sagsfremstilling

Under punktet er der mulighed for korte orienteringer.


Centerchefen orienterer: Status for Ung Faxe herunder lovgrundlag for ungdomsskoler.


Centerchefen orienterer: Meddelelsesbogen erstatter elevplanen - den er en del af det nye evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.


Centerchefen orienterer: Seneste om Chromebooks såfremt der er nyt på sagen siden fredag den 16. september 2022.


Centerchefen orienterer: Kommende sag vedr. skoletilbud til de ukrainske flygtninge børn.


Udvalget skal herudover drøfte, om det vil deltage i KL's Børn & Ungetopmøde med temaet 'Trivsel og stærke børnefællesskaber', der afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 26.-27. januar 2023 fra klokken 12. Hvis udvalget ønsker at deltage, skal det besluttes, hvor mange der skal deltage, og hvilken dag man vil afsted.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

Børn & Læringsudvalget ønsker at deltage i KL's Børn & Ungetopmøde til januar.


Øvrige orienteringer er taget til efterretning.
113. Meddelelser - lukket (Lukket)
114. Digital godkendelse af Børn & Læringsudvalgets referat d.3. oktober 2022

Resume

Under punktet godkendes referatet af dagens møde digitalt.


Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Børn & Læringsudvalgets møde den 3. oktober 2022.

Børn & Læringsudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af dagsorden foreligger i First Agenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Børn & Læringsudvalget.

Beslutning

.